Quantcast
ŠalyjeVerslasŪkininkų žiniosTechnikos kiemasSodybaPatarimaiKultūraSveikata Regionai
Bendruomenės
Dievo žodis
Konkursai
Kultūra
Langas
Moters pasaulis
Naujienos
Nuomonės
Patarimai
Šalyje
Sodyba
Sveikata
Technikos kiemas
Ūkininkų žinios
Verslas
Regionai
Alytaus
Kauno
Klaipėdos
Marijampolės
Panevėžio
Šiaulių
Tauragės
Telšių
Utenos
Vilniaus
Rubrika
Gegužės mėn. žemės ūkio produktų perdirbėjai kviečiami teikti paraiškas

Gegužės 2 – birželio 30 d. renkamos paraiškos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos sritį „Parama investicijoms į žemės ūkio produktų perdirbimą, rinkodarą ir (arba) plėtrą“ (Priemonė).

Šiuo paraiškų rinkimo etapu veiklos sričiai įgyvendinti skirta daugiau kaip 36 945 314  mln. Eur paramos lėšų.

Paraiškas kviečiami teikti:

 • juridiniai asmenys, užsiimantys žemės ūkio produktų perdirbimu ir (arba) rinkodara;
 • juridiniai asmenys, užsiimantys žemės ūkio veikla ir perdirbantys dalį valdoje užaugintos produkcijos bei planuojantys užsiimti žemės ūkio produktų perdirbimo ir (ar) rinkodaros veikla.

Paraiškos, pateiktos juridinio asmens kartu su partneriais, nepriimamos.

Žinotina, jog visiems pareiškėjams galioja reikalavimai:

 • ne trumpiau kaip 1 metus iki paraiškos pateikimo vykdyti žemės ūkio produktų perdirbimą ir (arba) rinkodarą nepertraukiamai, t. y. mažiausiai 1 metus iki paramos paraiškos pateikimo kiekvieną mėnesį vykdyti žemės ūkio produktų perdirbimo ir (arba) rinkodaros veiklą arba atitinkamai žemės ūkio veiklą ir gauti iš šios veiklos pajamų. Taigi, kartu su paraiška reikia pateikti sąskaitas faktūras arba pasirašytas sąskaitų faktūrų suvestines;
 • pajamos iš nurodytų veiklų per ataskaitinį laikotarpį turi sudaryti ne mažiau kaip 50 proc. visų pareiškėjo veiklos pajamų. Šis reikalavimas netaikomas pripažintiems žemės ūkio kooperatyvams, kurie superka ir realizuoja iš savo narių jų ūkiuose pagamintus (išaugintus) žemės ūkio produktus, arba perdirba iš savo narių supirktus žemės ūkio produktus ir realizuoja iš jų pagamintus maisto ir ne maisto produktus.

Plačiau apie reikalavimus pareiškėjams – įgyvendinimo taisyklėse (Taisyklės).

Remiama veikla

Pagal priemonės veiklos sritį remiama veikla, susijusi su žemės ūkio produktų perdirbimu, žemės ūkio produktų rinkodara (jei apimami visi būtini su numatyta vykdyti veikla, jos specifika ir produktu susiję rinkodaros apibrėžime nustatyti elementai) ir (arba) plėtra. Pirminis perdirbimas, pirminio perdirbimo produktų rinkodara, paslaugų teikimas neremiami.

Pagal veiklos sritį remiamos šios veiklos:

 • ankštinių ir baltyminių augalų perdirbimas (išskyrus augalininkystės produkcijos perdirbimą ir (arba) rinkodarą, jų perdirbimo procese susidariusių atliekų perdirbimą, įskaitant ankštinių ir baltyminių augalų perdirbimą ir (arba) rinkodarą, kai investuojama į malybos produkcijos, kruopų, konservuotų, šaldytų ar kitaip apdirbtų gaminių, sėklų, negranuliuotų kombinuotųjų ir nekombinuotųjų pašarų (siloso, šienainio ir pan.) produktų gamybą);
 • kitų žemės ūkio produktų perdirbimas ir (arba) rinkodara:
 • vaisių, uogų, daržovių perdirbimas ir (arba) rinkodara, jų perdirbimo procese susidariusių atliekų perdirbimas;
 • augalininkystės produkcijos perdirbimas ir (arba) rinkodara, jų perdirbimo procese susidariusių atliekų perdirbimas, įskaitant ankštinių ir baltyminių augalų perdirbimą ir (arba) rinkodarą, kai investuojama į malybos produkcijos, kruopų, konservuotų, šaldytų ar kitaip apdirbtų gaminių, sėklų, negranuliuotų kombinuotųjų ir nekombinuotųjų pašarų (siloso, šienainio ir pan.) produktų gamybą;
 • mėsos perdirbimas ir (arba) rinkodara, jų perdirbimo procese susidariusių atliekų perdirbimas;
 • pieno perdirbimas ir (ar) rinkodara, jų perdirbimo procese susidariusių atliekų perdirbimas;
 • kitų Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo I priede išvardytų produktų perdirbimas ir (arba) rinkodara, jų perdirbimo procese susidariusių atliekų perdirbimas;
 • trečios kategorijos šalutinių gyvūninių produktų perdirbimas ir (arba) rinkodara.

