Quantcast
ŠalyjeVerslasŪkininkų žiniosTechnikos kiemasSodybaPatarimaiSveikata Regionai
Bendruomenės
Dievo žodis
Konkursai
Langas
Moters pasaulis
Naujienos
Nuomonės
Patarimai
Šalyje
Sodyba
Sveikata
Technikos kiemas
Ūkininkų žinios
Verslas
Regionai
Alytaus
Kauno
Klaipėdos
Marijampolės
Panevėžio
Šiaulių
Tauragės
Telšių
Utenos
Vilniaus
Rubrika
Skausmas krūtinėje nebūtinai susijęs su širdimi: kaip širdies ligas atskirti nuo kitų?

Na­tū­ra­lu, kad pa­ju­tę anks­čiau ne­pa­tir­tą skaus­mą krū­ti­nės sri­ty­je, su­ne­rims­ta­me ir iš anks­to pie­šia­me blo­giau­sius sce­na­ri­jus. Ta­čiau iš tie­sų dau­ge­liu at­ve­jų pa­tys sau li­gas diag­no­zuo­ja­me ne­tei­sin­gai. Vil­niaus „Kar­dio­li­tos kli­ni­kų“ Šir­dies ir krau­ja­gys­lių li­gų cent­ro gy­dy­to­ja kar­dio­lo­gė Ži­vi­lė Žy­man­tie­nė ti­ki­na, kad di­džio­ji da­lis pa­cien­tų krei­pia­si dėl skaus­mų krū­ti­nė­je, bet tik ne­dau­ge­lis at­ve­jų iš tik­rų­jų su­si­ję su šir­dies ir krau­ja­gys­lių pro­ble­mo­mis. Tad kaip pa­tiems at­skir­ti, ka­da skaus­mas sig­na­li­zuo­ja šir­dies li­gą?

Ka­da skaus­mas šir­dies plo­te ne­su­si­jęs su šir­di­mi?

Gy­dy­to­ja Ž. Žy­man­tie­nė sa­ko, kad dau­gu­ma pa­cien­tų kar­dio­lo­gų ka­bi­ne­tuo­se ap­si­lan­ko bū­tent su nu­si­skun­di­mais dėl skaus­mų šir­dies sri­ty­je. Vis dėl­to, vos penk­ta­da­lio pa­cien­tų skaus­mą le­mia šir­dies pa­to­lo­gi­ja, o di­džia­jai da­liai žmo­nių bū­din­gi skaus­mai, ne­tu­rin­tys nie­ko bend­ro su kar­dio­lo­gi­nė­mis pro­ble­mo­mis.

Kar­dio­lo­gė sa­ko, kad pa­cien­tai daž­niau­siai skun­džia­si die­gian­čio, mau­džian­čio po­bū­džio skaus­mu kai­rė­je pu­sė­je, ku­rį iš kar­to ima sie­ti su su­tri­ku­sia šir­dies veik­la. „No­rė­čiau nu­ra­min­ti pri­min­da­ma, kad šir­dies li­gų su­kel­tas skaus­mas tu­ri at­si­ras­ti krū­vio me­tu. Jei skaus­mas at­si­ran­da ra­my­bė­je ar­ba krū­vio me­tu, bet nė­ra stip­rė­jan­tis, ne­ver­čia su­sto­ti, tai jis su­si­jęs su ki­to­mis svei­ka­tos pro­ble­mo­mis“, – ti­ki­na Ž. Žy­man­tie­nė.

Be to, šir­dies skaus­mui ne­bū­din­ga pa­dė­tis – jei skaus­mą jau­čia­te bū­da­mi vie­no­je pa­dė­ty­je, o ją pa­kei­tus skaus­mas su­ma­žė­ja, rei­kė­tų pro­ble­mos ieš­ko­ti ki­tur. „Grei­čiau­siai to­kio skaus­mo prie­žas­tis sly­pi stu­bu­ro pa­to­lo­gi­jo­je. Ga­li bū­ti iš­kry­pęs stu­bu­ras, os­teo­chond­ro­zės pro­ce­sas. Šios li­gos ga­li at­si­ras­ti la­bai jau­na­me am­žiu­je dėl ne­jud­ru­mo, ne­tai­syk­lin­gos lai­ky­se­nos nuo vai­kys­tės. Šir­dies pa­to­lo­gi­ja, krū­ti­nės an­gi­na su­si­ju­si su ate­rosk­le­ro­zės pro­ce­su, to­dėl jau­niems pa­cien­tams ši li­ga yra ge­ne­ti­nė, ne­bent pikt­nau­džiau­ja­te nar­ko­ti­nė­mis me­džia­go­mis“, – tei­gia gy­dy­to­ja.

