Quantcast
ŠalyjeVerslasŪkininkų žiniosTechnikos kiemasSodybaSužinok. Augink atsakingaiKultūraPatarimaiSvetur Regionai
Bendruomenės
Dievo žodis
Konkursai
Kultūra
Langas
Moters pasaulis
Naujienos
Nuomonės
Patarimai
Šalyje
Sodyba
Sužinok. Augink atsakingai
Sveikata
Svetur
Technikos kiemas
Ūkininkų žinios
Verslas
Regionai
Alytaus
Kauno
Klaipėdos
Marijampolės
Panevėžio
Šiaulių
Tauragės
Telšių
Utenos
Vilniaus
Rubrika
Tikrintojai teigia: „Darželinukai ir gimnazistai maitinami gan sveikai”

Vai­kų mai­ti­ni­mą ver­ti­nan­ti ko­mi­si­ja, su­da­ry­ta iš Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos, Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­te­ri­jos, Vals­ty­bi­nės mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­bos, Aly­taus vi­suo­me­nės svei­ka­tos biu­ro spe­cia­lis­tų bei tė­vų sam­bū­rio „Su­per­tė­vai“ at­sto­vų, tre­čia­die­nį ap­žiū­rė­jo Aly­taus ug­dy­mo įstai­gas – Šv. Be­ne­dik­to gim­na­zi­ją ir Aly­taus „Dre­vi­nu­ko“ mo­kyk­lą-dar­že­lį bei lop­še­lį-dar­že­lį „Du gai­de­liai“. Taip pat lan­kė­si Mi­ros­la­vo gim­na­zi­jo­je.

Pa­tik­ri­ni­mus ne tik li­go­ni­nė­se, bet ir ug­dy­mo įstai­go­se nu­spręs­ta or­ga­ni­zuo­ti po to, kai so­cia­li­nė­je erd­vė­je vis pa­si­ro­dy­da­vo įra­šų apie pras­tą mais­tą.

Tie­kia­mą mais­tą ko­mi­si­ja įver­ti­no pui­kiai ir la­bai ge­rai, bet iš­sa­kė ir pa­sta­bų. 

Di­de­lis dar­žo­vių ir miš­rai­nių asor­ti­men­tas

Šv. Be­ne­dik­to gim­na­zi­jo­je mo­ko­si 753 mo­ki­niai. Mai­ti­ni­mo pa­slau­gas čia tie­kia UAB „Ge­nu­tės so­dy­ba“, dir­ban­ti gim­na­zi­jos vir­tu­vė­je. Gim­na­zi­ja da­ly­vau­ja Eu­ro­pos Są­jun­gos (ES) fi­nan­suo­ja­mo­se pro­gra­mo­se „Pie­nas vai­kams“ ir „Vai­sių var­to­ji­mo ska­ti­ni­mas mo­kyk­lo­se“. Šio­je ug­dy­mo įstai­go­je mai­ti­ni­mas įver­tin­tas 10 ba­lų iš 10-ies.

Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos Vi­suo­me­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros de­par­ta­men­to Mi­ty­bos ir fi­zi­nio ak­ty­vu­mo sky­riaus ve­dė­jas Al­man­tas Kra­naus­kas iš­va­do­je dėl Šv. Be­ne­dik­to gim­na­zi­jos tei­gia, kad val­gyk­lo­je bu­vo daug mo­ki­nių, ta­čiau pra­di­nu­kams vie­tos pa­val­gy­ti pa­ka­ko. Tiek­to mais­to tem­pe­ra­tū­ra ati­ti­ko nor­mą, vir­tu­vė­je ir val­gyk­lo­je bu­vo šva­ru, per­so­na­lo hi­gie­na – ge­ra, pa­tie­ka­lai pa­tie­kia­mi es­te­tiš­kai. Vai­kai ga­lė­jo ne­mo­ka­mai at­si­ger­ti kam­ba­rio tem­pe­ra­tū­ros ir karš­to van­dens. Į at­ski­rai pa­tiek­tą ge­ria­mą­jį van­de­nį bu­vo įdė­ta cit­ri­nos, to­dėl pa­tar­ta jos ne­dė­ti, sau­gant vai­kų dan­tų ema­lį. Ar­ba­ta pa­tie­kia­ma be cuk­raus, no­rin­tie­ji jo įsi­de­da.

