Quantcast
ŠalyjeVerslasŪkininkų žiniosTechnikos kiemasSodybaPatarimaiKultūraSveikata Regionai
Bendruomenės
Dievo žodis
Konkursai
Kultūra
Langas
Moters pasaulis
Naujienos
Nuomonės
Patarimai
Šalyje
Sodyba
Sveikata
Technikos kiemas
Ūkininkų žinios
Verslas
Regionai
Alytaus
Kauno
Klaipėdos
Marijampolės
Panevėžio
Šiaulių
Tauragės
Telšių
Utenos
Vilniaus
Rubrika
Val­džios „grie­ti­nė­lė“ pir­mą­kart ig­no­ra­vo Me­tų žmo­gų

Mi­nint 443-iąjį Aly­taus gim­ta­die­nį, 30-ąjį kartą pa­skel­bė­me Me­tų žmo­gų ir jam įtei­kė­me simbolinę „Auk­si­nę plunks­ną“. Aly­taus žur­na­lis­tų iš­rink­ta­sis no­mi­nan­tas su jo ap­do­va­no­ji­mo ce­re­mo­ni­ja ant di­džio­sios sce­nos Dai­nų slė­ny­je bu­vo tie­siog nu­stum­tas į ofi­cia­lio­sios da­lies pa­bai­gą. O ar­ti­nan­tis pa­čiam ap­do­va­no­ji­mui, val­džios „grie­ti­nė­lė“ su mies­to me­ru Ne­ri­ju­mi Ce­siu­liu prie­ša­ky­je pa­ki­lo nuo gar­bin­go­je vie­to­je su­sta­ty­tų kė­džių (nuotr.) ir iš­ėjo.

Taip nu­ti­ko pir­mą kar­tą per vi­sus Auk­si­nės plunks­nos teikimo metus – beveik tris de­šimt­me­čius. 

Pir­mą­kart me­ras ne­pa­spau­dė ran­kos Me­tų žmo­gui.

Bū­tent dabartinio Metų žmogaus, buvusio miesto savivaldybės vyriausiojo ar­chitekto Arūno Grigaičio ko­va už mies­to ir mies­tie­čių in­te­re­sus jam kai­na­vo at­si­svei­ki­ni­mą su darbu sa­vi­val­dy­bė­je. Bū­tent už tai jis pel­nė žur­na­lis­tų ap­do­va­no­ji­mą. Ir, ko ge­ro, už tai pa­ty­rė ig­no­ra­vi­mą ne tik jis, bet ir žurnalistai. Tik klau­si­mas, kas pa­ty­rė pra­lai­mė­ji­mą?

La­bai ge­rai pri­si­me­nu 1995-uo­sius, kai iš­rin­ko­me pir­mą Me­tų žmo­gų ir su­ma­nė­me jį ap­do­va­no­ti per Aly­taus gim­ta­die­nio šven­tės ofi­cia­liąją da­lį ar­ba jos ati­da­ry­mą. Ko­dėl bū­tent tuo me­tu? Ogi no­rė­jo­si, kad mū­sų Me­tų žmo­gus bū­tų pa­ger­bia­mas taip pat, kaip  ir as­me­nys, ku­riems ap­do­va­no­ji­mus su­tei­kia mies­to val­džia.

Tuo­met mies­tui va­do­va­vo Do­bi­las Kur­ti­nai­tis. Ir ta­da, pa­sa­ky­čiau, kaip ir vi­sa­da, žur­na­lis­tų ir val­džios ke­liai var­dan tie­sos pa­ieš­kų, kai ku­rių fak­tų at­sklei­di­mo iš­si­sky­rė.

