Quantcast
ŠalyjeVerslasŪkininkų žiniosTechnikos kiemasSodybaPatarimaiKultūraSveikata Regionai
Bendruomenės
Dievo žodis
Konkursai
Kultūra
Langas
Moters pasaulis
Naujienos
Nuomonės
Patarimai
Šalyje
Sodyba
Sveikata
Technikos kiemas
Ūkininkų žinios
Verslas
Regionai
Alytaus
Kauno
Klaipėdos
Marijampolės
Panevėžio
Šiaulių
Tauragės
Telšių
Utenos
Vilniaus
Rubrika
Šešių vai­kų ma­ma Jad­vy­ga: „Jei šian­dien man bū­tų tris­de­šimt, au­gin­čiau pen­kio­li­ka vai­kų“

Mo­ti­nos die­ną aly­tiš­kė Jad­vy­ga Min­ke­lie­nė pa­skęs­ta gė­lė­se ir juo­kau­ja, kad ku­rį lai­ką gy­ve­na tar­si šilt­na­my­je. Ir vi­sų vai­kų pa­lin­kė­ji­mai tie pa­tys: „Ma­ma, tik ne­pa­si­keisk. Ma­ma, tik gy­venk, tik Tu ne­iš­eik.“

Še­še­tu­ko var­dai pra­si­de­da E 

Ei­man­tas, Er­lan­das, El­vi­nas, Ei­na­ras, Er­nes­tas ir Eme­ri­ta – tiek vai­kų Dzū­ki­jos sos­ti­nė­je už­au­gi­no že­mai­tė nuo pa­jū­rio. „Jie grei­tai man at­si­ras­da­vo. Pir­mą­jį gim­džiau bū­da­ma 22-ejų, duk­rą, ku­ri at­ėjo šeš­to­ji, – 38-erių.  Iš li­go­ni­nės su­grį­žu­si ap­si­vilk­da­vau 44 dy­džio „mi­nia­kus“ ir dar­buo­da­vau­si lyg nie­kur nie­ko. Jei šian­dien  man bū­tų 30 me­tų, aš au­gin­čiau pen­kio­li­ka vai­kų. To­kios ge­ros są­ly­gos jiems aug­ti. O sa­vus vai­kus au­gin­ti nė­ra sun­ku, nes juos šir­di­mi jau­ti. Jei nak­tį ku­ris krus­te­li, nors esi ki­ta­me kam­ba­ry­je, sku­bi pa­žiū­rė­ti, ar vis­kas ge­rai. Vie­nas iš sū­nų gu­lė­jo li­go­ni­nė­je, nak­tį pa­ju­tau ne­ge­rą jaus­mą, šauks­mą, kad tu­riu lėk­ti ten. Anks­tų ry­tą jau bu­vau ša­lia jo pa­la­tos, o gy­dy­to­ja nu­ste­bu­si klau­sia, kas man pa­sa­kė. Ką pa­sa­kė?  Pa­si­ro­do, kad per grei­tai lei­džiant vais­tus su­sto­jo ma­žy­lio šir­de­lė. Bū­da­vo, kad spau­džia dū­šią, ne­ran­di sau vie­tos, o vai­kas ne­sa­ko, kas ne­ge­rai. Vė­liau su­ži­nai, kas bu­vo“, – apie sa­vą­jį še­še­tu­ką šil­tai kal­ba ma­ma.

Ko­dėl vi­siems var­dus pa­rin­ko iš E rai­dės? Pa­si­ro­do, me­niš­kos sie­los mo­te­riai ji – grakš­čiau­sia ir sma­giau­siai ra­šo­si. Jad­vy­ga at­vi­rai kal­ba, kad ne­įpras­ti var­dai ir su­maiš­ties įneš­da­vo, kol tiks­lų at­si­rink­da­vo, tek­da­vo iš­tar­ti tik – E... 

