Quantcast
ŠalyjeVerslasŪkininkų žiniosTechnikos kiemasSodybaPatarimaiKultūraSveikata Regionai
Bendruomenės
Dievo žodis
Konkursai
Kultūra
Langas
Moters pasaulis
Naujienos
Nuomonės
Patarimai
Šalyje
Sodyba
Sveikata
Technikos kiemas
Ūkininkų žinios
Verslas
Regionai
Alytaus
Kauno
Klaipėdos
Marijampolės
Panevėžio
Šiaulių
Tauragės
Telšių
Utenos
Vilniaus
Rubrika
Verslininkė: „Šeima pa­stū­mė­jo į to­kį ver­slą, net ne­ti­kė­jau, kad taip ge­rai sek­sis”

Kaip skel­bia Vals­ty­bi­nė mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­ba, šiuo me­tu Lie­tu­vo­je yra apie 1 tūkst. ma­žų­jų mais­to ga­min­to­jų, ku­riems pro­duk­tus lei­džia­ma ruoš­ti ir sa­vo na­mų vir­tu­vė­se. To­kių ga­min­to­jų skai­čius nuo­lat au­ga. Dau­giau­sia šia veik­la už­si­i­man­čių­jų yra Vil­niu­je, Kau­ne ir Klai­pė­do­je, ta­čiau did­mies­čius mais­to ga­min­to­jais na­muo­se spar­čiai ve­ja­si ir Aly­tus. Mi­nė­tos tar­ny­bos Aly­taus de­par­ta­men­to duo­me­ni­mis, da­bar Dzū­ki­jos sos­ti­nė­je tu­rint tar­ny­bo­je už­re­gist­ruo­tą veik­lą mais­tą na­muo­se par­da­vi­mui ga­mi­na 25 aly­tiš­kiai. Kad toks ver­slas ga­li bū­ti sėk­min­gas, liu­di­ja Jo­li­tos Vai­ne­vi­čie­nės na­muo­se įkur­tos „Jol­li vir­tu­vės“ pa­vyz­dys.

Po­pu­lia­riau­sia na­muo­se ga­min­ti įvai­rius ke­pi­nius

Prieš tre­jus me­tus Vals­ty­bi­nė mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­ba su­pap­ras­ti­no rei­ka­la­vi­mus ma­žie­siems mais­to ga­min­to­jams. Tar­ny­bos di­rek­to­riaus Man­to Staš­ke­vi­čiaus tei­gi­mu, dau­ge­liui tai ta­po nuo­sa­vo ver­slo pra­džia: „Prieš at­lais­vi­nant rei­ka­la­vi­mus bu­vo ne­ri­mo, nes mais­to ga­my­ba su­si­ju­si su tam tik­ra ri­zi­ka, ta­čiau avan­su su­teik­tas pa­si­ti­kė­ji­mas ne­bu­vo nu­vil­tas. Ma­žie­ji ga­min­to­jai ne tik pui­kiai su­si­tvar­ko su vi­sais sau­gos rei­ka­la­vi­mais, bet ir nuo­lat ple­čia ga­mi­nių asor­ti­men­tą bei pir­kė­jų ra­tą. Ma­to­me, kad ma­žie­ji ga­min­to­jai po­pu­lia­rė­ja vi­so­je Eu­ro­po­je ir tam­pa ne­at­sie­ja­ma mais­to kul­tū­ros da­li­mi, pri­si­de­da prie na­cio­na­li­nio ku­li­na­ri­nio pa­vel­do iš­sau­go­ji­mo bei puo­se­lė­ji­mo.“

Vals­ty­bi­nė mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­ba in­for­muo­ja, kad nu­sta­ty­ti rei­ka­la­vi­mai nu­ma­to, jog, pra­de­dant mais­to ga­my­bos ver­slą na­muo­se, bū­ti­na veik­lą už­re­gist­ruo­ti tar­ny­bo­je, skel­biant apie par­duo­da­mą pro­duk­ci­ją in­ter­ne­te, pri­va­lu nu­ro­dy­ti veik­los re­gist­ra­ci­jos tar­ny­bo­je nu­me­rį ir tu­rė­ti lei­di­mą veik­lai vyk­dy­ti. Ma­žie­siems ga­min­to­jams kie­kiai įvai­riems pro­duk­tams nu­sta­to­mi va­do­vau­jan­tis ati­tin­ka­mais tei­sės ak­tais.

