Quantcast
ŠalyjeVerslasŪkininkų žiniosTechnikos kiemasSodybaPatarimaiSveikata Regionai
Bendruomenės
Dievo žodis
Konkursai
Langas
Moters pasaulis
Naujienos
Nuomonės
Patarimai
Šalyje
Sodyba
Sveikata
Technikos kiemas
Ūkininkų žinios
Verslas
Regionai
Alytaus
Kauno
Klaipėdos
Marijampolės
Panevėžio
Šiaulių
Tauragės
Telšių
Utenos
Vilniaus
Rubrika
„Re­a­ly­bė ir sie­kia­my­bė: vai­kai gy­ve­na ir au­ga ins­ti­tu­ci­nė­je glo­bo­je, nors tu­rė­tų aug­ti savo šei­mo­se”

„Prieš tei­siant ma­ne ir ma­no din­gi­mą, no­rė­čiau pa­pa­sa­kot kaip tam „šei­my­nų cen­tre“ auk­lė­to­jai auk­lė­ja še­šia­me­čius… „Auk­lė­ji­mo“ pa­vyz­dys, kaip auk­lė­to­jas pa­si­el­gė su še­šia­me­čiu vai­ku, kai jis at­si­sa­kė val­gyt: „tu ***** ne­gau­si dau­giau nie­ka­da nie­ko, ką gau­na ki­ti“ ir pra­dė­jo tą vai­ką tran­ky­ti. Ir ne, mie­lie­ji fa­ce­bo­o­ko dė­dės, aš ne­gast­ro­liuo­ju su ber­nais da­bar“.

To­kio tu­ri­nio še­šio­li­ka­me­tės aly­tiš­kės laiš­kas vir­tu­a­lio­je erd­vė­je pa­si­ro­dė jau po ke­lių va­lan­dų, kai bu­vo pa­skelb­ta jos pa­ieš­ka, ir su­kė­lė daug dis­ku­si­jų. Vieni ko­men­ta­to­riai at­vi­rai ra­šė, kad „džiau­gia­si mer­gi­nos stip­ry­be“, „no­ru ap­gin­ti ma­ža­me­čius“, juk še­še­rių me­tų vai­kas ne­pa­pa­sa­kos, kas su juo da­ro­ma, o ir ne­tu­ri kam pa­pa­sa­ko­ti. Ki­ti – taip pat azar­tiš­kai pik­ti­no­si pa­aug­lių ne­at­sa­kin­gu­mu.

Iš Aly­taus mies­to šei­mos cen­tro ben­druo­me­ni­nių vai­kų glo­bos na­mų pa­si­ša­li­nu­sios ne­pil­na­me­tės nuo­mo­nė dėl ga­li­mai įstai­go­je pa­ti­ria­mo smur­to, pa­vie­šin­ta vie­šo­jo­je erd­vė­je, bu­vo ap­tar­ta ir Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės va­do­vų ini­ci­juo­ta­me pa­si­ta­ri­me. Dėl ga­li­mo smur­to ben­druo­me­ni­niuose vai­kų glo­bos na­muo­se yra pra­dė­tas iki­teis­mi­nis ty­ri­mas.

Aly­taus nau­jie­nos“ šio įvy­kio kon­teks­te pa­kal­bi­no įvai­rių įstai­gų spe­cia­lis­tus, aly­tiš­kius, ku­rie yra pri­si­lie­tę prie vai­kų glo­bos pro­ce­so, pa­pra­šė­me ir psi­cho­lo­gės ko­men­ta­ro.

„Į šią si­tu­a­ci­ją žiū­ri­me rim­tai“

Pa­sak Ak­vi­lės Vo­ve­rie­nės, Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos So­cia­li­nės pa­ra­mos sky­riaus ve­dė­jos, mū­sų mies­te vei­kia pen­kios so­cia­li­nių pa­slau­gų įstai­gos: BĮ Aly­taus nak­vy­nės na­mai, BĮ Aly­taus mies­to šei­mos cen­tras, VšĮ Aly­taus mies­to so­cia­li­nių pa­slau­gų cen­tras, VšĮ Aly­taus me­di­ci­ni­nės re­a­bi­li­ta­ci­jos ir spor­to cen­tras, VšĮ Aly­taus mies­to ben­druo­me­nės cen­tras, taip pat so­cia­li­nes pa­slau­gas tei­kia įvai­rios ne­vy­riau­sy­bi­nės or­ga­ni­za­ci­jos.

