Quantcast
ŠalyjeVerslasŪkininkų žiniosTechnikos kiemasSodybaPatarimaiKultūraSveikata Regionai
Bendruomenės
Dievo žodis
Konkursai
Kultūra
Langas
Moters pasaulis
Naujienos
Nuomonės
Patarimai
Šalyje
Sodyba
Sveikata
Technikos kiemas
Ūkininkų žinios
Verslas
Regionai
Alytaus
Kauno
Klaipėdos
Marijampolės
Panevėžio
Šiaulių
Tauragės
Telšių
Utenos
Vilniaus
Rubrika
Pomidorai, kokių parduotuvėse paprastai nebūna

Įpu­sė­jus pa­va­sa­riui dar­ži­nin­kams mė­gė­jams pra­si­de­da mie­lo me­to, „par­duo­tų va­sa­rų“, se­zo­nas. Taip ir gir­di­si po­kal­biai apie dar­žo­vių dai­gų pi­ka­vi­mą, nau­jų veis­lių įsi­gi­ji­mą ir ki­tus šio po­mė­gio da­ly­kus. Skai­ty­to­jų pra­šo­mi šį kar­tą pa­ren­gė­me pub­li­ka­ci­ją apie dar­žo­vę, ku­riai ne­abe­jin­gas daž­nas – po­mi­do­rus. Pa­tir­ti­mi da­li­ja­si aly­tiš­kiams ge­rai pa­žįs­ta­mi jų au­gin­to­jai. Smul­kiuo­sius au­gin­to­jus vie­ni­jan­čios spe­cia­li­zuo­tos plat­for­mos Mais­to­tur­gus.lt ko­man­da yra iš­si­aiš­ki­nu­si, kiek kon­kre­čių dar­žo­vių rei­kia vie­no as­mens po­rei­kiams pa­ten­kin­ti. Nors jų kie­kis la­bai pri­klau­so nuo kiek­vie­no žmo­gaus po­mė­gių ir var­to­ji­mo įpro­čių (gė­ry­bės val­go­mos tik švie­žios ar ma­ri­nuo­ja­mos, kon­ser­vuo­ja­mos, šal­do­mos), pa­ty­rę so­di­nin­kai skai­čiuo­ja, kad vie­no žmo­gaus po­rei­kiams pa­ten­kin­ti vi­du­ti­niš­kai rei­kia 3–4 po­mi­do­rų dai­gų. O kiek jų so­di­na ži­no­mi aly­tiš­kiai?

„Ste­biu kai­my­nę, ku­ri be­veik ne­lais­to, o po­mi­do­rai jos šilt­na­my­je už­au­ga. Aš vi­są va­sa­rą ne­šu ir pi­lu van­de­nį kiek­vie­nam dai­gui, o der­lius ne ką di­des­nis už kai­my­nės. Ko­dėl taip yra?“ – jau ne pir­mą kar­tą klau­sia Dai­va, dar­ži­nin­kau­jan­ti ko­lek­ty­vi­nia­me so­de.

At­sa­ky­mą Dai­vai pa­vy­ko ras­ti dau­ge­lio so­di­nin­kams skir­tų lei­di­nių au­to­rės Ga­li­nos Ki­zi­mos kny­go­je „Pa­gal­bi­nė prie­mo­nė pro­tin­gam so­di­nin­kui“. Apie po­mi­do­rus jo­je ra­šo­ma: „Po­mi­do­rų dai­gus pi­kuo­jant ar so­di­nant į nuo­la­ti­nę au­gi­mo vie­tą rei­kia sau­go­ti pa­grin­di­nę šak­nį, gink Die­ve, jos ne­trum­pin­ti. Pa­si­ro­do, pa­grin­di­nės šak­nies ga­liu­kas tie­siog „užuo­džia“ van­de­nį ir jo pa­si­im­ti šak­nis ga­li nu­ke­liau­ti net į 2 met­rų gy­lį. Po­mi­do­rai so­di­na­mi ver­ti­ka­liai ne­trum­pi­nant ir ne­už­len­kiant pa­grin­di­nės šak­nies. Jei dai­gai so­di­na­mi guls­čiai, šak­nys iš­si­ke­ro­ja pla­čiai ir ne­gi­liai, au­ga­lai tam­pa iš­lai­ky­ti­niais ir pri­klau­so nuo lais­ty­mo.

