Quantcast
ŠalyjeVerslasŪkininkų žiniosTechnikos kiemasSodybaPatarimaiKultūraSveikata Regionai
Bendruomenės
Dievo žodis
Konkursai
Kultūra
Langas
Moters pasaulis
Naujienos
Nuomonės
Patarimai
Šalyje
Sodyba
Sveikata
Technikos kiemas
Ūkininkų žinios
Verslas
Regionai
Alytaus
Kauno
Klaipėdos
Marijampolės
Panevėžio
Šiaulių
Tauragės
Telšių
Utenos
Vilniaus
Rubrika
Triufelių medžiotojas Lui Dzūkijoje galėtų rinkti… baravykus

Taip juo­kau­ja itin re­tos veis­lės Ro­ma­ni­jos van­dens šu­nį au­gi­nan­tis aly­tiš­kis Lau­ry­nas Mit­ru­le­vi­čius. Va­sa­rio 16 die­ną pa­gal ry­tie­čių ka­len­do­rių pra­si­dės Gel­to­no­jo šuns me­tai, ku­rie sėk­mę, vi­sų pir­ma, ža­da šu­nis au­gi­nan­tiems žmo­nėms. Ne­bū­ti­na į to­kius pa­ža­dus žiū­rė­ti la­bai rim­tai, ta­čiau Lau­ry­no at­ve­ju sėk­mė reikš­tų ir tai, kad pa­au­gęs jo ke­tur­ko­jis krės ma­žiau iš­dai­gų na­mie ir raus ne to­kias gi­lias duo­bes ve­jo­je. Jas už­ka­sant šei­mi­nin­kui ten­ka pa­si­dar­buo­ti, bet bar­ti šuns ne­iš­ei­na, nes to­kia šio ke­tur­ko­jo pri­gim­tis. Pa­sau­ly­je Ro­ma­ni­jos van­dens šu­nys nau­do­ja­mi bran­giau­sio de­li­ka­te­so – triu­fe­lių – pa­ieš­kai.

Aly­tu­je – tik du to­kie šu­nys

Nors Ro­ma­ni­jos van­dens šu­nų veis­lė ga­na re­ta, ta­čiau jos is­to­ri­ja tur­tin­ga. Tai yra pir­ma­sis van­dens šuo, vi­sų ki­tų van­dens šu­nų pra­di­nin­kas. La­got­to ga­li­ma va­din­ti pu­de­lių, Por­tu­ga­li­jos van­dens šu­nų ir auk­sas­pal­vių ret­ri­ve­rių pro­tė­viu.

Ro­ma­ni­jos van­dens šuo – tai ir da­le­lė Ita­li­jos is­to­ri­jos. Yra iš­li­kęs XV am­žiaus pa­veiks­las, ku­ria­me pa­vaiz­duo­tas Ro­ma­ni­jos van­dens šuo. Šios veis­lės ke­tur­ko­jai pa­dė­da­vo me­džio­to­jams pel­ky­nuo­se – nu­plauk­da­vo ir at­neš­da­vo an­tis sa­vo šei­mi­nin­kui.

Vė­liau, kai vi­si pel­ky­nai ap­link Ro­mą bu­vo nu­sau­sin­ti, šie šu­nys bu­vo vei­sia­mi kaip triu­fe­lių ieš­ko­to­jai, o jų me­džiok­lės ins­tink­tai nu­slo­po.

1995-ai­siais Tarp­tau­ti­nė ki­no­lo­gų fe­de­ra­ci­ja (FCI) Ro­ma­ni­jos van­dens šu­nų veis­lei su­tei­kė 10 me­tų ban­do­mą­jį lai­ko­tar­pį, o 2005 me­tais ga­lu­ti­nai pri­pa­ži­no. Pir­ma­sis toks šuo Lie­tu­vo­je už­re­gist­ruo­tas 2009-ai­siais.

Aly­tu­je šiuo me­tu au­gi­na­mi du Ro­ma­ni­jos van­dens šu­nys. Jie iš­veis­ti ne­to­lie­se Pu­nios įsi­kū­ru­sia­me veis­ly­ne „Oke­a­nas“.

Šuns veis­lę rin­ko­si gal­vo­da­mas apie svei­ka­tą

L.Mit­ru­le­vi­čius apie Ro­ma­ni­jos van­dens šu­nis per­skai­tė in­ter­ne­te, o jo dė­me­sį ši veis­lė at­krei­pė dėl to, kad ieš­ko­jo ne­si­še­rian­čios ir aler­gi­jos ne­ke­lian­čios veis­lės. Jis pats yra aler­giš­kas gy­vū­no kai­liui.

Ant­ras rei­ka­la­vi­mas bu­vo toks, kad dai­rė­si vi­du­ti­nio dy­džio šuns, ku­ris bū­tų ak­ty­vus, nes pats va­ži­nė­ja dvi­ra­čiu ir daug vaikš­to pės­čio­mis. Su­ži­no­jęs, kad „Oke­a­ne“ at­si­ra­do pir­mo­ji va­da, iš­si­rin­ko šu­niu­ką, ku­ris do­ku­men­tuo­se at­si­ne­šė L rai­dę ir Lu­i var­dą.

Tie­są sa­kant, pa­dy­kę šie ke­tur­ko­jai at­ro­do net žiū­rint į juos nuo­trau­ko­se, o re­a­ly­bė­je, kaip pa­sa­ko­ja Lau­ry­nas, jo au­gin­ti­nis jau ga­vo „de­šimt an­trų šan­sų“.

