Quantcast
ŠalyjeVerslasŪkininkų žiniosTechnikos kiemasSodybaPatarimaiKultūraSveikata Regionai
Bendruomenės
Dievo žodis
Konkursai
Kultūra
Langas
Moters pasaulis
Naujienos
Nuomonės
Patarimai
Šalyje
Sodyba
Sveikata
Technikos kiemas
Ūkininkų žinios
Verslas
Regionai
Alytaus
Kauno
Klaipėdos
Marijampolės
Panevėžio
Šiaulių
Tauragės
Telšių
Utenos
Vilniaus
Rubrika
Paskui bulvę per Nausėdžius

Nau­sė­džiuo­se ru­de­nį iš­dy­go bul­vių fes­ti­va­lis. Šie­met – ra­jo­ni­nis, o ki­tą­met pla­nuo­ja­mas res­pub­li­ki­nis.

Nors sau­lė ne­švie­čia, bet skel­bi­mai kvie­čia. Vi­si, kam šeš­ta­die­nį na­muo­se ne­si­sė­di – į Nau­sė­džius. Į pir­mą­jį ne tik kai­mo, bet vi­so ra­jo­no bul­vių fes­ti­va­lį. Tarp pir­mų­jų da­ly­vių to­li­miau­sia vieš­nia iš Bir­žų ra­jo­no pa­kraš­čio – ger­ma­niš­kie­tė Sand­ra Be­lia­kie­nė. Su ja vi­sur su­spė­jan­ti, kū­ry­bos vė­jus gau­dan­ti bir­žie­tė – rank­dar­bių klu­bo "Fan­ta­zi­jos skry­nia" na­rė Jur­gi­ta Če­po­kie­nė. Jur­gi­ta ne­sle­pia: Nau­sė­džiuo­se ji pir­mą kar­tą. At­vy­ku­si su na­vi­ga­ci­ja. Ir Jur­gi­ta, ir Sand­ra kam­pų ne­rams­tė ir ak­ty­viai ruo­šė­si orien­ta­ci­nėms var­žy­boms.

Prie fes­ti­va­lio kom­po­zi­ci­jos at­sku­bė­jo ir fes­ti­va­lio per­so­na­žas Lau­mė. Re­gi­nos VAI­ČE­KO­NIE­NĖS nuo­tr.

Iš Kra­tiš­kių ati­dai­na­vo kul­tū­ros dar­buo­to­jos Ri­mos Bi­ti­nie­nės vy­riš­ka ko­man­da: Ar­mi­nas Bu­čins­kas, Li­nas ir Lau­ry­nas Jie­val­tai, Gus­tas Ra­kū­nas. Bul­vių fes­ti­va­ly­je ir so­li­džių kai­my­nų ko­man­da.Fes­ti­va­lio "ber­nai" iš kai­my­ni­nių kai­mų.

Gim­tuo­siuo­se Mi­siš­kiuo­se va­sa­ros ato­sto­gų se­zo­ną bai­gian­tis klai­pė­die­tis, bu­vęs jū­rei­vis Po­vi­las Kai­rys. Jo kai­my­nas, pa­ne­vė­žie­tis elekt­ri­kas iš "pa­pu­ši­nio" Pet­ras Ja­nu­lis ir ūki­nin­kas An­ta­nas Ar­ma­ka­vi­čius iš Ga­tau­čių. Po­vi­las Kai­rys "Bir­žie­čių žo­džiui" džiau­gė­si šių me­tų bul­via­ka­siu. Pa­va­sa­rį pa­so­di­nęs 25 bul­ves, o ru­de­nį pri­ka­sęs mai­šą bul­vių. Į orien­ta­ci­nes var­žy­bas iš­ly­dė­ti da­ly­vių su­si­rin­ko Nau­sė­džių kai­mo sen­bu­vės: Bro­nė Jar­ma­la­vi­čie­nė, Ade­lė Stra­že­vi­čie­nė ir Pal­ma An­ta­na­vi­čie­nė.

Fes­ti­va­lio ko­man­da "Ber­nai" – kai­my­ni­nių kai­mų vy­rai: Po­vi­las Kai­rys, Pet­ras Ja­nu­lis ir An­ta­nas Ar­ma­ka­vi­čius prie bul­vie­nės. Re­gi­nos VAI­ČE­KO­NIE­NĖS nuo­tr.

Fes­ti­va­lio or­ga­ni­za­to­rės kul­tū­ros dar­buo­to­jos Iri­na Ša­ku­ro ir Gi­ta Jar­ma­la­vi­čie­nė su­ti­ki­nė­jo, skai­čia­vo, ri­kia­vo orien­ta­ci­nių var­žy­bų da­ly­vių ko­man­das. Ke­tu­rios ko­man­dos rin­ko­si ka­pi­to­nus, šie trau­kė bur­tus. Ir purš­kiant lie­tu­čiui lei­do­si į rung­ty­nes su že­mė­la­piais ieš­ko­ti punk­tų, iš­bars­ty­tų po gy­ven­vie­tės gat­ves. Kaip kas iš­ma­nė. Vie­ni pės­tu­te, ki­ti sė­do ant dvi­ra­čio, o tre­ti – au­to­mo­bi­liu. Punk­tuo­se lau­kė iš­ra­din­gi so­dy­bų šei­mi­nin­kai. Kiek­vie­nas punk­tas – sa­vo­tiš­kas sce­nos vaiz­de­lis. Var­ly­nė­ly­je slė­pė­si įspū­din­giau­sias bul­vių fes­ti­va­lio per­so­na­žas – Lau­mė. Eg­lių gat­vės kie­mo šei­mi­nin­kė Si­gi­ta Ka­rob­lie­nė su­ren­gė krep­ši­nio var­žy­bas. Ne be rei­ka­lo.

