Quantcast
ŠalyjeVerslasŪkininkų žiniosTechnikos kiemasSodybaPatarimaiKultūraSveikata Regionai
Bendruomenės
Dievo žodis
Konkursai
Kultūra
Langas
Moters pasaulis
Naujienos
Nuomonės
Patarimai
Šalyje
Sodyba
Sveikata
Technikos kiemas
Ūkininkų žinios
Verslas
Regionai
Alytaus
Kauno
Klaipėdos
Marijampolės
Panevėžio
Šiaulių
Tauragės
Telšių
Utenos
Vilniaus
Rubrika
Priimamos paraiškos kompensacijai už pasėlių draudimą gauti

Nuo rugsėjo 1 d. iki gruodžio 29 d. priimamos paraiškos pasėlių ir augalų draudimo nuo sausrosir (arba) iššalimo įmokų daliai kompensuoti(2024 m. vegetacinis laikotarpis). Paraiškos priimamos savivaldybių, kuriose įregistruota pareiškėjų žemės ūkio valda, administracijose.

Parama teikiama pagal Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 m. strateginio plano intervencinės priemonės „Pasėlių, augalų ir gyvūnų draudimas“ veiklos sritį „Pasėlių ir augalų draudimo įmokos kompensacija“ (Priemonė). Šiam paraiškų priėmimo laikotarpiui skirta 2 170 109 Eur paramos lėšų.

Remiama veikla

Remiama žemės ūkio subjekto veikla,bet kurioje pasirinktoje draudimo įmonėje nuo sausros (sausra augalų vegetacijos laikotarpiu pagal Aplinkos ministro įsakymą) ir (arba) iššalimo (šalna aktyviosios augalų vegetacijos laikotarpiu pagal Aplinkos ministro įsakymą ir (arba) šalna augalų vegetacijos laikotarpiu pagal LHMT direktoriaus įsakymą) rizikųapdraudus remiamusLietuvos Respublikos teritorijoje auginamus pasėlius ir (arba) augalus, už kurių auginimą Tiesioginių išmokų taisyklėse nustatyta tvarka mokamos tiesioginės išmokos, kompensuojant dalį ūkininko sumokėtos draudimo įmokos sumos.

Galimi pareiškėjai

Paramos gali kreiptisfizinis ar juridinis asmuo, kuris, nepriklausomai nuo vykdomos veiklos pobūdžio, už praėjusius deklaravimo metus gavo (buvo apskaičiuota bendra visų paramos schemų suma) tiesioginių išmokų sumą, neviršijančią 5 tūkst. Eur, o tais atvejais, kai praėjusiais metais neteikė paramos paraiškos, pagal einamųjų metų deklaruotą plotą už praėjusius metus jam apskaičiuota paramos tiesioginių išmokų suma neviršija 5 tūkst. Eur ir kuris atitinka aktyviam ūkininkui nustatytus žemės ūkio veiklos vykdymo reikalavimus (atitinka bent vieną iš šių kriterijų):

·     pareiškėjo ūkis registruotas Ūkininkų ūkių registre;

·     pareiškėjo pagrindinė valdos ekonominė veikla yra žemės ūkis, miškininkystė, žuvininkystė;

·     pareiškėjas turi bent 1 sutartinį gyvulį (toliau – SG) valdoje, kuris (-ie) einamaisiais metais nuo sausio 1 d. iki birželio 30 d. yra registruotas (-i) Ūkinių gyvūnų registre;

·     pareiškėjui nuosavybės teise priklauso registruota žemės ūkio technika, kuri einamaisiais metais, bet ne vėliau kaip iki liepos 1 d. įskaitytinai, nepertraukiamai registruota Lietuvos Respublikos traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registre ir iš jo neišregistruota.

·     pareiškėjas yra mokslo ir studijų institucija arba profesinio mokymo įstaiga, vykdanti formalųjį ir neformalųjį švietimą ir (arba) mokslinius tyrimus ir (ar) eksperimentinę plėtrą žemės ūkio srityje;

·     pareiškėjas yra žemės ūkio bendrovė, žemės ūkio kooperatinė bendrovė (kooperatyvas);

·     pareiškėjas dalyvauja kaimo plėtros intervencinėse priemonėse „Ekologinis ūkininkavimas. Ekologinio ūkininkavimo tęstiniai įsipareigojimai“, „Laukinių paukščių apsauga už „Natura 2000“ teritorijos ribų“, „Nykstančių Lietuvos senųjų veislių gyvulių ir naminių paukščių išsaugojimas“, „Parama „Natura 2000“ miškuose“, „Parama „Natura 2000“ žemės ūkio paskirties žemėje“.

Paramos dydis ir intensyvumas

Visa paramos suma išmokama tiesiogiai paramos gavėjui neatsižvelgiant į tai, ar draudžiamasis įvykis įvyko, ar ne.

Pagal Priemonę parama teikiama už draudimo sutarties įsigaliojimo dieną nuosavybės teise priklausančius bei einamaisiais metais deklaruotus pasėlius ir (arba) augalus. Paramos suma apskaičiuojama pagal didžiausiuosius draudimo įmokų įkainius 1 ha deklaruoto ploto pagal augalų rūšis ir draudžiamas rizikas. Apskaičiuota paramos suma pagal augalo rūšį suapvalinama euro cento tikslumu iki mažesnio skaičiaus.

Paramas intensyvumas – iki 70 proc. sumokėtos draudimo įmokos sumos.

Paramos gavėjas, pagal pateiktą paramos paraišką apdraudęs augalus bei draudimo įmonei sumokėjęs visą draudimo sutartyje nurodytą draudimo įmokų sumą, nuo 2024 m. sausio 1 d. iki kovo 31 d gali kreiptis dėl paramos avanso, sudarančio 50 proc. apskaičiuotos paramos sumos.

