Quantcast
ŠalyjeVerslasŪkininkų žiniosTechnikos kiemasSodybaPatarimaiSveikata Regionai
Bendruomenės
Dievo žodis
Konkursai
Langas
Moters pasaulis
Naujienos
Nuomonės
Patarimai
Šalyje
Sodyba
Sveikata
Technikos kiemas
Ūkininkų žinios
Verslas
Regionai
Alytaus
Kauno
Klaipėdos
Marijampolės
Panevėžio
Šiaulių
Tauragės
Telšių
Utenos
Vilniaus
Rubrika
Gar­džiau­sias plo­vas ver­da­mas Ne­mu­nai­ty­je

Drus­ki­nin­kuo­se vy­ku­sia­me tra­di­ci­nia­me Tarp­tau­ti­nia­me plo­vo vi­ri­mo čem­pio­na­te, kur dėl ge­riau­sio pa­tie­ka­lo ti­tu­lo var­žo­si plo­vo meist­rai iš įvai­rių ša­lių, Aly­taus ra­jo­ne įsi­kū­ręs šei­mos ver­slas „Ka­za­nas ant ra­tų“ lai­mė­jo tre­čią vie­tą. To­kiu pir­muo­ju šia­me čem­pio­na­te de­biu­tu ver­sli­nin­kas Da­rius Glu­šaus­kas lin­kęs pa­si­džiaug­ti ty­liai ir kuk­liai, ta­čiau iš tie­sų už to kuk­lu­mo sly­pi di­de­lė mei­lė ver­slu ta­pu­siam po­mė­giui ir gra­žūs pla­nai Aly­taus ra­jo­ną gar­sin­ti iš­skir­ti­ne vir­tu­ve jau­kia­me šei­mos res­to­ra­nė­ly­je ant pa­ties Ne­mu­no kran­to Ne­mu­nai­ty­je.

Is­to­ri­ja gim­ti­nė­je – nuo nau­jo la­po

Da­rius – į sa­vo gim­tą­jį kraš­tą po dau­gy­bės me­tų mig­ran­to duo­nos ra­ga­vi­mų su­grį­žęs kraš­tie­tis. Į už­sie­nį emig­ra­vęs Da­rius sa­vo at­ei­tį be­ne de­šimt me­tų kū­rė Šve­di­jo­je. Stok­hol­me jis bu­vo ati­da­ręs sa­vo ver­slą, čia gy­ve­no ir net pre­ten­da­vo į vie­ti­nę ta­ry­bą.

Su­si­klos­čius ne­pa­lan­kioms ap­lin­ky­bėms, ver­slas ban­kru­ta­vo ir tai Da­riui bu­vo tar­si žen­klas jau ku­rį lai­ką ka­ma­vu­sioms min­tims grįž­ti į Lie­tu­vą įgy­ven­din­ti.

„Bu­vo ma­no 50-ojo ju­bi­lie­jaus die­na, kai pa­skel­bė­me sa­vo ver­slo ban­kro­tą. Tą­kart že­mė sly­do po ko­jo­mis, nes gal­vo­je bu­vo tik vie­nin­te­lė min­tis – rei­kės kraus­ty­tis ir iš sa­vo na­mų“, – at­vi­ra­vo Da­rius.

Tą­kart di­džiu­lę pi­ni­gų su­mą Da­riaus ver­slui sko­lin­ga ben­dro­vė ap­mo­kė­jo sko­lą ir mil­ži­niš­ka fi­nan­si­nė naš­ta nu­kri­to nuo vy­riš­kio pe­čių. Grį­ži­mas gy­ven­ti į sa­vo gim­tą­jį kraš­tą bu­vo tar­si nau­jas bal­tas po­pie­riaus la­pas, ku­ria­me ra­šy­ti sa­vo is­to­ri­ją te­ko pra­dė­ti iš nau­jo.