Pa­gal tar­ny­bos tu­ri­mus duo­me­nis, šiuo me­tu Lie­tu­vo­je yra apie 1 tūkst. mais­to ga­min­to­jų ma­žais kie­kiais ar­ba to­kių ga­min­to­jų na­muo­se ir šis skai­čius nuo­lat di­dė­ja, o po­pu­lia­riau­sia na­muo­se ga­min­ti įvai­rius ke­pi­nius ir mil­ti­nius pro­duk­tus. To­kių ga­min­to­jų ša­ly­je – apie 500. Na­muo­se pie­no pro­duk­tus ga­mi­na per 270 as­me­nų Lie­tu­vo­je, mė­sos ga­mi­nius – be­veik 150, žu­vies pro­duk­tus – per 90.

Aly­tu­je – 25 mais­to ga­min­to­jai na­mų vir­tu­vė­se

Vals­ty­bi­nės mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­bos Aly­taus de­par­ta­men­to ap­tar­nau­ja­mo­je te­ri­to­ri­jo­je – Birš­to­no, Drus­ki­nin­kų, Aly­taus mies­to, Aly­taus, Laz­di­jų, Prie­nų ir Va­rė­nos rajonų sa­vi­val­dy­bė­se šiuo me­tu yra 46 mais­to ga­min­to­jai na­mų vir­tu­vė­se. Dau­giau­sia jų Aly­tu­je – 25, Laz­di­jų ra­jo­ne – 7, Prie­nų ir Va­rė­nos ra­jo­nuo­se – po 6, Aly­taus ra­jo­ne – 2.

Po­pu­lia­riau­si ga­mi­niai, ruo­šia­mi na­mų vir­tu­vė­se, mi­nė­to­se sa­vi­val­dy­bė­se kaip ir Lie­tu­vo­je yra įvai­rių ke­pi­nių ga­my­ba. Ant­ro­je vie­to­je pa­gal po­pu­lia­ru­mą – ga­mi­na­mi įvai­rūs už­kan­džiai.

Kaip sa­kė Aly­taus de­par­ta­men­to pa­ta­rė­ja Sol­vei­ga Trun­cie­nė, ve­te­ri­na­ri­jos spe­cia­lis­tai nuo­lat kon­sul­tuo­ja no­rin­čiuo­sius ga­min­ti pro­duk­tus na­muo­se ir juos par­duo­ti, su­si­do­mė­ji­mas to­kia veik­la yra ne­ma­žas.

Dėl kon­sul­ta­ci­jų ga­li­ma ne tik tie­sio­giai kreip­tis į ve­te­ri­na­ri­jos spe­cia­lis­tus, bet ir skam­bin­ti Vals­ty­bi­nės mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­bos te­le­fo­nu 1879.

Dvie­jų de­šimt­me­čių dar­bą res­to­ra­nuo­se iš­mai­nė į už­kan­džių ga­my­bą na­muo­se

Kad Dzū­ki­jos sos­ti­nė­je ga­li­ma iš­si­vers­ti mais­to pro­duk­tus par­da­vi­mui ga­mi­nant na­mų vir­tu­vė­je, liu­di­ja aly­tiš­kės J.Vai­ne­vi­čie­nės pa­vyz­dys.

Tu­rė­da­ma mai­ti­ni­mo ver­slo or­ga­ni­za­vi­mo spe­cia­ly­bę ji du de­šimt­me­čius dir­bo mies­to res­to­ra­nuo­se vi­rė­ja, vy­riau­si­ą­ja vi­rė­ja, ga­my­bos va­do­ve.

„At­ėjus ko­vi­dui atsirado laiko gyvenimo apmąstymui, svajonių ir tikslų įgyvendinimui. Gana ilgą laiką neapleido mintis, kad reikia kažką keisti profesiniame gyvenime, toliau tobulėti, o ne sėdėti vietoje. Vieną vakarą, bendraujant ir diskutuojant šeimos rate apie ateitį, tarėme sau – kada, jei ne dabar? Nuo tos dienos mažais žingsneliais su dideliu noru ėjau link tikslo ir pasiekiau tai, apie ką kažkada tik svajojau – įkūriau „Jolli virtuvę“,– sa­vo ma­žo­jo ver­slo kū­ri­mo pra­džią pri­si­mi­nė Jo­li­ta.

