Quantcast
ŠalyjeVerslasŪkininkų žiniosTechnikos kiemasSodybaPatarimaiKultūraSveikata Regionai
Bendruomenės
Dievo žodis
Konkursai
Kultūra
Langas
Moters pasaulis
Naujienos
Nuomonės
Patarimai
Šalyje
Sodyba
Sveikata
Technikos kiemas
Ūkininkų žinios
Verslas
Regionai
Alytaus
Kauno
Klaipėdos
Marijampolės
Panevėžio
Šiaulių
Tauragės
Telšių
Utenos
Vilniaus
Rubrika
Kodėl reikalingi kraujo tyrimai?

Nuo­lat sku­bė­da­mi, ne­re­tai pa­mirš­ta­me sa­vo svei­ka­tą. At­ro­do, kad vi­sas pro­ble­mas iš­spren­džia gy­dy­to­jo pa­skir­ta tab­le­tė ar iš­po­pu­lia­rė­ję mais­to pa­pil­dai, to­dėl daž­nai net ne­pa­ste­bi­me iš pa­sa­lų pri­slin­ku­sios klas­tin­gos li­gos, ku­rios po­žy­mių ne­iš­da­vė nei simp­to­mai, nei mo­der­niau­sia in­stru­men­ti­nės diag­nos­ti­kos įran­ga. Apie tai, ko­dėl svar­būs krau­jo ty­ri­mai ir ko­kias li­gas ga­li­ma juos pa­si­tel­kus ap­tik­ti, kal­ba­mės su la­bo­ra­to­ri­jos „An­tė­ja“ di­rek­to­re me­di­ci­nai, gy­dy­to­ja Dan­gi­ra Ba­bens­kie­ne.

– Ko­dėl svar­būs krau­jo ty­ri­mai?

– Kiek­vie­nas žmo­gaus or­ga­nas or­ga­niz­me at­lie­ka tam tik­rą funk­ci­ją ir į krau­ją iš­ski­ria ati­tin­ka­mas me­džia­gas. Pa­vyz­džiui, skyd­liau­kė iš­ski­ria ke­tu­ris hor­mo­nus, to­dėl, no­rė­da­mi pa­tik­rin­ti skyd­liau­kės veik­lą, tu­ri­me at­lik­ti krau­jo ty­ri­mus ir žiū­rė­ti, kiek hor­mo­nų skyd­liau­kė iš­ski­ria. Šiuo at­ve­ju svar­bu at­lik­ti ne tik vie­no hor­mo­no ty­ri­mą, nes ga­li bū­ti, kad vie­no iš­ski­ria­ma, kiek rei­kia, bet ki­tų – ne. Pa­da­rius vi­sų skyd­liau­kės hor­mo­nų ty­ri­mus, gau­na­me re­zul­ta­tą, kiek šių me­džia­gų yra mū­sų krau­jy­je. Jei per ma­žai ar per daug, yra pro­ble­ma, ir žmo­gus gy­do­si.

– Kiek­vie­nas tu­ri­me šei­mos gy­dy­to­ją. Ar vien jo už­ten­ka no­rint pa­si­rū­pin­ti sa­vo svei­ka­ta?

– Šei­mos gy­dy­to­jo ga­lios yra la­bai ri­bo­tos. Pa­pras­tai šei­mos kli­ni­ko­se ne­mo­ka­mai at­lie­ka­ma vos ke­le­tas ty­ri­mų: ben­dras krau­jo, šla­pi­mo, cho­les­te­ro­lio ir elek­tro­li­tų. Šie ty­ri­mai kom­plek­siš­kai ben­dros or­ga­niz­mo būk­lės ne­at­sklei­džia. Pa­vyz­džiui, vie­nas ben­dro cho­les­te­ro­lio ty­ri­mas yra vi­siš­kai ne­in­for­ma­ty­vus. Rei­kia at­lik­ti li­pi­dog­ra­mos ty­ri­mą, ku­ris su­si­de­da iš ke­tu­rių cho­les­te­ro­lio frak­ci­jų, to­dėl kon­sta­ta­vi­mas, jog pa­di­dė­jęs ben­dra­sis cho­les­te­ro­lis, dar ne­reiš­kia, kad kaž­kas blo­gai, nes ga­li bū­ti pa­di­dė­ju­si ge­ro­ji frak­ci­ja, o tai la­bai ge­rai. Va­di­na­si, šei­mos gy­dy­to­jo ski­ria­mų ty­ri­mų ne­pa­kan­ka iš­sa­miam svei­ka­tos iš­ty­ri­mui.

– Ar la­bo­ra­to­ri­niai ty­ri­mai – nau­jas da­ly­kas? Dau­ge­lis ne­ži­no, kad iš krau­jo ga­li­ma pa­si­tik­rin­ti svei­ka­tą.