Projekto įgyvendinimo trukmė turi būti nurodyta paramos paraiškoje, verslo plane ir negali viršyti 24 mėnesių laikotarpio nuo paramos sutarties pasirašymo dienos. Projektas turi būti įgyvendintas ne vėliau kaip iki 2025 m. birželio 30 d.

Paramos dydis ir intensyvumas

Didžiausia paramos suma:

 • kai vykdoma kitų žemės ūkio produktų perdirbimo ir (arba) rinkodaros veikla – vienam projektui negali viršyti 3 mln. Eur;
 • kai vykdoma ankštinių ir baltyminių augalų perdirbimo veikla – vienam projektui negali viršyti 5 mln. Eur;
 • kai įgyvendinamos kolektyvinės investicijos – vienam projektui negali viršyti 6 mln. Eur. Kolektyvinėmis investicijomis laikomos pripažintų žemės ūkio kooperatyvų įgyvendinamos investicijos, kurių rezultatais bendrai naudojasi paramą gavusio pripažinto žemės ūkio kooperatyvo nariai);
 • vienam juridiniam asmeniui ir susijusiems asmenims iki 5 mln. Eur pagal šią priemonę 2014–2020 metų laikotarpiui;
 • vienam juridiniam asmeniui ir susijusiems asmenims, kai įgyvendinamos kolektyvinės investicijos, iki 10 mln. Eur 2014–2020 metų laikotarpiui;
 • juridiniams asmenims, kurie žemės ūkio produktų perdirbimo metu pagamina galutinį produktą, nepatenkantį į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo I priedą, tačiau skirtą maistui ir (arba) pašarams, taikomos nereikšmingos (de minimis) valstybės pagalbos reglamento nuostatos – 200 tūkst. Eur vienam projektui ir iki 5 mln. Eur pagal šią priemonę 2014–2020 metų laikotarpiui.

Paramos intensyvumas – 50 proc. tinkamų finansuoti išlaidų (išskyrus atvejus, kai prašoma mažesnio paramos intensyvumo).

Finansuojamos išlaidos

Tinkamomis finansuoti pripažįstamos būtinos projektui vykdyti ir numatytos paramos paraiškoje išlaidos, realiai suplanuotos ir pagrįstos, patirtos (apmokėtos) po paramos paraiškos pateikimo dienos, taip pat bendrosios išlaidos, kurios yra tiesiogiai susijusios su projekto parengimu ir administravimu ir kurios yra patirtos ne anksčiau kaip prieš vienus metus iki paramos paraiškos pateikimo dienos. Finansinės nuomos (lizingo) būdu įsigyjamas turtas turi tapti paramos gavėjo nuosavybe iki projekto įgyvendinimo pabaigos.

Tinkamų išlaidų kategorijos:

 • projekte numatytai veiklai vykdyti būtinų statinių (išskyrus gyvenamuosius pastatus ir administracinės paskirties pastatus) statyba, rekonstravimas ar kapitalinis remontas;
 • naujų įrenginių ir (arba) įrangos (įskaitant techniką) pirkimo arba išperkamosios, finansinės nuomos išlaidos, neviršijančios šio turto rinkos vertės;
 • iškastinio kuro nenaudojančios investicijos;
 • bendrosios išlaidos finansuojamos iki 10 proc. kitų tinkamų finansuoti projekto išlaidų vertės be pridėtinės vertės mokesčio (PVM) ir ne daugiau kaip 1 800 Eur. Tuo atveju, kai projekte numatyti statybos, rekonstrukcijos ir kapitalinio remonto darbai, finansuojama bendrųjų išlaidų suma be PVM gali būti iki 3 000 Eur;
 • elevatorių, džiovyklų, saugyklų statybų, rekonstrukcijos ir kapitalinio remonto, elevatorių įranga, kai vykdoma ankštinių ir baltyminių augalų perdirbimo veikla ir elevatorių įranga yra ankštinių ir baltyminių augalų technologinio perdirbimo proceso viena iš sudedamųjų dalių.

