Quantcast
ŠalyjeVerslasŪkininkų žiniosTechnikos kiemasSodybaPatarimaiKultūraSveikata Regionai
Bendruomenės
Dievo žodis
Konkursai
Kultūra
Langas
Moters pasaulis
Naujienos
Nuomonės
Patarimai
Šalyje
Sodyba
Sveikata
Technikos kiemas
Ūkininkų žinios
Verslas
Regionai
Alytaus
Kauno
Klaipėdos
Marijampolės
Panevėžio
Šiaulių
Tauragės
Telšių
Utenos
Vilniaus
Rubrika
„Sa­ka­lė­ly­je” sre­bia­ma ne­ei­li­nė val­dy­mo ko­šė

Aly­taus „Sa­ka­lė­lio“ pra­di­nė­je mo­kyk­lo­je pas­ta­ruo­ju me­tu su­si­klos­tė ne­ei­li­nė si­tu­a­ci­ja. Dar sau­sio pra­džio­je dvi šios švie­ti­mo įstai­gos dar­buo­to­jos di­rek­to­rei pa­ra­šė pra­šy­mus at­leis­ti iš dar­bo. Sau­sio vi­du­ry­je mo­kyk­los va­do­vė pra­šy­mus ten­ki­no ir tuoj pat įgi­jo ne­dar­bin­gu­mą, ne­pa­ra­šy­da­ma įsa­ky­mų jas at­leis­ti.

 Pa­gal mo­kyk­lo­je esan­čius pa­rei­gy­bių ap­ra­šy­mus vie­na iš pra­šan­čių­jų at­leis­ti iš dar­bo pra­dė­jo lai­ki­nai vyk­dy­ti di­rek­to­riaus funk­ci­jas. Taip jau su­si­klos­tė, kad pra­ėju­sios sa­vai­tės pa­bai­go­je „Sod­ra“ bu­vo in­for­muo­ta apie nu­trauk­tas dar­bo su­tar­tis su pra­šy­mus at­leis­ti iš dar­bo pa­tei­ku­sio­mis dar­buo­to­jo­mis, tik ne­aiš­ku, ko­kiu pa­grin­du su jo­mis nu­trauk­tos šios su­tar­tys.

Kon­flik­ti­nė pa­dė­tis – nuo šių moks­lo me­tų pra­džios

Dar per­nykš­tę va­sa­rą Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Švie­ti­mo ir spor­to sky­rių pa­sie­kė „Sa­ka­lė­lio“ pra­di­nės mo­kyk­los ben­druo­me­nės nu­si­skun­di­mai dėl no­ri­mos at­leis­ti iš dar­bo vie­nos mo­ky­to­jos ir nu­ma­ty­tos keis­ti mo­kyk­los vi­daus struk­tū­ros. Ne­va taip su­si­do­ro­ja­ma su „Sa­ka­lė­lio“ di­rek­to­rei Vir­gi­ni­jai Vi­tuns­kai­tei ne­įtin­kan­čiais dar­buo­to­jais.

Tik pra­si­dė­jus moks­lo me­tams, per­nykš­čio rug­sė­jo pra­džio­je, mo­kyk­lo­je ap­si­lan­kė mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rių ir sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Švie­ti­mo ir spor­to sky­riaus spe­cia­lis­tų ko­man­da. Di­rek­to­rei bu­vo pa­teik­ti ke­li pa­siū­ly­mai, kaip reik­tų ban­dy­ti spręs­ti at­si­ran­dan­čius ne­su­ta­ri­mus. Net re­ko­men­duo­ta pa­si­nau­do­ti me­dia­to­riaus – as­mens, spren­džian­čio gin­čą tarp ša­lių, pa­slau­go­mis.