– La­bo­ra­to­ri­nė­je diag­nos­ti­ko­je la­bai spar­čiai pa­žen­gė tech­no­lo­gi­jos, iš­si­plė­tė la­bo­ra­to­ri­nės diag­nos­ti­kos ga­li­my­bės, ta­čiau kol kas apie tai trūks­ta in­for­ma­ci­jos. Ne tik pa­cien­tai, bet ir gy­dy­to­jai ne­ži­no da­bar­ti­nės la­bo­ra­to­ri­nės diag­nos­ti­kos ga­li­my­bių. Jei ly­gin­si­me su au­to­mo­bi­liu, rei­kia tiks­liai ži­no­ti, ku­rią de­ta­lę keis­ti no­rint iš­spręs­ti pro­ble­mą. Ži­no­ma, ga­li­me eks­pe­ri­men­tuo­ti, iš pra­džių pa­keis­ti bet ku­rią vie­ną de­ta­lę, jei dar barš­ka, keis­ti ki­tą ir t. t. Ly­giai taip pat – ir su gy­dy­mu. Jei ne­tiks­liai diag­no­zuo­ji su­sir­gi­mą, eks­pe­ri­men­tuo­ji, ski­ri bran­gius ir ne­pa­de­dan­čius vais­tus, tai už­ima lai­ko, ima blo­gė­ti pa­cien­to svei­ka­ta, iš­lei­džia­ma daug pi­ni­gų.

– Ko­kia Lie­tu­vo­je pro­fi­lak­ti­nių ty­ri­mų si­tu­a­ci­ja?

– To­kių ty­ri­mų at­lie­ka­ma la­bai ma­žai, o anks­ty­vos mir­tys vir­ši­ja Eu­ro­pos Są­jun­gos vi­dur­kį. Vals­ty­bė sis­te­min­gai ty­ri­mų ne­vyk­do, jie nė­ra pri­va­lo­mi, vis­kas pa­lik­ta sa­vie­i­gai. Daž­nai pro­fi­lak­ti­niai ty­ri­mai at­lie­ka­mi tik pa­gal sa­ni­ta­ri­nes kny­ge­les ar ri­zi­kos gru­pes. Ma­no ma­ny­mu, toks pro­fi­lak­ti­nis pa­tik­ri­ni­mas – per men­kas. Žmo­gui, be­si­rū­pi­nan­čiam sa­vo svei­ka­ta, rei­kė­tų at­lik­ti iš­sa­mes­nius krau­jo ty­ri­mus.

– Ko­kius krau­jo ty­ri­mus re­ko­men­duo­tu­mė­te at­lik­ti pir­miau­sia, ir ko­kie pa­tys svar­biau­si?

– Pir­miau­sia rei­kė­tų at­lik­ti tuos ty­ri­mus, ku­rie pa­de­da diag­no­zuo­ti di­de­lį mir­tin­gu­mą Lie­tu­vo­je su­ke­lian­čius su­sir­gi­mus, t. y. pa­si­tik­rin­ti nuo to, nuo ko daž­niau­siai mirš­ta žmo­nės. Kaip ži­nia, tu­ri­me dvi di­de­les rykš­tes – šir­dies ir krau­ja­gys­lių li­gas bei on­ko­lo­gi­nius su­sir­gi­mus. Tad cho­les­te­ro­lio ir jo frak­ci­jų, vy­rų pro­sta­tos ir mo­te­rų kiau­ši­džių vė­žio žy­me­nų, mik­ro­ele­men­tų kie­kio bei ben­drak­li­ni­ki­niai krau­jo ty­ri­mai, ma­ny­čiau, yra pa­tys svar­biau­si. Kaip ro­do duo­me­nys, re­gu­lia­riai at­lie­kan­tys ty­ri­mus ir be­si­rū­pi­nan­tys sa­vo svei­ka­ta ser­ga re­čiau.

– Koks Lie­tu­vo­je vei­kian­čių me­di­ci­nos diag­nos­ti­kos la­bo­ra­to­ri­jų ly­gis, ly­gi­nant su Va­ka­rų ša­li­mis?

– Ne­ma­nau, kad mes at­si­lie­ka­me. Dir­ba­me pa­gal tuos pa­čius ISO stan­dar­tus, ku­rie pa­tvir­tin­ti vi­so­je Eu­ro­po­je – vyk­do­ma ko­ky­bės kon­tro­lė, dar­buo­to­jų mo­ky­mai, dir­ba kva­li­fi­kuo­ti spe­cia­lis­tai. Džiu­gu, kad Kau­ne tu­ri­me pir­mą­ją Bal­ti­jos ša­ly­se vi­siš­kai ro­bo­ti­zuo­tą ir au­to­ma­ti­zuo­tą la­bo­ra­to­ri­ją – tai di­de­lis žings­nis į prie­kį.

Rekomenduojami video