Quantcast
ŠalyjeVerslasŪkininkų žiniosTechnikos kiemasSodybaPatarimaiSveikata Regionai
Bendruomenės
Dievo žodis
Konkursai
Langas
Moters pasaulis
Naujienos
Nuomonės
Patarimai
Šalyje
Sodyba
Sveikata
Technikos kiemas
Ūkininkų žinios
Verslas
Regionai
Alytaus
Kauno
Klaipėdos
Marijampolės
Panevėžio
Šiaulių
Tauragės
Telšių
Utenos
Vilniaus
Rubrika
Ugnies ir dūmų stichiją pavyko suvaldyti sutelktomis pajėgomis

Anks­tų tre­čia­die­nio ry­tą Aly­taus pra­mo­nės ra­jo­ne įsi­kū­ru­sios ben­dro­vės „Eko­lo­gis­ti­ka“ val­do­se ki­lęs gais­ras įvar­di­ja­mas kaip di­džiau­sia mū­sų mies­te ka­da nors siau­tė­ju­si ug­nies sti­chi­ja.

Ma­no­ma, kad gais­ras ki­lo tuoj po vi­dur­nak­čio, o vi­sa sa­vo ga­ly­be 2 tūks­tan­čių kvad­ra­ti­nių met­rų plo­te įsi­lieps­no­jo tuo­met, kai žmo­nės dar su ryt­me­ti­ne tam­sa sku­bė­jo į dar­bus spė­lio­da­mi, ar tik ne­de­ga „Eko­lo­gis­ti­ko­je“ kau­pia­mos ir per­dir­ba­mos pa­dan­gos. Ir jie bu­vo tei­sūs. Aly­tiš­kiams pri­klau­san­čio­je įmo­nė­je, ku­rio­je ki­lo gais­ras, bu­vo per­dir­ba­mos pa­dan­gos, o pro­duk­ci­ja – gu­mos gra­nu­lės, gu­mos ply­te­lės ir gu­mi­nė grin­dų dan­ga lau­ko aikš­te­lėms – dau­giau­sia iš­ve­ža­ma į už­sie­nį.

No­rin­čių­jų lai­ki­nai pri­glaus­ti li­go­nius bu­vo dau­giau ne­gu rei­kė­jo

Į at­vi­ra ug­ni­mi pul­suo­jan­tį gais­rą re­a­guo­ta sku­biai. Jau pir­mo­sio­mis gais­ro mal­ši­ni­mo va­lan­do­mis dir­bo apie pus­šim­tis ug­nia­ge­sių, aly­tiš­kiams su­sku­bo tal­kin­ti iš Laz­di­jų, Ma­ri­jam­po­lės, Va­rė­nos, Drus­ki­nin­kų, Prie­nų, Kau­no, Vil­niaus at­vy­ku­sios ko­man­dos. Dir­bo po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai, grei­to­sios me­di­ci­nos pa­gal­bos me­di­kai. Vy­ra­vo piet­va­ka­rių vė­jas, tad sun­kų, juo­dą, kva­pą gniau­žan­tį de­be­sį jis ne­šė nuo mies­to link Mik­lu­sė­nų in­di­vi­du­a­lių na­mų kvar­ta­lo. Pra­dė­ta bai­min­tis dėl Pra­mo­nės ra­jo­ne, be­veik kai­my­nys­tė­je, įsi­kū­ru­sio Me­di­ci­ni­nės re­a­bi­li­ta­ci­jos ir spor­to cen­tro gy­ven­to­jų.

Spėta, kad į orą pa­te­ko daug tar­šių­jų da­le­lių. Sa­vi­val­dy­bėje vei­kianti Eks­tre­ma­lių si­tu­a­ci­jų ko­mi­si­ja sku­biai su­šau­kė po­sė­dį, ėmė­si prie­mo­nių ap­sau­go­ti žmo­nių svei­ka­tą.

Ko­mi­si­jos po­sė­džio me­tu nu­ta­rė sku­biai iš Aly­taus me­di­ci­ni­nės re­a­bi­li­ta­ci­jos ir spor­to cen­tro eva­kuo­ti li­go­nius. Tą pa­ta­rė da­ry­ti Vi­suo­me­nės svei­ka­tos biu­ro at­sto­vai. Ne­vaikš­tan­čius li­go­nius nu­tar­ta per­vež­ti į Aly­taus li­go­ni­nę ir į Šei­mos cen­trą – bu­vu­sius vai­kų glo­bos na­mus. Vaikš­tan­čius – lai­ki­nai pri­glaus­ti Su­au­gu­sių­jų ir jau­ni­mo mo­kyk­lo­je.

Va­kar tuoj pat po vi­du­die­nio kal­bin­ta Me­di­ci­ni­nės re­a­bi­li­ta­ci­jos ir spor­to cen­tro va­do­vė Ir­ma Mas­ke­liū­nie­nė tvir­ti­no, kad glo­bos ir slau­gos pa­cien­tų eva­ku­a­ci­ja at­lik­ta, žmo­nės ne­nu­ken­tė­jo, di­de­lio stre­so ne­pa­ty­rė.

