Quantcast
ŠalyjeVerslasŪkininkų žiniosTechnikos kiemasSodybaPatarimaiSveikata Regionai
Bendruomenės
Dievo žodis
Konkursai
Langas
Moters pasaulis
Naujienos
Nuomonės
Patarimai
Šalyje
Sodyba
Sveikata
Technikos kiemas
Ūkininkų žinios
Verslas
Regionai
Alytaus
Kauno
Klaipėdos
Marijampolės
Panevėžio
Šiaulių
Tauragės
Telšių
Utenos
Vilniaus
Rubrika
Spjū­vis aly­tiš­kiams – pri­myg­ti­nai nu­ro­do­ma neat­si­žvelg­ti į jų nuo­mo­nę

Aly­tu­je sun­ku pri­si­min­ti at­ve­jį, kad bū­tų vi­siš­kai neat­si­žvelg­ta į gy­ven­to­jų nuo­mo­nę, pa­reikš­tą mies­to pla­na­vi­mo do­ku­men­tų vie­šo­jo svars­ty­mo me­tu. Vi­sa­da pa­vyk­da­vo su­ras­ti kom­pro­mi­sus, nu­si­leis­ti vie­nai ar ki­tai pu­sei. Da­bar gy­ven­to­jų pa­si­prie­ši­ni­mas ki­lo mies­to ben­dro­jo pla­no ko­rek­ci­jų vie­šo­jo svars­ty­mo me­tu pa­aiš­kė­jus, kad nu­ma­to­ma pen­kia­aukš­čių sta­ty­ba se­no­jo­je mies­to da­ly­je, Mar­gio ir Bi­ru­tės gat­vė­se.

Dzū­ki­jos sos­ti­nės is­to­ri­jai ne­abe­jin­gi mies­tie­čiai pa­reiš­kė, kad to ne­ga­li bū­ti mi­nė­to­je mies­to da­ly­je, sie­kiant iš­sau­go­ti kiek įma­no­ma au­ten­tiš­kes­nę se­ną­ją Aly­taus te­ri­to­ri­ją. Ta­čiau mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius Gin­ta­ras Ra­kai­tis spau­džia į kam­pą ben­dro­jo pla­no ko­re­ga­vi­mo ren­gė­jus. Jiems pri­myg­ti­nai nu­ro­do neat­si­žvelg­ti į gy­ven­to­jų nuo­mo­nę, prieš­ta­rau­jan­čią pen­kia­aukš­čių sta­ty­bai se­no­jo­je mies­to da­ly­je. Šiuo me­tu iš­ky­la vie­nin­te­lis klau­si­mas – ar kaž­kas ga­li su­stab­dy­ti sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos va­do­vo veiks­mus.

Vy­riau­sio­jo ar­chi­tek­to at­vi­ru­mas ga­li bran­giai kai­nuo­ti

Pas­ta­ruo­ju me­tu ren­gia­mi Aly­taus mies­to ben­dro­jo pla­no ko­re­ga­vi­mo do­ku­men­tai vie­šai su gy­ven­to­jais bu­vo svars­to­mi du kar­tus.

Per ant­rą­jį svars­ty­mą pa­teik­tas va­rian­tas, ku­ria­me nu­ma­ty­ta ga­li­my­bė sta­ty­ti pen­kia­aukš­čius se­no­jo­je Dzū­ki­jos sos­ti­nės da­ly­je, Mar­gio ir Bi­ru­tės gat­vė­se. Bū­tent tai su­lau­kė dau­giau­sia aly­tiš­kių kri­ti­kos. Pa­reikš­ta, kad taip bus nai­ki­na­ma is­to­ri­nė mies­to te­ri­to­ri­ja, ku­rių Aly­tu­je li­kę la­bai ne­daug. Is­to­ri­nei Dzū­ki­jos sos­ti­nės at­min­čiai ne­abe­jin­gi aly­tiš­kiai siū­lė ne­pri­tar­ti su­ma­ny­mui mi­nė­to­je vie­to­je sta­ty­ti pen­kia­aukš­čius.

Svars­ty­mo me­tu iš­ki­lus klau­si­mui, kam ki­lo toks su­ma­ny­mas, mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Ar­chi­tek­tū­ros, ur­ba­nis­ti­kos ir že­mė­tvarkos sky­riaus vy­riau­sia­sis spe­cia­lis­tas, lai­ki­nai vyk­dan­tis sa­vi­val­dy­bės vy­riau­sio­jo ar­chi­tek­to funk­ci­jas Arū­nas Gri­gai­tis sa­kė, kad jis, kaip ar­chi­tek­tas, pen­kia­aukš­čių sta­ty­bai Bi­ru­tės ir Mar­gio gat­vė­se ne­pri­ta­ria ir ne­da­vė už­duo­ties pla­no ko­re­ga­vi­mo ren­gė­jams keis­ti pla­ną šio­je vie­to­je. Lai­ki­na­sis sa­vi­val­dy­bės vy­riau­sia­sis ar­chi­tek­tas tuo­met vie­šai pa­sa­kė ir dar dau­giau, – iš sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus Gin­ta­ro Ra­kai­čio gau­tas nu­ro­dy­mas mi­nė­to­je vie­to­je nu­ma­ty­ti pen­kia­aukš­čių sta­ty­bą ar­ba ten­kin­ti Aly­taus ben­dro­vės „M5R“ pra­šy­mą.

