Quantcast
ŠalyjeVerslasŪkininkų žiniosTechnikos kiemasSodybaPatarimaiKultūraSveikata Regionai
Bendruomenės
Dievo žodis
Konkursai
Kultūra
Langas
Moters pasaulis
Naujienos
Nuomonės
Patarimai
Šalyje
Sodyba
Sveikata
Technikos kiemas
Ūkininkų žinios
Verslas
Regionai
Alytaus
Kauno
Klaipėdos
Marijampolės
Panevėžio
Šiaulių
Tauragės
Telšių
Utenos
Vilniaus
Rubrika
Tvar­ky­da­mi Dau­gų eže­rą „Ap­lin­kot­var­kos dar­bai” ap­lin­kai pa­da­rė 8 tūkst. eu­rų ža­lą

Šios sa­vai­tės pra­džio­je Ap­lin­kos ap­sau­gos de­par­ta­men­to prie Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos Aly­taus gy­vo­sios gam­tos ap­sau­gos ins­pek­ci­ja ben­dro­vei „Ap­lin­kot­var­kos dar­bai“, ne­tei­sė­tai tvar­kiu­siai Dau­gų eže­rą Aly­taus ra­jo­ne, pa­tei­kė rei­ka­la­vi­mą at­ly­gin­ti ap­lin­kai pa­da­ry­tą ža­lą – 7 tūkst. 747 eu­rus. Pas­ta­ro­ji ben­dro­vė re­gist­ruo­ta Aly­taus ra­jo­ne, Pi­va­šiū­nų se­niū­ni­jo­je, Či­žiū­nų kai­me. Sa­va­va­liš­kus eže­ro tvar­ky­mo dar­bus (nuotr.) ap­lin­ko­sau­gi­nin­kai su­stab­dė sau­sio pra­džio­je.

Pra­ne­ši­mas gau­tas per­nykš­čio gruo­džio pa­bai­go­je

Aly­taus gy­vo­sios gam­tos ap­sau­gos ins­pek­ci­ja pra­ne­ši­mą apie ga­li­mai ne­tei­sė­tus Dau­gų eže­ro Aly­taus ra­jo­ne tvar­ky­mo dar­bus ga­vo per­nykš­čio gruo­džio 30-ąją. Pra­neš­ta, jog gal­būt ne­tu­rint lei­di­mo va­lo­mas šio eže­ro da­lies, esan­čios ne­to­li Dau­gų ka­pi­nių, dug­nas, taip nio­ko­ja­ma van­dens tel­ki­nio au­ga­li­ja, ken­kia­ma čia pe­rin­tiems paukš­čiams, o iš eže­ro iš­kas­tas dum­blas ir au­ga­li­jos lie­ka­nos pi­la­mos pa­kran­tė­je.

Dau­gų eže­ro pa­kran­tę ap­žiū­rė­ję ap­lin­ko­sau­gi­nin­kai jo tvar­ky­mo dar­bus su­stab­dė sau­sio pra­džio­je. Kaip sa­kė Aly­taus gy­vo­sios gam­tos ap­sau­gos ins­pek­ci­jos vir­ši­nin­kas Jo­nas Jar­ma­la­vi­čius, nu­sta­ty­ta, kad ne­si­lai­ko­ma pa­vir­ši­nių van­dens tel­ki­nių tvar­ky­mo rei­ka­la­vi­mo, drau­džian­čio van­dens tel­ki­nio pa­kran­tės ap­sau­gos juos­to­je san­dė­liuo­ti, ša­lin­ti ir skleis­ti dug­no nuo­sė­das.

Pra­dė­ję ty­ri­mą dėl to­kių dar­bų ap­lin­ko­sau­gi­nin­kai iš­si­aiš­ki­no, kad juos at­li­ko Aly­taus ra­jo­ne, Pi­va­šiū­nų se­niū­ni­jo­je, Či­žiū­nų kai­me re­gist­ruo­ta ben­dro­vė „Ap­lin­kot­var­kos dar­bai“.

Dar­bų su­de­ri­ni­mo su Ap­lin­kos ap­sau­gos agen­tū­ra ne­tu­rė­ta

Kaip tvir­ti­no Aly­taus gy­vo­sios gam­tos ap­sau­gos ins­pek­ci­jos vir­ši­nin­kas, Dau­gų eže­ro tvar­ky­mo dar­bų su­de­ri­ni­mo su Ap­lin­kos ap­sau­gos agen­tū­ra, kas yra bū­ti­na to­kiu at­ve­ju, ir tam nu­sta­ty­tų są­ly­gų ne­tu­rė­ta. Taip pat, pa­sak J.Jar­ma­la­vi­čiaus, bu­vo kreip­ta­si į Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ją su pa­klau­si­mu, ar bu­vo kaž­kam su­teik­ta tei­sė tvar­ky­ti Dau­gų eže­ro pa­kran­tę mi­nė­to­je vie­to­je. Gau­tas at­sa­ky­mas pa­liu­di­jo, kad to­kia tei­sė ne­bu­vo su­teik­ta nei fi­zi­niams, nei ju­ri­di­niams as­me­nims.

