Quantcast
ŠalyjeVerslasŪkininkų žiniosTechnikos kiemasSodybaPatarimaiSveikata Regionai
Bendruomenės
Dievo žodis
Konkursai
Langas
Moters pasaulis
Naujienos
Nuomonės
Patarimai
Šalyje
Sodyba
Sveikata
Technikos kiemas
Ūkininkų žinios
Verslas
Regionai
Alytaus
Kauno
Klaipėdos
Marijampolės
Panevėžio
Šiaulių
Tauragės
Telšių
Utenos
Vilniaus
Rubrika
Smar­vė dau­gia­bu­čio gy­ven­to­jus va­ro į ne­vil­tį. Ne­gi nie­kas ne­ga­li pa­dė­ti?

Pa­gal­bos šauks­mas į įvai­rias ins­ti­tu­ci­jas jau ne vie­ni me­tai skrie­ja iš Aly­tu­je, Va­rė­nos g. 19, esan­čio dau­gia­bu­čio (nuotr.). Prieš ke­le­rius me­tus mi­rus čia vie­na­me bu­te gy­ve­nu­siems tvar­kin­giems ir pa­do­riems as­me­nims, į bu­tą at­si­kraus­tė sū­nus su žmo­na. Iš pra­džių jo­kių nesu­si­pra­ti­mų su kai­my­nais lyg ir ne­ki­lo. Ta­čiau ne­il­gai tru­kus pa­ste­bė­ta, kad nau­ja­ku­riai į bu­tą ne­ša įvai­rias šiukš­les. Ir pa­ga­liau jų su­kaup­ta tiek, jog dau­gia­bu­čio laip­ti­nė­je ėmė sklis­ti smar­vė, kai­my­ni­niuo­se būs­tuo­se pra­dė­jo šliau­žio­ti ta­ra­ko­nai.

 To­kia tvar­ka ne­pa­ten­kin­ti na­mo gy­ven­to­jai, ypač au­gi­nan­tys ma­žus vai­kus, re­a­lios ir kon­kre­čios pa­gal­bos bent kol kas ne­su­lau­kia, jiems ky­la vie­nin­te­lis klau­si­mas – ne­gi nie­kas ne­ga­li pa­dė­ti?

„Gė­da į sve­čius pa­si­kvies­ti žmo­gų“

Aš­tuon­bu­tis Va­rė­nos g. 19 pa­sta­ty­tas dar gū­džiais so­vie­ti­niais lai­kais. Ja­me iki šiol šil­do­ma­si kros­ni­mis, bu­tai san­dė­liu­kus tu­ri kie­me, taip pat – po lo­pi­nė­lį že­mės. To­kių dau­gia­bu­čių Aly­tu­je yra ne­daug.

Kaip sa­kė kal­bin­ti aš­tuon­bu­čio gy­ven­to­jai, vi­są­laik čia bu­vo ra­mu gy­ven­ti: ne­bu­vo nei triukš­min­gų, nei ne­tvar­ką mėgs­tan­čių kai­my­nų.

Vis­kas tar­si aukš­tyn ko­jom ap­si­ver­tė gal prieš ket­ve­rius ar tre­jus me­tus. Mi­rus vie­no dvie­jų kam­ba­rių bu­to pir­ma­me aukš­te sa­vi­nin­kams, ku­rie bu­vo tvar­kin­gi ir ra­mūs žmo­nės, čia at­si­kraus­tė gy­ven­ti sū­nus su žmo­na. Iš pra­džių nie­kas net ne­ga­lė­jo pa­gal­vo­ti, kad dėl nau­jų kai­my­nų teks kreip­tis į įvai­rias val­džios ins­ti­tu­ci­jas. At­virkš­čiai – ma­ny­ta, kad sū­nus bus toks pat kul­tū­rin­gas ir ra­mus kaip tė­vai.