Tai­gi so­di­nant da­ro­ma duo­bu­tė, į ją pi­la­ma 4–5 l van­dens, sta­čiai so­di­na­mas dai­gas, sau­go­jant pa­grin­di­nę šak­nį, jis ap­kau­pia­mas, šiek tiek ap­spau­džia­mas, sto­rai mul­čiuo­ja­mas. Pa­grin­di­nė šak­nis tie­siog ke­liau­ja pas­kui įpil­tą­jį van­de­nį. Per vi­są ve­ge­ta­ci­jos se­zo­ną au­ga­las lais­to­mas ir mai­ti­na­mas tik per la­pus. Ret­kar­čiais pa­va­ka­ry nu­purš­ki po­mi­do­rus pe­le­nų, EM „Bai­ka­lo“, hu­mu­so tir­pa­lu, žo­lių „ar­ba­tė­le“ ar kaž­kuo pa­na­šiu na­tū­ra­liu, ir vis­kas – lais­vas, ne­rei­kia tam­py­ti ki­bi­rų su van­de­niu.“ Iš­im­tis – po­mi­do­rai lais­to­mi oro tem­pe­ra­tū­rai nu­kri­tus že­miau +12 laips­nių. Tie­sa, kny­gos au­to­rė pri­si­pa­ži­no, kad pra­ei­tą va­sa­rą per saus­rą po­mi­do­rus vie­ną kar­tą lais­tė.

Jei po­mi­do­rai so­di­na­mi lau­ke – juos sė­ti rei­kia dar vė­liau

Aly­tiš­kei Lo­re­tai Ažu­kie­nei pui­kiai se­ka­si au­gin­ti įvai­rias dar­žo­ves. Apie po­mi­do­rus ji kal­ba taip: „Po­mi­do­rus au­gi­na­me, o gal net ne­su­si­mąs­to­me, kad bū­tent po­mi­do­rai yra daž­niau­siai au­gi­na­ma dar­žo­vė. No­rint su­lauk­ti ge­ro der­liaus rei­kia šiek tiek pa­si­steng­ti ir mums. Der­lius pri­klau­so nuo pa­rink­tos že­mės dai­gams, švie­sos, tem­pe­ra­tū­ros, trę­ši­mo, dai­gų ko­ky­biš­ku­mo. Daug pri­klau­so ir nuo pa­si­rink­tos veis­lės.

Kas­met ke­le­tą dai­gų au­gi­nam anks­ty­vų veis­lių: ‘Be­ta‘,‘Be­ta­lux‘,‘Aga­tai‘. Šie pra­de­da nok­ti, kai ki­ti dar tik mez­ga. Vi­sa ki­ta su­da­ro vi­du­ti­nio ir vė­ly­ves­nio anks­ty­vu­mo veis­lės, to­dėl der­liaus už­ten­ka iki pat ru­dens ir dar dau­giau. Kas­met sten­giuo­si pa­si­rink­ti ir įdo­mes­nių, ne­tra­di­ci­nių veis­lių, ku­rių par­duo­tu­vė­se pa­pras­tai nė­ra.

Sėk­las sė­ju per ke­lis kar­tus. Že­mę nau­do­ju spe­cia­lią dai­gams, ku­rią pa­mai­šau su so­do že­me. Pa­si­šil­dau nu­si­sto­vė­ju­sį van­de­nį, šiek tiek įpi­lu trą­šų „Dai­ga“. Į pa­si­rink­tus in­de­lius įpi­lu že­mių, su­lie­ju šil­tu van­de­niu su trą­šom. Ap­spau­dau že­mes, kur rei­kia su­purš­kiu. Pa­sė­ju sėk­las, už­be­riu že­mėm ir su­purš­kiu taip pat pa­šil­dy­tu van­de­niu, ku­ria­me įmai­šy­ta trą­šų „Dai­ga“. Už­den­giu plė­ve­le ir pa­de­du šil­tai (daž­niau­siai ant že­mės po ra­dia­to­riu­mi). Kas­dien pa­vė­di­nu, iš­dy­gu­sius iš­ke­liu į švie­są. Pi­kuo­ju, kai iš­lei­džia tik­rus la­pe­lius. Iš­so­di­nu į at­ski­rus va­zo­nė­lius. So­di­nu iki skilč­la­pių. Ant kiek­vie­no va­zo­nė­lio pri­kli­juo­ju pa­va­di­ni­mą, sė­ji­mo ar so­di­ni­mo da­tą. Į sa­vo dar­bų ka­len­do­rių taip pat vi­sa tai pa­si­žy­miu. Tu­riu ke­le­rių me­tų duo­me­nis, ku­riuos kar­tais ly­gi­nu, per kiek lai­ko su­dy­go vie­nos ar ki­tos sėk­los.