Tinkamumo sąlygos ir reikalavimai gautiparamą

Vertinant paraišką tikrinamas tinkamumas gauti paramą. Vertinimas atliekamas pagal paraiškos pateikimo dieną pareiškėjo pateiktus ir atitinkamais dokumentais pagrįstus duomenis, viešuosiuose registruose esančius duomenis. Jei duomenys skiriasi nuo viešuosiuose registruose esančių duomenų, vadovaujamasi registruose esančiais duomenimis.

Pareiškėjas,prieš patirdamas draudimo įmokų išlaidas,gali teikti vieną paramos paraišką pagal vieną draudimo objektą (pasėlių, augalų plotą ir (arba) riziką) vienam augalų vegetacijos laikotarpiui, laikydamasisnustatytų terminų: nuo einamųjų metų rugsėjo 1 d. iki gruodžio 31 d.

Pareiškėjas laikomas tinkamu gautiparamą, jeiguyra apdraudęs augalus ir (arba) pasėlius pagal tinkamą gauti paramądraudimo sutartį.

Draudimo sutartis laikoma tinkama, jeigu pagal ją numatyta padengti nuostolius, kai dėl sausros ir (arba) iššalimo sunaikinama daugiau kaip 20 proc. ūkininko vidutinės metinės produkcijos. Draudimo sutartyje turi būti nurodyta:

-      draudimo laikotarpis – ne ilgesnis kaip vienas augalų ir (arba) pasėlių vegetacijos laikotarpis;

-      draudžiamos kompensuojamos rizikos – sausros ir (arba) iššalimo stichiniai meteorologiniai reiškiniai, kurie laikomi įvykusiais, jei atitinka Aplinkos ministro ir LHMT direktoriaus įsakyme nustatytus rodiklius ir yra užfiksuoti vadovaujantis Žemės ūkio ministro patvirtinta tvarka;

-      kiekvieno apdrausto pasėlio ir (arba) augalo rūšies pagal draudžiamas rizikas (t. y. sausra ir (arba) iššalimas): plotas (ha), draudimo suma (Eur), draudimo įmoka (Eur);

-      kiekvienos apdrausto pasėlio ir (arba) augalo rūšies 20 proc. vidutinė metinė produkcija paskutinių trejų metų laikotarpiu arba paskutinių penkerių metų laikotarpiu;

-      kiekvienos apdrausto pasėlio ir (arba) augalo rūšies 20 proc. vidutinės metinės produkcijos, apskaičiuotos remiantis tos savivaldybės, kurioje yra registruota pareiškėjo valda, Lietuvos statistikos departamento oficialiai skelbiamą produkcijos rūšies derlingumą (t/ha) paskutinių trejų metų laikotarpiu arba paskutinių penkerių metų laikotarpiu, neįskaitant didžiausios ir mažiausios vertės;

-      pareiškėjo įsipareigojimas imtis būtinų rizikos prevencijos priemonių.

Žinotina, kad draudimo sutartyje nereikalaujama nurodyti pareiškėjo būsimos gamybos tipo ar apimties.

Tinkamos finansuoti išlaidos

Išlaidos yra laikomos tinkamomis finansuoti, jeigu yra:

·     patirtos ne anksčiau kaip kitą dieną nuo paramos paraiškos pateikimo savivaldybei dienos;

·     faktiškai patirtos ir pagrįstos dokumentais;

·     patirtos atsiskaitant su draudimo įmonėmis per finansų įstaigas;

·     patirtos draudimo paslaugą įsigijus iš pripažintų tinkamų teikti pasėlių ir (arba) augalų draudimo paslaugas draudimo įmonių ar kitų Ekonominės erdvės valstybių draudimo įmonių filialų, turinčių teisę vykdyti turto draudimo veiklą pagal Lietuvos Respublikos draudimo įstatymą.

Pareiškėjų ir (arba) paramos gavėjųįsipareigojimai

·     Draudimo sutartyje nurodytas pasėlių ir (arba) augalų plotas pagal augalų rūšis negali būti didesnis už žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotų deklaravimo dokumentuose nurodytą plotą.

·     Apdraudus didesnį pagal augalų rūšis plotą negu deklaruotas plotas, pagalbos suma skaičiuojama atsižvelgiant į deklaruotą plotą ir sumažintą draudimo įmoką už šią augalų rūšį, išskyrus tuos atvejus, kai, įvykus draudžiamajam įvykiui, už juos yra sumokėtos draudimo išmokos bei pateikti paaiškinimai dėl augalų atsėjimo ar atsodinimo.

·     Tais atvejais, kai toje pačioje vietoje per augalų vegetaciją sodinami ar sėjami augalai ne vieną kartą ir apie tai yra nurodyta draudimo dokumentuose, vienu metu augančių augalų plotas negali būti didesnis už deklaruotą bendrą šių augalų plotą.

Paraiškų teikimo tvarka

Paramos paraiška pateikiama prieš patiriant draudimo įmokų sumokėjimo draudimo įmonei išlaidas savivaldybės, kurioje įregistruota žemės ūkio valda, administracijai asmeniškai, per įgaliotą asmenį, registruotu paštu arba elektroniniu paštu. Turi būti pateikiamas vienas originalus paramos paraiškos egzempliorius ir susijusių dokumentų originalai arba kopijos. Kiekvienas paramos paraiškos ir susijusių dokumentų lapas turi būti patvirtintas pareiškėjo parašu, siunčiant elektroniniu paštu – pasirašyti saugiu elektroniniu parašu.

Naudinga informacija

Informacija teikiantiems paraiškas

Rekomenduojami video