Rug­sė­jo vi­du­ry­je mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Švie­ti­mo ir spor­to sky­riaus ve­dė­jas Vy­tuo­lis Va­lū­nas pats pa­skam­bi­no „Sa­ka­lė­lio“ di­rek­to­rei V.Vi­tuns­kai­tei ir pa­si­tei­ra­vo, ar ap­si­spręs­ta dėl me­dia­to­riaus. Jam bu­vo pra­neš­ta, kad dau­gu­ma ben­druo­me­nės vis dėl­to pa­gei­dau­ja mi­nė­to spe­cia­lis­to pa­gal­bos.

Šian­dien aiš­ku, kad me­dia­to­riaus mo­kyk­lo­je ne­bu­vo iki šiol. Švie­ti­mo ir spor­to sky­riaus ve­dė­jo tei­gi­mu, gal­būt nu­spręs­ta, kad jo ne­rei­kia, nes si­tu­a­ci­ja kei­čia­si.

Ta­čiau apie tai, kad si­tu­a­ci­ja „Sa­ka­lė­ly­je“ ne­pa­ge­rė­jo, liu­di­ja šie­me­čio sau­sio 4-ąją mo­kyk­los di­rek­to­rei įteik­ti dvie­jų dar­buo­to­jų – an­glų kal­bos mo­ky­to­jos ir mo­ky­mo da­lies ad­mi­nist­ra­to­rės bei raš­ti­nės ad­mi­nist­ra­to­rės – pra­šy­mai nuo sau­sio 23-io­sios at­leis­ti iš dar­bo. Abi nu­ro­dė prak­tiš­kai tas pa­čias prie­žas­tis – pas­ta­ruo­ju me­tu esan­čią ne­ma­lo­nią, bau­gi­nan­čią, že­mi­nan­čią, įžei­džian­čią dar­bo ap­lin­ką, psi­cho­lo­gi­nį smur­tą, ku­ris pa­si­reiš­kia ig­no­ra­vi­mu, ne­pa­grįs­tais kal­ti­ni­mais, pa­sie­ki­mų nu­ver­ti­ni­mais.

Jos iš dar­bo pa­pra­šė at­leis­ti nuo sau­sio 23-io­sios.

Ko­kiu pa­grin­du jos bu­vo at­leis­tos?

Sau­sio 20-ąją jos jau ga­vo pri­klau­san­čias iš­mo­kas, „Sod­ra“ bu­vo in­for­muo­ta apie nu­trauk­tas dar­bo su­tar­tis. Ta­čiau iš­ky­la klau­si­mas, ko­kiu pa­grin­du jos bu­vo at­leis­tos iš dar­bo, nes mo­kyk­los di­rek­to­rės įsa­ky­mu tai pa­da­ry­ta ne­bu­vo.

Sau­sio 13-ąją ji raš­tu pa­tvir­ti­no, kad pra­šy­mus ten­ki­na. O sau­sio 16-ąją įgi­jo ne­dar­bin­gu­mą, ku­rį tu­ri iki šiol. Pa­gal pa­rei­gy­bių ap­ra­šy­mus V.Vi­tuns­kai­tę ėmė pa­va­duo­ti pra­šy­mą at­leis­ti iš dar­bo pa­ra­šiu­si an­glų kal­bos mo­ky­to­ja, mo­ky­mo da­lies ad­mi­nist­ra­to­rė, ji to­kių įsa­ky­mų ne­pa­si­ra­šė.

Ji iš dar­bo at­leis­ti, pa­vyz­džiui, sa­vęs ir ne­ga­lė­jo. To­kios val­dy­mo ko­šės dar ne­bū­ta nė vie­no­je mies­to švie­ti­mo įstai­go­je. Iš at­siųs­tų su­si­ra­ši­nė­ji­mų su mo­kyk­los di­rek­to­re ma­ty­ti, kad ji dar­bi­nius ry­šius pa­lai­kė ir tu­rė­da­ma ne­dar­bin­gu­mą.

Kas ėmė srėb­ti to­kią ko­šę?

