Quantcast
ŠalyjeVerslasŪkininkų žiniosTechnikos kiemasSodybaPatarimaiSveikata Regionai
Bendruomenės
Dievo žodis
Konkursai
Langas
Moters pasaulis
Naujienos
Nuomonės
Patarimai
Šalyje
Sodyba
Sveikata
Technikos kiemas
Ūkininkų žinios
Verslas
Regionai
Alytaus
Kauno
Klaipėdos
Marijampolės
Panevėžio
Šiaulių
Tauragės
Telšių
Utenos
Vilniaus
Rubrika
Pamestų daiktų ieškančių alytiškių kolekcijoje – ir neįtikėtini radiniai

Po­il­siau­da­mi, pra­mo­gau­da­mi ar dirb­da­mi pa­me­tė­te ver­tin­gą, svar­bų me­ta­li­nį daik­tą, pa­puo­ša­lą? Į pa­gal­bą Jums ga­li at­sku­bė­ti du aly­tiš­kiai – Man­tas Rad­vi­la­vi­čius ir Man­tas Kon­tau­tas, ku­rie už­si­i­ma pa­mes­tų daik­tų pa­ieš­ka mo­der­niau­siais me­ta­lo de­tek­to­riais. At­ėjus šil­ta­jam se­zo­nui ga­li pa­dė­ti nu­sta­ty­ti ir po­il­sia­vie­čių, mau­dyk­lų, miš­kų, ki­tų vie­to­vių už­terš­tu­mą me­ta­li­nė­mis šiukš­lė­mis, ku­rios ga­li pri­da­ry­ti ne­men­kos ža­los žmo­nėms ir gy­vū­nams, bei nuo jų iš­va­ly­ti te­ri­to­ri­ją. Kaip pa­ro­dė aly­tiš­kių prak­ti­ka, to­kių svei­ka­tai pa­vo­jin­gų vie­to­vių aps­tu.

To­bu­li­na įgū­džius

Tie­sa, kol kas aly­tiš­kiai dar tik to­bu­li­na sa­vo ži­nias ir įgū­džius, kaip pa­ieš­kas or­ga­ni­zuo­ti kuo efek­ty­viau, to­dėl dar nė­ra ofi­cia­liai įtei­si­nę šių pa­slau­gų. Ta­čiau mie­lai nemokamai pa­gel­bė­ja tiems, kas į juos krei­pia­si pa­gal­bos.

„Pra­ėju­sį sa­vait­ga­lį bu­vau vie­no­je kai­mo tu­riz­mo so­dy­bo­je, kur tu­rė­jau pro­gą van­de­ny­je iš­ban­dy­ti sa­vo nau­jau­sią tech­ni­ką. Pa­ti­kė­ki­te, ra­di­niai ma­ne nu­ste­bi­no. Pa­kran­tė­je, po van­de­niu bu­vo gau­su ašt­rių me­ta­li­nių ne­at­sa­kin­gai iš­mes­tų daik­tų, ku­rie ga­li su­ža­lo­ti be­si­mau­dan­čius, po­il­siau­jan­čius žmo­nes“, – pa­sa­ko­jo M.Rad­vi­la­vi­čius.

Me­ta­li­nių daik­tų pa­ieš­ko­mis van­de­ny­je la­biau už­si­i­ma M.Kon­tau­tas, o M.Rad­vi­la­vi­čius tai da­ro lau­kuo­se, pa­miš­kė­se.

„At­ėjus šil­ta­jam se­zo­nui mus kvie­čia nu­sta­ty­ti, ar kon­kre­čio­je vie­to­vė­je – lau­ke, miš­ke, van­dens tel­ki­ny­je, mau­dyk­lo­je, po­il­sia­vie­tė­je – yra daug šiukš­lių. De­tek­to­riai net ga­li pa­ro­dy­ti ir nuo ka­ro lai­kų už­si­li­ku­sias mi­nas, sprog­me­nis, ku­riuos lik­vi­duo­ja at­sa­kin­gos tar­ny­bos “, – pa­sa­ko­jo M.Kon­tau­tas.

