Quantcast
ŠalyjeVerslasŪkininkų žiniosTechnikos kiemasSodybaPatarimaiKultūraSveikata Regionai
Bendruomenės
Dievo žodis
Konkursai
Kultūra
Langas
Moters pasaulis
Naujienos
Nuomonės
Patarimai
Šalyje
Sodyba
Sveikata
Technikos kiemas
Ūkininkų žinios
Verslas
Regionai
Alytaus
Kauno
Klaipėdos
Marijampolės
Panevėžio
Šiaulių
Tauragės
Telšių
Utenos
Vilniaus
Rubrika
„Svar­bu, ką mes pa­ma­ty­si­me per­žen­gę na­mų slenks­tį, au­ga­lų ga­lia la­bai di­de­lė”

Šil­ta­sis me­tų lai­kas ne­at­ski­ria­mas nuo gė­ly­nų, ap­skri­tai au­ga­li­jos. Nuo se­nų se­no­vės au­ga­lai tu­rė­jo sa­vo ver­tę, puo­šė, džiu­gi­no, ke­rė­jo, šil­dė ir guo­dė žmo­nes. Kur be­nu­vyk­tum, akys ir šian­die­nos žmo­gui kryps­ta į tos vie­to­vės au­ga­lus. Aly­tus ne­tu­ri daug mū­ro, jis tur­tin­ges­nis veš­lios ža­lu­mos, iš­raiš­kin­gų mies­to gė­ly­nų. Džiu­gu, kad anks­čiau vy­ra­vę vien­me­čiai au­ga­lai kei­čia­mi dau­gia­me­tė­mis gė­lė­mis – jos vie­no­je vie­to­je ga­li aug­ti ke­le­tą me­tų. Iš dau­gia­me­čių gė­lių ga­li­ma su­kur­ti la­bai ne­ti­kė­tus kin­tan­čio aukš­čio ir spal­vų bei for­mų de­ri­nius. O svar­biau­sia – kad to­kie gė­ly­nai tva­res­ni ir glo­ba­lia­me pa­sau­ly­je la­biau ver­ti­na­mi.

Apie mū­sų mies­tui tin­ka­miau­sius au­ga­lus, kon­kre­čias vie­tas jiems aug­ti ir kas­die­nį žie­dų gro­žį – Al­do­nos KU­DZIE­NĖS po­kal­bis su Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Ap­lin­kos ap­sau­gos sky­riaus vy­riau­si­ą­ja spe­cia­lis­te Ra­mu­ne Zub­re ir ben­dro­vės „Ste­bu­lė“ projektų va­do­ve Jo­lan­ta So­vie­ne.

– Aly­tiš­kiai ga­li pa­si­gir­ti tuo, kad gy­ve­na mies­te, ku­ris ne­atit­rū­kęs nuo gam­tos. Ko­kį plo­tą už­ima mies­to gė­ly­nai?

Ra­mu­nė: Vien­me­čiai mies­to gė­ly­nai už­ima 500 kvad­ra­ti­nių met­rų plo­tą, 3 tūkst. 400 kvad­ra­ti­niuo­se met­ruo­se – dau­gia­me­čiai gė­ly­nai, 1 tūkst. 500 – ro­žy­nai ir dau­giau kaip 3 tūkst. 600 kvad­ra­ti­nių met­rų plo­tas ap­so­din­tas de­ko­ra­ty­vi­nių krū­mų gru­pė­mis.

– Mies­to gė­ly­nai įspū­dį pa­lie­ka sve­čiams, o iš vie­no ar ki­to vie­ti­nio ten­ka iš­girs­ti, kad ki­ti mies­tai tvar­ko­si įdo­miau. Štai vie­nas pa­gy­ve­nęs sen­jo­ras tei­gė, kad jam mies­to gė­ly­nai yra per tvar­kin­gi. Jis mėgs­ta siū­buo­jan­čius, mir­gan­čius, tan­kius ir veš­lius, gai­va­liš­ko gro­žio gė­ly­nus. Ko­kių at­si­lie­pi­mų, pa­sta­bų, pa­siū­ly­mų su­lau­kia­te Jūs?

