Quantcast
ŠalyjeVerslasŪkininkų žiniosTechnikos kiemasSodybaPatarimaiKultūraSveikata Regionai
Bendruomenės
Dievo žodis
Konkursai
Kultūra
Langas
Moters pasaulis
Naujienos
Nuomonės
Patarimai
Šalyje
Sodyba
Sveikata
Technikos kiemas
Ūkininkų žinios
Verslas
Regionai
Alytaus
Kauno
Klaipėdos
Marijampolės
Panevėžio
Šiaulių
Tauragės
Telšių
Utenos
Vilniaus
Rubrika
Šei­mos ver­slas – iš mei­lės žir­gams

Aly­taus ra­jo­ne, Sim­no se­niū­ni­jo­je, Ve­re­bie­jų kai­me ket­ve­ri me­tai vei­kia jo­ji­mo klu­bas „Žvir­blio žir­gas“. Ja­me lan­ky­to­jų ne­stin­ga nei žie­mą, nei va­sa­rą, o klu­bo įkū­rė­ja Vai­da Žvir­blė (nuotr.) su vy­ru Vla­du dar­bų žir­gy­ne tu­ri kas­dien, kad čia bū­tų tvar­ka ir kad bū­tų pa­ten­kin­ti lan­ky­to­jai.

Pa­sak Vai­dos, mo­ky­ma­sis jo­ti la­biau po­pu­lia­rus ne­to­li di­džiau­sių ša­lies mies­tų, Vil­niaus ar Kau­no, vei­kian­čiuo­se žir­gy­nuo­se, ta­čiau ir „Žvir­blio žir­gą“ kas­met at­ran­da vis dau­giau jo­ji­mo mė­gė­jų ar no­rin­čių­jų su­si­pa­žin­ti su šiais mie­lais gy­vūnais. Ir tik re­tas ži­no, kad nuo jau­nys­tės Vai­dą ly­dė­ju­si mei­lė žir­gams su­kū­rė to­kį šei­mos ver­slą.

Už pir­mo at­ly­gi­ni­mo pi­ni­gus vy­ko pa­jo­di­nė­ti

Aug­da­ma pas se­ne­lius Sim­ne Vai­da nuo pat jau­nų die­nų sva­jo­jo pa­tek­ti į ne­to­li esan­tį, bet jau Laz­di­jų ra­jo­ne, Kros­no­je, vei­kian­tį žir­gy­ną ir pa­si­mo­ky­ti jo­ti, su­si­pa­žin­ti su žir­gais. Nors se­ne­lis tu­rė­jo au­to­mo­bi­lį, bet mer­gai­tės no­rų taip ir ne­iš­pil­dė.

Ta­čiau Vai­da iš­li­ko pa­klus­ni se­ne­lių vos ne pri­myg­ti­niam pa­siū­ly­mui įgy­ti gy­dy­to­jos ar­ba slau­gy­to­jos spe­cia­ly­bę. Vie­no­je Vil­niaus ko­le­gi­jo­je ji bai­gė slau­gy­to­jos moks­lus. Bet, kaip pa­ti sa­kė, nie­ka­da ne­no­rė­jo ja dirb­ti. Tie­siog šis dar­bas mer­gi­nos ne­trau­kė.

Kaip ir dau­ge­lis jau­nų žmo­nių Vai­da la­bai troš­ko kuo grei­čiau tu­rė­ti sa­vo už­dirb­tų pi­ni­gų. Ta­d dar be­si­mo­ky­da­ma ko­le­gi­jo­je įsi­dar­bi­no pa­da­vė­ja vie­na­me sos­ti­nės res­to­ra­ne.

Dar prieš gau­da­ma pir­mą at­ly­gi­ni­mą pui­kiai ži­no­jo, kur pir­miau­sia pa­nau­dos. Ogi va­žiuos į vie­ną Vil­niaus žir­gy­ną pa­si­mo­ky­ti jo­di­nė­ti. Taip ir at­si­ti­ko.

„Jūs gal net ne­įsi­vaiz­duo­jat, kaip man pa­ti­ko. Ir žir­gai, ir jo­ti. Ta­da pra­dė­jau gal­vo­ti, kad tik­rai kaž­ka­da nu­si­pirk­siu sa­vo žir­gą. Juo rū­pin­siuo­siu ir jo­di­nė­siu. To­kios min­tys vi­sa­da bu­vo, kol jo ne­nu­si­pir­kau“, – pri­si­mi­nė Vai­da.