„Gy­ve­na­me vi­sai gre­ta įmo­nės, ku­rio­je ki­lo gais­ras. Dū­mų kva­pas dau­giau pa­lie­tė glo­bos sek­to­rių. Vi­si 89 mū­sų pa­cien­tai jau yra sau­gio­je zo­no­je, jiems ne­pri­rei­kė di­des­nės me­di­kų pa­gal­bos. De­vy­nio­li­ką ap­gy­ven­di­no­me buvusiuose vai­kų glo­bos na­muo­se, dvy­li­ka pri­ėmė Aly­taus ap­skri­ties S.Ku­dir­kos li­go­ni­nė, dvi­de­šimt sep­ty­nis – Jau­ni­mo ir su­au­gu­sių­jų mo­kyk­la. Pri­im­ti mū­sų žmo­nes bu­vo pa­si­ruo­šu­sios ir ki­tos įstai­gos, dė­ko­ja­me joms. Tik­rai be prie­kaiš­tų dir­bo mums tal­ki­nę Aly­taus įgu­los ka­riai, vie­šo­jo trans­por­to, „Kaut­ros“ dar­buo­to­jai, grei­to­sios me­di­ci­nos pa­gal­bos dar­buo­to­jai. Su­si­tel­ki­mas bu­vo di­de­lis“, – kal­bė­jo I.Mas­ke­liū­nie­nė.

Su­si­siek­ta su Pra­mo­nės mik­ro­ra­jo­ne įsi­kū­ru­sių įmo­nių va­do­vais. Jų bu­vo pra­šo­ma gais­ro die­ną trum­pin­ti dar­buo­to­jų dar­bo lai­ką. Na­cio­na­li­nis vi­suo­me­nės svei­ka­tos cen­tras gy­ven­to­jams re­ko­men­da­vo už­da­ry­ti lan­gus, už­deng­ti šu­li­nius ir pa­gal po­rei­kį nau­do­ti as­mens ap­sau­gos prie­mo­nes.No­rint iš­veng­ti ūmių ir lė­ti­nių svei­ka­tos su­tri­ki­mų, tol, kol ne­bus vi­siš­kai lik­vi­duo­tas gais­ras, nu­sta­ty­tos jo pa­da­ri­nių pa­veik­tos te­ri­to­ri­jos ir pra­neš­ta, kad gy­ven­to­jams sau­gu, vi­siems, gy­ve­nan­tiems ir dir­ban­tiems pa­vė­jui nuo gais­ro vie­tos, re­ko­men­duo­ja­ma bū­ti ge­rai izo­liuo­tuo­se už­da­ro­se pa­tal­po­se, už­si­da­rius lan­gus. Jei pa­tal­po­se yra me­cha­ni­nė oro vė­di­ni­mo sis­te­ma, kon­di­cio­na­vi­mas ar re­ku­pe­ra­ci­ja, iš­jung­ti šių sis­te­mų įren­gi­nius. Gy­ven­to­jams siū­ly­ta pa­gal po­rei­kį nau­do­ti as­mens ap­sau­gos prie­mo­nes, ta­čiau jos da­li­ja­mos ne­bu­vo.

Mies­tas at­lai­kė sti­chi­ją

Aly­taus prieš­gais­ri­nės gel­bė­ji­mo tarnybos  vy­res­nio­ji spe­cia­lis­tė Lo­re­ta Ci­buls­kie­nė va­kar 13 va­lan­dą „Aly­taus nau­jie­noms“ pa­tei­kė pir­mi­nius gais­ro duo­me­nis. „Ug­nis jau su­val­dy­ta, bet ge­si­ni­mo dar­bai dar už­truks. Dū­mų kie­kis jau stip­riai su­ma­žė­jęs. Svar­biau­sia, kad žmo­nės ne­nu­ken­tė­jo“, – tei­gė vy­res­nio­ji spe­cia­lis­tė.

Ji sa­kė, kad ga­li­me di­džiuo­tis, jog mies­tas jam siųs­tą ug­nies sti­chi­ją at­lai­kė, ge­si­ni­mo ir eva­ku­a­ci­jos dar­bai vy­ko la­bai ope­ra­ty­viai. Ug­nia­ge­sių pa­jė­gos ver­tos pa­gy­rų, dir­bo su­telk­tai, van­dens tie­ki­mas bu­vo sklan­dus.