„Ei­man­to, ma­no už­va­dė­lio, var­dą ne­sun­ku bu­vo iš­rink­ti, Er­lan­do  – vy­ras už­si­ra­šęs ant po­pie­rė­lio ki­še­nė­je par­si­ne­šė. Gi­mus duk­rai, ke­ti­no­me Ele­na ar Ele­o­no­ra pa­va­din­ti, bet ma­no ma­ma per­kal­bė­jo, sa­ko, vie­na mer­gai­tė ir bet ko­kiu var­du pa­va­din­sit. Var­dy­nas pa­dė­jo, prieš­pas­ku­ti­nis var­das iš E rai­dės ir bu­vo Eme­ri­ta. Pa­ti­ko, juk trum­pin­ti ga­li­ma Ema, Er­ta, net Ri­ta pa­va­din­ti“, – nuo­tai­kin­gai dės­to pa­šne­ko­vė.

Ne­leng­vi gau­siai šei­mai bu­vo so­vie­ti­niai lai­kai. Mais­to ra­cio­nas ne­si­sky­rė nuo dau­ge­lio šei­mų – pa­tie­ka­lai iš mil­tų, bul­vių, kruo­pų, pie­no.

„Kai par­duo­tu­vė­se at­si­ra­do sa­vi­tar­nos sky­riai, ne­ri­ma­vau, kad vai­kai ne­pra­dė­tų va­gi­liau­ti. Juk pir­miau­sia kal­tins gau­sias šei­mas... To­dėl steng­da­vau­si ry­tais pa­da­lin­ti smul­kių mo­ne­tų, kad kaž­ką nu­si­pirk­tų, o na­muo­se kiek­vie­no lauk­da­vo sal­dai­nis, kad ne­kil­tų pa­gun­dų kaž­kur šmi­ri­nė­ti“, – pa­sa­ko­ja gau­sios šei­mos ma­ma, vi­są lai­ką dir­bu­si ir val­diš­ką dar­bą. Il­giau­siai – bui­ti­nia­me gy­ven­to­jų ap­tar­na­vi­mo kom­bi­na­te. Pa­šne­ko­vė me­na, kad jai, kaip dau­gia­vai­kei, kom­bi­na­to di­rek­to­rius Sigitas Ka­ra­le­vi­čius leis­da­vo megz­ti na­muo­se, net mez­gi­mo ma­ši­ną da­vė.

Sve­ti­mi pa­šau­kė ma­mą

Pa­pra­šy­ta pri­si­min­ti, ko­kia bu­vo jos pa­čios jau­nys­tė, Jad­vy­ga kal­bė­jo: „Gi­miau, kur da­bar sto­vi Bū­tin­gės naf­tos ter­mi­na­las, prie Lie­tu­vos–Lat­vi­jos sie­nos. Po­ka­riu tė­tis rė­mė par­ti­za­nus, tad su ma­ma bu­vo iš­trem­ti. Aš li­kau be­vai­kė­je tė­vo se­sers šei­mo­je. Iki šian­dien me­nu, kaip skaus­min­ga bu­vo ra­šy­ti ma­mai į Si­bi­rą laiš­kus, ku­riuos dik­ta­vo dė­die­nė, apie tai, ko­kia aš ne­ge­ra, ne­klau­sau, kaip jai sun­ku su ma­ni­mi. Daž­nai bu­vau mu­ša­ma. Įžval­gūs kai­my­nai ėmė ka­man­ti­nė­ti, ar ma­ma man ra­šo laiš­kus, ar gra­žiai ra­šo? At­ne­šiau jiems pa­ro­dy­ti ma­mos laiš­ką ir tik vė­liau su­pra­tau, kad jiems rei­kė­jo ad­re­so. „Kaip tu ga­li gy­ven­ti ten kaž­kur, au­gin­ti ki­tus vai­kus, kai ta­vo pir­ma­gi­mį bai­gia už­muš­ti?“ – taip jie pa­ra­šė ma­no ma­mai. Su­lau­ku­si to­kio laiš­ko, ma­ma su nau­ja šei­ma, ku­rio­je au­go ber­niu­kas ir mer­gy­tė, par­va­žia­vo į Lie­tu­vą. O aš ne­bė­gu prie jos, sto­viu su­ak­me­nė­ju­si. Man tė­ve­lio se­sers bu­vo įkal­ta, kad pa­tė­viai – bai­sūs žmo­nės. 

