Quantcast
ŠalyjeVerslasŪkininkų žiniosTechnikos kiemasSodybaPatarimaiKultūraSveikata Regionai
Bendruomenės
Dievo žodis
Konkursai
Kultūra
Langas
Moters pasaulis
Naujienos
Nuomonės
Patarimai
Šalyje
Sodyba
Sveikata
Technikos kiemas
Ūkininkų žinios
Verslas
Regionai
Alytaus
Kauno
Klaipėdos
Marijampolės
Panevėžio
Šiaulių
Tauragės
Telšių
Utenos
Vilniaus
Rubrika
Smulkiažiedžiai astrai

Ast­rai ge­rai pa­žįs­ta­mi ir vi­sų mė­gia­mi ru­dens au­ga­lai. Ta­čiau tas rū­šis, ku­rias da­bar pri­sta­ty­siu, au­gi­na vos vie­nas ki­tas gė­li­nin­kas. Me­tas šio­mis gė­lė­mis su­si­do­mė­ti ir pa­tiems kon­ser­va­ty­viau­siems skep­ti­kams.

Pir­miau­sia dėl to, kad jo­kie ki­ti ast­rai ne­pra­lenks jų žie­dų gau­su­mu. Ant­ra – jie žy­di tuo­met, kai gė­ly­nuo­se jau be­veik ne­lie­ka jo­kių ki­tų au­ga­lų (rug­sė­jį, spa­lį, o šil­tes­nį ru­de­nį ir vi­są lapk­ri­tį). Ta­čiau svar­biau­sia, kad šios rū­šys ne­ser­ga ki­tus ru­de­ni­nius ast­rus puo­lan­čiu vy­tu­liu ar ke­rus su­dar­kan­čia milt­li­ge. Bet ir tai dar ne vis­kas: be vi­sų iš­var­din­tų pri­va­lu­mų, jie dar ir at­spa­rūs saus­roms. Skep­ti­kas bū­ti­nai pa­prieš­ta­raus: bet juk jų smul­kūs žie­dai?! At­sa­ky­siu: ta­čiau jų – tūks­tan­čiai! Dar ne­ga­na? Kai ku­rias eri­ki­nio ast­ro for­mas tin­ka au­gin­ti net ka­pi­nė­se – o tai, ti­piš­ko bei pra­ktiš­ko lie­tu­vio nuo­mo­ne, jau yra pa­tsai tik­riau­sias gė­lės idea­las!

Ga­na tų links­my­bių. Au­ga­lų sis­te­ma­ti­kai vi­siems mums pa­ruo­šė ir di­džiu­lį sam­tį de­gu­to, ne­se­niai be­veik vi­sus iš Šiau­rės Ame­ri­kos ki­lu­sius ast­rus (o apie juos ir kal­bė­si­me) per­kel­da­mi į Symp­hyot­ri­chum (da­lį – į Eu­ry­bia) gen­tį. Tie­sa, gė­li­nin­kų vi­suo­me­nė šį bo­ta­ni­kų akib­rokš­tą vie­nin­gai ig­no­ra­vo: jiems ast­rai ir to­liau li­ko tik ast­rais.

Ko ge­ro, pa­tsai įdo­miau­sias iš smul­kia­žie­džių yra eri­ki­nis ast­ras (Symp­hyot­ri­chum eri­coi­des). Na­tū­ra­liai ve­ša Šiau­rės Ame­ri­kos pre­ri­jo­se. Ke­ras ap­va­lus ar kū­gio for­mos, la­bai tan­kus, gau­siai ša­ko­tas, su ma­žy­čiais spyg­liš­kais la­pe­liais, 80-100 cm ūgio (ne­pai­sant ta­ria­mo ma­sy­vu­mo, la­bai leng­vas ir ele­gan­tiš­kas). Žie­dai smul­kūs, vos vie­no cen­ti­met­ro skers­mens, neį­ti­kė­ti­nai gau­sūs, pa­pras­tai bal­ti. Pra­žys­ta vė­lai – rug­sė­jo pa­bai­go­je ar spa­lį (la­bai drėg­ną ir šal­tą ru­de­nį žie­dų kar­tais ga­li­me ir ne­su­lauk­ti). Ta­čiau tai ne­tu­rė­tų at­bai­dy­ti ne­kant­riau­sių­jų: net ir ne­žy­din­tis eri­ki­nis ast­ras yra ne­re­gė­tai puoš­nus. Iš to­lo pa­na­šus ne į žo­li­nį au­ga­lą, bet į tan­kų ka­da­gio krū­mą. Ge­rai au­ga nor­ma­liai drėg­no­je ar net sau­so­ko­je dir­vo­je. De­rė­tų jam pa­rink­ti pa­čią šil­čiau­sią ir sau­lė­čiau­sią vie­tą (tik ne ali­nan­čią sau­lės ato­kai­tą!) – čia jis pra­žys­tų sa­vai­te ki­ta anks­čiau, nei ko­kio­je vė­jo pa­gai­rė­je. Se­lek­ci­nin­kai at­rin­ko daug ver­tin­gų eri­ki­nio ast­ro veis­lių bei for­mų.

