Quantcast
ŠalyjeVerslasŪkininkų žiniosTechnikos kiemasSodybaPatarimaiKultūraSveikata Regionai
Bendruomenės
Dievo žodis
Konkursai
Kultūra
Langas
Moters pasaulis
Naujienos
Nuomonės
Patarimai
Šalyje
Sodyba
Sveikata
Technikos kiemas
Ūkininkų žinios
Verslas
Regionai
Alytaus
Kauno
Klaipėdos
Marijampolės
Panevėžio
Šiaulių
Tauragės
Telšių
Utenos
Vilniaus
Rubrika
Šunų gam­ti­niai rei­ka­lai: lai­mė­tas pro­jek­tas ke­lioms de­šim­tims dė­žių, bet nė­ra kur ša­lin­ti

Aly­tus be­ne pir­mas iš di­džių­jų šalies mies­tų, ku­ris Aly­taus re­gio­no at­lie­kų tvar­ky­mo cen­tro ir ta­ry­bos na­rio Va­le­ri­jaus Ven­ciaus ini­cia­ty­va ėmė spręs­ti Dzū­ki­jos sos­ti­nės gam­tos šva­rai ir šu­nų au­gin­to­jams la­bai opų klau­si­mą – kur dė­ti au­gin­ti­nių eks­kre­men­tus?

Šu­nų my­lė­to­jų daug, ke­tur­ko­jai nuo­lat ve­džio­ja­mi po mies­tą, ne­ma­žai žmo­nių jau yra įpra­tę su­rink­ti jų at­lik­tus gam­ti­nius rei­ka­lus, ta­čiau iki šio pa­va­sa­rio pa­bai­gos tam skir­tų dė­žių, iš­sky­rus ke­le­tą ap­lau­žy­tų ir dau­giau nei de­šimt­me­čio se­nu­mo, ne­bu­vo. Jų ar­ti­miau­siu me­tu mies­te tu­ri pa­dau­gė­ti pus­šim­čiu, tad iš­ky­la ki­ta bė­da – rei­kia gau­ti Ap­lin­kos ap­sau­gos agen­tū­ros lei­di­mą tvarkyti surinktus eks­kre­men­tus.

Pa­teik­tas pro­jek­tas su­lau­kė di­džiau­sio gy­ven­to­jų pa­lai­ky­mo

Ge­gu­žės pa­bai­go­je Aly­taus re­gio­no at­lie­kų tvar­ky­mo cen­tras, palaikydamas Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės siekius dėl švarios aplinkos, jai pa­do­va­no­jo try­li­ka dė­žių, skir­tų šu­nų eks­kre­men­tams. Taip Dzū­ki­jos sos­ti­nė­je po dau­giau nei de­šimt­me­čio nau­jai at­si­ra­do dė­žės tal­pin­ti šių ke­tur­ko­jų gam­ti­nius rei­ka­lus. Jos bu­vo pa­sta­ty­tos to­se mies­to vie­to­se, ku­rio­se aly­tiš­kiai daž­niau­siai ve­džio­ja šu­nis. Pa­vyz­džiui, Jau­ni­mo par­ke prie pa­si­vaikš­čio­ji­mo ta­kų.

Šį­met mies­to sa­vi­val­dy­bė­je vyk­dy­to­je aly­tiš­kių ar­ba ben­druo­me­nių ini­cia­ty­vų pro­jek­tų, skir­tų gy­ve­na­ma­jai ap­lin­kai ge­rin­ti, at­ran­ko­je da­ly­va­vo ir Dzū­ki­jos sos­ti­nės gy­ven­to­jo, mies­to ta­ry­bos na­rio Va­le­ri­jaus Ven­ciaus pro­jek­tas „Dė­žės šu­nų eks­kre­men­tams su mai­še­lių da­ly­tu­vais“. Šis pro­jek­tas sa­vi­val­dy­bės in­ter­ne­tu vyk­dy­to­je ap­klau­so­je su­lau­kė di­džiau­sio gy­ven­to­jų pa­lai­ky­mo ir bu­vo pri­pa­žin­tas lai­mė­to­ju. Re­zul­ta­tai pa­skelb­ti bir­že­lio pra­džio­je.