Ki­ta spe­cia­lis­tės įvar­di­ja­ma prie­žas­tis, su­ke­lian­ti skaus­mą krū­ti­nė­je – stemp­lės ir skran­džio li­gos: „Stemp­lės skaus­mas lo­ka­li­zuo­ja­si už krū­tin­kau­lio, jis yra de­gi­nan­čio po­bū­džio, daž­niau at­si­ran­da at­si­gu­lus, ga­li var­gin­ti rė­muo, skaus­mas nie­kur ne­plin­ta. Skran­džio ar dvy­li­ka­pirš­tės žar­nos li­gos kaip už­de­gi­mas, opa­li­gė, su­si­ju­sios su mi­ty­ba, at­si­ran­da pa­val­gius ar­ba at­virkš­čiai – pa­val­gius pa­leng­vė­ja. Taip pat bū­din­gas ašt­raus, spaz­muo­jan­čio po­bū­džio skaus­mas.“

Kaip at­skir­ti šir­dies li­gos su­kel­tą skaus­mą?

Pa­sak Ž. Žy­man­tie­nės, pa­grin­di­nis iš­skir­ti­nu­mas, bū­din­gas šir­dies krau­ja­gys­lių su­siau­rė­ji­mui – krū­ti­nės an­gi­nai – fi­zi­nio krū­vio me­tu at­si­ra­dęs skaus­mas. Jis bū­na spau­džian­čio, gniau­žian­čio, smau­gian­čio po­bū­džio, ga­na in­ten­sy­vus, ver­čian­tis su­lė­tin­ti tem­pą ar su­sto­ti.

„Pa­cien­tai pa­ste­bi, kad li­pant laip­tais, ei­nant ke­liu ar įkal­ne, la­biau pa­sku­bė­jus at­si­ran­da spau­di­mo jaus­mas už krū­tin­kau­lio. Šis skaus­mas daž­nai ly­di­mas oro trū­ku­mo, to­dėl pa­cien­tams sun­ku paaiš­kin­ti, ar tai du­su­lys, ar skaus­mas. Skaus­mas krū­ti­nė­je ga­li nie­kur ne­plis­ti, bet daž­nai iš­plin­ta į kai­rį pe­tį ar kai­rę ran­ką, re­čiau - į de­ši­nę, taip pat į apa­ti­nį žan­di­kau­lį, lie­žu­vį“, – sa­ko kar­dio­lo­gė.

Re­tes­nės krū­ti­nės an­gi­nos skaus­mo for­mos, kai skaus­mas var­gi­na epi­gast­riu­mo sri­ty­je, va­di­na­mo­jo­je „duo­bu­tė­je“, pri­du­ria gy­dy­to­ja: „Toks skaus­mas ga­li bū­ti ly­di­mas py­ki­ni­mo. No­rė­čiau pa­brėž­ti, kad krū­ti­nės an­gi­nos skaus­mas vi­sa­da praei­na tie­siog pa­sto­vė­jus, pa­gu­lė­jus. Jis už­trun­ka 5-10 min., dau­giau­sia ga­li tęs­tis iki 30 min.“

At­si­ra­dus krū­ti­nės an­gi­nos su­kel­tam skaus­mui, efek­ty­viai jį nu­mal­šin­ti ga­li nit­rog­li­ce­ri­nas – pa­cien­tas ne­tru­kus pra­de­da jaus­ti pa­leng­vė­ji­mą, o po 5–10 min. skaus­mas vi­sai iš­nyks­ta. Jei nit­rog­li­ce­ri­nas ne­pa­de­da, juo gy­dy­tis to­liau ne­rei­kė­tų, nes grei­čiau­siai skaus­mas ne­bu­vo su­si­jęs su šir­dies li­ga.