De­ja, kai ku­rios iš jų iš­ties per­ne­lyg vė­ly­vos ir pas mus nie­kuo­met ne­sus­pė­ja pra­žys­ti. Pa­mi­nė­siu ke­lias anks­ty­ves­nes, ku­rias ir ver­tė­tų au­gin­ti. Snie­go bal­tu­mo žie­de­liais žy­din­tis “First Snow” au­ga ap­va­liu pla­čiu 50 cm ūgio kups­tu. “Gol­den Spray” – tan­kus 50-80 cm ūgio ke­ras su ryš­kiais gel­to­nais bals­vo­kų žie­dų vi­du­riu­kais – žu­di taip gau­siai, jog ne­si­ma­to la­pų. “Weis­ser Zwerg” (30-40 cm ūgio) – pa­tsai anks­ty­viau­sias, pra­de­da žy­dė­ti jau rug­sė­jo vi­du­ry­je. Ga­na anks­ty­vas, gau­siai žy­din­tis, gra­žios, kom­pak­tiš­kos, ap­va­lo­kos for­mos krū­me­liu že­lian­tis ir ne­sus­kai­čiuo­ja­mais raus­vais žie­de­liais pra­žys­tan­tis “Ro­se Cloud”. Prost­ra­tus for­ma snie­go bal­tu­mo žie­de­liais su­spė­ja pra­žys­ti tik la­bai šil­tą ir il­gą ru­de­nį. Bet ji au­gi­na­ma ne dėl žie­dų, ku­rie taip pat nea­be­jo­ti­nai puoš­nūs. Šis ast­ras – tai tar­si koks šliau­žian­tis spyg­liuo­tis. Glež­nas dai­ge­lis per va­sa­rą iš­si­ple­čia į ža­lią, la­bai tan­kią, prie že­mės pri­glu­du­sią be­veik met­ro skers­mens skrais­tę, ku­rią iš to­lo ne­sun­ku su­pai­nio­ti su ko­kiu ba­na­liu ka­da­giu.

Vė­ly­va­sis ast­ras (S.la­te­rif­lo­rus), pa­ly­gin­ti su su­bti­lia eri­ki­nio iš­vaiz­da, ne­vėkš­la ir gre­mėz­das, ta­čiau ir jo vai­duok­liš­kos iš­vaiz­dos ke­ro si­lue­tas sa­vo­tiš­kai įdo­mus. Jau rug­sė­jo vi­du­ry­je (ar kiek vė­liau) šis iš­sty­pė­lis (70-120 cm) ap­si­pi­la tūks­tan­čiais kiek stam­bes­nių, nei eri­ki­nio (1,5 cm skers­mens) žie­dų. Ke­ras sta­tus, ma­žiau ša­ko­tas, ša­ke­lės gru­bes­nės, tan­kiai apau­gu­sios lan­ce­tiš­kais la­pe­liais (pa­ma­ti­niai la­pai – ova­lūs). Žied­la­piai bal­ti ar švie­siai pur­pu­ri­niai, žie­do cent­ras žy­dė­ji­mo pra­džio­je gel­to­nas, vė­liau pur­pu­ri­nis. Vė­ly­vo­jo ast­ro for­ma var.ho­ri­zon­ta­lis že­mes­nė, kom­pak­tiš­kes­nė, vos 70 cm ūgio, o tam­sios ša­kos pla­čiai nu­tį­sę į ša­lis. La­bai tan­kius sta­čius ir tvir­tus ke­rus au­gi­nan­tis Lo­ve­ly (60-70 cm ūgio), ku­ris kar­tais ap­ra­šo­mas kaip neeg­zis­tuo­jan­čios rū­šies A.vi­mi­neus at­sto­vas, o kar­tais va­di­na­mas ir eri­ki­niu ast­ru (jei ne skir­tin­ga ke­ro for­ma, iš­ties bū­tų sun­ku at­skir­ti), pra­žys­ta gau­siais aly­viš­kai ro­ži­niais žie­de­liais. “Coom­be Fishacre” (100 cm) žie­dai aly­vi­niai, o jų vi­du­riu­kas pur­pu­ri­nis. Abe­jin­gų ne­pa­lie­ka “La­dy in Black“ (100 cm ūgio) su pur­pu­riš­kai (juo­dai) rau­do­nais la­pe­liais bei tam­siais stie­bais. Šis ast­ras pa­puo­šia gė­ly­ną vos iš­dy­gęs. O rug­sė­jo pa­bai­go­je dar pa­si­da­bi­na ir gau­siais bal­tais, su ryš­kiu avie­ti­niu vi­du­riu­ku žie­dais.