Aly­taus mies­to šei­mos cen­tras, ku­rio būs­ti­nė – Vil­ties gat­vė­je, Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos spren­di­mu 2018 me­tais bu­vo įkur­tas vie­to­je Aly­taus vai­kų glo­bos na­mų, vei­ku­sių An­ta­no Juo­za­pa­vi­čiaus gat­vė­je.

A.Vo­ve­rie­nė, pa­klaus­ta, ku­rio­je šei­my­no­je ta­ria­mai smur­tau­ta prieš še­šio­li­ka­me­tę, tei­gė, kad įvy­kis fik­suo­tas Aly­taus mies­to šei­mos cen­tro ben­druo­me­ni­niuo­se vai­kų glo­bos na­muo­se. Į juos pa­te­kę vai­kai ap­gy­ven­di­na­mi pen­kio­se šei­my­no­se, ga­li­mas in­ci­den­tas fik­suo­tas Kal­nų gat­vė­je įsi­kū­ru­sio­je šei­my­no­je.

„Į šią si­tu­a­ci­ją žiū­ri­me rim­tai. Nuo in­for­ma­ci­jos ga­vi­mo nuo­lat ben­dra­dar­biau­ja­ma ir kon­tak­tuo­ja­ma su vi­so­mis su­si­ju­sio­mis ins­ti­tu­ci­jo­mis. Bu­vo su­reng­tas pa­si­ta­ri­mas su Vals­ty­bės vai­ko tei­sių ap­sau­gos ir įvai­ki­ni­mo tar­ny­bos prie SADM Aly­taus ap­skri­ties Vai­ko tei­sių sky­riaus, Aly­taus mies­to šei­mos cen­tro, Švie­ti­mo ir spor­to bei So­cia­li­nės pa­ra­mos sky­rių va­do­vais ir dar­buo­to­jais. Ne­pil­na­me­tė šiuo me­tu gy­ve­na sa­vo šei­mo­je. Jai, jos šei­mos na­riams ir ben­druo­me­ni­nių vai­kų glo­bos na­mų šei­my­nos, ku­rio­je bu­vo glo­bo­ja­ma ne­pil­na­me­tė, vai­kams tei­kia­ma rei­kia­ma pa­gal­ba“, – to­kią in­for­ma­ci­ją pa­tei­kė so­cia­li­nę sri­tį ku­ruo­jan­ti Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės me­ro pa­va­duo­to­ja Jur­gi­ta Šu­ke­vi­čie­nė.

„Smur­to at­ve­jų prieš ma­ža­me­čius ar pa­aug­lius tik­rai pa­si­tai­ko“

Šiuo me­tu dėl ga­li­mo smur­to ben­druo­me­ni­nių vai­kų glo­bos na­muo­se yra pra­dė­tas iki­teis­mi­nis ty­ri­mas. Ne vie­nam aly­tiš­kiui ky­la klau­si­mų, ko­kio­mis ap­lin­ky­bė­mis yra pra­de­da­mi iki­teis­mi­niai ty­ri­mai ir ko­kia baus­mė grės­tų dar­buo­to­jui, smur­tau­jan­čiam prieš ne­pil­na­me­čius? Ap­skri­tai, kur pa­aug­lys, prieš ku­rį smur­tau­ja­ma, tu­ri kreip­tis ir ko­kia tvar­ka? Do­mi­mės ir sta­tis­ti­ka, kiek smur­to prieš vai­kus ir pa­aug­lius at­ve­jų pas­ta­rai­siais me­tais yra nu­sta­ty­ta.

Aly­taus ap­skri­ties vy­riau­sio­jo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to Ko­mu­ni­ka­ci­jos po­sky­rio vy­riau­sio­ji spe­cia­lis­tė Eg­lė Ka­čins­kie­nė su­ti­ko apie tai pa­kal­bė­ti pla­čiau.

