Quantcast
ŠalyjeVerslasŪkininkų žiniosTechnikos kiemasSodybaPatarimaiKultūraSveikata Regionai
Bendruomenės
Dievo žodis
Konkursai
Kultūra
Langas
Moters pasaulis
Naujienos
Nuomonės
Patarimai
Šalyje
Sodyba
Sveikata
Technikos kiemas
Ūkininkų žinios
Verslas
Regionai
Alytaus
Kauno
Klaipėdos
Marijampolės
Panevėžio
Šiaulių
Tauragės
Telšių
Utenos
Vilniaus
Rubrika
Tvar­kant ra­jo­no ke­lius bus ga­li­ma pri­si­dė­ti pri­va­čio­mis lė­šo­mis

Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba pa­tvir­ti­no tvar­kos ap­ra­šą, ku­ria­me nu­ma­ty­ta, jog ka­pi­ta­liai tvar­kant šiai sa­vi­val­dy­bei pri­klau­san­čius vie­ti­nės reikš­mės ke­lius sa­vo lė­šo­mis ga­lės pri­si­dė­ti fi­zi­niai ir ju­ri­di­niai as­me­nys. Pri­si­dė­ji­mas tu­rės bū­ti ne ma­žiau kaip 30 proc. re­mon­to dar­bų ver­tės. O to­kiu bū­du ka­pi­ta­liai re­mon­tuo­ja­miems, dau­ge­liu at­ve­jų – as­fal­tuo­ja­miems vie­ti­nės reikš­mės ke­liams bus su­tei­kia­mas pri­ori­te­tas.

Su­lauk­ta pa­siū­ly­mų

Kaip sa­kė Aly­taus ra­jo­no vi­ce­me­ras Au­ri­mas Trun­cė, pas­ta­ruo­ju me­tu į sa­vi­val­dy­bę krei­pė­si Aly­taus, Dau­gų se­niū­ni­jų gy­ven­to­jai, kai ku­rios įmo­nės iš Mi­ros­la­vo se­niū­ni­jos su pa­siū­ly­mais fi­nan­siš­kai pri­si­dė­ti as­fal­tuo­jant sa­vi­val­dy­bei pri­klau­san­čius vie­ti­nės reikš­mės ke­lius: „Pa­gal sa­vi­val­dy­bė­je pa­tvir­tin­tą vie­ti­nės reikš­mės re­mon­tuo­ja­mų ke­lių ei­lę jiems tek­tų il­gai lauk­ti. O pa­siū­ly­mas pri­si­dė­ti pri­va­čio­mis lė­šo­mis šį pro­ce­są pa­spar­tin­tų. Va­di­na­ma­sis da­li­nis ke­lių ar gat­vių as­fal­ta­vi­mo fi­nan­sa­vi­mas yra ne vie­no­je sa­vi­val­dy­bė­je, to­dėl ir mes nu­spren­dė­me ei­ti to­kiu pat ke­liu.“

Prieš ku­rį lai­ką ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė bu­vo nu­ma­čiu­si gy­ven­to­jų fi­nan­si­nį pri­si­dė­ji­mą ka­pi­ta­liai tvar­kant vie­ti­nės reikš­mės ke­lius. To­kia tvar­ka bu­vo nu­sta­ty­ta skirs­tant gau­na­mas lė­šas iš ša­lies Ke­lių prie­žiū­ros ir plėt­ros pro­gra­mos. Ta­čiau no­rin­čių­jų pri­si­dė­ti ne­at­si­ra­do ir be­si­siū­lan­čių­jų da­ly­vau­ti da­li­nia­me fi­nan­sa­vi­me ne­bu­vo.

Ka­dan­gi da­bar su­lauk­ta no­rin­čių­jų sa­vo lė­šo­mis pri­si­dė­ti tvar­kant ra­jo­no vie­ti­nės reikš­mės ke­lius, sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba pa­tvir­ti­no tvar­kos ap­ra­šą, ku­ria­me nu­ma­ty­ta, jog prie šių dar­bų sa­vo lė­šo­mis ga­lės pri­si­dė­ti fi­zi­niai ir ju­ri­di­niai as­me­nys. To­kiu bū­du re­mon­tuo­ja­mi ke­liai taps pri­ori­te­tu, o pri­si­dė­ji­mas tu­rės siek­ti ne ma­žiau kaip 30 proc. re­mon­to dar­bų ver­tės.

Ga­li bū­ti skir­ta apie 300 tūkst. eu­rų

Re­a­liai mi­nė­tas ap­ra­šas pra­dės veik­ti tik ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bai nu­ma­čius lė­šas da­li­niam fi­nan­sa­vi­mui. Tai at­si­tiks at­ei­nan­čiais me­tais, pa­tvir­ti­nus 2024-ųjų ra­jo­no biu­dže­tą.

Vi­ce­me­ro A.Trun­cės tei­gi­mu, šiam fi­nan­sa­vi­mui ga­li bū­ti skir­ta apie 300 tūkst. eu­rų: „Dėl to tu­rės ap­si­spręs­ti ra­jo­no ta­ry­ba ir to­kia bū­tų pra­di­nė su­ma. Jei ma­ty­tu­me, kad gy­ven­to­jų ir įmo­nių pri­si­dė­ji­mas as­fal­tuo­jant ke­lius tam­pa po­pu­lia­rus, tek­tų ieš­ko­ti pa­pil­do­mų lė­šų.“

Šiuo me­tu iš maž­daug 1 tūkst. 200 ki­lo­met­rų ra­jo­no vie­ti­nės reikš­mės ke­lių as­fal­tuo­ta tik apie 400 ki­lo­met­rų.

Di­džiau­sias vie­ti­nės reikš­mės ke­lių tin­klas yra Dau­gų se­niū­ni­jo­je – 170 ki­lo­met­rų, dau­giau kaip po 100 ki­lo­met­rų to­kių ke­lių – Aly­taus ir Alo­vės se­niū­ni­jo­se. O ma­žiau­sia vie­ti­nės reikš­mės ke­lių – tik per 50 ki­lo­met­rų – tu­ri Ne­mu­nai­čio se­niū­ni­ja.

Rekomenduojami video