Tad tu­rė­jo­me min­čių, kad žur­na­lis­tams ant pa­grin­di­nės šven­tės sce­nos kar­tu su val­džios no­ri­mais pa­gerb­ti as­me­ni­mis teik­ti Me­tų žmo­gaus ti­tu­lo ne­bus leis­ta. Bu­vo­me ma­lo­niai nu­ste­bin­ti Aly­taus val­di­nin­kų re­ak­ci­ja – dar vie­nas ap­do­va­no­ji­mas tik pa­gy­vins šven­tės ati­da­ry­mą, o žur­na­lis­tų ap­do­va­no­ji­mas taps lau­kia­ma in­tri­ga.
Ge­rai pri­si­me­nu ir tuos me­tus, kai teik­ti Auk­si­nę plunks­ną iš­rink­tam Me­tų žmo­gui  bu­vo ne­leis­ta jau į Am­ži­ny­bę iš­ke­lia­vu­siam il­ga­me­čiam  „Aly­taus nau­jie­nų“ re­dak­to­riui Ro­mui Bur­bai. Te­ko šią mi­si­ją at­lik­ti man vie­nai, kaip Lie­tu­vos žur­na­lis­tų są­jun­gos Aly­taus sky­riaus pir­mi­nin­kei. Ko­le­gai ne­suteikta teisė lip­ti ant gar­bin­gos šven­tės ati­da­ry­mo sce­nos, nes vie­ti­niams val­di­nin­kams ne­pa­ti­ko vie­ši­na­mi kai ku­rie, kaip vė­liau pa­aiš­kė­jo, ir tei­sė­sau­gi­nin­kus su­do­mi­nę jų „dar­be­liai“. Tuomet mies­tui va­do­va­vo Čes­lo­vas Dau­gė­la. Jis yra kol kas vie­nin­te­lis Aly­taus mies­to meras, ku­ris dar­bo ka­bi­ne­tą tu­rė­jo pa­lik­ti  su tei­sėt­var­kos struk­tū­rų pa­gal­ba.

Per „Auk­si­nės plunks­nos“ tei­ki­mo lai­ko­tar­pį pa­si­kei­tė sep­ty­ni me­rai. Net nuo va­di­na­mų­jų Dau­gė­los lai­kų iki da­bar­ti­nio mies­to gim­ta­die­nio dėl Me­tų žmo­gaus ap­do­va­no­ji­mų laureato jo­kių nesu­si­pra­ti­mų ne­bu­vo ki­lę.

Aly­taus žur­na­lis­tų ap­do­va­no­ti Me­tų žmo­nės:

1995 m. –

Ze­no­nas Bul­ga­ko­vas

,  pir­mas Aly­taus fo­to­gra­fas, ku­riam Tarp­tau­ti­nė me­ni­nės fo­to­gra­fi­jos fe­de­ra­ci­ja su­tei­kė fo­to­me­ni­nin­ko var­dą.

1996 m. –

Vy­tau­tas Ju­ne­vi­čius

už re­mia­mus Aly­tų gar­si­nan­čius spor­to ir kul­tū­ros ren­gi­nius.

1997 m. –

Gied­rė Bul­ga­ko­vie­nė

už kul­tū­ros tra­di­ci­jų puo­se­lė­ji­mą Jur­gio Kun­či­no vie­šo­į­o­je bib­lio­te­ko­je.

1998 m. –

Jur­gis Kras­nic­kas

už tvir­tą pi­lie­ti­nę ir vi­suo­me­ni­nę po­zi­ci­ją.

1999 m. –

Ja­nu­a­ras Ma­tu­tis

už ap­gin­tą sa­vo pi­lie­ti­nę  po­zi­ci­ją.

2000 m. –

Ro­lan­das Ža­kas

už kan­trų dar­bą aly­tiš­kių la­bui sta­tant mies­to va­ly­mo įren­gi­nius.

2001 m. –

Gin­ta­ras Stau­čė

už pa­ra­mą jau­nie­siems mies­to fut­bo­li­nin­kams.

2002 m. – Ri­man­tas En­dri­jai­tis už Aly­taus krep­ši­nio ko­man­dos iš­ko­vo­tą tre­či­ą­ją vie­tą ša­lies krep­ši­nio ly­go­je.

2003 m. –

Vy­tau­tas Gri­ga­ra­vi­čius

už iš­sau­go­tus tei­sin­gu­mo ir at­sa­ko­my­bės prin­ci­pus.

2004 m. –

Li­li­ja ir Kęs­tu­tis Ber­na­ta­vi­čiai

už pir­mą kar­tą mies­te su­reng­tą tarp­tau­ti­nį spor­ti­nių šo­kių fes­ti­va­lį.

2005 m. –  

Kęs­tu­tis Pta­kaus­kas

 už Aly­tu­je su­reng­tą pir­mą  tarp­tau­ti­nę bon­sų pa­ro­dą.