Pa­gal mi­nė­tų ini­cia­ty­vų sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos nu­sta­ty­tą fi­nan­sa­vi­mo tvar­ką lai­mė­tas pro­jek­tas tu­ri bū­ti vyk­do­mas už mies­to biu­dže­to pi­ni­gus ir per ei­na­muo­sius me­tus, jei ne­iš­ky­la ob­jek­ty­vių prie­žas­čių pro­jek­tui įgy­ven­din­ti.

Ma­žos ver­tės aly­tiš­kių ini­cia­ty­vų pro­jek­tams iš vie­ti­nio iž­do ga­li bū­ti ski­ria­ma iki 25 tūkst. eu­rų. V.Ven­ciaus pa­teik­to pro­jek­to ver­tė – 13 tūkst. eu­rų. Pa­gal pro­jek­tą mies­te tu­ri at­si­ras­ti 50 dė­žių šu­nų eks­kre­men­tams. Ta­ry­bos na­rio pa­ste­bė­ji­mu, pa­gal jo lai­mė­tą pro­jek­tą šios dė­žės visąlaik tu­ri bū­ti su mai­še­lių da­ly­tu­vais, nes da­bar pa­sta­ty­tos jais bu­vo už­pil­dy­tos tik po­rą sa­vai­čių.

Pro­jek­tas tik­rai bū­tų nau­din­gas ke­tur­ko­jų au­gin­to­jams, ta­čiau jo vyk­dy­mo re­zul­ta­tų mies­te iki šiol dar ne­ma­ty­ti.

Kreip­ta­si į Ap­lin­kos ap­sau­gos agen­tū­rą

Kaip sa­kė mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Mies­to ūkio sky­riaus ve­dė­ja Pal­mi­ra Raš­kaus­kie­nė, bu­vo pa­skelb­tas kon­kur­sas pirk­ti pus­šim­tį dė­žių šu­nų eks­kre­men­tams su to­kių dė­žių ap­tar­na­vi­mo pa­slau­ga, ta­čiau lai­mė­to­jas ne­at­si­ra­do, nes ne­aiš­ku, kur uti­li­zuo­ti eks­kre­men­tus, iš­tuš­ti­nus tam skir­tas dė­žes.

Da­bar ren­gia­ma­si kon­kur­so bū­du nu­pirk­ti tik mi­nė­tas dė­žes, o dėl eks­kre­men­tų pri­ėmi­mo rei­kia kreip­tis į įmo­nes, ku­rios tu­ri lei­di­mus tvar­ky­ti to­kios rū­šies at­lie­kas.

P.Raš­kaus­kie­nės tei­gi­mu, dė­žės tu­rė­tų bū­ti įsi­gy­tos dar šį­met, ta­čiau bus pa­sta­ty­tos, kai bus nu­pirk­ta jų ap­tar­na­vi­mo pa­slau­ga.

Sa­vi­val­dy­bės sie­kis – kad šu­nų gam­ti­niai rei­ka­lai kar­tu su miš­rio­mis at­lie­ko­mis ne­pa­tek­tų į są­var­ty­ną. Šiuo me­tu toks pro­ce­sas vyks­ta, nes nė­ra ki­to­kio pa­si­rin­ki­mo. Tai pa­tvir­ti­no ir P.Raš­kaus­kie­nė, ir mies­tą tvar­kan­čių įmo­nių at­sto­vai.

Kaip sa­kė Aly­taus re­gio­no at­lie­kų tvar­ky­mo cen­tro di­rek­to­rius ir Lie­tu­vos re­gio­ni­nių at­lie­kų tvar­ky­mo cen­trų aso­cia­ci­jos pre­zi­den­tas Al­gir­das Rei­pas, gy­vū­nų eks­kre­men­tai nė­ra pri­ski­ria­mi ko­mu­na­li­nėms at­lie­koms, ku­rių tvar­ky­mą or­ga­ni­zuo­ja cen­tras, pa­gal iden­ti­fi­ka­ci­nį at­lie­kų ko­dą tai nė­ra įtrauk­ta į cen­tro tu­ri­mą Tar­šos in­teg­ruo­tos pre­ven­ci­jos ir kon­tro­lės lei­di­mą: „Ka­dan­gi Aly­tus lyg ir pir­mas ša­ly­je ėmė­si ci­vi­li­zuo­tai spręs­ti šu­nų gam­ti­nių rei­ka­lų pro­ble­mą, o ke­tur­ko­jų eks­kre­men­tai į są­var­ty­ną ne­tu­rė­tų pa­tek­ti su miš­rio­mis at­lie­ko­mis, krei­pė­mės į Ap­lin­kos ap­sau­gos agen­tū­rą, kad bū­tų iš­duo­tas lei­di­mas tvar­ky­ti to­kias at­lie­kas. Iki šiol to­kiam lei­di­mui ne­bu­vo po­rei­kio – mies­te vi­sai ne­se­niai at­si­ra­do spe­cia­lios dė­žės šu­nų eks­kre­men­tams.“