A.Kra­naus­ko ti­ki­ni­mu, vai­kai pie­tau­da­mi ga­lė­jo pa­si­rink­ti dar­žo­vių ir miš­rai­nių iš di­de­lio asor­ti­men­to, ta­čiau ne vi­si vai­kai jas ėmė, da­lis jų dar­žo­ves taip ir pa­li­ko lėkš­tė­se.

Pie­nas gim­na­zi­jai dau­giau­sia bu­vo tie­kia­mas iš ES fi­nan­suo­ja­mų pro­gra­mų, bet bu­vo ir tam tik­ra sa­vų pie­no ga­mi­nių pa­siū­la bei ne­glais­ty­tų sū­re­lių. Vie­ną kar­tą per sa­vai­tę čia tie­kia­mi žu­vies pa­tie­ka­lai. Kas­dien vai­kai gau­na vi­so grū­do duo­nos bei ne­sal­džių ban­de­lių. Bu­fe­to asor­ti­men­te yra mi­ne­ra­li­nio van­dens ir ne­ga­zuo­tų gai­vių­jų gė­ri­mų, ku­riuo­se cuk­rų kie­kis ne­vir­ši­jo lei­džia­mo. „Ne­žiū­rint į tai, kad mais­tas val­gyk­lo­je, mo­ki­nių nuo­mo­ne, ska­nus, da­lis jų per­trau­kų me­tu iš­ei­na iš mo­kyk­los te­ri­to­ri­jos į prieš mo­kyk­los var­tus, pri­va­čio­je te­ri­to­ri­jo­je, sto­vin­tį bal­tą fur­go­nė­lį pirk­ti grei­tų­jų už­kan­džių. De­ja, mo­kyk­los vi­daus tai­syk­lės to ne­drau­džia“, – iš­va­do­se ra­šo Mi­ty­bos ir fi­zi­nio ak­ty­vu­mo sky­riaus ve­dė­jas A.Kra­naus­kas.

Jis gim­na­zis­tų mai­tin­to­jams pa­ta­ria kas­dien šiems pa­siū­ly­ti pie­no, jo pro­duk­tų – varš­kės, pa­su­kų, ne­sal­džių jo­gur­tų. Pri­ta­rus tė­vams, per per­trau­kas ne­leis­ti vai­kams iš­ei­ti iš mo­kyk­los te­ri­to­ri­jos.

Skel­bi­mų len­to­je, A.Kra­naus­ko tvir­ti­ni­mu, tė­vams pa­tei­kia­ma in­for­ma­ci­ja apie tos die­nos mai­ti­ni­mą, ta­čiau pri­va­lo­mų svei­ką mi­ty­bą ska­ti­nan­čių pla­ka­tų ma­žo­ka.

Bau­gi­na sta­to­mas grei­to­jo mais­to kios­kas

Aly­taus „Dre­vi­nu­ko“ mo­kyk­la-dar­že­lis taip pat da­ly­vau­ja pro­gra­mo­se „Vai­sių var­to­ji­mo ska­ti­ni­mas vai­kų ug­dy­mo įstai­go­je“, „Pie­nas vai­kams“. Ug­dy­mo įstai­ga mais­tą ga­mi­na pa­ti, tu­ri sa­vo mai­ti­ni­mo or­ga­ni­za­vi­mo spe­cia­lis­tą.

Kaip iš­va­do­je pa­brė­žė tik­rin­to­jai, šio­je ug­dy­mo įstai­go­je daug dė­me­sio ski­ria­ma vai­kų svei­ka­tai stip­rin­ti. Yra spor­to sa­lė, ki­ne­zi­te­ra­pi­jos sa­lė su įvai­riais tre­ni­ruok­liais. Pra­di­nu­kai, kaip ir vi­so­se Aly­taus mo­kyk­lo­se, ga­li 2 mė­ne­sius per me­tus lan­ky­ti ba­sei­ną. Or­ga­ni­zuo­ja­mos tre­ni­ruo­tės ir ma­sa­žai vai­kams, tu­rin­tiems fi­zi­nės rai­dos pro­ble­mų ar trau­mų.

