Quantcast
ŠalyjeVerslasŪkininkų žiniosTechnikos kiemasSodybaPatarimaiKultūraSveikata Regionai
Bendruomenės
Dievo žodis
Konkursai
Kultūra
Langas
Moters pasaulis
Naujienos
Nuomonės
Patarimai
Šalyje
Sodyba
Sveikata
Technikos kiemas
Ūkininkų žinios
Verslas
Regionai
Alytaus
Kauno
Klaipėdos
Marijampolės
Panevėžio
Šiaulių
Tauragės
Telšių
Utenos
Vilniaus
Rubrika
Biržietė susirūpino lauke paliktu ir gailiai mūkiančiu gyvuliu

Į "Bir­žie­čių žo­džio" re­dak­ci­ją už­su­ku­si skai­ty­to­ja pra­ne­šė, kad krū­muo­se, Skra­tiš­kių gat­vė­je, iki šiol ga­no­si kar­vu­tė ir nuo­lat gai­liai mū­kia. Mo­te­ris bai­sė­jo­si: spau­džia šal­tu­kas, gy­vu­lys se­niai tu­ri bū­ti tvar­te.

"Bir­žie­čių žo­džio" skai­ty­to­ja sa­kė, jog gy­vu­lys gai­liai mū­kia jau ke­lin­ta die­na. "Gy­ve­nu Kaš­to­nų gat­vė­je, to­lo­kai nuo tos vie­tos, kur ga­no­si kar­vu­tė, bet gai­lus mū­ki­mas gir­dė­ti to­li. Sa­vait­ga­lį bu­vo toks šal­tas oras, o gy­vu­lys bu­vo pa­lik­tas lau­ke. Pa­ti esu užau­gu­si kai­me, my­liu gy­vū­nus, to­dėl to­kio el­ge­sio su gy­vu­liu ne­sup­ran­tu. To­kiu ne­gai­les­tin­gu­mu bai­si­si ir ma­no kai­my­nai. Nu­ta­riau pra­neš­ti re­dak­ci­jai", – kal­bė­jo­si mo­te­ris.

Bir­žie­tė iš­siaiš­ki­no ir tai, kam gy­vu­lys pri­klau­so. Pa­si­ro­do, jog kar­vės šei­mi­nin­kė gy­ve­na Šer­mukš­nių gat­vė­je. "Kam lai­ky­ti gy­vu­lį mies­te, jei nė­ra są­ly­gų jam tin­ka­mai pri­žiū­rė­ti? – svars­tė bir­žie­tė.

Ge­ro­kai paieš­ko­ju­sios, kar­vę ra­do­me pri­riš­tą krū­muo­se. Ša­lia ne­si­ma­tė in­do su van­de­niu, nors var­gu, ar tai bū­tų pa­dė­ję – van­duo ša­lia esan­čia­me grio­vy­je bu­vo už­ša­lęs.

Apie lau­ke pri­riš­tą gy­vu­lį pra­ne­šė­me Bir­žų vals­ty­bi­nės mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­bos vir­ši­nin­kui Adol­fui Rin­kū­nui. Jis sa­kė, jog dėl lau­ke lai­ko­mo gy­vu­lio jau kaž­kas krei­pė­si ir į po­li­ci­jos pa­rei­gū­nus. A. Rin­kū­nas pa­ža­dė­jo pa­ts nu­va­žiuo­ti į nu­ro­dy­tą vie­tą ir iš­siaiš­kin­ti.

Po po­ros va­lan­dų nu­vy­kęs į vie­tą, A. Rin­kū­nas gy­vu­lio lau­ke ne­be­ra­do. Šei­mi­nin­kė jį bu­vo par­ve­du­si į tvar­tą. Ve­te­ri­na­ri­jos spe­cia­lis­tai nu­vy­ko pas kar­vu­tės šei­mi­nin­kę ir įver­ti­no, ar gy­vu­lys lai­ko­mas tei­sin­gai. Anot A. Rin­kū­no, kar­vė – vi­du­ti­nio įmy­ti­mo, bu­vo už­da­ry­ta mo­li­nia­me tvar­te. Šei­mi­nin­kė pa­si­rū­pi­nu­si ir šie­nu gy­vu­liui šer­ti, ta­čiau pa­ti­ki­no, jog kar­vu­tę ke­ti­na par­duo­ti. A. Rin­kū­nas sa­kė, jog gy­vu­lį lai­ky­ti lau­ke kol kas dar ne­bu­vo la­bai blo­gai, jei jis tu­ri ką ės­ti. Ta­čiau A. Rin­kū­nas dė­ko­jo nea­be­jin­gai mo­te­riai, ku­ri su­si­rū­pi­no lau­ke pa­lik­tu gy­vu­liu.

logo,birzietis

Rekomenduojami video