Quantcast
ŠalyjeVerslasŪkininkų žiniosTechnikos kiemasSodybaPatarimaiKultūraSveikata Regionai
Bendruomenės
Dievo žodis
Konkursai
Kultūra
Langas
Moters pasaulis
Naujienos
Nuomonės
Patarimai
Šalyje
Sodyba
Sveikata
Technikos kiemas
Ūkininkų žinios
Verslas
Regionai
Alytaus
Kauno
Klaipėdos
Marijampolės
Panevėžio
Šiaulių
Tauragės
Telšių
Utenos
Vilniaus
Rubrika
La­bar­diš­kiams su­si­rūpi­nimą kelia lau­ke žie­mo­jan­tys gal­vi­jai

Praė­ju­sios sa­vaitės vi­du­ry­je, lau­kia spaud­žiant 15-os laips­nių šal­čiui, „Že­mai­tis“ su­laukė su­si­rūpi­nu­sio la­bar­diš­kio skam­bu­čio. Vy­ras pik­ti­no­si vie­ti­niu ūki­nin­ku, ku­ris esą net ir šio­mis žvar­bio­mis die­no­mis, kai ge­ras šei­mi­nin­kas šuns laukais ne­gintų, visą gal­vijų bandą lai­ko lau­ke. Esą tiek karvės, tiek te­ly­čios dieną naktį pra­leid­žia ant snie­go, su­žvar­bu­sios ir ma­žai ėdu­sios, nes šie­no at­ve­ža­ma tik kartą per sa­vaitę, o van­duo sta­tinė­je su­šalęs į ledą.

„Sto­vi su­stirę“

„Žmo­gus tu­ri did­žiau­sius tvar­tus. Kodėl ne­gi­na ten sa­vo gy­vu­lių?!“ – re­to­riš­kai klausė skam­bi­nu­sy­sis. Jis pa­sa­ko­jo, kad tie gal­vi­jai – ne šiaip ko­kio ap­si­lei­du­sio ūki­nin­ko, bet žemės ūkio koo­pe­ra­tinės bend­rovės (ŽŪKB) „Pie­no gėlė“ val­dy­bos pir­mi­nin­ko Jo­no Kuz­mins­ko. Pastarasis esą tu­ri ir ga­li­my­bių, ir ži­nių tin­ka­mai pa­si­rūpin­ti sa­vo ban­da, tik to ūkiš­ku­mo, skam­bi­nu­sio­jo žod­žiais, la­bai trūksta.
„Ne­žiū­ri jis tų gy­vu­lių, gal tik kartą per sa­vaitę pa­gir­do ir pa­še­ria. Sto­vi su­stirę ant snie­go“, – sa­vo pa­stebė­ji­mus vieną po ki­to žėrė la­bar­diš­kis.
Net­ru­kus ta­po aiš­ku, kad ne tik „Že­mai­tis“ su­laukė nu­si­skun­dimų dėl ant snie­go La­bard­žiuo­se žiemojančių gal­vijų. Su­laukęs ra­gi­nimų atvyk­ti ir sa­vo aki­mis įsi­ti­kin­ti, jog gy­vu­liai lai­ko­mi ne­tin­ka­mai, tą pa­čią dieną, kaip ir žur­na­lis­tai, į Kuz­minskų ūkį skubė­jo ir Vals­ty­binės mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­bos (VMVT) Tel­šių de­par­ta­men­to Rie­ta­vo pa­da­li­nio vy­riau­sia­sis ve­te­ri­na­ri­jos gy­dy­to­jas-ins­pek­to­rius Vy­tau­tas Bla­žai­tis.

Vėliau „Že­mai­čiui“ jis pa­sa­ko­jo, kad ūki­nin­kas Kuz­mins­kas mėsi­nius gal­vi­jus lai­ko dvie­jo­se vie­to­se. Vie­na ga­nyk­la ati­tver­ta prie ūki­nin­ko namų, ten lai­ko­ma kiek ma­žiau, gal ke­lio­li­ka ra­guo­čių. O ki­ta ga­nyk­la – kai­mo pa­kraš­ty, ša­lia se­no­jo Rie­ta­vo plen­to.

