Quantcast
ŠalyjeVerslasŪkininkų žiniosTechnikos kiemasSodybaPatarimaiKultūraSveikata Regionai
Bendruomenės
Dievo žodis
Konkursai
Kultūra
Langas
Moters pasaulis
Naujienos
Nuomonės
Patarimai
Šalyje
Sodyba
Sveikata
Technikos kiemas
Ūkininkų žinios
Verslas
Regionai
Alytaus
Kauno
Klaipėdos
Marijampolės
Panevėžio
Šiaulių
Tauragės
Telšių
Utenos
Vilniaus
Rubrika
Vie­ni gy­ven­to­jai gai­li­si me­džių, ki­ti sa­ko, kad bus sau­giau

Aly­tiš­kiai šią sa­vai­tę su­ne­ri­mo dėl se­nų­jų kle­vų kir­ti­mų Vy­tau­to gat­vė­je. Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Ap­lin­kos ap­sau­gos sky­riaus spe­cia­lis­tai pa­aiš­ki­no, kad ge­gu­žės mė­ne­sį per sis­te­mą „Tvar­kau Aly­tų“ bu­vo gau­tas gy­ven­to­jo pra­ne­ši­mas dėl Vy­tau­to gat­vė­je au­gan­čių kle­vų būk­lės, ku­rių sau­sos ir džiūs­tan­čios ša­kos krin­ta ant gat­vės ir ša­li­gat­vio, me­džiai ke­lia pa­vo­jų gy­ven­to­jams bei pra­va­žiuo­jan­tiems gat­ve. Ko­mi­si­jai ap­žiū­rė­jus raš­te mi­ni­mus Vy­tau­to gat­vės me­džius bu­vo iš­duo­tas lei­di­mas kirs­ti ke­tu­ris džiūs­tan­čius, pa­žeis­tus pu­vi­nio kle­vus.

Pa­sak spe­cia­lis­tų, sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja nuo­lat gau­na gy­ven­to­jų pra­šy­mus dėl Vy­tau­to gat­vės žel­di­nių būk­lės ver­ti­ni­mo ir lei­di­mo kirs­ti, kaip ir iš ki­tų Aly­taus mies­to se­no­sios da­lies gy­ve­na­mų­jų ra­jo­nų gy­ven­to­jų. Žel­dy­nų ir žel­di­nių ap­sau­gos, prie­žiū­ros ir tvar­ky­mo ko­mi­si­ja nuo­lat ste­bi žel­di­nių būk­lę ir ver­ti­na be­si­kei­čian­čią si­tu­a­ci­ją.

„Iš tik­rų­jų me­džių la­bai gai­la, nes mes, už­au­gę šio­je gat­vė­je, juos ma­tė­me nuo vai­kys­tės. Bet vis­kam juk at­ei­na lai­kas, taip ir šie kle­vai, gal­būt ir dėl ne­tin­ka­mo ge­nė­ji­mo, ta­po pa­vo­jin­gi. Po stip­res­nio vė­jo jų ša­kos lūž­da­vo ir anks­čiau, jei žmo­gaus ūgio, pa­tys jas su­tvar­ky­da­vo­me. Ta­čiau ge­rai me­nu, kaip 2016 me­tais nu­lū­žo to­kia ša­ka, kad tik dėl lai­min­go at­si­tik­ti­nu­mo iš­veng­ta ne­lai­mės. No­rint su­tvar­ky­ti tą ša­ką, te­ko kvies­tis ug­nia­ge­sius gel­bė­to­jus“, – „Aly­taus nau­jie­noms“ pa­sa­ko­jo Vy­tau­to gat­vės gy­ven­to­jai.

Pa­sak jų, pra­šy­mai kirs­ti kle­vus bu­vo ra­šy­ti ne kar­tą ir ne du, bet ten­kin­ti tik šią va­sa­rą. Gy­ven­to­jai pa­ste­bi, kad, jau ne­kal­bant apie au­to­mo­bi­lius, ku­rių ruo­že prie se­nų­jų me­džių nie­kas ne­pa­lik­da­vo dėl sau­gu­mo, ne­ri­mo bū­ta ir dėl ša­li­gat­viu į gre­ti­mas mo­kyk­las ei­nan­čių vai­kų.

Iš vi­so per 2023 me­tus Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės Ap­lin­kos ap­sau­gos sky­rius iš­da­vė 99 lei­di­mus ir pri­ėmė 64 spren­di­mus kirs­ti, ki­taip pa­ša­lin­ti iš au­gi­mo vie­tos ar in­ten­sy­viai ge­nė­ti sau­go­ti­nus žel­di­nius. Pra­šy­mų yra gau­ta dau­giau – daž­niau­siai gy­ven­to­jai, be­si­krei­pian­tys dėl žel­di­nių per­tvar­ky­mo, pa­gei­dau­ja juos kirs­ti.