Pa­va­sa­rį stik­li­nio šilt­na­mio da­lį už­den­giam plė­ve­le, kad šil­tų že­mė. Prieš sodinimą ją per­ka­sa­me. Į duo­bu­tes pi­lam kom­pos­to, dur­pės, vis­ką su­mai­šom. Į to­kį že­mių mi­ši­nį so­di­nam po­mi­do­rų dai­gus. Pa­lie­jam, pri­ri­šam. Po­mi­do­ras ap­su­ka­mas ap­link lan­ke­lį ar­ba tam nau­do­ja­mi ka­bu­čiai (žie­dai). Au­gant, žie­dai per­ke­lia­mi vis aukš­tyn – ties vir­šū­ne. Kol nak­tys šal­tos, šilt­na­mio du­rys nak­čiai už­da­ro­mos. Vė­liau lai­ko­mos at­vi­ros tiek die­ną, tiek nak­tį. Lais­ty­ti sten­gia­mės re­tai, kai že­mė ge­ro­kai pra­džiūs­ta. Ne­si­sten­giam iš­au­gin­ti re­kor­di­nio dy­džio po­mi­do­rų, kaip tai ra­šo ant pa­kuo­čių, to­dėl daug ne­trę­šia­me.

Jei po­mi­do­rai so­di­na­mi lau­ke – juos sė­ti rei­kia dar vė­liau, ka­dan­gi anks­ti pa­so­di­nus, dar ga­li nu­šal­ti.

Kas­met po­mi­do­rų au­gi­na­me dau­giau rū­šių. No­rint jas at­skir­ti, so­di­nant ant kiek­vie­no po­mi­do­ro dai­go su­ka­bi­nu plas­ti­ki­nes juos­te­les su pa­va­di­ni­mu. To­kiu bū­du už­ra­šas lai­ko­si iki ru­dens. O veis­lių šiuo me­tu įma­no­ma ras­ti įvai­riau­sių: pra­de­dant ne­įpras­ta spal­va, for­ma, dvi­spal­viais žie­dais, bai­giant svo­riu ir vie­ne­tų kie­kiu ke­kė­je. Ir kaip ne­pa­ban­džius...“

Va­sa­ra te­bū­na gur­ma­niš­ko mė­ga­vi­mo­si me­tas

Sa­ve prie ser­gan­čių „po­mi­dor­li­ge“ pri­ski­ria ir aly­tiš­kė Gied­rė Bul­ga­ko­vie­nė. Jos iš­sa­ky­ta pa­tir­tis tik­rai pra­vers ne vie­nam dar­ži­nin­kui.

