Quantcast
ŠalyjeVerslasŪkininkų žiniosTechnikos kiemasSodybaPatarimaiSveikata Regionai
Bendruomenės
Dievo žodis
Konkursai
Langas
Moters pasaulis
Naujienos
Nuomonės
Patarimai
Šalyje
Sodyba
Sveikata
Technikos kiemas
Ūkininkų žinios
Verslas
Regionai
Alytaus
Kauno
Klaipėdos
Marijampolės
Panevėžio
Šiaulių
Tauragės
Telšių
Utenos
Vilniaus
Rubrika
Žalieji kryžiai ėmė dygti ir Plungės rajone

Praė­ju­sį penk­ta­die­nį Lie­tu­vos žem­dir­biai pra­dė­jo pir­mą­jį vi­suo­ti­nės pro­tes­to ak­ci­jos eta­pą. „Ža­lie­ji kry­žiai“ – ty­li ir tai­ki ak­ci­ja, pir­mo­ji ži­nu­tė vi­suo­me­nei ir po­li­ti­kams, kad jei ir to­liau prii­ma­mais įsta­ty­mais bus žlug­do­mas že­mės ūkis, bus su­nai­kin­tas ir vi­sas lie­tu­viš­kas kai­mas – mū­sų tau­tiš­ku­mo lop­šys. Plun­gės ra­jo­no žem­dir­biai taip pat ne­li­ko abe­jin­gi. Pir­mo­ji prie šios ak­ci­jos pri­si­jun­gė Luk­nė­nų kai­me ūki­nin­kau­jan­ti ūki­nin­kė Ing­ri­da Jun­du­lai­tė.

Ini­cia­ty­va at­kreip­ti vi­suo­me­nės ir po­li­ti­kų dė­me­sį į žem­dir­bius ki­lo iš pa­čių ūki­nin­kų. Jie pa­tys so­cia­li­niuo­se tink­luo­se ak­ty­viai da­li­jo­si šia idė­ja ir ra­gi­no vi­sus ga­lin­čiuo­sius ir no­rin­čiuo­sius pri­si­dė­ti prie jos. Lapk­ri­čio 7 d. Kau­ne su­si­rin­kęs žem­dir­bių pro­tes­to ak­ci­jos or­ga­ni­za­ci­nis šta­bas su­dė­lio­jo pro­tes­to ak­ci­jos pla­ną. O jau lapk­ri­čio 8 d. pra­si­dė­jo pir­ma­sis jos eta­pas – „Ža­lie­ji kry­žiai“. Pir­mie­ji kry­žiai pa­sta­ty­ti Kė­dai­nių, Kau­no ra­jo­nuo­se, prie di­džių­jų ma­gist­ra­lių.

Šią ak­ci­ją pa­lai­ko Lie­tu­vos ūki­nin­kų są­jun­ga (LŪS), taip pat aso­cia­ci­jos, vie­ni­jan­čios pie­no ga­min­to­jus, grū­dų au­gin­to­jus, eko­lo­gi­nius ūkius ir dar­ži­nin­kus. Jie pa­ra­gi­no vi­sus sa­vo na­rius ne­lik­ti abe­jin­gus. Prie šios ak­ci­jos pa­kvies­ti pri­si­jung­ti ne tik ūki­nin­kai, bet ir že­mės ūkio bend­ro­vės, kai­mo bend­ruo­me­nės, žem­dir­bių or­ga­ni­za­ci­jos. Vi­sus kai­mui nea­be­jin­gus as­me­nis pa­pra­šy­ta pa­sek­ti LŪS na­rių pa­vyz­džiu ir ak­ty­viai jung­tis prie ak­ci­jos, gi­nant ūki­nin­ko var­dą.

LŪS iš­pla­tin­ta­me krei­pi­me­si kry­žius pra­šo sta­ty­ti sa­vo dir­ba­mo­je že­mė­je, prie ke­lių, kur di­džiau­sias ju­dė­ji­mas. Kry­žiai tu­ri bū­ti aukš­ti, ge­rai ma­to­mi, at­krei­pian­tys dė­me­sį ir bū­ti­nai ža­li. Ža­lias kry­žius trans­liuo­ja ži­nu­tę, kad pa­sta­rai­siais mė­ne­siais po­li­ti­kų prii­ma­mi spren­di­mai žlug­do že­mės ūkį – eko­no­mi­kos ša­ką, ant ku­rios lai­ko­si vi­sa Lie­tu­va. O kad ak­ci­ja pa­siek­tų tiks­lą, jų pa­ra­gin­ta pa­sta­ty­ti kuo dau­giau. Tie­sa, pa­brė­žia­ma ir tai, kad pa­si­rin­kę kry­žiaus sim­bo­lį ūki­nin­kai ne­no­ri įžeis­ti ti­kin­čių­jų. Tai tik tai­ki ak­ci­ja.

