Quantcast
ŠalyjeVerslasŪkininkų žiniosTechnikos kiemasSodybaPatarimaiKultūraSveikata Regionai
Bendruomenės
Dievo žodis
Konkursai
Kultūra
Langas
Moters pasaulis
Naujienos
Nuomonės
Patarimai
Šalyje
Sodyba
Sveikata
Technikos kiemas
Ūkininkų žinios
Verslas
Regionai
Alytaus
Kauno
Klaipėdos
Marijampolės
Panevėžio
Šiaulių
Tauragės
Telšių
Utenos
Vilniaus
Rubrika
Pagrindiniai miško kirtimai. Ką svarbu žinoti miško savininkui?

Nuo se­no ži­no­ma, kad tin­ka­miau­sias lai­kas miš­kui kirs­ti – ru­duo, žie­mos pra­džia. Pa­ša­lus leng­viau įva­žiuo­ti į šla­pius miš­kus, be to, me­die­na ne taip grei­tai gen­da ir ne­pra­ras­da­ma ko­ky­bės ga­li iš­si­lai­ky­ti iki pa­va­sa­rio. Šia­me straips­ny­je pa­teik­si­me svar­biau­sią in­for­ma­ci­ją miš­kų sa­vi­nin­kams, pla­nuo­jan­tiems pa­grin­di­nius miš­ko kir­ti­mus.

Pa­grin­di­nių miš­ko kir­ti­mų bū­dai

Pa­grin­di­niais miš­ko kir­ti­mais va­di­na­mi bran­džių me­dy­nų kir­ti­mai, ku­riais sie­kia­ma ne tik pa­nau­do­ti bran­džių me­dy­nų ar­ba me­džių me­die­ną, bet ir su­da­ry­ti pa­lan­kias są­ly­gas nau­jiems, na­šiems, at­spa­riems me­dy­nams at­kur­ti. Iš­ski­ria­mi trys pa­grin­di­nių miš­ko kir­ti­mų bū­dai: ply­nie­ji, at­ve­ji­niai ir at­ran­ki­niai.

Svar­biau­si kri­te­ri­jai, pa­gal ku­riuos pa­ren­ka­mos pa­grin­di­nių kir­ti­mų bir­žės, yra: me­džių rū­šis, jų am­žius ir miš­kų gru­pė. Anks­čiau­siai ga­li­ma pra­dė­ti bal­talks­ny­nų (su­lau­kus 31 me­tų) ir dre­bu­ly­nų (41 me­tų), au­gan­čių ūki­niuo­se (IV miš­kų gru­pės) miš­kuo­se, kir­ti­mus. Vė­liau­siai ker­ta­mi II gru­pės draus­ti­nių miš­kuo­se au­gan­tys pu­šy­nai (171 me­tų) ir ąžuo­ly­nai (201 me­tų).

Be to, ga­lio­ja di­džiau­sio ker­ta­mo plo­to, bir­žės il­gio ir plo­čio, bir­žės šlie­ji­mo lai­ko ri­bo­ji­mai (de­ta­les­nė in­for­ma­ci­ja apie mi­ni­ma­lius pa­grin­di­nių miš­ko kir­ti­mų am­žius, kir­ti­mų ri­bo­ji­mus iš­dės­ty­ta Miš­ko kir­ti­mų tai­syk­lė­se, pa­tvir­tin­to­se Lie­tu­vos Res­pub­li­kos ap­lin­kos mi­nist­ro 2010 m. sau­sio 27 d. įsa­ky­mu Nr. D1-79).

Daž­niau­siai tai­ko­mi ply­nie­ji miš­ko kir­ti­mai. Mak­si­ma­lus leis­ti­nas ply­no­jo miš­ko kir­ti­mo bir­žės plo­tas ūki­niuo­se miš­kuo­se – 8 hek­ta­rai, ap­sau­gi­niuo­se miš­kuo­se (III miš­kų gru­pė­je) – 5 hek­ta­rai.

Gre­ti­mą bir­žę ga­li­ma kirs­ti tik po 5 me­tų. Kir­ta­vie­tė­je sau­gant sa­vai­mi­nu­kus, pa­gal ga­li­my­bes ruo­šia­ma dir­va ir pa­pil­do­mai žel­di­na­ma, sten­gian­tis su­for­muo­ti ge­riau­siai tiks­li­nę rū­ši­nę su­dė­tį ati­tin­kan­tį jau­nuo­ly­ną.

Taip pat daž­ni at­ve­ji­niai miš­ko kir­ti­mai. Bran­dus miš­kas iš­ker­ta­mas per 2–4 kar­tus, daž­niau­siai kas 5–10 me­tų, pa­laips­niui re­ti­nant me­dy­ną. Per tą lai­ką po iš­re­tė­ju­sių me­džių la­jo­mis už­si­sė­ja ir ūg­te­li jau­nuo­ly­nas. Tai ga­na su­dė­tin­gas kir­ti­mo bū­das, rei­ka­lau­jan­tis ži­nių apie įvai­rių rū­šių me­džių bio­lo­gi­jos ypa­ty­bes.