„Kiek po­mi­do­rų veis­lių bus šie­met ma­no „fa­zen­do­je“ – dar tiks­liai ne­ži­nau, vis­kas pri­klau­sys nuo šilt­na­mių tal­pos. O pa­sė­jau ir iš­pi­ka­vau jau keliasdešimt veis­lių, mat esu ti­piš­ka ne­men­ką da­lį Lie­tu­vos apė­mu­sios „po­mi­dor­li­gės“ (pa­gal iš­pli­ti­mo mas­tus jau tu­rin­čios aki­vaiz­džių pan­de­mi­jos po­žy­mių) „au­ka“. Tad da­lį dai­gų, su­pran­ta­ma, ne­iš­ven­gia­mai teks pa­da­ly­ti gi­mi­nėms, kai­my­nėms ar drau­gėms, sau pa­si­li­kus vos po vie­ną ki­tą kiek­vie­nos veis­lės eg­zem­plio­rių. Šie­met ma­no val­do­se bus ypač daug nau­jo­kų ir lie­tu­viš­kos veis­lės, ir daug įvai­rios eg­zo­ti­kos – mė­ly­nų­jų, gel­to­nų­jų oran­ži­nių, va­di­na­mų­jų „bi­ko­lo­rų“ taš­kuo­tų, dry­žuo­tų ir t.t., itin anks­ty­vų si­bi­rie­tiš­kų, ir mė­sin­gų rau­do­nų­jų avie­ti­nių „įvai­ria­tau­tės“ kil­mės. Žiū­rė­siu, kad bū­tų ir vė­ly­vų­jų kaž­kiek, ir il­gai lai­ky­ti skir­tų, t.y. tų, ku­rie nu­skin­ti švie­ži ga­li iš­si­lai­kyt bent iki Ka­lė­dų ar net... Ve­ly­kų, taip pat džio­vin­ti tin­ka­miau­sių. Ko tik­rai ne­bus – tai hib­ri­dų. Per­nykš­tė bai­si po­mi­do­rams va­sa­ra ga­lu­ti­nai įti­ki­no, kad fi­tof­to­ro­zė, tai yra po­mi­do­rų ma­ras, ėda tuos kar­te­li­nių su­si­ta­ri­mų mums bru­ka­mus hib­ri­dus ne pras­čiau nei kai ku­rias le­pes­nes veis­les – tad ne­ver­ta au­ko­ti lai­ko au­gi­nant tai, ko so­čiai bus tur­guo­se ar pre­ky­bos cen­truo­se. Va­sa­ra te­bū­na gur­ma­niš­ko mė­ga­vi­mo­si me­tas. Jau ke­le­rius me­tus tarp my­li­miau­sių – iš Ka­li­for­ni­jos ki­lu­si oran­ži­nė ‘Va­len­cia‘, per­nai at­ras­tas ža­lia­sis ‘Izum­rud­no­je jab­lo­ko‘, tik­ro, se­no­vi­nio po­mi­do­ro sko­nį me­nan­tys lie­tu­viš­ki ‘Ska­riai‘ bei ne­reik­lūs, pui­kiai de­ran­tys, ge­ro rūgš­to­ko sko­nio Dot­nu­vos gel­to­nie­ji. Iš ma­žiu­kų – ne­už­mu­ša­mie­ji bal­ko­ni­niai nykš­tu­kai ‘Vil­ma‘, ku­riuos vie­nin­te­lius pa­si­li­kau iš vi­sų mū­sų siū­lo­mų šio ti­po po­mi­do­rų ir dėl sko­nio, ir dėl ge­ro der­lin­gu­mo. Nor­ma­lią va­sa­rą jie, be­je, pui­kiai au­ga ir de­ra lau­ko lys­vė­se. Te­be­lie­ku iš­ti­ki­ma juo­die­siems ‘Noi­re de Cre­e­me‘. Šie­met, jau „iš­bro­ka­vu­si“ ke­lias ki­tas au­gin­tas juo­dų­jų veis­les, tu­rė­siu dar ke­lias nau­jas – bus su kuo pa­ly­gin­ti.

Apie au­gi­ni­mo triu­kus, ko ge­ro, net nė­ra pras­mės plės­tis – in­for­ma­ci­jos pil­na in­ter­ne­te ir spe­cia­li­zuo­to­se „Fa­ce­bo­o­ko“ gru­pė­se, ku­rių yra ne vie­na ir ne dvi. Sė­jant rei­kia pa­si­rū­pin­ti, kad šak­ne­lėms bū­tų kuo kvė­puo­ti ir jos kuo ge­riau vys­ty­tų­si, t.y. sub­stra­to ko­ky­bė itin svar­bi – šie­met anks­ty­viau­siems nu­si­pir­kus ne­tin­ka­mo, vie­ną par­ti­ją te­ko net iš nau­jo sė­ti. Po­mi­do­rai ge­riau pa­ken­čia šio­kį to­kį van­dens trū­ku­mą nei per­lais­ty­mą vi­so­se au­gi­mo-de­rė­ji­mo sta­di­jo­se. Jau iš­mo­kau, kad bent jau po­mi­do­ri­nin­kams mė­gė­jams (ne­tu­rin­tiems šil­do­mų šilt­na­mių), nė­ra rei­ka­lo sku­bė­ti su sė­ja – dau­gu­mą veis­lių sė­ju ko­vo pas­ku­ti­nę sa­vai­tę ar net ba­lan­džio pir­mą de­šim­ta­die­nį. Į šilt­na­mį sa­vo tur­tus, ku­rie da­bar vi­sai ne­blo­gai ve­ši įstik­lin­ta­me ir ap­šil­tin­ta­me bu­to bal­ko­ne, apie ge­gu­žės vi­du­rį per­ke­liu.