Šios sa­vai­tės pra­džio­je Švie­ti­mo ir spor­to sky­rius pir­ma­sis ėmė­si tvar­ky­ti ne­įpras­tai su­si­klos­čiu­sių val­dy­mo rei­ka­lų „Sa­ka­lė­ly­je“. Pra­šy­mus at­leis­ti iš dar­bo pa­ra­šiu­sioms dar­buo­to­joms nu­ro­dy­ta at­ei­ti į dar­bą sau­sio 23-iąją. Svars­ty­tos ke­lios iš­ei­tys, kaip iš­bris­ti iš to­kios si­tu­a­ci­jos.

Švie­ti­mo ir spor­to sky­riaus ve­dė­jo V.Va­lū­no tvir­ti­ni­mu, jei „Sa­ka­lė­lio“ di­rek­to­rė bū­tų no­rė­ju­si pa­si­ra­šy­ti įsa­ky­mus dėl dar­buo­to­jų at­lei­di­mo, ga­lė­jo tai pa­da­ry­ti, ne­bū­tų pri­vi­ru­si to­kios ko­šės. Kas gali paneigti, kad direktorė taip norėjo pasi­ty­čioti iš atleidžiamų darbuo­tojų.

Sau­sio 23-iąją Aly­taus mies­to me­ras Ne­ri­jus Ce­siu­lis pa­si­ra­šė po­tvar­kį, ku­riuo nuo tos die­nos nu­trauk­ta dar­bo su­tar­tis su an­glų kal­bos mo­ky­to­ja, mo­ky­mo da­lies ad­mi­nist­ra­to­re, lai­ki­nai vyk­dan­čia mo­kyk­los di­rek­to­rės funk­ci­jas. Taip jau su­si­klos­tė, kad vie­ną­kart dėl šios dar­buo­to­jos at­lei­di­mo ne­tei­sin­gai bu­vo in­for­muo­ta „Sod­ra“, o dar­bo su­tar­tis nu­trauk­ta me­ro po­tvar­kiu.

Nuo sau­sio 24-osios me­ras taip pat sa­vo po­tvar­kiu lai­ki­nai va­do­vau­ti „Sa­ka­lė­liui“ pa­sky­rė šios mo­kyk­los Ūkio ir ben­drų­jų rei­ka­lų ad­mi­nist­ra­to­rę Si­mo­ną Mar­čiu­lai­tie­nę. Pas­ta­ro­sios pa­si­tei­ra­vus, ko­kiu pa­grin­du da­bar jau bu­vu­sioms mo­kyk­los dar­buo­to­joms sau­sio 20-ąją bu­vo iš­mo­kė­tos pri­klau­san­čios iš­mo­kos ir pra­neš­ta „Sod­rai“ apie at­lei­di­mą, ji pa­reiš­kė, kad tai pa­sa­ky­tų va­do­vas. Su V.Vi­tuns­kai­te su­si­siek­ti ne­pa­vy­ko.

At­leis­tos dar­buo­to­jos ke­ti­na ieš­ko­ti tei­si­nės pa­gal­bos

At­leis­ta iš dar­bo lai­ki­nai mo­kyk­los di­rek­to­riaus funk­ci­jas vyk­džiu­si dar­buo­to­ja, taip pat ir ki­ta ke­ti­na ieš­ko­ti tei­si­nės pa­gal­bos, spren­džiant jų at­lei­di­mą. Lai­ki­nai „Sa­ka­lė­liui“ va­do­va­vu­si an­glų kal­bos mo­ky­to­ja ir mo­ky­mo da­lies ad­mi­nist­ra­to­rė sa­kė ne­su­pran­tan­ti, kaip me­ras ga­lė­jo ją at­leis­ti, nes jis nė­ra jos darb­da­vys, da­bar at­seit taip iš­ei­na, kad meras iš dar­bo at­lei­do an­glų kal­bos mo­ky­to­ją. Mano, kad tai aki­vaizdus mero įgaliojimų virši­jimas.

Ka­dan­gi mo­kyk­los raš­ti­nės ad­mi­nist­ra­to­rė at­leis­ta ne­tu­rint „Sa­ka­lė­lio“ va­do­vo įsa­ky­mo, ji taip pat ne­ke­ti­na su tuo su­si­tai­ky­ti.