Ta­čiau ne­tru­kus te­ko nu­si­vil­ti. Gy­ven­to­jų tei­gi­mu, jie į bu­tą, rei­kia su­pras­ti, kad iš mies­to kon­tei­ne­rių, ėmė neš­ti įvai­rias šiukš­les ir čia ri­kiuo­ti. Kol iš bu­to į laip­ti­nę ne­skli­do smar­vė, žmo­nės nie­kur ne­si­krei­pė. Bet kai iš šiukš­lė­mis už­grioz­din­to bu­to blo­gais kva­pais ėmė už­si­pil­dy­ti dau­gia­bu­čio laip­ti­nė, ypač pra­vė­rus šio bu­to du­ris, gy­ven­to­jai ne­ap­si­ken­tė ir ėmė kreip­tis į įvai­rias ins­ti­tu­ci­jas, pa­vyz­džiui, mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ją ir po­li­ci­ją.

„Mes gy­ve­na­me to­kio­mis są­ly­go­mis, kad gė­da į sve­čius pa­si­kvies­ti žmo­gų. Pas mus ne tik smar­vė, bet ir pa­ma­ty­tu­mė­te, ko­kie di­džiu­liai ta­ra­ko­nai laks­to“, – guo­dė­si Va­rė­nos g. 19 na­mo gy­ven­to­jai.

Vis kal­ba­ma apie pri­va­čią nuo­sa­vy­bę

Šia­me na­me gy­ve­nan­tie­ji la­bai nu­si­vy­lę, kad nie­kas re­a­liai ir kon­kre­čiai ne­ga­li jiems pa­dė­ti. Šiukš­lių kau­pi­kų nie­kas ne­su­tram­do, vi­si tik kal­ba apie pri­va­čią nuo­sa­vy­bę, šiuo at­ve­ju – bu­tą, ku­ria­me, su­prask, ga­li kaup­ti šiukš­les. Tad mi­nė­to Va­rė­nos gat­vės na­mo gy­ven­to­jams vi­siš­kai pa­grįs­tai ky­la klau­si­mas: kas ta­da sto­vi smar­vę ir ta­ra­ko­nus ken­čian­čių žmo­nių pu­sė­je?

Juk čia gy­ve­na ir šei­mos su ma­žais vai­kais, ku­rie pri­vers­ti ken­tė­ti ne­ma­lo­nius kva­pus laip­ti­nė­je. Vie­na na­mo gy­ven­to­ja apie to­kią pa­dė­tį, pa­sak jos, pa­pa­sa­ko­jo vai­ko tei­sių gy­nė­jams ir at­seit iš­gir­do pri­tren­kian­tį pa­siū­ly­mą – iš­si­kraus­ty­ti iš bu­to: „Kur man kraus­ty­ti? Jūs tik pa­gal­vo­kit, tu­riu aš iš­si­kraus­ty­ti, o tiems, ku­rie da­ro ne­tvar­ką, ko­dėl to ne­pa­siū­lo­ma?“

Nu­vy­kus į Va­rė­nos g. 19 na­mą ir il­go­kai bel­dus į bu­to, iš ku­rio sklin­da smar­vė, du­ris, nie­kas jų ne­ati­da­rė. Ka­dan­gi šis bu­tas yra pir­ma­me aukš­te, nie­kas ne­pa­žvel­gė ir pa­bel­dus į nak­ti­nė­mis užuo­lai­do­mis už­deng­tus lan­gus. Kai­my­nų tvir­ti­ni­mu, lan­gai vi­sa­da bū­na taip už­dangs­ty­ti, ma­tyt, bi­jo­ma, kad pro juos bus pa­ma­ty­tos su­kaup­tos šiukš­lės.

Tą­dien šio na­mo laip­ti­nė­je kva­pai bu­vo ne­la­bai jun­ta­mi, nes, da­bar vy­rau­jant šil­tiems orams, jos lau­ko du­rys ir lan­gai ati­da­ry­ti die­ną nak­tį.

Su­telk­tas dau­gy­bės ins­ti­tu­ci­jų spe­cia­lis­tų bū­rys

Ir Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Vie­šo­sios tvar­kos sky­riui, ir po­li­ci­jai Va­rė­nos g. 19 na­mo ap­ra­šo­mo bu­to šei­mi­nin­kai ži­no­mi kaip šiukš­lių kau­pi­kai.