Siek­da­mi įver­tin­ti ap­lin­kai pa­da­ry­tą ža­lą ap­lin­ko­sau­gi­nin­kai už­sa­kė ge­o­de­zi­nius ma­ta­vi­mus. Jais bu­vo nu­sta­ty­tas tiks­lus pa­žeis­tas eže­ro dug­no ir pa­kran­tės ap­sau­gos juos­tos plo­tas.

Taip ap­skai­čiuo­ta ap­lin­kai pa­da­ry­ta ža­la – 7 tūkst. 747 eu­rai.

„Įmo­nė bu­vo tik iš­nuo­mo­ju­si eks­ka­va­to­rių“

Šios sa­vai­tės pra­džio­je Aly­taus gy­vo­sios gam­tos ap­sau­gos ins­pek­ci­ja „Ap­lin­kot­var­kos dar­bams“ pa­tei­kė rei­ka­la­vi­mą at­ly­gin­ti ap­lin­kai pa­da­ry­tą ža­lą ne­tei­sė­tai tvar­kant Dau­gų eže­rą. Va­do­vau­jan­tis ati­tin­ka­mais tei­sės ak­tais, ben­dro­vė be­veik 8 tūkst. eu­rų į vals­ty­bės biu­dže­tą tu­ri su­mo­kė­ti per 40 die­nų. To ne­pa­da­rius, ap­lin­ko­sau­gi­nin­kai dėl ža­los iš­ieš­ko­ji­mo tu­ri tei­sę kreip­tis į teis­mą.

Ap­mo­kė­jus ža­lą bus spren­džia­ma dėl ad­mi­nist­ra­ci­nės bau­dos sky­ri­mo „Ap­lin­kot­var­kos dar­bams“ už ne­tei­sė­tus veiks­mus tvar­kant Dau­gų eže­rą.

Va­kar, va­sa­rio 22-osios, ry­tą šios ben­dro­vės di­rek­to­rius Kęs­tu­tis Ja­ki­ma­vi­čius tei­gė, kad jo­kio pra­ne­ši­mo apie pa­teik­tą rei­ka­la­vi­mą dar ne­gau­ta. Pa­klaus­tas, ar bus ap­mo­kė­ta žala, pa­reiš­kė: „Kai gau­si­me, svars­ty­si­me.“

„Ap­lin­kot­var­kos dar­bų“ di­rek­to­rius aiš­ki­no, kad ben­dro­vė tu­ri lei­di­mą nuo­mo­ti tech­ni­ką ir ją ga­li nuo­mo­ti bet kam, kaip ir mi­nė­tu Dau­gų eže­ro tvar­ky­mo at­ve­ju: „Įmo­nė bu­vo tik iš­nuo­mo­ju­si eks­ka­va­to­rių. Tam žmo­gui rei­kia me­da­lį už­ka­bin­ti, kad tvar­ko pa­kran­tę ir puo­šia ap­lin­ką. Ne­gi ge­riau, kai čia mė­to­si bu­te­liai, skar­di­nės.“

K.Ja­ki­ma­vi­čius, pa­pra­šy­tas įvar­dy­ti, kam kon­kre­čiai jo va­do­vau­ja­ma ben­dro­vė bu­vo iš­nuo­mo­ju­si eks­ka­va­to­rių, to pa­da­ry­ti ne­su­ti­ko.

Aly­taus gy­vo­sios gam­tos ap­sau­gos ins­pek­ci­jai tas as­muo yra ži­no­mas, jis yra dau­giš­kis, ta­čiau ne­bai­gus ty­ri­mo ne­at­sklei­džia­mas.

Aly­taus gy­vo­sios gam­tos ap­sau­gos ins­pek­ci­jos vir­ši­nin­kas J.Jar­ma­la­vi­čius sa­kė, kad nu­sta­ty­ta, jog ne­tei­sė­tai Dau­gų eže­rą tvar­kė „Ap­lin­kot­var­kos dar­bų“ eks­ka­va­to­rius, vai­ruo­ja­mas tos pa­čios ben­dro­vės dar­buo­to­jo.

Ši ben­dro­vė iki ge­gu­žės pa­bai­gos įpa­rei­go­ta iš Dau­gų eže­ro pa­kran­tės ap­sau­gos juos­tos pa­ša­lin­ti čia su­pil­tas iš eže­ro iš­trauk­tas dum­blo nuo­sė­das ir van­dens au­ga­li­jos lie­ka­nas.

Ap­lin­ko­sau­gi­nin­kai ty­ri­mą dėl ne­tei­sė­to ar­ba sa­va­va­liš­ko Dau­gų eže­ro tvar­ky­mo tę­sia, šią te­ri­to­ri­ją nuo­lat ste­bi.

Rekomenduojami video