– Sep­ty­ne­rius me­tus ra­jo­ne gar­sė­jo mū­sų krep­ši­nin­kų vai­ki­nų ko­man­da "Nau­sė­džiai". Šia­me kie­me au­go tos ko­man­dos čem­pio­nas Min­dau­gas. Pa­tik­rin­sim taik­lu­mą, – kvie­tė Si­gi­ta prie ne­tra­di­ci­nio krep­ši­nio lan­ko mė­ty­ti bau­dų – bul­vių.

Vie­nos ko­man­dos ka­pi­to­nas Ar­tū­ras At­ko­čiū­nas – iš anų vai­ki­nų krep­ši­nin­kų...

Kiek­vie­nam punk­te lau­kė vis nau­ja ka­ra­lie­nės bul­vės už­gai­da. Vie­no­je vie­to­je ji gei­dė ma­sa­žo – bul­vę rei­kė­jo su­tar­kuo­ti. Ki­tur bul­vė no­rė­jo bū­ti puoš­me­na, vė­ri­niu. O tre­čia­me kie­me vir­to ma­lo­nia staig­me­na ir ap­gau­le. Už­duo­ties su­ma­ny­to­ja pa­gei­da­vo bul­ves iš­rū­šiuo­ti. O ta­me var­žy­tu­vių aruo­de sun­ku at­skir­ti, kur bu­ro­kė­lis, kur bul­vė. Bu­vo ir sal­dai­nių... Prie pat kul­tū­ros na­mų įreng­ta­me po­ste te­ko pa­plu­šė­ti iš pe­ties. Skal­dy­ti mal­kas. Ne be rei­ka­lo. Lau­žui rei­kė­jo mal­kų. Virš lau­žo puo­de ple­pė­jo fes­ti­va­lio bul­vie­nė.

Jau­niau­sios bul­vių fes­ti­va­lio da­ly­vės, fes­ti­va­lio sim­bo­lio sau­lu­tės kū­rė­jos se­su­tės Luk­re­ci­ja ir Tė­ja Jar­ma­la­vi­čiū­tės. Re­gi­nos VAI­ČE­KO­NIE­NĖS nuo­tr.

Var­žy­bos iš lau­ko per­si­kė­lė į kul­tū­ros na­mų sa­lę. Žiū­ro­vų dau­gė­jo. Pa­lai­ky­mo ko­man­da stip­rė­jo. Da­ly­viams – fes­ti­va­lio "me­da­liai". Bet ne iš bul­vės...

Nau­sė­die­čių kul­tū­ros mė­gė­jų bi­čiu­liai Pa­ne­vė­žio ra­jo­no Ge­le­žių kul­tū­ros na­mų an­samb­lis at­ve­žė skam­bios mu­zi­kos ir nuo­tai­kin­gų ru­dens dar­by­me­čio dai­nų. Prie dai­nų la­bai ti­ko ir vie­tos bei kai­my­ni­nių bend­ruo­me­nių šei­mi­nin­kių pa­tal­kių sta­las. Bul­vę ke­pė, vi­rė, val­gė ir gy­rė... Ma­ry­tė Ga­siū­nie­nė pa­rū­pi­no bul­vi­nių vė­da­rų. Ge­no­vai­tė Gru­bins­kie­nė iš Svi­lių vai­ši­no fir­mi­niu ku­ge­liu. Ūki­nin­kė Ja­ni­na Vai­če­ko­nie­nė sta­lą nu­klo­jo sa­vo vai­šė­mis: šal­tie­na, rūg­pie­niu, bul­vė­mis su lu­pe­na, varš­ke. Tiek jau vis­kas gar­du, kad ka­bi­no sve­te­liai ne­be pa­pras­tais, tra­di­ci­niais, bet di­de­liais, me­di­niais šaukš­tais.

Prie Ja­ni­nos Vai­če­ko­nie­nės ūkiš­kų pa­tal­kių sta­lo kai­my­nės: Pal­ma An­ta­na­vi­čie­nė (kai­rė­je), Ade­lė Stra­že­vi­čie­nė ir Bro­nė Jar­ma­la­vi­čie­nė. Re­gi­nos VAI­ČE­KO­NIE­NĖS nuo­tr.

Lie­tus lau­ke skal­bė iš­tai­gin­gą fes­ti­va­lio sim­bo­lį – kir­mė­lių kir­mė­lę iš­si­pus­čiu­sią ke­lių ei­lių mo­liū­gų ka­ro­liais. Kiek­vie­nas prie jos no­rė­jo įsiam­žin­ti ir nie­kas kir­mė­lės, bul­vių mė­gė­jos, ne­bur­no­jo. Bul­ves grau­žia kir­mė­lė, bet kir­mė­lai­tes le­sa paukš­te­liai. O paukš­te­liai – nau­sė­die­čių džiaugs­mas.

Ir nu­tū­pė me­din ru­dens paukš­te­lis. Jis vi­siems švil­pa­vo sa­vo kuk­lią gies­me­lę... Jei­gu tik iš­si­pil­dys šio fes­ti­va­lio or­ga­ni­za­to­rių Iri­nos ir Gi­tos pla­nai, ki­tą­met Nau­sė­džiuo­se nu­si­ma­to res­pub­li­ki­nis bul­vių fes­ti­va­lis.

 

 

Regina VAIČEKONIENĖ

 „Biržiečių žodis“

Rekomenduojami video