Bent mi­nė­tas sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos sky­rius, anot jo ve­dė­jo Ry­čio Vit­kaus­ko, dėl smar­vės šio na­mo laip­ti­nė­je, bu­tuo­se at­si­ran­dan­čių ta­ra­ko­nų ir grau­ži­kų yra ga­vęs gy­ven­to­jų skun­dus ir per­nai, ir už­per­nai: „Te­ko ben­drau­ti su bu­to sa­vi­nin­kais, vie­nu me­tu skun­dų, pa­vyz­džiui, nuo pra­ėju­sių me­tų iki da­bar ne­bu­vo su­lauk­ta. Bet da­bar vėl dėl tų pa­čių da­ly­kų ga­vo­me na­mo gy­ven­to­jų skun­dą.“

Šį­kart jį ga­vęs Vie­šo­sios tvar­kos sky­rius smar­di­nan­čio bu­to ap­žiū­rai su­tel­kė dau­gy­bės ins­ti­tu­ci­jų spe­cia­lis­tų bū­rį: po­li­ci­jos, ug­nia­ge­sių, vi­suo­me­nės svei­ka­tos tar­ny­bos ir sa­vi­val­dy­bės kon­tro­liuo­ja­mos ben­dro­vės „Aly­taus bu­tų ūkis“ at­sto­vus. Pas­ta­ro­ji ben­dro­vė yra Va­rė­nos g. 19 na­mo ad­mi­nist­ra­to­rė.

R.Vit­kaus­kas tei­gė, kad gy­ven­to­jai dar bai­mi­na­si ir na­me kil­sian­čio gais­ro, nes šiukš­lių kau­pi­kai bu­te rū­ko.

At­vy­kė­liams iš­kvies­ta po­li­ci­ja

„De­ja, mes į bu­tą iš pra­džių ne­bu­vo­me įleis­ti. Na­muo­se bu­vo tik mo­te­ris, su ja ben­dra­vo­me pro už­da­ry­tą lan­gą ir ne­ati­da­ro­mas du­ris. O pra­šy­mas bu­vo vie­nas – įsi­leis­ti į vi­dų, kad bū­tų ga­li­ma pa­tik­rin­ti pa­dė­tį dėl kau­pia­mų šiukš­lių. Ne­ti­kė­tai mums bu­vo iš­kvies­ta po­li­ci­ja, ku­ri ga­vo pra­ne­ši­mą, kad į bu­tą ver­žia­si ne­pa­žįs­ta­mi as­me­nys. Ją iš­kvie­tė bu­te bu­vu­si mo­te­ris, sa­vi­nin­ko žmo­na. Nors su mu­mis bu­vo vie­nas po­li­ci­jos eki­pa­žas, ne­tru­kus at­vy­ko ir ki­tas“, – pa­sa­ko­jo Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Vie­šo­sios tvar­kos sky­riaus ve­dė­jas.

At­vy­kus ant­ram po­li­ci­jos eki­pa­žui, pa­ga­liau skun­džia­mo bu­to gy­ven­to­ja pra­vė­rė du­ris. Ka­dan­gi įvai­rio­mis šiukš­lė­mis, dau­giau­sia teks­ti­le, bu­vo už­grioz­din­tas vi­sas bu­tas, pa­lik­ti siau­ri pra­ėji­mai, į bu­tą pa­te­ko tik po­li­ci­jos, ug­nia­ge­sių ir mi­nė­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos sky­riaus at­sto­vai.

„Anks­tes­niais me­tais, kai ga­vę gy­ven­to­jų skun­dą dėl kau­pia­mų šiukš­lių, bu­vo­me pa­te­kę į bu­tą, jų dar bu­vo ma­žiau ir jos bu­vo su­krau­tos į di­des­nius ar ma­žes­nius mai­šus. Da­bar jos tie­siog su­mes­tos ant grin­dų. Tvar­ka – žiau­ri, kva­pai – ait­rūs, bu­tas ne­vė­din­tas. O kas svar­biau­sia – bu­to šei­mi­nin­kė aiš­ki­no, kad čia vis­kas tvar­kin­ga“, – ap­si­lan­ky­mo įspū­džiais da­li­jo­si R.Vit­kaus­kas.

Šio bu­to šei­mi­nin­kams duo­tas nu­ro­dy­mas per sa­vai­tę su­si­tvar­ky­ti, iš­si­ga­ben­ti šiukš­les, at­ei­nan­čią sa­vai­tę vėl lau­kia pa­tik­ri­ni­mas.

Šiukš­lių kau­pi­kams bu­vo pa­siū­ly­ta at­vež­ti kon­tei­ne­rį at­lie­koms iš bu­to su­krau­ti, bet jo at­si­sa­ky­ta.