Anot spe­cia­lis­tės, skaus­mą krū­ti­nė­je ga­li su­kel­ti ir ki­tos li­gos, pa­vyz­džiui, šir­dies ap­val­ka­lo už­de­gi­mas – pe­ri­kar­di­tas. „Tuo­met skaus­mas ašt­raus po­bū­džio, ma­žiau skau­dės at­si­gu­lus ant kai­rio šo­no. Jis daž­niau­siai at­si­ran­da po už­de­gi­mi­nio pro­ce­so. Jei prieš tai li­go­nis karš­čia­vo, slo­ga­vo, skau­dė­jo gerk­lę, o po ke­lių die­nų ar sa­vai­čių pa­ju­to­te die­gi­mą krū­ti­nė­je, du­su­lį, pa­daž­nė­ju­sį pla­ki­mą, rei­kė­tų ap­si­lan­ky­ti pas šei­mos gy­dy­to­ją, kad pa­da­ry­tų elekt­ro­kar­diog­ra­mą“, – pa­ta­ria kar­dio­lo­gė.

Daž­nas at­ve­jis, kai pa­cien­tai, pa­ju­tę skaus­mą šir­dies sri­ty­je, ima bai­min­tis mio­kar­do in­fark­to. Ta­čiau Ž. Žy­man­tie­nė pa­brė­žia, kad šios li­gos su­ke­lia­mą skaus­mą su ki­to­mis li­go­mis su­pai­nio­ti sun­ku: „Mio­kar­do in­fark­to me­tu jau­čia­mas skaus­mas yra la­bai stip­rus. Pa­cien­tas blaš­ko­si, jį iš­pi­la šal­tas pra­kai­tas, api­ma ne­ri­mas, jis ga­li lais­vai ju­dė­ti, sės­tis, kel­tis, bet jam jo­kio­je po­zo­je ne­pa­leng­vė­ja, skaus­mas tik stip­rė­ja. Įp­ras­tai skaus­mas toks stip­rus, kad net kant­riau­si ne­ga­li jo iš­kęs­ti. Tie­siog reik­tų iš­kvies­ti grei­tą­ją pa­gal­bą. Jei skaus­mas at­si­ran­da ir praei­na sa­vai­me, pa­ni­kos kel­ti ne­de­rė­tų.“

Tik­ro­sios iš­va­dos – spe­cia­lis­tų ran­ko­se

Bet ku­riuo at­ve­ju gy­dy­to­ja pa­ta­ria pa­ju­tus skaus­mus krū­ti­nė­je ne­da­ry­ti iš­va­dų pa­tiems, o sku­biai pa­si­tar­ti su gy­dy­to­ju. Jis at­liks rei­ka­lin­gus kar­dio­lo­gi­nius ty­ri­mus, įver­tins šir­dies dar­bą krū­vio me­tu bei at­liks ki­tus rei­ka­lin­gus pa­pil­do­mus ty­ri­mus, ku­rie pa­dės įver­tin­ti nu­kry­pi­mus nuo nor­mos.

„Ne­del­siant ap­si­lan­kius pas gy­dy­to­ją, diag­no­zė ga­li bū­ti pa­tiks­lin­ta ir tą pa­čią die­ną. La­bai svar­bu, jei gre­sia mio­kar­do in­fark­tas, kad kuo grei­čiau bū­tų at­lik­ta ko­ro­na­rog­ra­fi­ja. Tai – in­ter­ven­ci­nė pro­ce­dū­ra, ku­rios me­tu tiks­liai įver­ti­na­mi pa­ki­ti­mai šir­dies krau­ja­gys­lė­se, o reikš­min­gos ste­no­zės (su­siau­rė­ji­mai vai­ni­ki­nė­se ar­te­ri­jo­se) yra sten­tuo­ja­mos (iš­ple­čia­mos). Ši pro­ce­dū­ra daž­nai va­di­na­ma „krau­ja­gys­lių va­ly­mu“. Mū­sų kli­ni­ko­je pro­ce­dū­ra at­lie­ka­ma vais­tais deng­tais sten­tais, ku­rie lai­ko­mi ge­riau­siais. To­kia pro­ce­dū­ra Vil­niu­je at­lie­ka­ma tik dvie­jo­se vie­to­se“, – sa­ko gy­dy­to­ja.

Įp­ras­tai kar­dio­lo­go ap­žiū­ros me­tu pa­cien­tui at­lie­ka­ma šir­dies echos­ko­pi­ja, krū­vio mė­gi­nys, krau­jo ty­ri­mai, at­lie­ka­ma elekt­ro­kar­diog­ra­ma. Kar­tais pa­cien­tui už­de­da­mas Hol­te­rio apa­ra­tas, re­gist­ruo­jan­tis elekt­ro­kar­diog­ra­mą vi­są pa­rą. Tai lei­džia pa­cien­tui iš­lik­ti ak­ty­viam, nes ne­rei­kia gul­tis į li­go­ni­nę.

Rekomenduojami video