„Įvy­kio ap­lin­ky­bių pa­tiks­li­ni­mai ar­ba iki­teis­mi­niai ty­ri­mai pra­de­da­ma ne­del­siant, ga­vus Vals­ty­bi­nės vai­ko tei­sių ap­sau­gos tar­ny­bos raš­tą, so­cia­li­nių dar­buo­to­jų ar pe­da­go­gų in­for­ma­ci­ją ar­ba ki­to as­mens pa­reiš­ki­mą dėl ga­li­mo smur­ta­vi­mo at­ve­jo. Smur­to at­ve­jų prieš ma­ža­me­čius ar pa­aug­lius tik­rai pa­si­tai­ko, to­dėl pa­tys pa­aug­liai ga­li tie­sio­giai skam­bin­ti te­le­fo­nu 112 ir pra­neš­ti apie in­ci­den­tą. Dėl ma­ža­me­čių vai­kų daž­niau­siai krei­pia­si so­cia­li­niai dar­buo­to­jai ar pe­da­go­gai, pa­ste­bė­ję įta­ri­mą ke­lian­čių veiks­nių. Svar­bus vaid­muo taip pat ati­ten­ka ir Vai­ko tei­sių ap­sau­gos tar­ny­bai, ku­ri be­tar­piš­kai ben­drau­ja su po­li­ci­jos pa­rei­gū­nais.

Vi­so­je Aly­taus ap­skri­ty­je šiais me­tais yra pra­dė­ta 19 iki­teis­mi­nių ty­ri­mų dėl smur­ta­vi­mo ar­ti­mo­je ap­lin­ko­je ir 17 iki­teis­mi­nių ty­ri­mų, kai ne­pil­na­me­čiai nu­ken­tė­jo ki­to­kio­mis ap­lin­ky­bė­mis.

Kal­bant apie baus­mes, jei­gu smur­to at­ve­jai tik­rai bu­vo įro­dy­ti, tai ati­tin­ka­mai nuo si­tu­a­ci­jos jie ap­ra­šy­ti LR Bau­džia­mo­jo ko­dek­so 140 str. „Fi­zi­nio skaus­mo su­kė­li­mas ar ne­žy­mus svei­ka­tos su­trik­dy­mas“. (1. Tas, kas muš­da­mas ar ki­taip smur­tau­da­mas su­kė­lė žmo­gui fi­zi­nį skaus­mą ar­ba ne­žy­miai jį su­ža­lo­jo ar trum­pam su­sarg­di­no, bau­džia­mas vie­šai­siais dar­bais ar­ba lais­vės ap­ri­bo­ji­mu, ar­ba areš­tu, ar­ba lais­vės at­ėmi­mu iki vie­ne­rių me­tų. 2. Tas, kas šio straips­nio 1 da­ly­je nu­ro­dy­tą vei­ką pa­da­rė sa­vo ar­ti­ma­jam gi­mi­nai­čiui ar šei­mos na­riui, bau­džia­mas vie­šai­siais dar­bais ar­ba lais­vės ap­ri­bo­ji­mu, ar­ba areš­tu, ar­ba lais­vės at­ėmi­mu iki dve­jų me­tų. 3. Tas, kas šio straips­nio 1 da­ly­je nu­ro­dy­tą vei­ką pa­da­rė ma­ža­me­čiui ar­ba kan­kin­da­mas nu­ken­tė­ju­sį as­me­nį, bau­džia­mas bau­da ar­ba areš­tu, ar­ba lais­vės at­ėmi­mu iki dve­jų me­tų.“)

Ko­kiu prin­ci­pu ir pa­gal ko­kius kri­te­ri­jus pri­ima­mi dar­buo­to­jai?

Kaip į ži­nią apie ga­li­mą vai­ko tei­sių pa­žei­di­mą vai­kų glo­bos na­muo­se re­a­ga­vo ins­ti­tu­ci­jos, ku­rios pa­grin­di­nė mi­si­ja – vai­ko tei­sių ap­sau­ga, spe­cia­lis­tai?