Ra­mu­nė: Įvai­rių. Gy­ven­to­jų nuo­mo­nėms tu­ri įta­kos ma­dos, pa­ma­ty­ti vaiz­de­liai elek­tro­ni­nė­je erd­vė­je, spau­do­je. Iš­sa­ky­ti pa­siū­ly­mai ne vi­sa­da bū­na tin­ka­mi kon­kre­čiai si­tu­a­ci­jai, bet tik­rai yra vie­tų, ku­rio­se jau yra įgy­ven­din­ti mies­te­lė­nų pa­siū­ly­mai.

Įreng­da­mi ir pri­žiū­rė­da­mi gė­ly­nus at­si­žvel­gia­me į dau­ge­lį fak­to­rių: kur gė­ly­nas yra, jo ap­lin­ką, au­gi­mo są­ly­gas, grun­tą, drėg­mę, švie­są.

Taip pat ir ten­den­ci­jas, vy­rau­jan­čias šio­je sri­ty­je. Vi­sa tai le­mia au­ga­lų asor­ti­men­tą ir pa­si­rin­ki­mą.

Sten­gia­mės ati­tik­ti įvai­rius žmo­nių sko­nius, bet, ma­tyt, kiek­vie­nam ne­įtik­si. Gy­ven­to­jai tu­ri pui­kias erd­ves sa­vo kie­muo­se, prie dau­gia­bu­čių na­mų, kur ga­li įgy­ven­din­ti sa­vo sva­jo­nes ir min­tis, nors prie pas­ta­rų­jų pa­si­tai­ko gan daž­ni ne­su­ta­ri­mai dėl to, kas gra­žu ir kas ne.

Mies­to gė­ly­nai di­des­ni nei kie­mų, jiems ga­lio­ja šiek tiek ki­tos tai­syk­lės, taip pat pri­žiū­rė­da­mi ir įreng­da­mi gė­ly­nus at­si­žvel­gia­me į tva­ru­mą, il­ga­am­žiš­ku­mą. Dau­gia­me­tės gė­lės gė­ly­nuo­se yra dau­gi­na­mos, kai ku­rios Aly­tų puo­šia dau­giau kaip 20 me­tų, pa­vyz­džiui, vilk­dal­giai, vie­na­die­nės, ša­la­vi­jai, mels­vės, bi­jū­nai (pas­ta­rų­jų gal no­rė­tų­si dau­giau) ir, aiš­ku, ro­žy­nai – jų mū­sų mies­te iš­ties daug.

– Šiuo me­tu dau­giau­sia gė­ri­ma­si Se­na­mies­čio skve­re iš­ties­tais įvai­rias­pal­vių kro­kų ir narcizų ki­li­mais. Lau­kia­ma ir ne­su­lau­kia­ma mag­no­li­jų žie­dų Mies­to par­ke ir prie sa­vi­val­dy­bės. Tai ka­da gi jos iš­skleis žie­dus?

Ra­mu­nė: Dau­gu­ma mag­no­li­jų žie­dus pra­sklei­džia ge­gu­žę. Mag­no­li­jų, kaip ir vi­sų au­ga­lų, žy­dė­ji­mo lai­kas pri­klau­so nuo veis­lės ir gam­ti­nių są­ly­gų, pa­vyz­džiui, mag­no­li­jų žie­dai, kaip ir obe­lų, be­je, daž­nai nu­ken­čia nuo ge­gu­žės mė­ne­sio šal­nų.

– Ko­kių au­ga­lų mū­sų mies­te gau­siau­sia? Ko­kio­mis va­sa­ri­nė­mis gė­lė­mis ža­liuo­sius plo­tus pa­į­vai­rin­si­te?

Jo­lan­ta: Dau­giau­sia mies­to gė­ly­nuo­se dau­gia­me­čių au­ga­lų: var­pi­nių (erai­či­nai, mis­kan­tai, so­ros, so­ruo­lės, ha­ko­nės), dau­gė­ja kat­žo­lių, sna­pu­čių, plu­kių, juo­džo­lių, pa­par­čių ir ki­tų.

Dau­gia­me­čių gė­ly­nų pa­į­vai­ri­ni­mui bus įterp­ti vien­me­čių gė­lių ak­cen­tai: tai įvai­rių veis­lių ka­nos, gau­ros, pe­lar­go­ni­jos, ša­la­vi­jai, smul­kia­žie­dės be­go­ni­jos, kar­pa­žo­lės, man­de­vi­los, ver­be­nos, se­ren­čiai...

