Quantcast
ŠalyjeVerslasŪkininkų žiniosTechnikos kiemasSodybaPatarimaiKultūraSveikata Regionai
Bendruomenės
Dievo žodis
Konkursai
Kultūra
Langas
Moters pasaulis
Naujienos
Nuomonės
Patarimai
Šalyje
Sodyba
Sveikata
Technikos kiemas
Ūkininkų žinios
Verslas
Regionai
Alytaus
Kauno
Klaipėdos
Marijampolės
Panevėžio
Šiaulių
Tauragės
Telšių
Utenos
Vilniaus
Rubrika
Imbierinių sausainių vakarai

Jo­lan­tai Ku­bi­le­vi­čie­nei Ka­lė­dos – ypa­tin­ga šven­tė. Per Ka­lė­das jos kie­mas ir na­mas nu­švin­ta tūks­tan­čiais lem­pu­čių, o na­mai pa­kvim­pa im­bie­ri­niais sau­sai­niais.Ypač Jo­lan­tai ža­vus pa­si­ruo­ši­mo Ka­lė­doms lai­kas. Mo­te­ris juo­kau­ja: ji tuo­met kars­to­si po me­džius ir da­žo im­bie­ri­nius sau­sai­nius, ku­riuos to­li gy­ve­nan­tys ar­ti­mie­ji ir drau­gai gau­na pa­štu šven­ti­nia­me vo­ke.

Sau­sai­niai – do­va­noms

Prieš 15 me­tų, kai duk­ros Mig­lė ir Ka­mi­lė dar bu­vo ma­žos, prieš Ka­lė­das Jo­lan­ta pra­dė­jo sa­vo na­mus ir kie­mą puoš­ti švie­čian­čio­mis gir­lian­do­mis. Kas­met gir­lian­dų "par­ką" mo­te­ris at­nau­ji­na. Mat ant me­džių su­ka­bin­tų švie­čian­čių pa­puo­ši­mų pa­lik­ti va­sa­ro­ti ne­ga­li­ma – jie įau­ga į me­džio ka­mie­ną ir ša­kas. Kar­tą Jo­lan­ta ber­žą iš gir­lian­dos gniauž­tų va­da­vo vi­są die­ną ir nuo to kar­to pa­si­mo­kė.

– Kol duk­ros bu­vo ma­žos, puoš­ti na­mus bu­vo dar sma­giau. Da­bar tas sma­gu­mas vai­kų ir ar­ti­mų­jų lau­ki­me: no­ri­si kad na­mo grį­žu­sios mer­gai­tės pa­jus­tų tik­rą šven­tę, – sa­ko Jo­lan­ta.

Kai prieš Ka­lė­das drau­gai Jo­lan­tą kvie­čia į sve­čius ar pa­pra­mo­gau­ti, ji jiems tu­ri vie­ną at­sa­ky­mą: už­siė­mu­si, nes kars­to­si po me­džius. Sup­rask: sa­vait­ga­liai skir­ti gir­lian­doms ka­bin­ti ant na­mo, me­džių, te­ra­sos. Jo­lan­tai tai ne­sun­ku: ro­ze­tės se­niai įreng­tos kiek­vie­na­me na­mo kam­pe. Tad į sli­di­nin­ko kom­bi­ne­zo­ną ir – ant ko­pė­čių. Prieš Ka­lė­das Jo­lan­tos ad­re­sas aiš­kus ir be gat­vės pa­va­di­ni­mo, ir be na­mo nu­me­rio: ke­lią ro­do švie­čian­čios lem­pu­tės.

Jo­lan­ta šyp­so­si: ne­puoš­ti na­mų ji ne­ga­li, nes jau da­bar žmo­nės klau­si­nė­ja, ka­da su­ži­bės kie­mas. Žmo­nės at­va­žiuo­ja, fo­tog­ra­fuo­ja­si. Jo­lan­ta net svars­to, ar ne­ver­tė­tų sa­vo kie­me su­gal­vo­ti ko­kių nors už­siė­mi­mų vai­kams?

Jo­lan­ta puo­šia ir na­mų vi­dų. Iš pat vai­kys­tės at­si­me­na, kad jie, pen­ki vai­kai, vi­suo­met puoš­da­vo di­de­lę eg­lę. Kas­met Jo­lan­tos eg­lė puo­šia­si vis ki­tais žais­liu­kais. Jau­ku­mą su­ku­ria dau­gy­bė žva­kių ir ži­bin­tų.