Aly­tiš­kių klau­sė­me, kaip su pa­mes­tų me­ta­li­nių daik­tų na­muo­se pa­ieš­ka, ar tei­kia ir to­kią pa­slau­gą? Pa­si­ro­do, ne. Na­muo­se esan­čiuo­se bal­duo­se, įren­gi­niuo­se, ins­ta­lia­ci­jo­se yra dau­gy­bė me­ta­li­nių de­ta­lių, ku­rios ap­sun­ki­na pa­mes­to daik­to pa­ieš­ką, mat de­tek­to­rius re­a­guo­ja į bet ko­kį me­ta­lo sklei­džia­mą daž­nį.

„Žmo­nės į mus krei­pia­si dėl įvai­rių pa­mes­tų me­ta­li­nių daik­tų. Ypač jau­čia­me to­kių pa­slau­gų po­rei­kį at­ėjus šil­ta­jam se­zo­nui, kai pra­mo­gau­da­mi, po­il­siau­da­mi as­me­nys pa­me­ta įvai­rius pa­puo­ša­lus ar ki­tus ver­tin­gus, svar­bius daik­tus. Jei­gu daik­tas pa­mes­tas tą pa­čią die­ną, žmo­gus ga­li pa­kan­ka­mai tiks­liai api­brėž­ti, kur jis bu­vo, kai pa­me­tė daik­tą. Jei jo nie­kas ki­tas ne­su­ra­do ir ne­pa­si­ė­mė, tai mes ga­ran­tuo­tai jį su­ra­si­me per ga­na trum­pą lai­ką“, – aiš­ki­no M.Rad­vi­la­vi­čius.

Yra ti­ki­my­bė, kad ga­li­ma su­ras­ti ir prieš de­šim­tį me­tų pa­mes­tą daik­tą, tik tam ga­li pri­reik­ti ir ke­le­to die­nų.

Yra ap­ri­bo­ji­mų

Ga­vę iš­kvie­ti­mą su­ras­ti pa­mes­tą daik­tą ar iš­va­ly­ti kon­kre­čią te­ri­to­ri­ją, prieš teik­da­mi to­kias pa­slau­gas aly­tiš­kiai pri­va­lo pa­tik­rin­ti duo­me­nis apie vie­to­vę pa­gal Kul­tū­ros pa­vel­do de­par­ta­men­to pa­teik­tą in­for­ma­ci­ją. Mat yra to­kių vie­tų, ku­rio­se vyk­dy­ti pa­ieš­kų me­ta­lo de­tek­to­riais ne­ga­li­ma.

Pa­ieš­kos me­ta­lo de­tek­to­riais yra reg­la­men­tuo­tos dau­gy­be ap­ri­bo­ji­mų. Ne­ga­li­ma ieš­ko­ti lo­bių, įvai­rių kul­tū­ri­nio pa­vel­do da­ly­kų.

„Mes ieš­ko­me tik tų daik­tų, ku­rie yra pa­mes­ti ir dėl jų krei­pia­si žmo­nės. Dar tu­ri­me su­de­rin­ti lei­di­mus su apieš­ko­mų te­ri­to­ri­jų sa­vi­nin­kais“, – tei­gė aly­tiš­kiai.

Ra­do se­no­vi­nę mo­ne­tą

Ne­se­niai M.Rad­vi­la­vi­čius pa­si­sem­ti prak­ti­nių ži­nių bu­vo iš­vy­kęs į Nor­ve­gi­ją, kur jau ke­le­rius me­tus gy­ve­na jo pa­žįs­ta­mas aly­tiš­kis, už­si­i­man­tis to­kio po­bū­džio veik­la.