Iš pra­džių vy­ras ne­lei­do žir­go par­si­vež­ti į na­mus

Jau prieš ku­rį lai­ką Lie­tu­vo­je gar­siai nu­skam­bė­jo vie­na žir­gų ne­pri­ežiū­ros is­to­ri­ja Že­mai­ti­jo­je, kuo­met bu­vo iš­par­duo­da­mi su­ly­sę, var­ga­nai at­ro­dan­tys gy­vu­liai.

Vai­da tuo­met jau gy­ve­no san­tuo­ko­je su Vla­du jo se­ne­lių so­dy­bo­je Ve­re­bie­juo­se. Iš­gir­du­si mi­nė­to žir­gy­no is­to­ri­ją mo­te­ris la­bai įsi­gei­dė iš jo nu­si­pirk­ti vie­ną Že­mai­tu­kų veis­lės žir­gą ir pa­ga­liau tu­rė­ti nuo­sa­vą šį gyvūną.

„To­kiam ma­no su­ma­ny­mui prieš­ta­ra­vo vy­ras, nes jis ar­klių bi­jo­jo nuo vai­kys­tės. Jo seneliai lai­kė ar­klius ir kai kurie bu­vo ne­ge­ri. Bai­dy­da­vo­si, bu­vo net ve­ži­mą su­lau­žę. Nors ir ne­tu­rė­jau sa­vo žir­go, vi­sa­da lan­kiau ne­to­li Ve­re­bie­jų įsi­kū­ru­sį vie­ną žir­gy­ną, kad to­liau ga­lė­čiau mo­ky­tis jo­ti“, – pa­sa­ko­jo V.Žvir­blė.

Bet ne­il­gai tru­kus mo­te­ris vis tiek iš­pil­dė sa­vo sva­jo­nę. Iš vie­no Šiau­lių žir­gy­no nu­si­pir­ko An­glų gry­nak­rau­jį žir­gą, ku­ris jau bu­vo bai­gęs lenk­ty­nių kar­je­rą ir nau­do­ja­mas jo­ji­mo mo­kyk­lo­je.

Ka­dan­gi vy­ras ne­lei­do jo par­si­vež­ti į na­mus, Vai­da lai­kė pas ne­la­bai to­li gy­ve­nan­čią drau­gę. Be­veik kas­dien vyk­da­vo su juo jo­di­nė­ti, jį pri­žiū­rė­ti. Ta­čiau An­glų gry­nak­rau­jį grei­tai te­ko par­duo­ti, nes drau­gė, tu­rė­ju­si jo­ji­mo klu­bą, pa­ste­bė­jo, jog žir­gas ne­ga­li bū­ti va­di­na­muo­ju mo­kyk­li­niu, ku­riuo ga­li­ma mo­ky­tis jo­di­nė­ti.

Kiek da­bar yra ži­no­ma Vai­dai, jos pir­mas nu­si­pirk­tas žir­gas gy­ve­na Vo­kie­ti­jo­je.

Par­jo­jo pa­si­keis­da­mos su drau­ge

Vai­da ir to­liau ne­ga­lė­jo gy­ven­ti be sa­vo žir­go. Par­da­vu­si An­glų gry­nak­rau­jį, ku­ris jos šei­mos so­dy­bo­je Ve­re­bie­juo­se taip ir ne­bu­vo ap­si­gy­ve­nęs, dar pri­si­dė­ju­si šiek tiek pi­ni­gų, Tra­kų ra­jo­ne nu­si­pir­ko stam­bų ir aukš­tą Lie­tu­vos sun­kių­jų veis­lės žir­gą. Kaip sa­kė mo­te­ris, jo­ji­mo pa­sau­ly­je va­di­na­mą­jį šil­tak­rau­jį.

Ir vėl­gi jį te­ko ap­gy­ven­din­ti pas drau­gę.

Bet ne­il­gai tru­kus Vai­da su drau­ge pa­si­keis­da­mos su žir­gu par­jo­jo į Ve­re­bie­jus.

Ir nuo to lai­ko, o tai bu­vo maž­daug prieš sep­ty­ne­rius me­tus, Vai­dos ir Vla­do Žvir­blių so­dy­bo­je kas­met ėmė gy­ven­ti jau ne po vie­ną žir­gą. Kar­tais – net iki dvy­li­kos.

Kai gi­mė vai­kai Li­nas ir Pa­tri­ci­ja, at­si­ra­do Ame­ri­kos mi­nia­tiū­ri­niai ar­kliu­kai, jog ma­žie­ji ga­lė­tų pa­sig­ro­žė­ti ir ban­dy­ti jo­ti.