Šei­mos res­to­ra­nas – su iš­skir­ti­ne vir­tu­ve

Sa­vo ver­slą „Ka­za­nas ant ra­tų“ ver­sli­nin­kas ku­ria ir nuo­lat plėt­ros ga­li­my­bių ieš­ko jau ant­rus me­tus. Da­rius sa­ko, kad dar iki ver­slo Stok­hol­me ban­kro­to įsi­gy­tas že­mės skly­pas Ne­mu­nai­ty­je ant Ne­mu­no kran­to jam bu­vo tar­si tram­ply­nas pra­dė­ti nau­ją veik­lą, ku­ri jam tei­kia džiaugs­mo ir yra la­biau po­mė­gis ne­gu dar­bas.

„Min­ty­se il­gai ne­šio­jau­si pla­nus ati­da­ry­ti sa­vo šei­mos res­to­ra­nė­lį su iš­skir­ti­ne vir­tu­ve. Man pa­tin­ka lan­ky­ti ša­lis ir pa­žin­ti jų ku­li­na­ri­nę kul­tū­rą, pa­si­sem­ti idė­jų, ku­rias ga­lė­čiau par­vež­ti į Lie­tu­vą. Pir­miau­sia pra­dė­jo­me siū­ly­ti iš­va­žiuo­ja­mą­ją vir­tu­vę, ku­ri la­bai pa­si­tei­si­no. Vie­nu me­tu ga­li­me pa­mai­tin­ti net pu­sė tūks­tan­čio žmo­nių. Da­bar pa­ma­žu įgy­ven­di­na­me ir šei­mos res­to­ra­no idė­ją. Nu­si­pir­ko­me bai­da­rių, ku­rias da­bar nuo­mo­ja­me pra­mo­gau­to­jams, taip at­si­ra­do po­rei­kis pa­sta­ty­ti pa­vė­si­nę, kur bū­tų ga­li­ma pri­sės­ti po­il­siui, pa­val­gy­ti. Tu­ri­me min­čių plės­ti veik­lą ir sve­čiams pa­siū­ly­ti nak­vy­nės kai­mo tu­riz­mo kon­cep­tu pa­rem­tą ga­li­my­bę. Tai ypač ak­tu­a­lu tam­pa at­gai­vi­nant lai­vy­bą Ne­mu­nu“, – pa­sa­ko­jo Da­rius.

Tie­sa, šei­mos res­to­ra­nas kol kas vei­kia tik esant as­me­ni­nių, įmo­nių, įstai­gų šven­čių ir ki­tų pro­gų už­sa­ky­mams. Po­pu­lia­ru­mu ne­nu­si­lei­džia ir iš­va­žiuo­ja­mo­sios vir­tu­vės idė­ja. Šil­tuo­ju me­tų lai­ku daž­niau­siai už­sa­ky­mų bū­na bent ke­le­tui mė­ne­sių į prie­kį.

Nuo mei­lės mais­tui iki al­truis­ti­nės veik­los

Pa­klau­sus, iš kur ta mei­lė mais­tui, jo ga­my­bai, Da­rius pa­si­da­li­jo pri­si­mi­ni­mais apie nuo­lat vir­tu­vė­je be­si­su­kio­jan­čią, py­ra­gus ke­pan­čią ma­mą. Ne kar­tą ku­li­na­ri­nius ge­bė­ji­mus ma­mos vir­tu­vė­je vai­kys­tė­je iš­ban­dė ir pats.

Da­riaus žmo­na Na­ta­li­ja taip pat puo­se­lė­ja mei­lę ku­li­na­ri­jai ir meist­riš­kai ga­mi­na de­ser­tus, jais vai­ši­na šei­mos res­to­ra­nė­lio lan­ky­to­jus, sve­čius.

Su­tuok­ti­niams ne­sve­ti­ma ir al­truis­ti­nė veik­la. Jau tam­pa tra­di­ci­ja, kad jie bir­že­lį or­ga­ni­zuo­ja ne­mo­ka­mą vai­kams skir­tą šven­tę. Taip pat dė­me­sį ski­ria ir ypa­tin­gų po­rei­kių tu­rin­tiems vai­kams.

Rekomenduojami video