Bū­tent šio­je ša­ly­je M.Rad­vi­la­vi­čius ir su­ra­do iki šiol jam įdo­miau­sią ra­di­nį – pra­ėju­sio am­žiaus, maž­daug 1884 me­tų, si­dab­ri­nę nor­ve­giš­ką mo­ne­tą. Ją aly­tiš­kis par­si­ve­žė į Lie­tu­vą ir pri­dė­jo prie sa­vo tu­ri­mos ra­di­nių ko­lek­ci­jos.

„Lie­tu­vo­je ra­dus to­kį ra­di­nį, se­nes­nį nei 50 me­tų, pa­gal ša­ly­je ga­lio­jan­čius įsta­ty­mus, rei­kė­tų nu­neš­ti į Kul­tū­ros pa­vel­do de­par­ta­men­tą. Jei­gu to daik­to jiems ne­rei­kia, tuo­met jį grą­žins, o jei­gu ne, už tai duos tin­ka­mą at­ly­gį“, – pa­sa­ko­jo M.Rad­vi­la­vi­čius ir pri­dū­rė, kad spe­cia­liai to­kio po­bū­džio daik­tų ieš­ko­ti mū­sų ša­ly­je drau­džia­ma. Jo ma­ny­mu, šiuo at­žvil­giu Lie­tu­vos Res­pub­li­kos įsta­ty­mai nė­ra adek­va­tūs, juk Ant­ra­sis pa­sau­li­nis ka­ras bu­vo dau­giau nei prieš 50 me­tų, o šio lai­ko­tar­pio daik­tų dar ga­li­ma ap­tik­ti pas vy­res­nės kar­tos žmo­nes.

Tei­kia ma­lo­nu­mą

Pa­sak Man­to, vi­suo­met la­bai ma­lo­nu ras­ti pa­sa­gą, ku­ri yra tar­si sėk­mės sim­bo­lis. O da­bar­ti­nė­je ra­di­nių ko­lek­ci­jo­je aps­tu įvai­riau­sios pa­skir­ties daik­tų – pa­puo­ša­lų, mo­ne­tų, bui­ti­nių daik­tų.

„Ra­di­nių nie­ka­da ne­ver­ti­nu pi­ni­gi­ne pras­me. Jei­gu ką nors ran­du, kar­tais so­cia­li­nio tin­klo gru­pė­se pa­siū­lau žmo­nėms ati­duo­ti, nes yra to­kių, ku­rie ko­lek­cio­nuo­ja an­ti­kva­ri­nius daik­tus“, – tei­gė M.Rad­vi­la­vi­čius.

Šis už­si­ė­mi­mas aly­tiš­kiams tei­kia daug ma­lo­nu­mo, mat jiems pa­tin­ka jud­rus gy­ve­ni­mo bū­das, o pa­ieš­kos kaip tik su­tei­kia ga­li­my­bę ju­dė­ti, at­si­pa­lai­duo­ti, mė­gau­tis ty­ru oru. Be to, juos ža­vi tai, kad nie­ka­da ne­ži­nai, ką iš­si­lei­dęs į pa­ieš­kas ga­li su­ras­ti.

„Kar­tais ne­įpras­to­se vie­to­se ran­da­me la­bai keis­tų daik­tų, ku­rių, ro­dos, ten ne­tu­rė­tų bū­ti. O bū­na ir taip, kad ran­di kaž­ko­kį nie­ku­tį, ku­rio pa­skir­ties nė ne­nu­jau­ti, ta­čiau pa­si­do­mė­jus pa­aiš­kė­ja, kad tai ver­tin­gesnis daiktas nei manei. Ši veik­la la­bai pra­ple­čia aki­ra­tį“, – ti­ki­no M.Rad­vi­la­vi­čius.

Alytiškių pagalbos galima prašyti su jais susisiekus so­cialiniame tinkle „Facebook“ pa­sky­roje „Pamestų daiktų paieška“.

 

Laura BALIUKONIENĖ

Rekomenduojami video