Quantcast
ŠalyjeVerslasŪkininkų žiniosTechnikos kiemasSodybaPatarimaiKultūraSveikata Regionai
Bendruomenės
Dievo žodis
Konkursai
Kultūra
Langas
Moters pasaulis
Naujienos
Nuomonės
Patarimai
Šalyje
Sodyba
Sveikata
Technikos kiemas
Ūkininkų žinios
Verslas
Regionai
Alytaus
Kauno
Klaipėdos
Marijampolės
Panevėžio
Šiaulių
Tauragės
Telšių
Utenos
Vilniaus
Rubrika
Akiratyje – kiaulės ir paukščiai

Vals­ty­bi­nės mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­bos Pa­ne­vė­žio de­par­ta­men­to Bir­žų sky­riaus ve­te­ri­na­ri­jos spe­cia­lis­tai pe­rio­diš­kai tik­ri­na ra­jo­no kiau­lių ūkius kaip šie lai­ko­si bio­sau­gos rei­ka­la­vi­mų prieš af­ri­ki­nį kiau­lių ma­rą (AKM).

Tar­ny­bos Bir­žų sky­riaus ve­dė­ją Adol­fą Rin­kū­ną džiu­gi­na tai, kad dau­gu­ma kiau­lių lai­ky­to­jų rei­ka­la­vi­mų lai­ko­si, nors praė­ju­siais me­tais už kai ku­riuos pa­žei­di­mus ke­le­tas jų ir nu­baus­ta. Į "Bir­žie­čių žo­džio" klau­si­mą, ar Bir­žų ra­jo­ne kiau­lių ūkių dau­gė­ja, A. Rin­kū­nas at­sa­kė, jog kai­mo gy­ven­to­jai vis dar ne­drįs­ta pra­dė­ti kiau­lių au­gin­ti ir sa­vo ūkių ne­ple­čia. Vie­nas ki­tas nau­jas kiau­lių lai­ky­to­jas at­si­ra­do. Tar­ny­bos duo­me­ni­mis, Bir­žų ra­jo­ne įre­gist­ruo­ta 80 kiau­lių ūkių. Prieš tre­jus me­tus to­kių ūkių bū­ta 200. Stam­biau­sias ūkis, tuo pa­čiu ir di­džiau­sias af­ri­ki­nio kiau­lių ma­ro ri­zi­kos ob­jek­tas, iš­lie­ka UAB "Bir­žų be­ko­nas". "Bir­žų be­ko­nas" lai­ko apie 18 tūkst. kiau­lių.

– Mes pri­ta­ria­me gy­ven­to­jų nuo­sta­tai, kad ne­rei­kia sku­bė­ti veis­ti kiau­lių, nes af­ri­ki­nis kiau­lių ma­ras iš Lie­tu­vos, o tuo pa­čiu ir iš Bir­žų ra­jo­no ne­pa­sit­rau­kė. To­dėl vi­sos su­griež­tin­tos tai­syk­lės ir rei­ka­la­vi­mai kiau­lių ūkiams te­be­ga­lio­ja, – pa­sa­ko­jo A. Rin­kū­nas. Ir pri­dū­rė: – Sau­sio mė­ne­sio pa­bai­go­je Bir­žų gi­rio­je skir­tin­gi me­džio­to­jų bū­re­liai su­me­džio­jo du šer­nus, ku­riems la­bo­ra­to­ri­jo­je at­li­kus mė­gi­nių ty­ri­mus nu­sta­ty­tas af­ri­ki­nis kiau­lių ma­ras. Sker­de­na uti­li­zuo­ta.

Kiau­lių au­gin­to­jai, at­si­sa­kę kiau­lių ėmė­si paukš­ti­nin­kys­tės, to­dėl ve­te­ri­na­ri­jos spe­cia­lis­tai pri­me­na, kad šiuo me­tu pra­si­dė­jus paukš­čių mig­ra­ci­jai, la­bai svar­bu ap­ri­bo­ti na­mi­nių paukš­čių lais­vę, juos sau­go­ti nuo paukš­čių gri­po. Na­mi­nius paukš­čius lai­ky­ti tvar­te, ap­tva­ruo­se.

– Pas­te­bė­jus keis­tą paukš­čio elg­se­ną, ra­dus ne­gy­vą van­dens paukš­tį rei­kia in­for­muo­ti ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­bą ar­ba pri­va­tų ve­te­ri­na­ri­jos gy­dy­to­ją, – pri­me­na ve­te­ri­na­ri­jos gy­dy­to­jas A. Rin­kū­nas.

"Bir­žie­čių žo­džiui" A. Rin­kū­nas pa­sa­ko­jo: prieš dvi sa­vai­tes Ast­ra­ve žmo­nės ra­do kri­tu­sią gul­bę. Ty­ri­mai gul­bei paukš­čių gri­po ne­pat­vir­ti­no.

Regina VAIČEKONIENĖ

Rekomenduojami video