Detalus tinkamų finansuoti išlaidų sąrašas pagal remiamos veiklos sektorius pateiktas Taisyklėse.

Paraiškų atrankos kriterijai ir suteikiami balai

Privalomasis mažiausias projektų atrankos balų skaičius – 30 atrankos balai. Atsižvelgiant į surinktą balų skaičių, bus sudaromos atskiros paraiškų pirmumo eilės: ankštinių ir baltyminių augalų perdirbimui pateiktų projektų eilė ir kitų žemės ūkio produktų perdirbimui ir (arba) rinkodarai, jų perdirbimo procese susidariusių atliekų perdirbimui pateiktų paraiškų eilė.

Nesurinkus privalomojo mažiausio 30 balų skaičiaus, paramos paraiška atmetama.

Atrankos balai suteikiami pagal šiuos kriterijus:

 • pareiškėjas projekte planuoja perdirbti ankštinius ir baltyminius augalus – suteikiama 20 balų;
 • pareiškėjas yra pripažintas žemės ūkio kooperatyvas, maksimalus galimas balų skaičius 25 (šio papunkčio atrankos balai sumuojami), jei:
 • pripažintas žemės ūkio kooperatyvas pagal projekte numatytus gamybinius pajėgumus įsipareigoja po projekto įgyvendinimo visu kontrolės laikotarpiu perdirbti iki 80 proc. savo narių valdose išaugintos / pagamintos produkcijos, suteikiama 15 balų, įsipareigojus perdirbti iki 50 proc. produkcijos, skiriama 10 balų;
 • pripažintas žemės ūkio kooperatyvas, kurio vidutinis valdų ekonominis dydis (VED) išreikštas produkcijos standartine verte, yra ne didesni kaip 100 tūkst. Eur – suteikiama 10 balų. VED apskaičiuojamas sudedant visų pripažinto žemės ūkio kooperatyvo narių VED ir padalijant jį iš visų pripažinto žemės ūkio kooperatyvo narių skaičiaus;
 • pripažintas žemės ūkio kooperatyvas, kurio VED yra didesnis kaip 100 tūkst. Eur, tačiau neviršija 200 tūkst. Eur – suteikiami 5 balai;
 • projekte diegiamos inovacijos – suteikiami 5 balai. Projekto inovatyvumas vertinamas vadovaujantis KPP investicinių priemonių projektų inovatyvumo vertinimo metodika;
 • pareiškėjas po projekto įgyvendinimo visu kontrolės laikotarpiu įsipareigoja perdirbti ekologiškus žemės ūkio produktus arba pagal Nacionalinės žemės ūkio ir maisto kokybės sistemos (NKP) reikalavimus pagamintus produktus, kurie sudaro ne mažiau kaip 50 proc. perdirbamos žaliavos – suteikiama 10 balų;
 • pareiškėjas, įgyvendinęs projektą, įsipareigoja eksportuoti perdirbtus žemės ūkio produktus (eksporto apimtys vertinamos apimtimi ir (arba) verte): daugiau kaip 31 proc. – suteikiama 15 balų; nuo 21 proc. iki 30 proc. imtinai – suteikiama 10 balų; nuo 10 proc. iki 20 proc. imtinai – suteikiami 5 balai;

Nuostatos netaikomos, kai teikiama nereikšminga (de minimis) pagalba.

 • projektas įgyvendinamas savivaldybėje, kurioje (atrankos balai sumuojami):
 • didesnis registruotų bedarbių ir darbingo amžiaus gyventojų santykis (proc.) - suteikiami 5 balai (lyginamas su šalies vidurkiu pagal Taisyklių 3 priedo duomenis);
 • didesnis skurdo rizikos lygis (proc.) – suteikiami 5 balai (lyginamas su šalies vidurkiu pagal Taisyklių 3 priedo duomenis);
 • projekte vystomos beatliekės technologijos – suteikiama 10 balų;
 • pareiškėjas perdirba Lietuvoje užaugintus, pagamintus žemės ūkio produktus – suteikiami 5 balai.

Pažymėtina, kad įgyvendinus projektą, paramos gavėjas turi vykdyti visus įsipareigojimus, už kuriuos buvo suteikti atrankos balai.

Paraiškų teikimo tvarka

Paraiškos pagal Priemonę ir prašomi dokumentai Nacionalinei mokėjimo agentūrai gali būti teikiami pasirašyti elektroniniu būdu, t. y. kvalifikuotu elektroniniu parašu, juos siunčiant el. paštu dokumentai@nma.lt, arba naudojantis Žemės ūkio ministerijos informacine sistema (adresu www.zumis.lt), pasirenkant meniu punktą „Pranešimai“).

Naudinga informacija:


Rekomenduojami video