Quantcast
ŠalyjeVerslasŪkininkų žiniosTechnikos kiemasSodybaSužinok. Augink atsakingaiKultūraPatarimaiSvetur Regionai
Bendruomenės
Dievo žodis
Konkursai
Kultūra
Langas
Moters pasaulis
Naujienos
Nuomonės
Patarimai
Šalyje
Sodyba
Sužinok. Augink atsakingai
Sveikata
Svetur
Technikos kiemas
Ūkininkų žinios
Verslas
Regionai
Alytaus
Kauno
Klaipėdos
Marijampolės
Panevėžio
Šiaulių
Tauragės
Telšių
Utenos
Vilniaus
Rubrika
Šernas Veryga išleistas į laisvę

Šį ant­ra­die­nį iš Vil­niaus Ka­ted­ros aikš­tės Aly­taus ra­jo­ne, Pu­nios se­niū­ni­jo­je, Nor­ge­liš­kių kai­me, ša­ly­je ži­no­mos gy­vū­nų glo­bos ben­dro­vės „Nu­a­ras“ Dzū­ki­jos gy­vū­nų prie­žiū­ros cen­tre at­si­dū­ręs šer­nas iš­vež­tas į Pa­ne­vė­žio ra­jo­ne, ne­to­li Ra­my­ga­los esan­čius miš­kus. Po Vil­niaus cen­trą bė­gio­jęs žvė­ris ir ta­pęs sa­vo­tiš­ka įžy­my­be į lais­vę iš­leis­tas ir su ži­no­mo žmo­gaus var­du. Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nist­ro Au­re­li­jaus Ve­ry­gos pa­var­dę jam iš­rin­ko LNK te­le­vi­zi­jos žiū­ro­vai, ku­rie bu­vo pa­kvies­ti siū­ly­ti šer­nui var­dą re­por­ta­že apie Ka­ted­ros aikš­tė­je šio mė­ne­sio pra­džio­je bė­gio­ju­sį žvė­rį.

š­ga­be­no par­si­ve­žęs gy­vū­nų prie­žiū­ros spe­cia­lis­tas

Pir­mo­sio­mis šio mė­ne­sio die­no­mis Vil­niaus cen­tre, Ka­ted­ros aikš­tė­je, pa­si­ro­dęs bė­gio­jan­tis šer­nas Aly­taus ra­jo­ne, Pu­nios se­niū­ni­jo­je, Nor­ge­liš­kių kai­me esan­čia­me „Nu­a­ro“ Dzū­ki­jos gy­vū­nų prie­žiū­ros cen­tre at­si­dū­rė ne­at­si­tik­ti­nai.

Dėl lau­ki­nių gy­vū­nų glo­bos prie­mo­nių tei­ki­mo Vals­ty­bi­nė sau­go­mų te­ri­to­ri­jų tar­ny­ba prie Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos yra su­da­riu­si su­tar­tį su ša­lies Gy­vū­nų glo­bė­jų aso­cia­ci­ja. Tad šiems ne­ti­kė­tai pa­si­ro­džius ur­ba­ni­zuo­to­se te­ri­to­ri­jo­se, kaip at­si­ti­ko šiuo at­ve­ju, ar ga­vus pra­ne­ši­mų apie to­kių gy­vū­nų ne­tei­sė­tą lai­ky­mą, ben­druo­ju pa­gal­bos te­le­fo­nu 112 pra­ne­ša­ma aso­cia­ci­jai.

Gy­vū­nų glo­bė­jų aso­cia­ci­ja ima or­ga­ni­zuo­ti lai­ki­ną lau­ki­nių gy­vū­nų glo­bą.

Ga­vus pra­ne­ši­mą apie sos­ti­nė­je, Ka­ted­ros aikš­tė­je, laks­tan­tį šer­ną, at­vy­ku­si aso­cia­ci­jos ko­man­da pir­miau­sia nuo­to­li­niu bū­du už­mig­dė žvė­rį. At­ga­ben­ti į lai­ki­nus na­mus bu­vo iš­kvies­tas ben­dro­vės „Nu­a­ras“ Dzū­ki­jos gy­vū­nų prie­žiū­ros cen­tro, esan­čio Aly­taus ra­jo­ne, Pu­nios se­niū­ni­jo­je, Nor­ge­liš­kių kai­me, gy­vū­nų prie­žiū­ros spe­cia­lis­tas Re­na­tas Sar­ta­na­vi­čius. Jis au­to­mo­bi­liu šer­ną iš Vil­niaus par­si­ve­žė ge­gu­žės 4-osios pa­ry­čiais.

Kaip sa­kė Gy­vū­nų glo­bė­jų aso­cia­ci­jos va­do­vas Vy­tau­tas Gus­tai­tis, su ur­ba­ni­zuo­to­je te­ri­to­ri­jo­je pa­si­ro­džiu­siu šer­nu rei­ka­lų tu­rė­ti te­ko pir­mą kar­tą.