– Esu ro­man­ti­kė, – šyp­so­si Jo­lan­ta.

Jau ne pir­ma die­na Jo­lan­ta va­ka­rais sė­da dai­lin­ti im­bie­ri­nių sau­sai­nių.

– Jau lapk­ri­čio pa­bai­go­je pri­ke­pu įvai­rių for­mų im­bie­ri­nių sau­sai­nių. Vi­są lai­ką jie bū­na su­dė­ti ant sta­lo. Ša­lia – tep­tu­kai ir įvai­rių spal­vų glais­tai. Ir taip – nuo se­no. Duk­rų drau­gai atei­da­vo pieš­ti ant sau­sai­nių, jiems la­bai pa­tik­da­vo. Da­bar į kom­pa­ni­ją kar­tais kvie­čiu drau­gus, o dar sma­giau, kai at­va­žiuo­ja duk­ros ir pie­šia­me vi­sos kar­tu, – pa­sa­ko­ja Jo­lan­ta.

Sau­sai­nius, gra­žiai įpa­kuo­tus į ce­lo­fa­ną, Jo­lan­ta do­va­no­ja drau­gams ir ar­ti­mie­siems. Vo­ke siun­čia Vo­kie­ti­jo­je gy­ve­nan­čiai se­sei, drau­gams į ki­tus mies­tus.

Ant Jo­lan­tos Ka­lė­dų sta­lo kas­met pui­kuo­ja­si jos kep­tas tor­tas "Na­po­leo­nas" su span­guo­lių uo­gie­nės sluoks­niu. O Kū­čių tra­di­ci­nis gar­dė­sis – Kū­čia.

Li­kus sa­vai­tei iki Kū­čių, Jo­lan­ta dai­gi­na kvie­čius – ko­kias tris stik­li­nes. Dai­gyk­lo­je kas­dien kei­čia van­de­nį, kad dai­gai neį­gau­tų rū­gi­mo. Su­dy­gu­sius kvie­čius su­pjaus­to ir su­mai­šo su įvai­rių rū­šių rie­šu­tais. Ga­li­ma dė­ti ir ra­zi­nų, ir džio­vin­tų span­guo­lių...Tuo­met iš­tir­pi­na pu­se stik­li­nės me­daus ir juo už­lie­ja rie­šu­tus ir dai­gin­tus kvie­čius. Ska­nu­mė­lis, gra­žu­mė­lis! Pui­kus, svei­kuo­liš­kas de­ser­tas ir sta­lo puoš­me­na.

Kū­čių į ne­di­de­lius Jo­lan­tos na­mus su­va­žiuo­ja vi­sa šei­ma: tė­ve­liai, bro­lio šei­ma, duk­ros...

– Nors vie­tos ma­žai, tel­pa­me vi­si. Kuo mei­liau, tuo jau­kiau. Per­nai duk­ros gro­jo pia­ni­nu. Bu­vo la­bai sma­gu. Per Kū­čias prie sta­lo sė­di­me la­bai il­gai. Kas no­ri, va­žiuo­ja į Pie­me­nė­lių Mi­šias, o aš pa­si­lie­ku su tė­ve­liais, nes jiems į baž­ny­čia nu­va­žiuo­ti per sun­ku. Ma­ma pa­sa­ko­ja vi­so­kius pri­si­mi­ni­mus ir is­to­ri­jas. Ka­lė­dų ry­tą vėl vi­si su­si­ren­ka­me prie sta­lo. Ke­pu an­tį ar­ba ka­lė­di­nį ka­la­ku­tą, – pa­sa­ko­ja Jo­lan­ta.

Ir ap­gai­les­tau­ja, kad vis re­čiau per Ka­lė­das eže­rą ar upes pa­den­gia le­das, pa­kran­tes nu­bars­to snie­gas. Kaip bū­tų sma­gu Ka­lė­dų die­ną iš­si­trauk­ti pa­čiū­žas ir į čiuo­žyk­lą su­kvies­ti drau­gus. Kaip anks­čiau...

logo,birzietis

Rekomenduojami video