Quantcast
ŠalyjeVerslasŪkininkų žiniosTechnikos kiemasSodybaPatarimaiKultūraSveikata Regionai
Bendruomenės
Dievo žodis
Konkursai
Kultūra
Langas
Moters pasaulis
Naujienos
Nuomonės
Patarimai
Šalyje
Sodyba
Sveikata
Technikos kiemas
Ūkininkų žinios
Verslas
Regionai
Alytaus
Kauno
Klaipėdos
Marijampolės
Panevėžio
Šiaulių
Tauragės
Telšių
Utenos
Vilniaus
Rubrika
Rajono daržininkai augina šių metų derlių
Re­ti sau­lės spin­du­liai šilt­na­miuo­se glos­to pir­muo­sius glež­nus gė­lių ir dar­žo­vių dai­ge­lius. Šil­ta žie­ma šie­met ma­lo­ni­na ir dar­ži­nin­kus. Šilt­na­miai kū­re­na­mi ma­žiau, su­tau­po­ma mal­kų. Ūki­nin­kai gal­vo­ja ne vien tik apie pir­kė­jus, bet ir apie sa­ve. Bir­žie­čiai vis daž­niau vars­to ir par­duo­tu­vės "Ža­lia sto­te­lė" du­ris. Ko­kių sėk­lų jie šiuo me­tu ieš­ko?..

Bū­gi­niuo­se – sta­ty­bos

Bū­gi­nie­čių dar­ži­nin­kų Va­li­dos ir Sta­sio Stry­rų plan­ta­ci­jo­se ky­la dar du nau­ji mo­der­nūs šilt­na­miai. "Bir­žie­čių žo­džiui" Va­li­da Sty­rie­nė pa­sa­ko­ja: pir­muo­sius mo­der­nius šilt­na­mius pra­dė­jo sta­ty­ti praė­ju­sių me­tų pa­va­sa­rį. – Šie šilt­na­miai sta­bi­les­ni, ge­res­nė plė­ve­lė. Me­ta­li­nės konst­ruk­ci­jos. Mums bus leng­viau. Su se­nai­siais šilt­na­miais daug triū­so. Vė­jas juos su­nio­ko­ja, kas­met rei­kia šilt­na­mius at­sta­ty­ti. Praė­ju­siais me­tais sta­ty­ti šilt­na­miai ir šių­me­čiai bus skir­ti agur­kams, – kal­bė­jo dar­ži­nin­kė Va­li­da. Sty­ros nau­ja­jam der­liui au­gi­na dvie­jų veis­lių agur­kus. Po­mi­do­rų kur kas dau­giau ir įvai­res­nių veis­lių. Gau­su įvai­riau­sių prie­sko­ni­nių au­ga­lų rū­šių. – Eg­zo­tiš­kais prie­sko­niais pir­kė­jus sun­ku su­vi­lio­ti. Pa­vyz­džiui, tik vie­nas pir­kė­jas praė­ju­siais me­tais do­mė­jo­si smid­rais. Smid­rų dai­ge­lių par­da­vi­mui ne­beau­gin­si­me. Ba­ta­tus, sal­džią­sias bul­ves, tik­rai pirk­tų, bet jų par­da­vi­nė­ti dy­kai neap­si­mo­ka, – nu­spren­du­si V. Sty­rie­nė. Ji džiau­gia­si: šiuo me­tu la­bai pa­lan­kūs orai. Dar­žo­vės gau­na ir sau­lės. Dar­ži­nin­kai būgš­tau­ja tik dėl čes­na­kų. 70 arų čes­na­kų lau­ke iš­si­ka­lę di­džiau­si jų dai­gai. Jei­gu užeis šal­čiai, dai­gus nu­šal­dys. Dai­gy­nas šil­do­mas nuo va­sa­rio pra­džios. Ūki­nin­kai jau ska­nau­ja sa­vo užau­gin­tus svo­gū­nų laiš­kus. Kaip vi­suo­met tri­jų Sty­rų šei­mos mo­te­rų džiaugs­mui šilt­na­miuo­se pa­so­din­ta ir tul­pių. Vi­lia­ma­si: Mo­ters die­nai gal koks nors žie­de­lis su­žys. Ūki­nin­kai Sty­ros Bir­žų tur­gu­je ne­bep­re­kiau­ja, bet prii­mi­nė­ja už­sa­ky­mus ir pri­sta­to pir­kė­jams į na­mus praė­ju­sio se­zo­no dar­žo­ves. Aruo­duo­se – bul­vės, mor­kos, bu­ro­kė­liai, ko­pūs­tai. Ko­pūs­tų šio­mis die­no­mis spar­čiai ma­žė­ja.