Vai­kai tei­gia, kad mai­ti­na­mi ska­niai ir prak­tiš­kai nie­ko lėkš­tė­se ne­pa­lie­ka. Kas no­ri, lei­džia­ma jiems mais­tą at­si­neš­ti iš na­mų.

Ben­dras val­gia­raš­tis pe­ri­odiš­kai to­bu­li­na­mas, kei­čiant pa­tie­ka­lus svei­ka­tai pa­lan­kes­niais, at­si­žvel­giant į vai­kų sko­nį. Val­gia­raš­tis skel­bia­mas in­ter­ne­te. Glais­ty­tų sū­re­lių vai­kams ne­tie­kia­ma, tik varš­kė ir jos pro­duk­tai. Deš­re­lė­mis ne­mai­ti­na­ma, sal­din­tų kom­po­tų ne­bū­na. Pie­no pro­duk­tų ga­lė­tų bū­ti daž­niau.

Tik­ri­ni­mo me­tu nu­sta­ty­ta ge­ra mais­to ruo­ši­mo hi­gie­nos būk­lė. Mais­tas pa­tie­kia­mas hi­gie­niš­kai ir es­te­tiš­kai su daug dar­žo­vių. „Kas­dien vai­kai gau­na vai­sių. Kar­tą per sa­vai­tę val­go žu­vies pa­tie­ka­lų. Vai­kams tie­kia­ma ne­sal­din­ta ir sal­din­ta ar­ba­ta at­ski­rų mai­ti­ni­mų me­tu. Kai ku­rio­se gru­pė­se ge­ria­ma­sis van­duo pa­tie­kia­mas su cit­ri­na, per­so­na­las įspė­tas, kad sau­go­tų vai­kų dan­tis ir cit­ri­nos ne­dė­tų“, – ra­šo­ma iš­va­do­je.

Skel­bi­mų len­to­je tė­ve­liams pa­tei­kia­ma in­for­ma­ci­ja apie tos die­nos mai­ti­ni­mą. Ta­čiau pri­va­lo­mų svei­ką mi­ty­bą ska­ti­nan­čių pla­ka­tų, kaip ir Šv. Be­ne­dik­to gim­na­zi­jo­je, be­veik ne­ma­tė­me. Jei bu­vo jie, tai ma­ži, iš­blu­kę ir pri­seg­ti ne­la­bai ma­to­mo­se vie­to­se. Pa­na­šu, kad vai­kai pa­gal juos neug­do­mi.

Ug­dy­mo įstai­gos ben­druo­me­nės ne­pa­si­ten­ki­ni­mą ke­lia prie įė­ji­mo sta­to­mas grei­to­jo mais­to kios­kas, ku­riam steig­tis tei­sę su­tei­kė Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bė. Pla­nuo­ja­ma su­rink­ti pa­ra­šus dėl šio kios­ko iš­kel­di­ni­mo.

Mai­ti­ni­mą „Dre­vi­nu­ke“ ko­mi­si­ja įver­ti­no 9 ba­lais iš 10-ies, pa­tei­kė ir re­ko­men­da­ci­jų: van­de­nį tiek­ti be cit­ri­nos, ar­ba­tos ne­sal­din­ti, ma­to­mo­se vie­to­se iš­ka­bin­ti svei­ką mi­ty­bą pro­pa­guo­jan­čius pla­ka­tus.