Ka­dan­gi, jos tei­gi­mu, už­si­sa­ky­ti įvai­rius už­kan­džius ne tik šei­mų, bet ir ko­lek­ty­vų šven­tė­se ar ren­gi­niuo­se tam­pa la­bai po­pu­lia­ru, ji sa­vo bu­to vir­tu­vė­je ir ėmė­si to­kių pro­duk­tų ga­my­bos.

J.Vai­ne­vi­čie­nė tvir­ti­no, kad dar iki ofi­cia­liai re­gist­ruo­tos veik­los, ji įvai­rius vie­no kąs­nio ir di­des­nius už­kan­džius ga­mi­no tik šeimai ir artimiausiems drau­gams: „No­rė­jo­si iš­girs­ti, kaip bus įver­tin­tas jų sko­nis, pateikimas, išvaizda, ar pa­tiks. Tik­rai su­lau­kiau daug pa­gy­ri­mų, paskatų ir pagaliau šią veik­lą už­re­gist­ra­vau Vals­ty­bi­nė­je mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­bo­je. Šeima pa­stū­mė­jo į to­kį ver­slą, net ne­ti­kė­jau, kad taip ge­rai sek­sis.“

„Sten­giuo­si vis­ką ga­min­ti tik iš kokybiškų pro­duk­tų“

Be­veik dve­jus me­tus Jo­li­ta už­si­i­ma įvai­rių už­kan­džių ir sa­lo­tų ga­my­ba sa­vo na­muo­se. Pa­sak mo­ters, il­giau­siai už­tru­ko su­gal­vo­ti šių pro­duk­tų me­niu, rei­kė­jo su­kur­ti puslapį „Fa­ce­book“ paskyroje, pritraukti sekėjų, patentuoti „Jol­li vir­tu­vės“ vardą. Šioje virtuvėje atsirado siūlomi ga­mi­niai – vie­no kąs­nio ir di­des­ni už­kan­džiai ant čia­ba­tos duo­nos, mi­ni bur­ge­riu­kai, kru­a­sa­nai ir dar nemažai kitų.

„Da­bar ma­no vir­tu­vės siū­lo­mų už­kan­džių asor­ti­men­tas at­si­nau­ji­nęs. Šiuo me­tu po­pu­lia­riau­si už­kan­džiai su ka­ra­me­li­zuo­ta kriau­še ir sū­riais, kre­ve­tė­mis ar sau­lė­je džio­vin­tais po­mi­do­rais, taip pat sa­lo­tos in­de­liuo­se, bur­ge­riu­kai. Nau­jau­sias ma­no pro­duk­tas – viš­tie­nos suk­ti­nu­kai su mor­kų pes­to ant duo­ne­lės. Sten­giuo­si vis­ką ga­min­ti iš kokybiškų pro­duk­tų. „Jolli virtuvės” vertybės –kokybė, pateikimas, išvaizda ir skonis. Juk pirmiausia patie­kalus vertiname akimis, o tik vėliau pajaučiame skonį“, – pa­sa­ko­jo J.Vai­ne­vi­čie­nė.

Jo­li­ta pri­si­pa­ži­no, kad yra kal­bi­na­ma grįž­ti dirb­ti į mies­to vie­šo­jo mai­ti­ni­mo įstai­gas, bet šian­dien apie tai ne­gal­vo­jan­ti: „Nė­ra ge­riau, kaip dirb­ti sau ir vi­są sa­vo lai­ką ati­duo­ti my­li­mam dar­bui. Tiems, kas tu­ri su­ge­bė­ji­mų ga­min­ti mais­tą, palin­kėčiau to im­tis. Tik­rai nė­ra ke­lia­mi kaž­ko­kie ne­įvyk­do­mi rei­ka­la­vi­mai. Jie įvei­kia­mi, jei sten­gie­si dėl sa­vęs ir klien­tų.

Rekomenduojami video