„Aly­taus nau­jie­nų“ tu­ri­mo­mis ži­nio­mis, toks sa­vi­val­dy­bės lai­ki­no­jo vy­riau­sio­jo ar­chi­tek­to at­vi­ru­mas ga­li bran­giai kai­nuo­ti. Ne iš vie­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos at­sa­kin­go spe­cia­lis­to te­ko iš­girs­ti, kad jį pla­nuo­ja­ma at­leis­ti iš dar­bo ar­ba lau­kia­ma jo pa­ties iš­ėji­mo. Ta­čiau, gir­di, kol kas jo ne­ga­li­ma at­leis­ti, nes ne­tu­ri­ma, kas jį ga­lė­tų pa­keis­ti, o be vy­riau­sio­jo ar­chi­tek­to su­sto­tų tam tik­ros pla­na­vi­mo do­ku­men­tų pa­si­ra­šy­mo pro­ce­dū­ros.

A.Gri­gai­tis to­kios in­for­ma­ci­jos ne­ko­men­ta­vo.

Ver­sli­nin­ko pra­šy­mas tar­si su­ju­di­no že­mę

Ben­dro­vė „M5R“ už­si­i­ma in­ves­ti­ci­ne veik­la ir į sa­vi­val­dy­bę yra krei­pu­sis su pra­šy­mu jai pri­klau­san­čiuo­se skly­puo­se Bi­ru­tės ir Mar­gio gat­vė­se sta­ty­ti aukš­tes­nius nei da­bar ben­dra­ja­me pla­ne nu­ma­ty­tus pa­sta­tus. O pa­gal ga­lio­jan­tį šį pla­ną čia da­bar ga­li­ma sta­ty­ti gy­ve­na­muo­sius na­mus iki dvie­jų aukš­tų.

Bi­ru­tės gat­vė­je, kur „M5R“ no­ri sta­ty­ti aukš­tes­nį nei da­bar leis­ti­na na­mą, jau su­ręs­ti du jo aukš­tai. O Mar­gio gat­vė­je, kur ta pa­ti Aly­taus ben­dro­vė tu­ri pla­nų sta­ty­ti aukš­tes­nį nei pa­gal pla­ną leis­ti­na pa­sta­tą, da­bar stūk­so smė­lio krū­va.

Abie­jų šių skly­pų vie­to­se anks­čiau sto­vė­jo na­mai, ku­rie bu­vo nu­griau­ti.

„M5R“ va­do­vau­ja Mo­tie­jus Re­mei­ka, jis yra ir lai­do­ji­mo pa­slau­gas tei­kian­čios ben­dro­vės „Skaus­mo užuo­vė­ja“ va­do­vas. Jis „Aly­taus nau­jie­noms“ yra sa­kęs, kad šio­se vie­to­se bus sta­to­mi to­kie pa­sta­tai, ko­kius leis sa­vi­val­dy­bės do­ku­men­tai. At­sa­ky­mas tik­rai di­plo­ma­tiš­kas.

Ta­čiau mi­nė­tas ben­dro­vės „M5R“ ar­ba ver­sli­nin­ko pra­šy­mas tar­si su­ju­di­no že­mę po ko­jo­mis. Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius G.Ra­kai­tis ne tik da­vė nu­ro­dy­mą lai­ki­na­jam sa­vi­val­dy­bės vy­riau­sia­jam ar­chi­tek­tui, bet ir į kam­pą sta­to mies­to ben­dro­jo pla­no ko­re­ga­vi­mo ren­gė­jus – Kau­no tech­no­lo­gi­jos uni­ver­si­te­to Ar­chi­tek­tū­ros ir sta­ty­bos ins­ti­tu­to at­sto­vus.

Pro­ku­ra­tū­ra pra­dė­jo ty­ri­mą

Aly­taus ben­dro­jo pla­no ko­re­ga­vi­mo pro­jek­to va­do­vas Eval­das Ra­ma­naus­kas pa­reng­ta­me ant­ro­jo vie­šo­jo svars­ty­mo pro­to­ko­le sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riui G.Ra­kai­čiui pa­siū­lė at­si­žvelg­ti į gy­ven­to­jų nuo­mo­nę ir se­no­jo­je mies­to da­ly­je, Bi­ru­tės ir Mar­gio gat­vė­se, ne­nu­ma­ty­ti pen­kia­aukš­čių gy­ve­na­mų­jų na­mų sta­ty­bos.