Anks­ty­va sė­ja

Bū­gi­nių kai­me ūki­nin­kau­jan­ti Va­li­dos se­suo Ro­ma su vy­ru Vid­man­tu Pugž­liu Bir­žų tur­gu­je ir­gi ne­bep­re­kiau­ja du mė­ne­siai. Vie­ną mė­ne­sį šei­ma sky­rė ato­sto­goms. Pail­sė­jo. Nuo va­sa­rio – dar­by­me­tis. – Sep­ty­nio­li­ka me­tų ver­čia­mės dar­ži­nin­kys­te ir ne­pa­me­na­me to­kios šil­tos žie­mos. Dar­žo­ves sė­da­vo­me va­sa­rio pa­bai­go­je, o šie­met – va­sa­rio pra­džio­je. Sa­lo­tų ir ki­tų dar­žo­vių dai­ge­liai jau iš­pi­kiuo­ti. Tu­ri­me 4 šilt­na­mius. Jie uži­ma 14 arų, – pa­sa­ko­ja Ro­ma Pugž­lie­nė. Ro­ma ko­vo mė­ne­sį ža­da svo­gū­nų laiš­kais pra­džiu­gin­ti Bir­žų tur­gaus lan­ky­to­jus. Dar­ži­nin­kės pa­ste­bė­ji­mais, sėk­los šiek tiek brangs­ta. Dau­giau­siai – agur­kų sėk­los. [caption id="attachment_102534" align="alignnone" width="1024"]Bū­gi­nių kai­mo dar­ži­nin­kei Ro­mai Pugž­lie­nei – dar­by­me­tis. Re­gi­nos VAI­ČE­KO­NIE­NĖS nuo­tr. Bū­gi­nių kai­mo dar­ži­nin­kei Ro­mai Pugž­lie­nei – dar­by­me­tis.
Re­gi­nos VAI­ČE­KO­NIE­NĖS nuo­tr.[/caption]

Virš­ku­pė­nuo­se – gė­lių įvai­ro­vė

Virš­ku­pė­nų dar­ži­nin­kų Sau­liaus ir Lo­re­tos Va­ria­ko­jų šilt­na­miuo­se – gė­lių dai­gų įvai­ro­vė. Dar­by­me­tis ir pra­si­dė­jo nuo gė­lių. Jau iš­pi­kiuo­ti ir agur­kų, po­mi­do­rų dai­gai. Tur­gaus lan­ky­to­jų lau­kia gau­si pa­siū­la. Agur­kų – ke­tu­rios veis­lės, o po­mi­do­rų apie 20 veis­lių. Pla­tus ir ko­pūs­tų dai­gų pa­si­rin­ki­mas: anks­ty­vie­ji, vė­ly­vie­ji, žie­di­niai. Dar­ži­nin­kai pla­nuo­ja: ba­lan­džio vi­du­ry­je jie jau par­da­vi­nės dar­žo­vių dai­gus. Ba­lan­džio vi­du­ry­je, tik­riau­siai, iš Virš­ku­pė­nų šilt­na­mių ska­nau­si­me ir švie­žias sa­lo­tas, svo­gū­nų laiš­kus, ri­di­kė­lius. – Praė­ju­siais me­tais pir­mą­sias naš­lai­tes pir­kė­jai iš mū­sų pir­ko ba­lan­džio vi­du­ry­je, šie­met gal ir­gi gė­lės ne­vė­luos. Kaip ir pas vi­sus, – kal­bė­jo Lo­re­ta Va­ria­ko­jie­nė. "Bir­žie­čių žo­džio" kal­bin­ti dar­ži­nin­kai pa­sa­ko­jo: jų klien­tai jau ne­kant­rau­ja ir klau­si­nė­ja, ka­da Bir­žų tur­gu­je pa­si­ro­dys pir­mo­sios dar­žo­vės, gė­lės. [caption id="attachment_102535" align="alignnone" width="1024"]Nau­jo­jo se­zo­no der­lius. Re­gi­nos VAI­ČE­KO­NIE­NĖS nuo­tr. Nau­jo­jo se­zo­no der­lius.
Re­gi­nos VAI­ČE­KO­NIE­NĖS nuo­tr.[/caption]