„Da­bar si­tu­a­ci­ja to­kia, kad me­ras at­lei­do an­glų kal­bos mo­ky­to­ją, o tai ne jo kom­pe­ten­ci­ja. Taip ne­ga­li bū­ti“

Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos Kul­tū­ros, švie­ti­mo ir spor­to ko­mi­te­to na­rė Lau­ra Ra­dze­vi­čiū­tė pa­ren­gė ir, kaip pa­ti sa­ko, už­re­gist­ra­vo tarnybinį pra­ne­ši­mą apie da­bar­ti­nę pa­dė­tį „Sa­ka­lė­ly­je“ mies­to me­rui, jos at­sto­vau­ja­mam ko­mi­te­tui, vi­siems ta­ry­bos na­riams, švie­ti­mo sis­te­mos prof­są­jun­gie­čiams. Pra­šo­ma ini­ci­juo­ti tar­ny­bi­nį pa­tik­ri­ni­mą šio­je mo­kyk­lo­je ir pri­im­ti spren­di­mus dėl di­rek­to­rės V.Vitunskaitės veiks­mų tei­sė­tu­mo, išsiaiškinti, ko­kiu pa­grin­du „Sod­rai“ pra­neš­ta apie dvie­jų dar­buo­to­jų so­cia­li­nio drau­di­mo pa­bai­gą ir ko­kiu pa­grin­du me­ras at­lei­do lai­ki­ną­ją „Sa­ka­lė­lio“ di­rek­to­rę iš pa­rei­gų.

„Da­bar iš tiesų si­tu­a­ci­ja to­kia, kad me­ras at­lei­do an­glų kal­bos mo­ky­to­ją, o tai ne jo kom­pe­ten­ci­ja. Taip dar nė­ra bu­vę ir ne­ga­li bū­ti“, – įsitiki­nusi L.Radzevičiūtė.

Ji sakė, kad me­ras, įver­tin­da­mas si­tu­a­ci­jos su­dė­tin­gu­mą, pir­miau­siai tu­rė­jo pa­skir­ti lai­ki­nai, iki kol di­rek­to­rei baig­sis ne­darb­ingu­mas, ei­nan­tį di­rek­to­riaus pa­rei­gas as­me­nį, o ne sku­bė­ti atleisti an­glų kal­bos mo­ky­to­ją, ku­rios pa­rei­gy­bės in­struk­cijo­je bu­vo įrašy­tas di­rek­to­rės pa­va­da­vi­mas jos li­gos ir atos­to­gų at­ve­jais: „Jau čia ne tik di­rek­to­rė ty­čio­ja­si iš dar­buo­to­jų, bet ir me­ras. Be­je, šiuo at­ve­ju, manau, iš­min­tin­giau­sias žings­nis bū­tų bu­vęs pa­va­duo­jan­čiu as­me­niu pa­skir­ti žmo­gų iš sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nis­traci­jos Švie­ti­mo ir spor­to sky­riaus.“

L.Radze­vi­čiū­tės teigimu, įver­ti­nus vi­sas fak­ti­nes ap­lin­ky­bes ir vi­są šią si­tu­a­ci­ją, aki­vaiz­du, kad ,,Sa­ka­lė­lio“ pra­di­nės mo­kyk­los di­rek­to­rė V.Vi­tuns­kai­tė tu­ri mies­to me­ro N.Ce­siu­lio bei vi­ce­me­rės Jur­gi­tos Šu­ke­vi­čie­nės už­nu­ga­rį, to­dėl nie­kas ne tik kad ne­si­i­ma iš es­mės spręs­ti su­si­da­riu­sios padėties, bet ir ap­si­me­ta, jog nie­ko blo­go šio­je įstai­go­je ne­vyks­ta, ne­už­kar­domas aki­vaiz­dus mo­bin­gas bei ne­igia­ma psich­olo­gi­nė at­mo­sfe­ra „Sakalėlyje”.

Rekomenduojami video