Šeš­ta­die­nio po­pie­tę LŪS Plun­gės sky­riaus iš­pla­tin­ta ži­nu­tė apie šią ak­ci­ją pa­sie­kė ir Plun­gės ra­jo­no ūki­nin­kus. Vi­są šeš­ta­die­nio va­ka­rą so­cia­li­niuo­se tink­luo­se ūki­nin­kai ste­bė­jo, kaip vie­nas po ki­to sta­to­mi kry­žiai skir­tin­guo­se Lie­tu­vos ra­jo­nuo­se, o jau sek­ma­die­nį su­kru­to ir pa­tys. Pir­mo­ji prie ak­ci­jos pri­si­jun­gė I. Jun­du­lai­tė. Ji ūki­nin­kau­ja Luk­nė­nuo­se, bet dir­ba­mų že­mių tu­ri dau­ge­ly­je ap­lin­ki­nių kai­mų.

Pa­sak ūki­nin­kės, kry­žių pa­da­ry­ti nė­ra sun­ku, bet gau­ti ža­lių da­žų sek­ma­die­nį tik­rai ne­bu­vo pa­pras­ta. Mo­te­riai pa­vy­ko ir no­ri­mos spal­vos da­žų ji ra­do Stal­gė­nų kai­mo par­duo­tu­vė­je. Ki­tu at­ve­ju bū­tų te­kę va­žiuo­ti į Rie­ta­vą ar lauk­ti pir­ma­die­nio.

Kry­žių ūki­nin­kė pa­si­ga­mi­no net tris. Vie­ną pa­sta­tė Le­ke­mės kai­me, ki­tą – Dau­gė­dų, o tre­čią­jį ža­dė­jo pa­sta­ty­ti pir­ma­die­nį, kur – tiks­liai dar ne­bu­vo ap­si­spren­du­si. Jei ūki­nin­kai Vieš­to­vė­nų kai­me ne­suk­rus, tai jis iš­ke­liaus bū­tent ten, į jos dir­ba­mą že­mę. O gal bus pa­si­rink­ta vie­ta prie žie­di­nės san­kry­žos, esan­čios tuoj už Rie­ta­vo.

Mo­te­ris kal­bė­jo, kad ži­nia apie šią ak­ci­ją pa­skli­do pla­čiai. Ji pa­ra­gi­no ir sa­vo ūki­nin­kau­jan­čius gi­mi­nai­čius iš Tel­šių ra­jo­no ne­lik­ti abe­jin­gais ir pri­si­jung­ti prie šio pro­tes­to. „Pra­džią pa­da­riau, pa­vyz­dį pa­ro­džiau, be­lie­ka lauk­ti. Ma­nau, pir­ma­die­nį, ant­ra­die­nį kry­žių tu­rė­tų at­si­ras­ti dau­giau“ – sa­kė ūki­nin­kė.

Sek­ma­die­nį pa­skam­bi­nus LŪS Plun­gės sky­riaus pir­mi­nin­kui Ma­ri­jui Kak­čiui su­ži­no­jo­me, jog kol kas kry­žių pa­sta­tė tik vie­na mi­nė­ta ūki­nin­kė. „Plau­ki­me pir­ma­die­nio ir pa­ma­ty­si­me. Ūki­nin­kai in­for­muo­ti, tik vi­sa bė­da, kad šian­dien sek­ma­die­nis. Ir pa­ts šian­dien pa­da­ry­ti kry­žių ne­la­bai tu­riu lai­ko“, – sa­kė M. Kak­tys.

Ši ak­ci­ja vyks vi­są sa­vai­tę. Ant­ro­ji jos da­lis „Trak­to­riai“ su­pla­nuo­ta lapk­ri­čio 26 die­ną. Jos me­tu or­ga­ni­zuo­ja­mas žem­dir­bių su trak­to­riais su­si­rin­ki­mai ra­jo­nų cent­ruo­se. Ši ak­ci­ja pla­nuo­ja­ma taip pat tai­ki, jos me­tu ne­bus pa­žei­džia­mos ke­lių eis­mo tai­syk­lės ir trik­do­ma vi­suo­me­nės tvar­ka. Na, o ne­sant jo­kiai val­džios reak­ci­jai, gruo­džio mė­ne­sio pra­džio­je ruo­šia­ma­si žem­dir­bių ak­ci­jai Vil­niu­je.

 

Nijolė JANKUVIENĖ

logo,zemaitis

Rekomenduojami video