Jad­vy­ga pri­si­me­na ne­įsi­vaiz­da­vu­si ki­to­kio gy­ve­ni­mo. Jai atrodė nor­ma­lu, kad ne­tu­ri mo­kyk­li­nės uni­for­mos, kū­no kul­tū­ros pa­mo­koms rei­ka­lin­gos ap­ran­gos, dra­bu­žio, ku­riuo pa­si­puo­šu­si ga­lė­tų nu­ei­ti į ne­to­lie­se vyks­tan­čius jau­ni­mo šo­kius. Glo­bė­jai daug dir­bo, bu­vo la­bai darbš­tūs, na­mą pa­si­sta­tė, bet pri­glaus­tos mer­gai­tės ne­my­lė­jo. 

„Tuo­met bu­vo ma­din­ga vy­rams vyk­ti į dar­bus šach­to­se. Su­grį­žęs kraš­tie­tis pa­si­gy­rė, kad su ma­no tė­čiu vie­no­je šach­to­je dir­bo, net pa­siū­lė jam laiš­ką pa­ra­šy­ti. Ga­vęs ma­no laiš­ką, tė­vas kaip­mat par­vy­ko. Jį pri­tren­kė ma­no gy­ve­ni­mas“, – sun­kius pa­aug­lys­tės me­tus me­na Jad­vy­ga.

Uoš­vis pa­dė­ko­jo, kad re­tą pa­var­dę iš­plė­tė

Kiek­vie­no žmo­gaus jau­nys­tė sa­vaip ža­vi. Jad­vy­ga bai­gė re­ži­sū­rą kul­tū­ros tech­ni­ku­me, o di­plo­mi­nei prak­ti­kai bu­vo pa­skir­ta į Aly­taus kul­tū­ros na­mus, ku­riuo­se dir­bo Do­mas Dab­riš­ka, Va­len­ti­nas ir Ja­ni­na Kir­liai. „Ma­no bū­si­ma­sis vy­ras bu­vo pir­mas, ku­ris at­ėjo į Kir­lie­nės ku­ria­mą pir­mą­jį ša­ly­je pra­mo­gi­nių šo­kių ko­lek­ty­vą. Va­ka­re jie re­pe­tuo­ja, o mus, prak­ti­kan­tes, nu­siun­čia pa­žiū­rė­ti. Žiū­riu į vie­no vai­ki­no mik­liai šo­kan­čias ko­jas, pa­ke­liu akis – la­bai gra­ži no­sis. Drau­gei ir sa­kau, aiš­ku, juo­kais, kad ši­tas bus ma­no“, – drau­gys­tės su bū­si­mu vy­ru Vy­tau­tu Min­ke­liu pra­džią links­mai pri­si­me­na Jad­vy­ga.

Bet Jad­vy­gą grįž­ti trau­kė ir sa­vas kraš­tas – Vyd­man­tų šilt­na­mių ūkis tu­rė­jo pui­kius kul­tū­ros na­mus, vi­lio­jo va­do­vės pa­rei­go­mis, įreng­tu dvie­jų kam­ba­rių bu­tu. Vis­gi Jad­vy­ga li­ko Aly­tu­je, ga­na pra­sto­je bui­ty­je, ma­žy­čia­me na­me­ly­je.

„Vy­ro tė­tis bu­vo siu­vė­jas. Kar­tą, kai jau au­gi­no­me du sū­nus, jis ta­rė: „Ne­ga­liu žiū­rė­ti, kaip gy­ve­na­te.“ Už­lei­do mums  sa­vo kam­ba­rį. Dar du sū­nūs ten gi­mė. Gy­dy­to­ja Lilija Bar­ti­nin­kie­nė per pa­žin­tis mums su­vei­kė dvie­jų kam­ba­rių bu­tą. Tą pa­čią die­ną per­si­kė­lė­me. Vė­liau  ša­lia vy­ro tė­vų, gy­ve­nu­sių Mer­ki­nės gat­vė­je, var­ga­nai, po tru­pu­tį pa­si­sta­tė­me na­mus. Tė­tu­kas mėg­da­vo pirk­ti tuo­me­ti­nius „Sport­lo­to“ bi­lie­tus, jis mums pa­do­va­no­jo iš­loš­tuo­sius 5 tūks­tan­čius rub­lių. Any­ta sa­vo ven­zliu­kus at­ri­šo.

Taip ir...

Rekomenduojami video