La­bai drau­giš­kas su žmo­nė­mis ir ki­tais gy­vū­nais, leng­vai so­cia­li­zuo­ja­mas Ro­ma­ni­jos van­dens šuo vi­siš­kai ne­pa­ke­lia vie­nat­vės. Jam bū­ti­ni ak­ty­vūs žai­di­mai lau­ke ir žmo­gaus drau­gi­ja, nes liū­dė­da­mas ke­tur­ko­jis ran­da sa­vo už­si­ė­mi­mų – pa­vyz­džiui, grau­žia ne tik bal­dus, bet ir sie­nas...

Kol Lu­i bu­vo ma­žas, o jo šei­mi­nin­kas tuo me­tu pra­leis­da­vo dau­giau lai­ko fo­to­stu­di­jo­je, jis ke­tur­ko­jį pa­si­im­da­vo kar­tu su sa­vi­mi. Šiuo me­tu to­kios ga­li­my­bės ne­tu­ri, tai­gi per pie­tų per­trau­ką Lau­ry­nas sku­ba na­mo – iš­leis­ti šu­nį pa­bė­gio­ti.

Jo drau­gi­jos Lu­i pra­šo net ir il­giau va­ka­rais pa­si­vaikš­čio­jęs, kai šei­mi­nin­kas pri­sė­da pa­dir­bė­ti prie kom­piu­te­rio, re­da­guo­ja nuo­trau­kas. Įpras­tas vaiz­das – at­ne­ša­mi žais­lai ir „kal­bi­nan­tis“ lo­ji­mas, kad su juo pa­ga­liau at­ei­tų pa­žais­ti. Tur­būt ne vel­tui Ro­ma­ni­jos van­dens šu­nys yra api­bū­di­na­mi ne tik kaip dar­bi­niai šu­nys, bet ir ge­ri kom­pan­jo­nai, net­gi nau­do­ja­mi už­si­ė­mi­muo­se su au­tis­tais.

Kasa duobes

Ren­kan­tis bū­si­mo au­gin­ti­nio veis­lę, la­bai svar­bu kuo dau­giau apie ją su­ži­no­ti. Apie Ro­ma­ni­jos van­dens šu­nis ra­šo­ma, kad jie tu­ri la­bai ge­rą uos­lę ir mėgs­ta kas­ti duo­bes. Tai ga­li pa­da­ry­ti la­bai grei­tai, to­dėl juos įsi­gy­jan­tiems so­di­nin­kams prie veis­lės ap­ra­šy­mo rau­do­nai ži­ba per­spė­ji­mas: sau­go­ki­te sa­vo gė­lių va­zo­nus!

Lau­ry­nas pa­tvir­ti­na: vis­kas taip. Tie­sa, va­zo­ni­nių gė­lių jis ne­au­gi­na, to­dėl au­gin­ti­nis ka­sa ve­ją. Duo­bės yra la­bai ne­di­de­lės, bet už­tat gi­lios. Jas Lau­ry­nui ten­ka kan­triai už­kas­ti.

Kai nė­ra triu­fe­lių, ge­rai ir su­muš­ti­niai

Ro­ma­ni­jos van­dens šuo yra vie­nin­te­lis pa­sau­ly­je gry­na­veis­lis šuo, pri­pa­žin­tas kaip triu­fe­lių ieš­ko­to­jas. Šie ypač re­ti gry­bai au­ga po že­me, čia ir pra­ver­čia ka­si­mo įgū­džiai.

Rim­ti triu­fe­lių ieš­ko­to­jai sa­vo au­gin­ti­nius už­re­gist­ruo­ja į spe­cia­lų šu­nų uni­ver­si­te­tą, ku­ris gy­vuo­ja Ita­li­jo­je nuo 1880 me­tų. Triu­fe­lių ieš­ko­ji­mo me­no moks­lai ga­li truk­ti iki ket­ve­rių me­tų. Šu­nys, ku­rie bai­gia šiuos ap­mo­ky­mus bei tu­ri pa­kan­ka­mai pa­tir­ties, yra ne­pa­pras­tai ver­tin­gi. Sa­ko­ma, kad ge­rai ge­ban­tis ieš­ko­ti triu­fe­lių šuo ver­tas tiek pat, kiek ir jo svo­ris, pa­ver­tus į auk­są.

Ro­ma­ni­jos van­dens šuo Lu­i, ku­rį au­gi­na Lau­ry­nas, yra ki­lęs iš Len­ki­jos, dar­bi­nės šių šu­nų li­ni­jos, tai­gi te­oriš­kai jis ga­lė­tų ieš­ko­ti triu­fe­lių. Tie­sa, šu­nų klu­bo „Ca­nis“, ku­riam pri­klau­so Lau­ry­nas ir Lu­i, dre­sa­vi­mo mo­kyk­lo­je to ne­mo­ko­ma. Kaip pa­juo­kau­ja pa­šne­ko­vas, kol kas pa­na­šiau, kad Dzū­ki­jo­je Lu­ji ras­tų ne­bent ba­ra­vy­kų.

Ne­si­skun­džia Lu­i ir uos­le. Štai prieš sa­vai­tę vy­ku­sio žy­gio per Kir­mi­jos upe­lį ir tris pi­lia­kal­nius me­tu jis žai­biš­kai nu­sta­tė, ku­rio bud­ru­mą pra­ra­du­sio žy­gei­vio kup­ri­nė­je yra pra­vi­ra dė­žu­tė su­muš­ti­nių, ir juos su­do­ro­jo.

 

Saulė PINKEVIČIENĖ

Rekomenduojami video