Šį ant­ra­die­nį, be­veik po pus­tre­čios sa­vai­tės, tas pats gy­vū­nų prie­žiū­ros spe­cia­lis­tas, pa­si­tel­kęs pa­gal­bon drau­gą, žvė­rį au­to­mo­bi­liu iš­ve­žė į Pa­ne­vė­žio ra­jo­ną, ne­to­li Ra­my­ga­los esan­čius miš­kus. Tiek lai­ko už­tru­ko šer­nui tai­ky­tas ka­ran­ti­nas, ty­ri­mas dėl af­ri­ki­nio kiau­lių ma­ro pa­vo­jaus, ku­ris pa­ro­dė žvė­rį esan­tį svei­ką, spe­cia­lių nu­me­rių į au­sis, na­vi­ga­ci­jos už­sa­ky­mas, kad bū­tų ga­li­ma ste­bė­ti jo ju­dė­ji­mą lais­vė­je.

Prieš pa­lei­di­mą į lais­vę ve­te­ri­na­ri­jos spe­cia­lis­tai jam į au­sis įse­gė spe­cia­lius nu­me­rius, taip au­sy­je įseg­ta ir na­vi­ga­ci­ja.

Ke­lio­nei į lais­vę šer­nas bu­vo pa­tal­pin­tas į spe­cia­lų nar­vą, šis ap­klo­tas už­tie­sa­lais.

Kaip sa­kė R.Sar­ta­na­vi­čius, ke­lio­nės pra­džio­je žvė­ris nar­ve šiek tiek blaš­kė­si, bet ne­tru­kus nu­ri­mo, ir Ra­my­ga­la pa­siek­ta sėk­min­gai.

„Kai bu­vo pa­va­din­tas Ve­ry­ga, ėmė sto­vė­ti ant dvie­jų ko­jų“

Dzū­ki­jos gy­vū­nų prie­žiū­ros cen­tre Vil­niaus įžy­my­be ta­pęs maž­daug vie­nų me­tų šer­nas gy­ve­no nar­ve, ir ja­me ne­blo­gai jau­tė­si. Lei­do­si še­ria­mas iš ran­kų žo­lė­mis, bul­vė­mis, grū­dais. Tai, gy­vū­nų pri­žiū­rė­to­jų pa­ste­bė­ji­mu, ro­do, kad jis yra pri­jau­kin­tas, gal­būt pa­bė­gęs iš glo­bo­ju­sių žmo­nių.

Šiam šer­nui var­dą rin­ko LNK te­le­vi­zi­jos žiū­ro­vai, kai to­kia ga­li­my­bė jiems bu­vo su­teik­ta pa­ro­džius re­por­ta­žą apie Vil­niaus cen­tre bė­gio­ju­sį šer­ną.

Di­džiau­sio pa­lai­ky­mo su­rin­ko svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nist­ro Au­re­li­jaus Ve­ry­gos pa­var­dė. Ve­ry­gos var­dą žiū­ro­vai šer­nui pa­siū­lė dėl kon­kre­čios prie­žas­ties – žvė­ris ge­ria tik van­de­nį ir ne­ėda mė­sos. Ma­tyt, mi­nist­ras te­le­vi­zi­jos žiū­ro­vams aso­ci­juo­ja­si su svei­ku gy­ve­ni­mu bū­du, gal­būt al­ko­ho­lio par­da­vi­mo ap­ri­bo­ji­mais.

Tad į lais­vę šer­nas iš­leis­tas jau tu­rin­tis Ve­ry­gos var­dą.

„Kai bu­vo pa­va­din­tas Ve­ry­ga, ėmė sto­vė­ti ant dvie­jų ko­jų. Kai aš jį va­di­nau Go­ša, tik šni­pu dau­žė gro­tas, gal jam ne­pa­ti­ko var­das“, – šmaikš­ta­vo gy­vū­nų prie­žiū­ros spe­cia­lis­tas R.Sar­ta­na­vi­čius.

Jo tei­gi­mu, glo­bo­ti­nis sve­ria apie 100 ki­log­ra­mų, gal apie de­šimt ki­log­ra­mų pri­au­go bū­da­mas cen­tre.

Ko­dėl pa­si­rink­tos Ra­my­ga­los apy­lin­kės?

Gy­vū­nų glo­bė­jų aso­cia­ci­jos va­do­vo V.Gus­tai­čio tei­gi­mu, šer­no pa­lei­di­mo į lais­vę vie­tą nu­ro­dė Vals­ty­bi­nė sau­go­mų te­ri­to­ri­jų tar­ny­ba prie Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos.

„Tai te­ri­to­ri­ja, pra­ėju­si af­ri­ki­nio kiau­lių ma­ro eta­pą, čia ge­ra mi­ty­bi­nė ba­zė, stumb­rų gy­ve­na­mo­ji vie­ta. Ka­dan­gi stumb­rai yra ste­bi­mi, tuo pačiu bus galima ste­bėti ir šį šer­ną. Na­vi­ga­ci­ja jam su­mon­tuo­ta moks­lo tiks­lais dėl af­ri­ki­nio kiau­lių ma­ro ste­bė­ji­mo. Pa­ga­liau yra vi­suo­me­nės no­ras ži­no­ti šio šer­no bu­vi­mo vie­tą“, – aiš­ki­no Vals­ty­bi­nės sau­go­mų te­ri­to­ri­jų tar­ny­bos Bio­lo­gi­nės įvai­ro­vės sky­riaus vy­riau­sia­sis spe­cia­lis­tas Lai­mu­tis Bud­rys.

 

Alma MOSTEIKAITĖ

Rekomenduojami video