"Ža­lioj sto­te­lėj" – įkarš­tis

Bir­žuo­se prie tur­gaus spe­cia­li­zuo­to­je par­duo­tu­vė­je – di­džiu­lis dar­žo­vių, sėk­lų pa­si­rin­ki­mas. Čia gau­su ir įvai­raus so­do, dar­žo in­ven­to­riaus, že­mių, gė­lių va­zo­nų, pa­dėk­lų ir t. t. Vyks­ta įvai­rios ak­ci­jos. Ve­dė­ja Da­lia Sa­vic­kai­tė su par­da­vė­ja Vir­gi­ni­ja Ba­niu­lie­ne la­bai ma­lo­niai pa­si­tin­ka kiek­vie­ną pir­kė­ją, da­li­na pa­ta­ri­mus. Dau­gu­ma pir­kė­jų – se­ni pa­žįs­ta­mi. Kai ku­rie iš jų – aist­rin­gų so­di­nin­kų klu­bo na­riai. Aist­rin­gų so­di­nin­kų klu­bo na­riams – dar dau­giau nuo­lai­dų. Klu­bo na­riu tap­ti ga­li kiek­vie­nas pir­kė­jas, čia pat už­pil­dęs an­ke­tą. Ver­tin­gu pa­siū­ly­mu žmo­nės su­si­do­mi. Ve­dė­ja Da­lia pa­si­džiau­gia: bū­na die­nų, kai ji "už­ver­buo­ja" net po 10 nau­jų na­rių. – Jau­ni­mas krei­pia­si įvai­riau­sių pa­ta­ri­mų, bet tu­ri­me ir to­kių pir­kė­jų pro­fe­sio­na­lų, ku­rie ir mus pa­mo­ki­na. Ge­rą­ja pra­sme, – džiau­gė­si ve­dė­ja Da­lia Sa­vic­kai­tė. Ve­dė­ja pa­ste­bi: šil­ta žie­ma šie­met la­bai anks­ti pra­dė­jo gin­ti pir­kė­jus į par­duo­tu­vę sėk­lų. Ly­gi­nant su praė­ju­sių me­tų va­sa­riu, pir­kė­jų dvi­gu­bai dau­giau. Ypač daug jų tur­gaus die­no­mis. Ko­vą ir ba­lan­dį par­duo­tu­vė­je nu­si­drieks ei­lė iki du­rų... Tarp pir­kė­jų daug Lat­vi­jos pi­lie­čių. Pa­vyz­džiui, vie­nas dva­si­nin­kas iš Skaist­kal­nės iš par­duo­tu­vės kas­met per­ka tul­pių svo­gū­nė­lius. O štai pa­če­riaukš­tie­tė Ire­na Ge­nu­tie­nė daug me­tų ne­ga­li at­si­spir­ti kar­de­lių ža­ve­siui. Šie­met Ire­na vėl pa­pil­dys sa­vo ko­lek­ci­ją. Ve­dė­ja Da­lia su­pa­žin­di­no Ire­ną su nau­jo­mis kar­de­lių veis­lė­mis. – Vie­ni per­ka sėk­lų tik už vie­ną eu­rą. O vie­nas pir­kė­jas ne­se­niai pas mus iš­lei­do 60 eu­rų, bet se­zo­no įkarš­ty­je ne vie­nas pas mus pa­liks ir po šim­tą eu­rų. Au­ga eko­lo­giš­kų sėk­lų pa­klau­sa, – pa­ste­bi ve­dė­ja. Ji at­sa­ki­nė­ja į pir­kė­jų klau­si­mus. Da­bar pa­ts me­tas sė­ti pa­pri­kas, sa­lo­tas, kra­pus, špi­na­tus, ri­di­kė­lius. Dar­ži­nin­kau­jan­tiems ant pa­lan­gės ar bal­ko­ne par­duo­tu­vės ve­dė­ja Da­lia Sa­vic­kai­tė pa­ta­ria ne­sku­bė­ti ir po­mi­do­rus sė­ti nuo ko­vo 15 die­nos, o agur­kus – dar vė­liau.
  Regina VAIČEKONIENĖ www.birzietis.lt
Rekomenduojami video