2006 m. –

Si­gi­tas Le­o­na­vi­čius

už va­do­vau­ja­mos bendrovės „Traidenis“ ga­mi­niais iš­gar­si­ntą Aly­tų už­sie­ny­je ir po di­de­lės ne­lai­mės at­sta­ty­tą įmo­nę.

2007 m. –

Auš­ra Mi­ka­laus­kie­nė ir Vi­li­ja Ra­ma­naus­kie­nė

už  kū­ry­bi­nės idė­jas  puo­šiant mies­tą bal­to­mis ro­žė­mis.

2008 m. –

Ja­nė Liut­kie­nė

už jos mo­ki­nių lai­mė­ji­mus res­pub­li­ki­nė­se ir tarp­tau­ti­nė­se olim­pia­do­se.

2009 m. –

Da­lia Ma­tu­kie­nė

už su­bur­tą Aly­taus ini­cia­ty­vų ko­man­dą.

2010 m. –

Se­mio­nas Bon­da­re­vas

už pa­sau­li­nio gar­so fir­moms tei­kia­mą „Ast­ro­je“ pa­ga­min­tą pro­duk­ci­ją, fi­nan­si­nę pa­ra­mą spor­to ren­gi­niams.

2011 m. –

Ire­na Sed­lec­kai­tė

už mies­to ben­druo­me­nės vie­šų­jų in­te­re­sų gy­ni­mą.

2012 m. –

Kas­ty­tis Pa­vi­lo­nis

už mies­te ren­gia­mus tarp­tau­ti­nius spor­ti­nių ėji­mų fes­ti­va­lius.

2013 m. – bro­liai dai­li­nin­kai

Al­gir­das ir Re­mi­gi­jus Ga­ta­vec­kai

už mies­to gar­si­ni­mą res­pub­li­ki­nė­se šiuo­lai­ki­nio me­no pa­ro­do­se.

2014 m. –

Re­das Dir­žys

už su­bur­tą mies­to ben­druo­me­nę iš­sau­gant Dai­lės mo­kyk­lą.

2015 m. –

Pet­ras Zam­blaus­kas

už gy­ven­to­jų su­bū­ri­mą keis­ti val­džios spren­di­mus.

2016 m. –

Jo­nas Jo­nuš­ka

už Aly­taus ran­ki­nin­kų ko­man­dos iš­ko­vo­tą pir­mą­ją vie­tą Lie­tu­vos ran­ki­nin­kų tur­ny­re.

2017 m. –

Ro­ber­tas Vit­kaus­kas

(UAB „Dzū­kų ai­niai“ di­rek­to­rius)  už ino­va­ty­vias ini­cia­ty­vas tvar­kant Aly­taus cen­trą ir ja­me sta­tant mo­der­nius pa­sta­tus. 

2018 m. – gy­dy­to­jas

Si­gi­tas Kat­ke­vi­čius

už tarp­tau­ti­niuo­se, pa­sau­li­niuo­se  plau­ki­mo tur­ny­ruo­se iš­ko­vo­tas aukš­tas pri­zi­nes vie­tas.

2019 m. –  „Glass LT“ ge­ne­ra­li­nis di­rek­to­rius

Gied­rius Jac­kū­nas

už ga­my­bos plėt­rą Aly­tu­je.

2020 m. – Aly­taus

„Dre­vi­nu­ko“ ir „Sa­ka­lė­lio“

mo­kyk­lų tė­vų ben­druo­me­nių at­sto­vai už pi­lie­ti­nę po­zi­ci­ją gi­nant vai­kų in­te­re­sus.

2021 m. – me­di­kas

Val­das Mar­cin­ke­vi­čius

už jo ir vi­sų Aly­taus li­go­ni­nės dar­buo­to­jų su­vie­ny­tas jė­gas ko­vo­jant su ko­vi­do pan­de­mi­ja.

2022 m. –

Kle­men­ti­na Gruz­die­nė

už su­tei­kia­mą di­de­lę pa­gal­bą sun­kio­mis li­go­mis ser­gan­tiems vai­kams.

2023 m. –

Lai­mu­tė Bra­dū­nie­nė

už nuo­la­ti­nę ir il­ga­lai­kę sa­va­no­rys­tę  Aly­tu­je vei­ku­sia­me ka­ro pa­bė­gė­lių iš Uk­rai­nos cen­tre.

Rekomenduojami video