Sky­riaus spe­cia­lis­tai pa­ste­bi, kad Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės žel­dy­nų ir žel­di­nių ap­sau­gos, prie­žiū­ros ir tvar­ky­mo ko­mi­si­ja ne vi­sa­da ga­li pa­ten­kin­ti vi­sų pra­šy­mus kirs­ti žel­di­nius, nes ga­na daž­nai pra­šo­mi kirs­ti žel­di­niai bū­na svei­ki, bet ke­lian­tys tam tik­rų ne­pa­to­gu­mų pra­šan­tiems juos kirs­ti. To­kiu at­ve­ju ko­mi­si­ja siū­lo žel­di­nius ge­nė­ti, siek­da­ma iš­spręs­ti su­si­da­riu­sias pro­ble­mas. Jei­gu ge­nint ne­iš­spren­džia­ma si­tu­a­ci­ja, žel­di­nius vis tiek rei­kia ša­lin­ti, pra­šo­ma su­mo­kė­ti žel­di­nių at­ku­ria­mo­ji ver­tė, taip pat pra­šo­ma gy­ven­to­jų su­ti­ki­mą liu­di­jan­čio pro­to­ko­lo (DNS ben­dri­jos at­ve­ju).

Šiuo me­tu mies­te ma­to­ma dau­giau žel­di­nių kir­ti­mo dar­bų. Taip at­si­ti­ko dėl to, kad nuo ko­vo 15 die­nos iki rug­pjū­čio 1 die­nos (iš­sky­rus at­ve­jus, kai me­džiai ke­lia grės­mę žmo­nių gy­vy­bei, svei­ka­tai, tur­tui, sau­giam eis­mui, sau­giam elek­tros ener­gi­jos, ši­lu­mos, du­jų, naf­tos ir jos pro­duk­tų tie­ki­mo at­nau­ji­ni­mui) žel­di­nių kir­ti­mo dar­bai ne­vyk­do­mi dėl in­ten­sy­vaus lau­ki­nių paukš­čių per­ėji­mo. Mi­nė­tu lai­ko­tar­piu, nors ir ne­vyk­do­mi dar­bai, bet į Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ją no­rin­tys tvar­ky­ti ar kirs­ti žel­di­nius krei­pia­si vis tiek ir sa­vi­val­dy­bės žel­dy­nų ir žel­di­nių ap­sau­gos, prie­žiū­ros ir tvar­ky­mo ko­mi­si­ja jų pra­šy­mus nag­ri­nė­ja ir iš­duo­da lei­di­mus su pa­sta­ba, nuo ka­da bus ga­li­ma pra­dė­ti vyk­dy­ti pra­šo­mus žel­di­nių tvar­ky­mo dar­bus.

„Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės žel­dy­nų ir žel­di­nių ap­sau­gos, prie­žiū­ros ir tvar­ky­mo ko­mi­si­ja su­si­du­ria su gy­ven­to­jų ne­pa­si­ten­ki­ni­mu tiek dėl lei­džia­mų, tiek dėl ne­lei­džia­mų kirs­ti žel­di­nių. Žel­di­nių klau­si­mas bu­vo vi­sa­da ak­tu­a­lus, nes tai da­lis mū­sų gy­ve­na­mo­sios ap­lin­kos, dau­ge­liu at­ve­jų, ga­li­ma teig­ti, gy­ve­na­mo­sios ap­lin­kos ko­ky­bės ga­ran­tas. Ko­mi­si­ja vi­sa­da pa­siū­lo su pra­šy­mu kirs­ti žel­dy­nus be­si­krei­pian­tiems gy­ven­to­jams al­ter­na­ty­vias ga­li­my­bes, sie­kia­ma mak­si­ma­liai iš­sau­go­ti žel­di­nius. Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja su­in­te­re­suo­ta, kad Aly­taus mies­to ap­lin­ka bū­tų kuo ža­les­nė ir pa­trauk­les­nė, daug dė­me­sio ski­ria nau­jų žel­di­nių so­di­ni­mui tiek nu­si­sto­vė­ju­sio­se gy­ve­na­mo­sio­se ap­lin­ko­se, tiek įren­giant ar re­konst­ruo­jant gat­ves. Vyk­dant gat­vių re­konst­ruk­ci­ją, ap­žel­di­ni­mo da­lis yra ne­at­sie­ja­ma pro­jek­to da­lis. Mies­to ap­lin­ka nė­ra pa­lan­ki žel­di­nių au­gi­mui, dėl to vyk­do­ma pa­so­din­tų žel­di­nių in­ten­sy­ves­nė prie­žiū­ra ma­žiau­siai pir­mais trejais jų au­gi­mui kri­ti­niais me­tais“, – tei­gia Ap­lin­kos ap­sau­gos sky­riaus vy­riau­sio­ji spe­cia­lis­tė Ra­mu­nė Zub­rė.

Rekomenduojami video