– Ką nau­jo šie­met įsi­lei­do­te ar dar įsi­lei­si­te į mies­to gė­ly­nus? Nau­jų gro­žio oazių ar ra­sis?

Jo­lan­ta: Šie­met kai ku­rio­se mies­to gė­li­nė­se ka­ra­liaus alst­ro­me­ri­jos, Lais­vės An­ge­lo aikš­tė­je ra­sis de­ko­ra­ty­vi­nių jo­na­žo­lių, Jau­ni­mo par­ko cen­tre lais­va­lai­kio erd­vę puoš pa­ka­bi­na­mos gė­li­nės su įvai­rių spal­vų man­de­vi­lo­mis.

Ra­mu­nė: Jot­vin­gių gat­vę gra­žins pom­po­ni­nės sau­lu­tės, su­so­din­tos į gė­li­nes, taip pat šie­met bus dau­giau įvai­rias­pal­vių hia­cin­tų.

– Gė­lių mė­gė­jai jau aik­čio­ja nuo hia­cin­tų žy­dė­ji­mo prie ro­tu­šės, di­de­liuo­se gė­lia­puo­džiuo­se įtū­pu­sio­mis pom­po­ni­nė­mis sau­lu­tė­mis. Gra­žu gė­rė­tis… Ar vi­sa pri­gy­ja, ne­nu­džiūs­ta, ne­iš­mirks­ta? Tu­ri­te at­sar­go­je kuo pa­keis­ti?

Ra­mu­nė: La­bai ne­di­de­lis pro­cen­tas ne­pri­gy­ja, gal grei­čiau ga­li­ma bū­tų tai pa­va­din­ti kon­ku­ren­ci­ja tarp au­ga­lų, kaip ir gam­to­je, pa­vyz­džiui, vien­me­čiai au­ga­lai, trę­šia­mi ir lais­to­mi, grei­tai už­go­žia vi­sus „lais­vus“ plo­te­lius.

– Žmo­nės pa­ste­bi, kad vis dau­giau jų akys ran­da se­no­lių la­bai mėg­tų gė­lių – sal­vi­jų, ežiuo­lių, vien­die­nių. Džiau­gia­si, kad pa­gau­sė­jo ir jų jau­nys­tės au­ga­lų – aly­vų krū­mų. Kur jų aro­ma­tas šie­met sklei­sis?

Ra­mu­nė: Aly­vos – daž­nas au­ga­las vi­sa­me mies­te, įdo­mes­niais žie­dais aly­vų veis­lės au­ga Ža­lio­jo­je gat­vė­je. Dar ne­di­de­li krū­me­liai, kai ku­rie nu­ken­čia nuo ne vien be­si­ža­vin­čių jų žie­dais. La­biau tra­di­ci­nės veis­lės Mies­to so­de ir, aiš­ku, vi­sų mū­sų kie­muo­se.

– Dau­gia­bu­čių gy­ven­to­jai ir­gi pri­si­de­da prie mies­to ža­lio­jo rū­bo gra­ži­ni­mo. Ku­rių dau­gia­bu­čių kie­mus iš­skir­tu­mė­te, at­kreip­tu­mė­te ki­tų dė­me­sį?

Ra­mu­nė: Dau­gia­bu­čių na­mų gy­ven­to­jai tik­rai la­bai pri­si­de­da. Ne­iš­skir­siu nė vie­no, ma­ne džiu­gi­na kiek­vie­nas pri­žiū­rė­tas kie­mas, ar tai bū­tų mi­ni­ma­lis­ti­nis žel­dy­nė­lis su ža­lia ve­ja, ar mar­gas gė­lių dar­že­lis. Svar­bu, kad au­ga­lai so­din­ti su mei­le, pri­žiū­ri­mi ir pir­miau­sia džiu­gi­na tuos žmo­nes, ku­rie juos ma­to kas­dien.

La­bai svar­bu, ką mes pa­ma­ty­si­me ry­tą, per­žen­gę na­mų slenks­tį, au­ga­lų ga­lia la­bai di­de­lė ir daž­nai ne­įver­ti­na­ma.