At­ran­ki­niai kir­ti­mai – eko­lo­giš­kiau­si, ma­žiau­siai pa­ste­bi­mi iš vi­sų pa­grin­di­nio kir­ti­mo rū­šių. Jais iš­ker­ta­mi bran­dūs me­džiai, me­dy­no stip­riai ne­iš­re­ti­nant. Šiais kir­ti­mais pa­pras­tai for­muo­ja­mas įvai­ria­rū­šis ir įvai­ria­am­žis miš­kas.

To­kius me­dy­nus su­for­muo­ti įma­no­ma tik­rai ne vi­sur. Pa­vyz­džiui, ne­der­lin­guo­se smė­ly­nuo­se, gry­nuo­se pu­šy­nuo­se to pa­siek­ti ne­pa­vyks. Dėl tech­no­lo­gi­nių ypa­tu­mų at­ran­ki­nius kir­ti­mus sun­ku vyk­dy­ti ir pel­ki­niuo­se me­dy­nuo­se.

At­ran­ki­niai kir­ti­mai kar­to­ja­mi ne daž­niau kaip kas 5 me­tus ir iš­ker­ta­ma iki 30 proc. me­dy­no tū­rio. At­min­ki­te, kad kir­ti­mo bū­das re­tai ga­li bū­ti pa­ren­ka­mas pa­gal sa­vi­nin­ko pa­gei­da­vi­mą. Daž­niau­siai jį nu­le­mia ap­lin­ko­sau­gi­niai ri­bo­ji­mai ar­ba rū­ši­nė miš­ko su­dė­tis bei dir­vo­že­mio ypa­tu­mai.

Lei­di­mų kirs­ti miš­ką iš­da­vi­mas

No­rint vyk­dy­ti pa­grin­di­nius miš­ko kir­ti­mus di­des­nia­me kaip 3 ha miš­ko skly­pe, pir­miau­sia rei­kia pa­reng­ti miš­kot­var­kos pro­jek­tą. Ma­žes­nia­me nei 3 ha miš­ko skly­pe ga­li­ma vyk­dy­ti miš­ko kir­ti­mus be miš­kot­var­kos pro­jek­to pa­ruo­šus bir­žių at­rė­ži­mo do­ku­men­tus, pa­reng­tus miš­ki­nin­ko spe­cia­lis­to.

Tei­sė kirs­ti miš­ką įgy­ja­ma ga­vus lei­di­mą. Lei­di­mus kirs­ti miš­ką iš­duo­da ir pra­ne­ši­mus apie ke­ti­ni­mą kirs­ti de­ri­na Vals­ty­bi­nės miš­kų tar­ny­bos (VMT) te­ri­to­ri­niai po­sky­riai. Lei­di­mas kirs­ti miš­ką pri­va­lo­mas vi­siems pa­grin­di­niams ir ply­nie­siems sa­ni­ta­ri­niams miš­ko kir­ti­mams.

Lei­di­mas kirs­ti miš­ką iš­duo­da­mas pri­va­taus miš­ko sa­vi­nin­kui ar sa­vi­nin­ko įga­lio­tam as­me­niui pa­gal pa­teik­tą no­ta­ro pa­tvir­tin­tą įga­lio­ji­mą. Jei že­mės skly­pas, ku­ria­me nu­ma­ty­ta kirs­ti miš­ką, val­do­mas ben­dro­sios nuo­sa­vy­bės tei­se, iš­duo­da­mas vie­nas lei­di­mas kirs­ti miš­ką vi­siems ben­dra­tur­čiams tik esant vi­sų ben­dra­tur­čių raš­tiš­kam su­ti­ki­mui.

Lei­di­mas kirs­ti miš­ką iš­duo­da­mas per 5 ar 10 dar­bo die­nų nuo pra­šy­mo ir bir­žių at­rė­ži­mo do­ku­men­tų pa­tei­ki­mo. Taip pat do­ku­men­tus lei­di­mui kirs­ti miš­ką ga­li­ma pa­teik­ti per Ap­lin­ko­sau­gos lei­di­mų iš­da­vi­mo sis­te­mą (ALIS) https://alis.am.lt.

Lei­di­mo kirs­ti miš­ką ga­lio­ji­mo ter­mi­nas nu­sta­to­mas ne il­ges­nis kaip iki ei­na­mų­jų me­tų gruo­džio 31 d., bet ga­li bū­ti pra­tęs­tas iki 6 mė­ne­sių pa­gal lei­di­mą ga­vu­sio ju­ri­di­nio ar fi­zi­nio as­mens raš­tiš­ką pra­šy­mą.

Pri­me­na­me, kad lei­di­mą kirs­ti miš­ką ar­ba pra­ne­ši­mą apie ke­ti­ni­mą kirs­ti ar jo ko­pi­ją kaip tei­sė­tą miš­ko iš­kir­ti­mą įro­dan­čius do­ku­men­tus miš­ko val­dy­to­jai ir nau­do­to­jai pri­va­lo sau­go­ti pen­ke­rius me­tus.

Rekomenduojami video