Jaus­da­ma su­si­do­mė­ji­mą įkū­rė jo­ji­mo klu­bą

Vis at­si­ras­da­vo pra­šan­čių­jų pa­si­mo­ky­ti jo­ti. O ir jo­ti, pa­sak Vai­dos, tu­ri mo­ky­tis vi­są gy­ve­ni­mą, nes kiek­vie­nas žir­gas – ki­toks, su ki­tu cha­rak­te­riu. Tad mo­te­ris prieš ket­ve­rius me­tus ofi­cia­liai įkū­rė jo­ji­mo klu­bą „Žvir­blio žir­gas“, ku­ris vei­kia šei­mos so­dy­bo­je Ve­re­bie­juo­se.

Čia An­glų gry­nak­rau­jams, rusų ristūnams, po­niams, Ame­ri­kos mi­nia­tiū­ri­niams ir len­kiš­kiems ar­kliu­kams, ku­rių da­bar iš vi­so – sep­ty­ni, įreng­tas ūki­nis pa­sta­tas, lau­ko jo­ji­mo aikš­te­lė. O lan­ky­to­jų ne­trūks­ta nei žie­mą, nei va­sa­rą. Pa­vyz­džiui, šiuo me­tu Vai­da tu­ri pen­kio­li­kos mo­ki­nių gru­pę, ku­riuos mo­ko jo­di­nė­ti. Va­sa­ro­mis bū­na ir 25. Dau­gu­ma – mo­kyk­li­nio am­žiaus. Bet su­lauk­ta ir tu­rin­čių­jų ar­ti še­šias­de­šim­ties.

„Iš pra­džių mū­sų lan­ky­to­jai bu­vo iš Vil­niaus ir Kau­no, da­bar jau tu­ri­me ir iš Aly­taus mies­to, ra­jo­no, ne­to­li esan­čios Ma­ri­jam­po­lės. Ne tik no­ri­ma mo­ky­tis jo­di­nė­ti, bet ir su­si­pa­žin­ti su žir­gais per ma­no ren­gia­mas edu­ka­ci­jas. Tik­rai no­riai da­ly­vau­ja­ma ir mū­sų klu­bo ren­gia­muo­se žy­giuo­se į gam­tą, sto­vyk­lo­se. Taip pat ne­ma­žai sve­čių su­lau­kia­me fo­to­se­si­joms, pas mus yra ap­si­lan­kęs ne vie­nas ži­no­mas pra­mo­gų pa­sau­lio at­sto­vas. Vai­kai pas mus šven­čia gim­ta­die­nius, tam tu­ri­me at­ski­rą zo­ną“, – „Žvir­blio žir­go“ ren­gia­mus už­si­ė­mi­mus pri­sta­tė Vai­da.

Pa­ste­bi vis di­des­nį do­mė­ji­mą­si jo­ji­mu

Mo­te­ris įsi­ti­ki­nu­si: jei jos va­do­vau­ja­mas klu­bas bū­tų ar­čiau Vil­niaus ar Kau­no, lan­ky­to­jų bū­tų dar dau­giau, nes pa­ste­bin­ti vis di­des­nį do­mė­ji­mą­si jo­ji­mu. Ko­dėl taip yra, Vai­da tu­ri vie­nin­te­lį pa­aiš­ki­ni­mą – pas­ta­ruo­ju me­tu la­bai daug vai­kiš­kų fil­mu­kų su ar­kliais, o vai­kams jie pa­tin­ka.

„Ir ma­no duk­rą Pa­tri­ci­ją, ku­riai dar tik še­še­ri, žir­gai tie­siog trauk­te trau­kia. Kiek­vie­ną die­ną, kai geras oras, ei­na į žir­gy­ną, pa­ti pa­si­bal­no­ja po­nį ir kuo pui­kiau­siai jo­ja. Ji jau ži­no, ko­kio nuo­sa­vo ar­klio no­rė­tų – di­de­lio ir ru­do“, – sa­kė Vai­da.

O pa­klaus­ta, ar kaž­ka­da pa­gal­vo­jo, kad jos mei­lė žir­gams su­kurs šei­mos ver­slą, ku­ria­me jaus­tų­si sa­ve at­ra­du­si, mo­te­ris pa­reiš­kė: „Anks­čiau apie tai ne­gal­vo­jau. Da­bar jau ga­liu pa­sa­ky­ti, kad jo­ji­mo klu­bas yra mū­sų šei­mos ver­slas.“

Rekomenduojami video