Skun­dai ne­pa­sit­vir­ti­no

Ve­te­ri­na­ri­jos gy­dy­to­jas-ins­pek­to­rius minė­jo ap­si­lankęs abie­jo­se ga­nyk­lo­se, ap­žiūrėjęs, kaip lai­komi gy­vu­liai, kaip jie at­ro­do, ir nu­statęs, kad skund­žia­ma­si vi­sai be pa­grin­do.
„Skam­binęs žmo­gus pa­sa­ko­jo, ne­va gy­vu­liai lie­si, ne­tu­ri nei van­dens, nei mais­to, sto­vi lau­ke be jo­kios pa­stogės. Iš tikrųjų nu­vykęs į vietą pa­ma­čiau, kad nie­ko pa­na­šaus. Gy­vu­liai įmitę, tu­ri ir ėst, ir gert. Pa­sislėp­ti nuo šal­čio jiems įreng­ti did­žiu­liai an­ga­rai, ta­čiau man lan­kan­tis bent ke­li vaikš­tinė­jo lau­ke“, – dėstė V. Bla­žai­tis.
Tą pa­tį vaizdą iš­vy­do­me į La­bard­žius nu­vykę ir mes. Prie se­no­jo Rie­ta­vo plen­to ati­tver­to­je ga­nyk­lo­je saulės vo­nio­mis mėga­vo­si ne ke­li, bet ke­lio­li­ka gal­vijų. Vie­ni ra­miai rupš­no­jo ga­nyk­los vi­du­ry jiems pa­kreiktą šieną, ki­ti smal­siai stebė­jo pra­va­žiuo­jan­čiuo­sius pro šalį. Net­ru­kus prie jų pri­si­jungė ir dar būre­lis ra­guo­čių, iš­lin­du­sių iš ga­nyk­los pa­kraš­ty pa­sta­ty­to an­ga­ro.
Gy­vu­liai neat­rodė nei su­šalę, nei su­lysę.

„Neį­sa­ky­si pa­si­likt vi­duj“

„Ten lai­ko­mi vien tik mėsi­niai gal­vi­jai. Jų fi­zio­lo­gi­ja to­kia. Jei bus su­da­ry­ta ga­li­mybė išei­ti į lauką, net prie did­žiau­sio mi­nu­so ne­įsa­ky­si pa­si­likt vi­duj – vis tiek trauks į gryną orą. Pie­ni­nių veislės gal­vi­jai ki­to­kie, jiems jau būtų pa­vo­jin­ga to­kiam šal­ty, o mėsi­niai ne­bi­jo. Įpratę nuo ma­žumės prie bet ko­kios tem­pe­ratū­ros“, – dėstė V. Bla­žai­tis.

Pa­sak jo, Lie­tu­vo­je tem­pe­ratū­ra ne­nuk­ren­ta tiek že­mai, kad tai jau būtų pa­vo­jin­ga šiems gal­vi­jams. Ži­no­ma, svar­bu, kad jie turėtų pa­kan­ka­mai ėsti bei ger­ti. Ir kad būtų su­da­ry­ta ga­li­mybė bet ka­da užei­ti į tvartą ar kitą pa­talpą, ap­sau­gotą nuo skersvė­jo.
O dėl to, kad žmo­nes šiur­pi­na ant snie­go La­bard­žiuo­se be­si­ga­nan­tys gal­vi­jai, V. Bla­žai­tis sakė la­bai ne­si­ste­bin­tis. Esą anks­čiau to­kių mėsi­nių veis­lių Lie­tu­vo­je ne­bu­vo, o pie­ni­nes kar­ves au­gin­to­jai turė­da­vo kiek įma­ny­da­mi sau­go­ti nuo šal­čio. Todėl ir su­si­for­ma­vu­si nuo­monė, jog gal­vi­jai bi­jo mi­nu­sinės tem­pe­ratū­ros.

Kas bried­žiui miš­ke sto­ginę pa­sta­to?

Te­le­fo­nu „Že­mai­čio“ kal­bin­tas ŽŪKB „Pie­no gėlė“ val­dy­bos pir­mi­nin­kas J. Kuz­mins­kas, iš­girdęs, kuo do­mimės, iš­kart pa­skubė­jo in­for­muo­ti, jog minė­tie­ji gal­vi­jai – jo sūnaus. Esą dėl to tik girdėjęs, kad tądien ūky­je lankė­si VMVT spe­cia­lis­tas, bet ką konk­re­čiai nu­statęs, pa­sa­ky­ti ne­galįs.
Ir dėl to, kad kaž­kas skund­žia­si gal­vijų lai­ky­mo sąly­go­mis, esą vi­siš­kai ne­si­ste­bin­tis, mat to­kių skundų būta ir anks­čiau.
„Ge­rai, kad žmonės rūpi­na­si. Ga­liu jiems pa­sa­ky­ti tik tiek, kad gy­vu­liai pa­šer­ti, pri­žiūrė­ti, tu­ri kur šil­tai at­si­gult ir nuo vėjo pa­si­slėpt. Aiš­ku, di­de­liam šal­ty ir jiems tam tik­ras dis­kom­for­tas yra, bet kuo pui­kiau­siai iš­gy­ve­na ši­toj šių­me­tinėj at­šiau­rioj žie­moj“, – aiš­ki­no la­bar­diš­kis.
Vy­ras pa­sa­ko­jo, kad sykį per neap­si­žiūrė­jimą vie­na te­ly­čia at­si­vedė ver­šiuką spaud­žiant 15-os laips­nių šal­čiui. „Ir nie­ko jam neat­si­ti­ko. Tai mėsi­niai gal­vi­jai. Jie vi­siš­kai yra pri­si­taikę gy­ven­ti to­kiom sąly­gom“, – aiš­ki­no J. Kuz­mins­kas.
O po­kalbį baigė re­to­ri­niu klau­si­mu: „Kas bried­žiui žiemą miš­ke sto­ginę pa­sta­to?“

Rekomenduojami video