E.Ra­ma­naus­kas „Aly­taus nau­jie­noms“ yra sa­kęs, kad šio­je vie­to­je at­si­ra­dus to­kiems pa­sta­tams nu­ken­tė­tų is­to­ri­nės mies­to da­lies ap­lin­ka, kraš­to­vaiz­dis, erd­vių struk­tū­ra.

Ta­čiau mies­to ben­dro­jo pla­no ko­re­ga­vi­mo ren­gė­jams sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius pa­siū­lė neat­si­žvelg­ti į gy­ven­to­jų nuo­mo­nę, ku­ria prieš­ta­rau­ta sta­ty­ti pen­kia­aukš­čius na­mus Bi­ru­tės ir Mar­gio gat­vė­se.

G.Ra­kai­tis tuo­met „Aly­taus nau­jie­noms“ aiš­ki­no, kad šio­je vie­to­je yra dau­gia­bu­čių, ne­ma­tan­tis nie­ko blo­go, jei jų at­si­ras­tų ir dau­giau. Ir iš tie­sų čia sto­vi dar so­viet­me­čiu sta­ty­tas pen­kių aukš­tų gy­ve­na­ma­sis namas, va­di­ntas po­nų na­mu arba ba­jo­rų gūž­ta. Ne­gi da­bar no­ri­ma grįž­ti į so­viet­me­tį ir to­liau dar­ky­ti se­ną­ją Dzū­ki­jos sos­ti­nės da­lį.

Mies­to ben­dro­jo pla­no ko­re­ga­vi­mo ren­gė­jai at­si­sa­kė vyk­dy­ti sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos va­do­vo pa­siū­ly­mą, ne­su­ti­ko, kad rei­kia neat­si­žvelg­ti į gy­ven­to­jų nuo­mo­nę. Taip mi­nė­to pla­no ko­rek­ci­jo­je pa­lik­ta nuo­sta­ta – se­no­jo­je mies­to da­ly­je, Bi­ru­tės ir Mar­gio gat­vė­se, ga­li­ma dvie­jų aukš­tų gy­ve­na­mų­jų na­mų sta­ty­ba.

Vie­šai pa­skli­dus in­for­ma­ci­jai apie sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus ir ben­dro­jo pla­no ko­re­ga­vi­mo ren­gė­jų ne­su­ta­ri­mus dėl pen­kia­aukš­čių sta­ty­bos se­no­jo­je Aly­taus da­ly­je, Kau­no apy­gar­dos pro­ku­ra­tū­ros Vie­šo­jo in­te­re­so gy­ni­mo sky­riaus pro­ku­ro­rai pra­dė­jo ty­ri­mą dėl ga­li­mo vie­šo­jo in­te­re­so pa­žei­di­mo. O pas­ta­ra­sis sie­ja­mas su gy­ven­to­jų nuo­mo­nės ne­pai­sy­mu.

Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja, kon­kre­čiai – ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius G.Ra­kai­tis ir mies­to ben­dro­jo pla­no ko­re­ga­vi­mo ren­gė­jai pro­ku­ra­tū­rai jau yra su­tei­kę pra­šo­mą in­for­ma­ci­ją apie nu­ma­to­mus pa­kei­ti­mus se­no­jo­je Dzū­ki­jos sos­ti­nės da­ly­je, gau­tus pa­siū­ly­mus ir nu­ro­dy­mus.

Dar kar­tą pa­siū­ly­mas – neat­si­žvelg­ti į gy­ven­to­jų nuo­mo­nę

Ne­pai­sant, kad Kau­no apy­gar­dos pro­ku­ra­tū­ro­je pra­dė­tas ty­ri­mas dėl ga­li­mo vie­šo­jo in­te­re­so pa­žei­di­mo, vi­siš­kai ne­se­niai Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius G.Ra­kai­tis pa­ra­šė raš­tą mies­to ben­dro­jo pla­no ko­re­ga­vi­mo ren­gė­jui – Kau­no tech­no­lo­gi­jos uni­ver­si­te­tui ir dar kar­tą nurodė neat­si­žvelg­ti į vie­šo­jo svars­ty­mo da­ly­vių nuo­mo­nę, ku­ria prieš­ta­rau­ja­ma se­no­jo­je mies­to da­ly­je, Bi­ru­tės ir Mar­gio gat­vė­se, sta­ty­ti pen­kia­aukš­čius.

Tai ki­taip kaip pri­myg­ti­nis ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus nu­ro­dy­mas pla­no ko­rek­ci­jų ren­gė­jams ne­pa­va­din­si. Tai tie­siog spjū­vis aly­tiš­kiams ir jų iš­sa­ky­tai nuo­mo­nei.