– Se­nie­ji mies­to cen­tro gy­ven­to­jai su­ne­ri­mę dėl Ža­lio­sios gat­vės, jiems bau­gu, kad ji vėl ga­li virs­ti tan­kiai ap­žel­din­ta įdu­ba. Žmo­nių pa­ste­bė­ji­mu, per daug au­ga­lų ki­ša­ma į šios gat­vės erd­vę. Koks bū­tų Jū­sų ko­men­ta­ras?

Ra­mu­nė: Vis­kas val­do­ma, ne­ri­mau­ti ne­rei­kė­tų. Ža­lio­ji gat­vė tu­ri bū­ti ža­lia. Vien šva­rios trin­ke­lės ir suo­liu­kai ne­pri­trauks lan­ky­to­jų.

Ža­lio­ji gat­vė su di­de­liais sta­čiais šlai­tais, su­ku­rian­čiais įdo­mias erd­ves, – su­dė­tin­gas ap­žel­di­ni­mo ob­jek­tas, bet kar­tu ir la­bai pa­trauk­lus.

Tai iš­skir­ti­nė ap­lin­ka, au­ga­lams su­au­gus, ji taps la­bai pa­trauk­lia įspū­din­ga po­il­sio erd­ve.

– Ti­ki­me, kad taip ir bus. Šiuo me­tu žie­dus sklei­džian­čios sa­ku­ros – trau­kia pro­fe­sio­na­lius ir mė­gė­jus fo­to­gra­fus. Ko­kia mies­to vie­ta Jums pa­trauk­liau­sia, ku­ris gė­ly­nas dau­giau­sia ge­rų emo­ci­jų ke­lia?

Ra­mu­nė: Ne­ga­lė­čiau iš­skir­ti nė vie­nos erd­vės, vi­sur ei­nu su no­ru, o jei­gu kur kas ne­ge­rai, tai rei­kia tai­sy­ti, kad bū­tų jau­ku ir mie­la akiai.

– Skai­čiuo­jant pre­li­mi­na­riai, per me­tus kiek eu­rų sa­vi­val­dy­bė ski­ria gė­ly­nų tvar­ky­mo dar­bams?

Ra­mu­nė: Aly­taus mies­to gė­ly­nų, de­ko­ra­ty­vi­nių krū­mų gru­pių ir jų pri­ei­gų prie­žiū­ros ir tvar­ky­mo pa­slau­gų su­tar­čiai vyk­dy­ti 2023 me­tams skir­ta 130 tūks­tan­čių eu­rų.

Gė­ly­nų prie­žiū­rai ski­ria­ma apie 10 eu­rų (pa­gal po­rei­kį) vie­nam kvad­ra­ti­niam met­rui me­tams. Kaip ir vi­so­se sri­ty­se, šio­je pa­si­kei­ti­mų ir pa­bran­gi­mo ne­iš­veng­si­me.

– Ir klau­si­mas, ku­rio ne­pa­klau­siau, o tu­ri­te ką ir no­ri­te pa­gar­sin­ti.

Ra­mu­nė: Kiek­vie­nais me­tais Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės biu­dže­te ski­ria­ma lė­šų, ku­rio­mis pa­gal dau­gia­bu­čių gy­ve­na­mų­jų na­mų, mies­to švie­ti­mo įstai­gų po­rei­kį nu­per­ka­ma me­džių ir krū­mų so­di­nu­kų, ku­riuos pa­so­di­na ir pri­žiū­ri pa­tys gy­ven­to­jai, švie­ti­mo įstai­gų dar­buo­to­jai, to­kiu bū­du vi­si kar­tu pri­si­de­da­me prie mies­to gra­ži­ni­mo.

– Tai­gi, ra­gi­na­me vi­sus pa­si­nau­do­ti šia ga­li­my­be. Juk, kaip jaut­riai pa­ste­bi au­ga­lų ži­no­vė Ra­mu­nė, la­bai svar­bu, ką mes pa­ma­ty­si­me ry­tą, per­žen­gę na­mų slenks­tį, au­ga­lų ga­lia la­bai di­de­lė. Įver­tin­ki­me tai.

Rekomenduojami video