Na­mo gy­ven­to­jai la­bai abe­jo­ja, ar iš bu­to bus pa­ša­lin­tos šiukš­lės. Pri­si­mi­nė at­ve­jį, kai jas kau­pian­čio bu­to sa­vi­nin­kas, ga­vęs nu­ro­dy­mą tvar­ky­tis, vie­ną ar du šiukš­lių mai­šus iš­ne­šė, bet grei­tai vie­toj jų par­si­ga­be­no tris ar ke­tu­ris mai­šus.

Tik­rin­to­jus dar nu­ste­bi­no bu­to sa­vi­nin­ko žmo­nos at­sa­ky­mas į klau­si­mą, iš kur gau­na­mos šiukš­lės, – jos gi per­ka­mos.

Ka­žin ar ne­teks by­li­nė­tis?

Vie­šo­sios tvar­kos sky­riaus ve­dė­jas sa­kė, kad šiuo me­tu bu­tas Va­rė­nos g. 19 na­me yra vie­nin­te­lis, dėl ku­ria­me esan­čios ne­tvar­kos gy­ven­to­jai skun­džia­si sa­vi­val­dy­bei: „Ir, ko ge­ro, be teis­mo spren­di­mo ir ant­sto­lių pa­gal­bos ne­pa­vyks jo šei­mi­nin­kų pri­vers­ti su­si­tvar­ky­ti. Ka­dan­gi mi­nė­ta­me na­me nė­ra įsteig­tos ben­dri­jos, ku­ri ga­lė­tų pa­duo­ti į teis­mą ne­si­tvar­kan­čio bu­to šei­mi­nin­kus, tai ga­lė­tų pa­da­ry­ti ar­ba gy­ven­to­jai, ar­ba na­mo ad­mi­nist­ra­to­rius – „Aly­taus bu­tų ūkis“.

Ka­dan­gi by­li­nė­ji­ma­sis yra su­si­jęs su pa­ti­ria­mo­mis iš­lai­do­mis, o mi­nė­to na­mo gy­ven­to­jai – ne iš tur­tin­gų­jų, gal šio pro­ce­so im­tų­si na­mo ad­mi­nist­ra­to­rius?

Kaip tei­gė„Aly­taus bu­tų ūkio“ di­rek­to­rius Egi­di­jus Men­se­vi­čius, mi­ni­mas bu­tas mo­ka vi­sus mo­kes­čius, tad dėl sko­lų im­tis iš­kraus­ty­mo nė­ra ga­li­my­bių: „Jei bū­tų sa­vi­val­dy­bei pri­klau­san­tis bu­tas, ga­lė­tu­me im­tis prie­var­ti­nio su­kaup­tų šiukš­lių iš­ve­ži­mo. Da­bar – pri­va­tus ir mū­sų ran­kos įsta­ty­miš­kai su­riš­tos. Ta­čiau, jei sa­vi­val­dy­bė mums pa­teiks vi­są me­džia­gą apie esan­čią ne­tvar­ką bute, kreip­si­mės į teis­mą. Tik ga­liu pa­sa­ky­ti, kad by­li­nė­ji­ma­sis už­trun­ka.“

Va­rė­nos g. 19 na­mo gy­ven­to­jai įsi­ti­ki­nę, kad „Aly­taus bu­tų ūkis“ jau prieš ke­le­rius me­tus ga­lė­jo kreip­tis į teis­mą, jog ter­šė­jams bū­tų duo­tas teis­mi­nis nu­ro­dy­mas su­si­tvar­ky­ti.

R.Vit­kaus­kas pri­si­mi­nė at­ve­jį mies­te, kai po ben­dri­jos ini­ci­juo­to ir beveik dvejus metus trukusio by­li­nė­ji­mo­si su ant­sto­lių pa­gal­ba šių metų pra­džioje bu­vo baigta ša­lin­ti ne­tvar­ka vie­na­me Kaš­to­nų gat­vės dau­gia­bu­ty­je. Čia iš vie­no bu­to į prie­glau­dą per kelis kartus priverstinai bu­vo iš­vež­ta dau­giau kaip dvi­de­šimt ka­čių, šu­nų, triu­šių ir dekora­tyvinių paukščių.

Rekomenduojami video