Kaip tei­gė V.Ven­cius, įvyk­dy­ti jo lai­mė­tą aly­tiš­kių ini­cia­ty­vų pro­jek­tą sa­vi­val­dy­bei tam­pa tam tik­ru iš­šū­kiu, bet gy­ven­to­jams jis tik­rai rei­ka­lin­gas, tai pa­ro­dė ir žmo­nių pa­lai­ky­mas bal­suo­jant dėl pro­jek­to.

Ta­ry­bos na­rys at­krei­pė dė­me­sį, kad, pa­vyz­džiui, Drus­ki­nin­kuo­se spe­cia­lios dė­žės su mai­še­liais šu­nų eks­kre­men­tams su­rink­ti vie­šo­se vie­to­se įreng­tos jau se­niai.

Gy­vū­nų ka­pi­nių įren­gi­mas vis dar ža­da­mas iki me­tų pa­bai­gos

Mies­to ta­ry­bos Miš­rios ta­ry­bos na­rių gru­pės ir jos at­sto­vo V.Ven­ciaus ini­cia­ty­va ba­lan­džio pa­bai­go­je ta­ry­ba pri­ta­rė, kad sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja steig­tų gy­vū­nų ka­pi­nes Aly­taus ra­jo­ne, Ne­mu­nai­čio se­niū­ni­jo­je, Bal­nin­kų kai­me. Tai mies­to sa­vi­val­dy­bės val­do­mos Už­upių ka­pi­nės, o gy­vū­nams lai­do­ti bū­tų ski­ria­ma iki 40 arų te­ri­to­ri­ja, nu­to­lu­si nuo žmo­nių lai­do­ji­mo vie­tos.

Tuoj po to­kio ta­ry­bos pri­im­to spren­di­mo sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Mies­to ūkio sky­riaus ve­dė­ja P.Raš­kaus­kie­nė sa­kė, kad gy­vū­nų ka­pi­nės tu­rė­tų pra­dė­ti veik­ti ru­de­nį, nu­ma­to­mo­je te­ri­to­ri­jo­je iš­ge­nė­jus me­džius ir iš­kir­tus krū­mus ir tam mies­to ta­ry­bai sky­rus lė­šų.

Ve­dė­jos tvir­ti­ni­mu, mies­to ta­ry­ba me­džiams ge­nė­ti ir krū­mams iš­kirs­ti gy­vū­nų lai­do­ji­mo vie­to­je jau yra sky­ru­si 3 tūkst. eu­rų, ta­čiau dar­bus at­lik­ti nu­ma­to­ma po Vė­li­nių. Mat pa­gal Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos nu­sta­ty­tą tvar­ką dėl in­ten­sy­viau­sio lau­ki­nių paukš­čių vei­si­mo­si lai­ko­tar­pio me­džius kirs­ti ir ge­nė­ti drau­džia­ma nuo ko­vo 15-osios iki rug­pjū­čio 1-osios, ne­bent me­džiai kel­tų grės­mę žmo­nių gy­vy­bei ar tur­tui.

Pa­sak P.Raš­kaus­kie­nės, nuo rug­pjū­čio iki šiol me­džių gy­vū­nų lai­do­ji­mo vie­to­je ne­spė­ta iš­ge­nė­ti ir dėl ki­tos svar­bios prie­žas­ties – sa­vi­val­dy­bės šiems dar­bams kon­kur­so bū­du pa­sam­dy­ta Kau­no ben­dro­vė „Ir­gi­ta“ tu­ri iš­ge­nė­ti daug me­džių ki­to­se mies­tui ir gy­ven­to­jams svar­bio­se vie­to­se.

Ta­čiau Mies­to ūkio sky­riaus ve­dė­ja pa­ti­ki­no, kad gy­vū­nų ka­pi­nės Už­upiuo­se tu­rė­tų bū­ti įreng­tos iki me­tų pa­bai­gos.

Alma MOSTEIKAITĖ

Rekomenduojami video