Trę­ši­mas ele­men­ta­rus – pra­džio­je dai­gus „pa­še­riu“ fos­fo­ru – ža­lio­sios ma­sės au­gi­ni­mui, so­din­da­ma į nuo­la­ti­nę vie­tą – į duo­bes pa­be­riu žu­vies mil­tų, paukš­čių ar gy­vu­lių mėš­lo gra­nu­lių (ar per­pu­vu­sio, jei tu­riu), vi­sai jiems pa­tin­ka (pa­pri­koms – dar la­biau) pū­kai iš prieš­tva­ni­nių pa­gal­vių ir ba­na­nų žie­ve­lės, ku­rio­se ka­lio ne­men­kai. Šiaip trą­šų klau­si­mą ma­no sme­ge­ni­nė­je ge­rai pa­ko­re­ga­vo mar­ti, pa­gal iš­si­la­vi­ni­mą che­mi­kė: tiek mėš­las, tiek che­mi­nės trą­šos gra­nu­lė­mis – tai tas pats ka­lis, fos­fo­ras ir t.t. Abiem at­ve­jais pa­dau­gin­ti ne­va­lia. O dėl ge­res­nės dir­vos struk­tū­ros vi­sa­da mul­čiuo­ju nu­pjau­ta ve­jos žo­le. Jei ne­tin­gė­siu pra­si­ma­ny­ti – šie­met gal ir šiau­dais už­klo­siu. Pail­gų­jų po­mi­do­rų veis­lių (ir hib­ri­dus, jei ką...) rei­kia ne­pa­mirš­ti pa­pil­do­mai kal­ciu pa­mai­tin­ti, ki­taip ga­liu­kai juo­duo­ja. Va­sa­ros vi­du­ry­je trą­šų mi­ši­niu pa­trę­šiu pa­pil­do­mai. Per­nai ga­lu­ti­nai su­pra­tau, kad ge­riau ne­pa­tin­gė­ti pro­fi­lak­tiš­kai api­purkš­ti dai­gus nuo li­gų, nei pas­kui su ma­ro pa­da­ri­niais im­tis. Per vi­są au­gi­ni­mo lai­ką rei­kia pa­si­rū­pin­ti, kad skers­vė­jis bū­tų, ne­so­din­ti per tan­kiai, šiukš­tu ne­per­lais­ty­ti, na ir ge­nė­ti lai­ku. Iki šiol ne­tu­riu tvir­tos nuo­mo­nės, kas ge­riau: ar pra­dė­jus po­mi­do­rams sirp­ti vi­sus la­pus nu­rau­ti, ar iš­vis jų ne­ju­din­ti. Tiek pa­čios, tiek so­do kai­my­nių pa­tir­tys la­bai skir­tin­gos. Ka­dan­gi, kiek te­ko gir­dė­ti, da­bar kur­kliai so­di­nin­kus ata­kuo­ja, ėmau man­da­giai „svei­kin­tis“ su jau ka­žin kiek me­tų ma­no šilt­na­my­je gy­ve­nan­čiais kur­miais, nes jie ėda ši­tus pa­ra­zi­tus, už ku­riuos da­bar bai­ses­ni ne­bent eg­zo­tiš­ki be­gal­viai, be­ko­jai šliu­žai, nuo ku­rių nie­kas dar ne­su­gal­vo­jo veiks­min­go bū­do, kaip ap­si­gin­ti.“

