Quantcast
ŠalyjeVerslasŪkininkų žiniosTechnikos kiemasSodybaGamtaKultūraPatarimaiSvetur Regionai
Bendruomenės
Dievo žodis
Gamta
Konkursai
Kultūra
Langas
Moters pasaulis
Naujienos
Nuomonės
Patarimai
Šalyje
Sodyba
Sveikata
Svetur
Technikos kiemas
Ūkininkų žinios
Verslas
Regionai
Alytaus
Kauno
Klaipėdos
Marijampolės
Panevėžio
Šiaulių
Tauragės
Telšių
Utenos
Vilniaus
Rubrika
Sprogus padangai, pienvežis rėžėsi į medžius

Sau­sio 18 d. ke­ly­je Pa­liū­niš­kis-Va­bal­nin­kas ties Le­be­niš­kiais spro­gus prie­ki­nei kro­vi­ni­nio au­to­mo­bi­lio MAN pa­dan­gai, ku­piš­kė­nas vai­ruo­to­jas ne­su­val­dė trans­por­to prie­mo­nės, nu­va­žia­vo nuo ke­lio ir ap­si­ver­tė. Į įvy­kio vie­tą pir­ma­sis at­sku­bė­jo ir pa­gal­bą su­tei­kė le­be­niš­kie­tis Al­gir­das Balt­rė­nas.

"Bir­žie­čių žo­džiui" Le­be­niš­kiuo­se gy­ve­nan­tis ir Pa­ne­vė­žy­je dir­ban­tis Al­gir­das Balt­rė­nas pa­sa­ko­jo, kad praė­ju­sį šeš­ta­die­nį su šei­ma jis su­si­ruo­šė į miš­ką. Vie­to­je pla­nuo­tos pra­mo­gos vy­riš­kiui tą die­ną te­ko kil­nes­nė mi­si­ja. Jis iš su­nio­ko­tos pien­ve­žio ka­bi­nos iš­va­da­vo vai­ruo­to­ją ir iš­kvie­tė spe­cia­lią­sias tar­ny­bas.

– Vaikš­ti­nė­da­mi po miš­ką, apie 12 va­lan­dą iš­gir­dom trenks­mą ir iš­vy­dom žiau­rų vaiz­dą. Ties ke­liu­ku į Le­be­niš­kius, Bir­žų ra­jo­no ri­bo­se nuo ke­lio skrie­jo ir vir­to pien­ve­žis. Pien­ve­žis va­žia­vo į Va­bal­nin­ko pu­sę, bet nuo smū­gio (spro­gus prie­ki­nei pa­dan­gai) jis ap­si­su­ko į Pa­ne­vė­žio pu­sę ir nu­lau­žė ke­lis me­džius. Ne­dels­da­mas nu­sku­bė­jau į įvy­kio vie­tą. Skam­bi­nau bend­ro­sios pa­gal­bos te­le­fo­nu. Kad ne­kil­tų gais­ras, pir­miau­sia sku­bė­jau at­jung­ti au­to­mo­bi­lio aku­mu­lia­to­rių. Vai­ruo­to­jas bu­vo są­mo­nin­gas ir šau­kė­si pa­gal­bos. Jį iš­trau­kiau iš su­mai­to­tos ka­bi­nos. Džiau­gė­mės, kad žmo­gus iš­li­ko gy­vas, tar­si gi­męs ant­rą kar­tą, – pa­sa­ko­jo Al­gir­das Balt­rė­nas.

Al­gir­das Balt­rė­nas su­ra­do ir do­ku­men­tus, iš­siaiš­ki­no ko­kiai bend­ro­vei pri­klau­so kro­vi­ni­nis au­to­mo­bi­lis ir pra­ne­šė apie ava­ri­ją tos bend­ro­vės sau­gos tar­ny­bai. Už 20-30 mi­nu­čių į įvy­kio vie­tą at­sku­bė­jo me­di­kai, ug­nia­ge­siai, po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai. Kiek­vie­na tar­ny­ba dir­bo sa­vo dar­bą. Užt­ru­ko iki va­ka­ro.

Įvy­kio vie­to­je po me­di­kų ap­žiū­ros vai­ruo­to­jui rim­tų su­ža­lo­ji­mų ne­nus­ta­ty­ta. Dėl de­ta­les­nės ap­žiū­ros į gy­dy­mo įstai­gą vai­ruo­to­jas vyk­ti at­si­sa­kė. Ta­čiau "Bir­žie­čių žo­džio" ži­nio­mis, tos pa­čios die­nos, šeš­ta­die­nio va­ka­rą, vy­ras krei­pė­si į Pa­ne­vė­žio li­go­ni­nės Priė­mi­mo sky­rių. Me­di­kai jam nu­sta­tė kai­rio ke­lio ir vei­do su­mu­ši­mą, gal­vos sme­ge­nų su­ža­lo­ji­mą (ūmi su­bdu­ri­nė he­ma­to­ma). Vai­ruo­to­jas pa­gul­dy­tas į Neu­ro­chi­rur­gi­jos sky­rių.

Rekomenduojami video