G.Ra­kai­tis pla­no ko­rek­ci­jų ren­gė­jams da­bar dar nu­ro­dė: jei ne­bus įvyk­dy­tas rei­ka­la­vi­mas, bus nu­trauk­ta su­tar­tis, pa­gal ku­rią ren­gia­mos šios ko­rek­ci­jos. O taip at­si­ti­kus, ren­gė­jai pra­ras­tų maž­daug 12 tūkst. eu­rų sie­kian­tį sa­vi­val­dy­bės fi­nan­sa­vi­mą už at­lik­tą ben­dro­jo pla­no ko­re­ga­vi­mą. Už šį dar­bą at­si­skai­to­ma tik jį at­li­kus.

Mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus pa­si­tei­ra­vus, ko­dėl taip už­si­spy­ru­siai pra­šo­ma neat­si­žvelg­ti į gy­ven­to­jų nuo­mo­nę, juk jie yra iš­sa­kę ne­pa­si­ten­ki­ni­mą, G.Ra­kai­tis pa­reiš­kė: „Jie daug kuo ne­pa­ten­kin­ti. Sta­tom pa­min­klą par­ti­za­nams, ne­pa­ten­kin­ti, pa­min­klą „Srai­gė“ – ne­pa­ten­kin­ti. O pas­kui vis­kas ge­rai. Be­je, pa­gal anks­tes­nius mies­to ben­dro­jo pla­no pa­kei­ti­mus se­no­jo­je mies­to da­ly­je nu­ma­ty­ta pen­kių aukš­tų pa­sta­tų sta­ty­ba.“

Ver­ta pa­ste­bė­ti, tai „Aly­taus nau­jie­noms“ pa­tvir­ti­no ne­no­rė­ję sa­vęs įvar­din­ti mies­to ar­chi­tek­tai, sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus mi­ni­ma ben­dro­jo pla­no nuo­sta­ta ga­lio­jo iki 2020 me­tų pa­va­sa­rio ir ja bu­vo kon­sta­tuo­tas esa­mas pa­sta­tų aukš­tin­gu­mas se­no­jo­je Aly­taus da­ly­je. Kaip jau mi­nė­ta, čia, pa­vyz­džiui, dar so­viet­me­čiu pa­sta­ty­tas pen­kia­aukš­tis, ku­rį aly­tiš­kiai buvo pra­mi­nę ba­jo­rų gūž­ta, bet vėliau naujų daugiabučių statyba šioje vietoje buvo uždrausta.

Ko ge­ro, kiek­vie­nam iš­ky­la klau­si­mas: jei­gu jau se­no­jo­je mies­to da­ly­je, Bi­ru­tės ir Mar­gio gat­vė­se, pa­gal ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus nu­ro­do­mus ben­dro­jo pla­no pa­kei­ti­mus lei­džia­ma pen­kia­aukš­čių sta­ty­ba, tai kam da­bar rei­kia šio­je vie­to­je ko­re­guo­ti pla­ną?

Bus lau­kia­ma pro­ku­ra­tū­ros ir ar­chi­tek­tų iš­va­dų

Ką to­liau da­rys Aly­taus mies­to ben­dro­jo pla­no ko­re­ga­vi­mo ren­gė­jai, dar kar­tą ga­vę sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos nu­ro­dy­mą ne­pai­sy­ti gy­ven­to­jų nuo­mo­nės ir se­no­jo­je mies­to da­ly­je nu­ma­ty­ti pen­kia­aukš­čių sta­ty­bą?

E.Ra­ma­naus­kas tvir­ti­no, kad, jo ži­nio­mis, yra kreip­ta­si į Lie­tu­vos ar­chi­tek­tų rū­mų Kau­no re­gio­ni­nės ar­chi­tek­tū­ros ta­ry­bą: „Eks­per­tų taryba turėtų pateikti iš­va­dą, ar senojoje Aly­taus dalyje galima, ar negalima penkiaaukščių namų statyba. Pagal išvadą turėtų būti patiks­linti bendrojo plano sprendi­niai. O kokia bus išvada, čia jau priklauso nuo prag­ma­ti­nio ir mo­ra­li­nio po­žiū­rio, ku­ris bus le­mia­mas, pa­ma­ty­si­me.“

Ar at­si­ras se­no­jo­je Aly­taus da­ly­je pen­kia­aukš­čiai, ga­lu­ti­nai tu­rės ap­si­spręs­ti mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba. Pa­sak G.Ra­kai­čio, ben­dro­jo pla­no ko­re­ga­vi­mo nuo­sta­tos pri­klau­sys ir nuo pro­ku­ra­tū­ros iš­va­dų.

Rekomenduojami video