„Jau­tie­nos ku­ku­lis“ svė­rė 10 gra­mų ma­žiau

Tuo pat me­tu ki­tos su­dė­ties ver­ti­ni­mo ko­mi­si­jos ap­lan­ky­ta­me lop­še­ly­je-dar­že­ly­je „Du gai­de­liai“ ug­do­mi 232 vai­kai. Su­kom­plek­tuo­ta 12 gru­pių, vai­kai mai­ti­na­mi 4 kar­tus per die­ną. Mais­tą ug­dy­mo įstai­ga ga­mi­na pa­ti, vai­kai val­go gru­pė­se prie sta­liu­kų, 9 or­ga­ni­zuo­ja­mas pri­tai­ky­tas mai­ti­ni­mas. At­ski­rai skel­bia­mas val­gia­raš­tis aler­giš­kiems vai­kams. Ben­dra­sis to­bu­li­na­mas ke­lis mė­ne­sius, kei­čiant pa­tie­ka­lus svei­ka­tai pa­lan­kes­niais, at­si­žvel­giant į vai­kų sko­nį. Tik­ri­ni­mo me­tu tie­kia­mą mais­tą vai­kai val­gė no­riai, pa­tie­ka­lai pa­tie­kia­mi hi­gie­niš­kai ir es­te­tiš­kai, daug dar­žo­vių, vai­sių.

Kar­tą per sa­vai­tę čia vai­kai gau­na žu­vies pa­tie­ka­lų, ga­li pa­si­rink­ti ne­sal­din­tą ar sal­din­tą ar­ba­tą. Ge­ria­ma­sis van­duo, kaip ir ki­tur, su cit­ri­na, prieš pa­tie­ki­mą vi­ri­na­mas, nors van­duo ati­tin­ka HN24 rei­ka­la­vi­mus ir, pa­sak ad­mi­nist­ra­ci­jos, ska­nus. Vie­no­je gru­pė­je su­du­žus stik­li­niam ąso­čiui, van­duo lai­ko­mas plas­ti­ki­nia­me.

Tik­rin­to­jų tei­gi­mu, vai­kai sa­kė, kad mais­tas ska­nus ir daž­niau­siai su­val­gy­da­vo vi­są por­ci­ją.

Skel­bi­mų len­to­je tė­ve­liams pa­tei­kia­ma in­for­ma­ci­ja apie tos die­nos mai­ti­ni­mą. Pa­tal­pos ir įran­ga ge­ros būk­lės. Nu­sta­ty­tas pa­žei­di­mas – pa­tie­ka­las „Jau­tie­nos ku­ku­lis“ pa­ga­min­tas ne pa­gal re­cep­tū­rą, į por­ci­ją įdė­ta 10 gra­mų ma­žiau jau­tie­nos.

Mais­tą pa­tie­kia auk­lė­to­jų pa­dė­jė­jos, dė­vin­čios tam skir­tus cha­la­tus ir gal­vos ap­dan­ga­lus. Ta­čiau gal­vos ap­dan­ga­lus dė­vė­jo ne vi­sos.

Ši iki­mo­kyk­li­nė įstai­ga, be da­ly­va­vi­mo pro­gra­mo­se ,,Vai­sių var­to­ji­mo ska­ti­ni­mas vai­kų ug­dy­mo įstai­go­je“, ,,Pie­nas vai­kams“, vyk­do sa­vo dar­že­lio pie­no var­to­ji­mą ska­ti­nan­tį pro­jek­tą. Or­ga­ni­zuo­jant mai­ti­ni­mą nau­do­ja­si ini­cia­ty­vos ,,Svei­ka­tai pa­lan­kus“ re­ko­men­da­ci­jo­mis. 2016 me­tais pri­pa­žin­ta Svei­ka­tą stip­ri­nan­čia mo­kyk­la.

Tik­rin­to­jai re­ko­men­da­vo van­de­nį tiek­ti ne­vi­rin­tą ir be cit­ri­nos, ar­ba­to­je pa­laips­niui ma­žin­ti cuk­raus kie­kį, dau­giau dė­me­sio skir­ti es­te­ti­niam ug­dy­mui, vi­siems, dir­ban­tiems prie mais­to pro­duk­tų (pa­tie­ka­lų) bei pa­tie­kiant mais­tą vai­kams, dė­vė­ti ati­tin­ka­mus gal­vos ap­dan­ga­lus.