Do­mė­jo­mės, ar to­kio mas­to gais­rą Aly­tus yra pa­ty­ręs. Spe­cia­lis­tė kal­bė­jo, kad pro­ble­ma ta, jog ug­nis pa­lie­tė sto­gą ir bu­vo bai­min­ta­si, jog ji ne­iš­plis­tų po vi­są apie 10 hek­ta­rų plo­tą, bu­vu­sį Med­vil­nės kom­bi­na­to ga­my­bi­nių pa­tal­pų pa­sta­tą. Ja­me vei­kia dau­giau įmo­nių. Di­džiu­lis sto­gas yra iš bi­tu­mi­nės dan­gos, tad ir de­gus, ir jo dū­mai la­bai pa­vo­jin­gi.

L.Ci­buls­kie­nė dar ne­ga­lė­jo pa­sa­ky­ti gais­ro ki­li­mo prie­žas­ties, ji bus nu­sta­ti­nė­ja­ma vi­siš­kai už­ge­si­nus gais­rą. Aly­taus prieš­gais­ri­nės gel­bė­ji­mo tarnybos vy­res­nio­ji spe­cia­lis­tė pa­tvir­ti­no, kad tai pir­mas toks didelis gais­ras, ku­ris ki­lo „Eko­lo­gis­ti­kos“ val­do­se, bet Pra­mo­nės ra­jo­ne ma­žes­nių gais­rų bū­ta.

„Eko­lo­gis­ti­ko­je“ pas­ta­ruo­ju me­tu dir­bo apie 40 dar­buo­to­jų. Kon­sta­tuo­ja­ma, kad įmo­nei pa­da­ry­ta tik­rai di­de­lė ža­la, ko­kia ji, bus nu­sta­ti­nė­ja­ma vė­liau.

Nors nu­ken­tė­ju­sių žmo­nių nė­ra, ta­čiau me­di­kai prie gais­ra­vie­tės dar bu­dės ilgokai.

Aly­taus se­niū­ni­jos se­niū­nas Kęs­tu­tis Tu­my­nas sa­kė, kad gy­ven­to­jų, nors ir di­de­lis bu­vo gais­ras, ne­iš­gąs­di­no. Pa­dė­jo ir vė­jas, ku­ris ne­blaš­kė de­be­sies kal­no, o tvar­kin­gai pa­kel­tą nuo že­mės nu­ne­šė link Prie­nų. Bet daž­nam te­ko ku­rį lai­ką pa­ko­sė­ti. Lie­ka at­vi­ras klau­si­mas – ko­kia iš tik­rų­jų bu­vo oro tar­ša dėl mil­ži­niš­ko gais­ro? Vi­ce­me­rė Jur­gi­ta Šu­ke­vi­čie­nė va­kar po pie­tų in­for­ma­vo „Aly­taus nau­jie­nas“, kad kol kas jo­kie tar­šos ma­ta­vi­mai ne­at­lik­ti. Tuo me­tu bu­vo mon­tuo­ja­ma mo­bi­li oro ko­ky­bės ty­ri­mų la­bo­ra­to­ri­ja.  Nors ne­nu­sta­ty­tas oro už­terš­tu­mas at­ro­dė aki­vaiz­dus – dūmai, kvapas – ne­ži­no­mas tik mas­tas. Aly­tiš­kių pra­šo­ma lai­ky­tis ben­drų re­ko­men­da­ci­jų, kol in­for­ma­ci­ja dėl tar­šos bus tiks­li­na­ma.

Aly­taus mies­to va­do­vai ne kar­tą lan­kė­si gais­ro vie­to­je. Sa­vi­val­dy­bė pa­si­rū­pi­no, kad dir­ban­tiems žmo­nėms bū­tų at­vež­ta van­dens ir karš­tų už­kan­džių.

Dėl Pramonės rajone kilusio gaisro vakar tris kartus posėdžiavo Alytaus miesto savivaldybėje veikianti Ekstremalių situacijų komisija. Posėdžių metu aptarta gaisro gesinimo situacija.

Iš VšĮ Alytaus medicininės reabilitacijos ir sporto centro evakuoti visi ligoniai.

Apsinuodijimo kietosiomis dalelėmis atvejų neužfiksuota.

Ligoniai į Medicininės reabilitacijos ir sporto centrą iš Alytaus apskrities S.Kudirkos ligoninės, Šeimos centro ir Alytaus suaugusiųjų ir jaunimo mokyklos bus parvežti tik užgesinus gaisrą ir atlikus oro taršos tyrimus.

Jeigu pasikeis vėjo kryptis ir situacija dėl gaisro pablogės, spalio 17 dieną Putinų mikrorajone esančiose švietimo įstaigose ugdymo procesas bus sustabdytas.

Lokalizuojant gaisrą šiems namams laikinai nutraukiamas šalto vandens tiekimas: Putinų g. 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 40A, 58, 60, 62. Geriamasis vanduo bus pristatomas specialiuoju transportu.

Dėl gaisro atšauktas Alytaus kultūros centre turėjęs vykti grupės „Dar“ koncertas. Jis yra perkeliamas į spalio 18 dieną.

 

Aldona KUDZIENĖ

Rekomenduojami video