Šir­džia­la­pis ast­ras (S.cor­di­fo­lius) stam­bus, tvir­tas­tie­bis, gau­siai ša­ko­tas, 60-150 cm aukš­čio au­ga­las. La­pai ova­lūs, šiurkš­to­ki; pa­ma­ti­niai šir­diš­ki, il­ga­ko­čiai. Žie­dy­nas – tan­ki šluo­te­lė. Žie­dai la­bai gau­sūs, 2 cm skers­mens, vio­le­ti­niai ar mels­vi, kar­tais bal­ti, su gel­to­nu vi­du­riu. Pra­žy­dęs pri­me­na di­džiu­lį de­be­sį. Kar­tais li­te­ra­tū­ro­je ap­ra­šo­mas klai­din­gu S.pring­ley pa­va­di­ni­mu. Vie­na iš gra­žes­nių – gau­siai žy­din­ti švel­niai aly­vi­nė “Blütenregen” (80 cm) for­ma. “Litt­le Carlow” – tarp­rū­ši­nis šir­džia­la­pio ir vir­gi­ni­nio (S.no­vi-bel­gii) ast­ro hib­ri­das. Tai ga­lin­gas 120 cm ūgio au­ga­las su mil­ži­niš­ko­mis, tan­kio­mis mels­vai žyd­rų žie­dų ke­kė­mis. Kar­tai net ir tvir­ti stie­bai ne­beiš­lai­ko to­kios gau­sy­bės ir iš­virs­ta: šiam ast­rui rei­kė­tų pa­ti­ki­mos at­ra­mos. Pa­ly­gin­ti anks­ty­vas: pir­mie­ji žie­dai sklei­džia­si jau rug­sė­jo pra­džio­je.

Pli­ka­sis ast­ras (S.lae­vis) – švie­sių ir sau­sų Šiau­rės Ame­ri­kos miš­kų au­ga­las. Au­ga sau­lė­to­se, šil­to­se vie­to­se, apy­drėg­nė­je dir­vo­je; kaip ir ki­ti ru­de­ni­niai ast­rai, ne­si­bi­jo ne­la­bai stip­rių šal­nų. Ne­pa­ken­čia per­ne­lyg leng­vų smė­ly­nų bei sun­kių mo­lio dir­vų. Aukš­tas, 75-120 cm ūgio, ele­gan­tiš­kas. Žie­dai smul­kūs, švel­naus aly­vi­nio at­spal­vio, la­bai gau­sūs. Ypač gra­ži aly­viš­kai mels­va “Bluebird” (90 cm) for­ma. Pa­na­šus ir Šor­to ast­ras (S.shor­tii), gam­to­je au­gan­tis miš­kų aikš­te­lė­se ar upių pa­kran­tė­se. Jo žie­dai vio­le­ti­niai, raus­vi ar bal­ti, o žie­dy­nai ažū­ri­niai, pu­rūs, tar­si ple­ve­nan­tys vė­jy­je.

Vi­sus šiuos ast­rus leng­va pri­žiū­rė­ti. Jie ne­ser­ga, jų nea­li­na saus­ros (bet jei kar­tais pa­lais­ty­si­te, bus tik į nau­dą!). Vi­si jie pa­kan­ka­mai il­gaam­žiai, ta­čiau per­ne­lyg iš­si­plė­tu­sius ver­tė­tų ir daž­niau (kas 3-4 me­tai) iš­skirs­ty­ti – bus gra­žes­ni ir gau­siau žy­dės. Tai de­rė­tų da­ry­ti tik pa­va­sa­rį, nes ru­de­nį vi­si šie ast­rai ve­ge­tuo­ja iki pat stip­res­nių šal­čių. Sau­sų žie­mos spei­gų ne­si­bi­jo: ža­los ga­lė­tų pri­da­ry­ti ne­bent per­ne­lyg pa­žliu­gu­si že­mė, to­dėl ne­so­din­ki­te že­mo­se, už­lie­ja­mo­se vie­to­se. Per­ne­lyg ne­pert­ręš­ki­te – vi­sur jaus­ki­te sai­ką.

Smul­kia­žie­džiai ast­rai pui­kiai de­ra su taip pat iš Šiau­rės Ame­ri­kos ki­lu­siais var­pi­niais au­ga­lais – su so­ro­mis (Pa­ni­cum), sor­ge­niais (Sor­hast­rum) ar barz­dū­nais (Schi­za­chy­rium), rykš­te­nė­mis (So­li­da­go), sau­lai­nė­mis (He­le­nium), ir, be abe­jo, vi­sais ki­tais, čia neap­ra­šy­tais ru­de­ni­niais ast­rais. Be­je, la­bai tin­ka puokš­tėms: va­zo­je il­gai ne­vys­ta.

 

logo,birzietis

Rekomenduojami video