„Du gai­de­liai“ di­rek­to­rė Vi­ta­li­ja Vit­kaus­kie­nė tei­gė, kad jau ku­rį lai­ką val­gia­raš­tis yra pa­lan­kus vai­kų svei­ka­tai – ma­žiau cuk­raus, drus­kos, dau­giau dar­žo­vių, pie­no pro­duk­tų. Kas­kart vai­kai svei­kes­nį mais­tą val­go ge­riau. Įstai­gos va­do­vė ša­lies mas­tu pra­dė­tus tik­ri­ni­mus ver­ti­na ge­rai, nes spe­cia­lis­tų pa­teik­ti pa­siū­ly­mai, pa­sta­bos ve­da prie to­bu­lė­ji­mo, veik­los ge­rė­ji­mo. Ji ti­ki­na, kad to­se įstai­go­se, ku­rios pa­čios or­ga­ni­zuo­ja mai­ti­ni­mą, mais­tas bū­na ko­ky­biš­kes­nis, svei­kes­nis.

Mi­ros­la­vo gim­na­zi­jos mo­ki­niai ven­gia plau­ti ran­kų

Mais­tą Mi­ros­la­vo gim­na­zi­jo­je ga­mi­na VšĮ „Kre­tin­gos mais­tas“. Gim­na­zis­tai val­go gim­na­zi­jos val­gyk­lo­je, o iki­mo­kyk­li­nio am­žiaus vai­kai mai­ti­na­mi at­ski­ro­se pa­tal­po­se. Į šias pa­tal­pas mais­tas ne­ša­mas ter­mo­suo­se. Mo­ki­niai sa­kė, kad mais­tas ska­nus. Mo­kyk­los ad­mi­nist­ra­ci­ja kaip trū­ku­mą mi­nė­jo švie­žių dar­žo­vių sty­gių ir tų pa­čių sa­lo­tų tie­ki­mą prie karš­tų­jų pa­tie­ka­lų. Gim­na­zi­jos val­gyk­lo­je skel­bia­mas tri­jų, o ne pen­kių die­nų val­gia­raš­tis. Tos die­nos val­gia­raš­ty­je iš nu­ro­dy­tų sep­ty­nių, tie­kia­mi tik du.

Tarp val­gy­mų hi­gie­niš­kai at­si­ger­ti kam­ba­rio tem­pe­ra­tū­ros van­dens ga­li­ma kla­sė­se. Val­gyk­lo­je, pa­pra­šius, ne­mo­ka­mai ga­li­ma gau­ti karš­to van­dens.

Iki­mo­kyk­li­nio ir prieš­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo gru­pės pa­tal­po­se, skel­bi­mų len­to­je tė­ve­liams pa­tei­kia­ma in­for­ma­ci­ja apie tos die­nos mai­ti­ni­mą, bet sa­vai­tės val­gia­raš­tis ne­skel­bia­mas. Vai­kų val­gy­mo pa­tal­po­je nė­ra in­for­ma­ci­jos apie svei­ką mi­ty­bą. Ge­ria­ma­sis van­duo tie­kia­mas vi­rin­tas.

„Pa­tik­ri­ni­mo die­nos pa­tie­ka­lai ati­ti­ko nu­ro­dy­tus val­gia­raš­ty­je, bet ne­bu­vo ga­li­my­bių pa­sver­ti ir pa­ma­tuo­ti pa­tie­ka­lų tem­pe­ra­tū­rą. Nu­sta­ty­ti pa­žei­di­mai: kryž­mi­nės tar­šos pa­vo­jus (iš­ka­bin­tas gra­fi­kas, pa­gal ku­rį mė­sa tu­ri bū­ti ap­do­ro­ja­ma iki 9 val., o vė­liau ap­do­ro­ja­mos dar­žo­vės, pa­tik­ri­ni­mo me­tu apie 11 val. bu­vo ap­do­ro­ja­ma mė­sa). Dar­žo­vių pir­mi­nio pa­ruo­ši­mo pa­tal­po­je tech­niš­kai ne­tvar­kin­ga plau­tu­vė – su­ju­di­nus ją su­si­da­ro tar­pas, per ku­rį ant že­mės bė­ga van­duo“, – ra­šo­ma iš­va­do­je.

Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­te­ri­jos at­sto­vė pa­ste­bė­jo, kad Mi­ros­la­vo gim­na­zi­ja yra il­go­ji, vyk­dan­ti iki­mo­kyk­li­nio, prieš­mo­kyk­li­nio, pra­di­nio, pa­grin­di­nio ir vi­du­ri­nio ug­dy­mo pro­gra­mas. Ben­dro­jo ug­dy­mo kla­sė­se mo­ko­si 222 mo­ki­niai: prieš­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo gru­pė­je mo­ko­si 13 mo­ki­nių, pra­di­nė­se kla­sė­se – 59 mo­ki­niai, 5–8 kla­sė­se – 76, I–IV gim­na­zi­jos kla­sė­se – 74 mo­ki­niai, o 21 vai­kas ug­do­mas pa­gal iki­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo pro­gra­mą. Iš vi­so yra 243 mo­ki­niai.

Sės­da­mi val­gy­ti gim­na­zis­tai ne­de­monst­ra­vo ran­kų hi­gie­nos lai­ky­mo­si įgū­džių, ran­kas plo­vė­si tik ke­li mo­ki­niai, nors prie val­gyk­los įreng­tos 6 kriauk­lės, pa­ka­bin­ta po­pie­ri­nių rank­šluosčių.

Prie įė­ji­mo į gim­na­zi­ją įreng­tos vaiz­do ka­me­ros. Ben­dru Mo­kyk­los ta­ry­bos bei vi­sų tė­vų su­ta­ri­mu mo­ki­niai pa­mo­kų ir per­trau­kų lai­ko­tar­piu iš mo­kyk­los te­ri­to­ri­jos ne­iš­lei­džia­mi, jei nė­ra pa­teik­tas tė­vų pra­šy­mas pa­gal di­rek­to­riaus pa­tvir­tin­tą for­mą bei tvar­ką.

Gim­na­zi­jai Aly­taus mies­to vi­suo­me­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros biu­ras yra sky­ręs svei­ka­tos prie­žiū­ros spe­cia­lis­tą, ku­ris kar­tu su ki­tais biu­ro at­sto­vais lan­ko­si gim­na­zi­jo­je, ve­da svei­kos gy­ven­se­nos bei svei­ka­tai pa­lan­kios mi­ty­bos už­si­ė­mi­mus. Bu­vo or­ga­ni­zuo­tas ren­gi­nys vi­sai Mi­ros­la­vo ben­druo­me­nei „Pa­tie­ka­lai iš svei­kų mais­to pro­duk­tų“. Ki­tuo­se pro­jek­tuo­se bei pro­gra­mo­se gim­na­zi­ja ne­da­ly­vau­ja.

Ver­ti­ni­mo ko­mi­si­ja re­ko­men­da­vo pa­ša­lin­ti vir­tu­vė­je nu­sta­ty­tus hi­gie­nos pa­žei­di­mus, ma­žin­ti cuk­raus kie­kį gė­ri­muo­se, jei ge­ria­ma­sis van­duo ati­tin­ka rei­ka­la­vi­mus, tiek­ti jį ne­vi­rin­tą, per­žiū­rė­ti val­gia­raš­čius ir su­ma­žin­ti gy­vū­ni­nių rie­ba­lų kie­kį, da­lį jų pa­kei­čiant au­ga­li­niais rie­ba­lais. Pa­gal ga­li­my­bes ma­žin­ti pa­tie­kia­mo mais­to kai­nas, kad bū­tų pa­ska­tin­ti mai­tin­tis ir ki­ti gim­na­zi­jos mo­ki­niai bei įrašyti ei­na­mo­sios sa­vai­tės val­gia­raš­čius, o tos die­nos val­gia­raš­čiuo­se skelb­ti tik tą die­ną ga­mi­na­mus pa­tie­ka­lus.

 

Aldona KUDZIENĖ

Rekomenduojami video