Pa­ja­mas už­dir­ban­tis už­si­ė­mi­mas per­au­go į po­mė­gį

Po­mi­do­rų au­gi­ni­mas – se­nas Drus­ki­nin­kų gat­vės gy­ven­to­jo Ge­di­mi­no Je­ge­le­vi­čiaus po­mė­gis. Jis mie­lai su­ti­ko pa­si­da­ly­ti sa­vo pa­tir­ti­mi: „Po­mi­do­rus au­gi­nu nuo 1984 me­tų. Pra­džia bu­vo iš rei­ka­lo, nes rei­kė­jo pa­ja­mų. Pa­tir­tis au­gi­ni­mui – iš li­te­ra­tū­ros bei ge­rų žmo­nių pa­ta­ri­mų. Pir­mi me­tai au­gi­ni­mo – tur­gu­je par­duo­ta apie to­ną pre­ki­nės po­mi­do­rų pro­duk­ci­jos. Pas­kui te­ko pre­kiau­ti ir po­mi­do­rų dai­gais. Vė­liau šis pa­ja­mas už­dir­ban­tis už­si­ė­mi­mas per­au­go į po­mė­gį, ką da­rau ir da­bar.

Mie­la ste­bė­ti, kaip iš ma­žų sėk­ly­čių pa­leng­va stie­bia­si dai­ge­liai, jie su­ve­ši į veš­lius au­ga­lus, pra­žys­ta ir pra­de­da megz­ti vai­sius. Šie nok­da­mi džiu­gi­na sie­lą, o su­no­kę – ir skran­dį bei vi­są šei­my­ną, drau­gus...

Dai­gams au­gin­ti tu­riu įsi­ren­gęs spe­cia­lią pa­tal­pą su rei­ka­lin­gu ši­lu­mos re­gu­lia­vi­mu bei spe­cia­liu ap­švie­ti­mu. Po­mi­do­rų dai­gų šį se­zo­ną už­augs apie pen­kis šim­tus vie­ne­tų. Da­lis skir­ta sa­vo šilt­na­miui, ki­ta da­lis – ge­riems drau­gams. Iš vi­so 87 veis­lės. Dau­gu­ma jų ko­lek­ci­nės ir yra at­ke­lia­vu­sios iš Ru­si­jos, Uk­rai­nos, Lat­vi­jos, Ita­li­jos ir anks­čiau ma­no ne­au­gin­tos. Eks­pe­ri­men­tuo­ju... Pla­nuo­ju šie­met pa­so­din­ti sa­vo dar­že apie 250 dai­gų. Mėgs­ta­miau­si val­gy­ti avie­ti­nių spal­vų po­mi­do­rai. Dar pa­tin­ka tam­sūs, pa­vyz­džiui, ‘ Juo­da­sis prin­cas‘,‘ Juo­do­ji vyš­nia‘. Ži­no­ma, vi­sa­da džiu­gi­na už­au­gan­tys di­de­li po­mi­do­rų vai­sių eg­zem­plio­riai. Pra­ėju­siais me­tais be at­ski­rų pa­stan­gų už­au­go daug vie­ne­tų, svė­ru­sių ar­ti ki­log­ra­mo. Aš po­mi­do­rus skirs­tau į keis­tas gru­pes: ko­mer­ci­nius, gur­ma­niš­kus, di­zai­ne­riš­kus ir vi­sus ki­tus... Mėgs­ta­miau­sių­jų nuo­la­ti­nio są­ra­šo ne­tu­riu. Ta­čiau se­no­kai kiek­vie­nais me­tais au­gi­nu ‘Be­ta­lux‘, ‘Juo­do­ji vyš­nia‘, ‘Cor­le­o­nė‘, ‘Es­mi­ra‘, ‘Lo­gis­ti­ka‘, ‘Oran­ge qu­en‘, ‘Poz­za­no‘, ‘Ti­gi­re­la‘, ‘Tols­toj‘. Ta­čiau yra ir ne­ma­žai keis­tais pa­va­di­ni­mais au­gan­čių veis­lių. Pa­vyz­džiui, ‘Viag­ra’, ‘Ti­be­to šir­dis‘, ‘Še­che­re­za­da‘, ‘Spas­ka­ja baš­nia‘, ‘Ba­buš­kin sek­ret‘, ‘Brat‘, ‘Fre­ken Bok‘ ir t. t.“

 

Aldona KUDZIENĖ

Rekomenduojami video