Re­na­ta Kruk, Aly­taus ap­skri­ties vai­ko tei­sių ap­sau­gos sky­riaus ve­dė­ja tei­gė: „Mū­sų pri­ori­te­tas yra vai­ko sau­gu­mas, to­dėl ne­del­siant bu­vo pra­dė­tas vai­kų si­tu­a­ci­jos ver­ti­ni­mas, ben­dra­vo­me su vai­kais, iš­klau­sė­me jų nuo­mo­nę. Vi­sais at­ve­jais, kai yra gau­na­ma in­for­ma­ci­ja apie bet ko­kį ga­li­mą smur­tą prieš vai­kus, vai­ko tei­sių gy­nė­jai re­a­guo­ja grei­tai, apie ga­li­mus smur­to at­ve­jus pra­ne­ša­ma tei­sė­sau­gos pa­rei­gū­nams, aiš­ki­na­ma­si si­tu­a­ci­ja ir sten­gia­ma­si už­tik­rin­ti vai­kų sau­gu­mą, rū­pi­na­ma­si psi­cho­lo­gi­ne pa­gal­ba bei ki­to­mis vai­kui rei­ka­lin­go­mis pa­slau­go­mis.

Gau­ta in­for­ma­ci­ja apie bet ko­kios rū­šies smur­tą pa­de­da vai­ko tei­sių gy­nė­jams pa­si­rū­pin­ti vai­kų sau­gu­mu. To­dėl pra­šo­me ne­lik­ti abe­jin­gais iš­gir­dus vai­ko pa­gal­bos šauks­mą, ki­lus nors ma­žiau­siam įta­ri­mui, jog skriau­džia­mas vai­kas, nie­ko ne­lauk­da­mi pra­neš­ki­te apie tai te­le­fo­nu 112 ar­ba kreip­ki­tės į ar­ti­miau­sią Vai­ko tei­sių ap­sau­gos sky­rių.“

Šios tar­ny­bos va­do­vės klau­sia­me: kas ste­bi vals­ty­bi­nė­se glo­bos įstai­go­se au­gan­čių vai­kų psi­cho­lo­gi­nę būk­lę? Ar so­cia­li­niams dar­buo­to­jams me­di­kų pa­tik­ros rei­ka­lin­gos?

„Už vai­kų svei­ka­tos būk­lę at­sa­ko įsta­ty­mi­niai jų at­sto­vai. Ko­kiu prin­ci­pu ir pa­gal ko­kius kri­te­ri­jus pri­ima­mi dar­buo­to­jai į pa­rei­gas, at­sa­ky­ti ga­lė­tų tik darb­da­vys. Vai­ko tei­sių ap­sau­gos ir įvai­ki­ni­mo tar­ny­bos pri­ori­te­tas yra vai­ko sau­gu­mas, to­dėl, kaip jau mi­nė­jau, ne­del­siant bu­vo pra­dė­tas vai­kų si­tu­a­ci­jos ver­ti­ni­mas, ben­dra­vo­me su vai­kais, iš­klau­sė­me jų nuo­mo­nę. Ki­tų įstai­gų dar­bo spe­ci­fi­kos mes ne­ko­men­tuo­ja­me“, – sa­ko Aly­taus ap­skri­ties vai­ko tei­sių ap­sau­gos sky­riaus ve­dė­ja R.Kruk.

Vi­suo­me­nė ste­bi lyg pro pa­di­din­tą stik­lą

Aly­tiš­kiai An­ge­lė ir Jo­nas Skin­kiai do­rais žmo­nė­mis iš­au­gi­no tris sa­vus vai­kus, au­gi­no ir auk­lė­jo vie­nuo­li­ka tė­vų pa­lik­tų vai­kų. Aly­tiš­kiai iki šiol me­na ir džiau­gia­si An­ge­lės iki sa­va­ran­kiš­ko gy­ve­ni­mo ke­lio at­ves­to Re­mi­gi­jaus, vai­ki­no, ku­ris sir­go ge­ne­ti­ne li­ga ir iš ke­tu­rių ga­lū­nių tu­rė­jo tik vie­ną ran­ku­tę, sėk­me.

An­ge­lė įsi­ti­ki­nu­si, kad jo­kiu bū­du ne­ga­li­ma iš vi­suo­me­nės iš­skir­ti žmo­nių, ku­rie už­au­go ne bio­lo­gi­nių tė­vų na­muo­se. Jos ma­ny­mu, ga­bių ir pro­tin­gų vai­kų, kaip ir lin­ku­sių į įvai­rias iš­dai­gas, bu­vo ir yra tiek vals­ty­bi­niuo­se glo­bos na­muo­se, tiek ir šei­mo­se.

Pa­klaus­ta, ar sun­kiau auk­lė­ja­mų tai­kė­si ir tarp jos vie­nuo­li­kos glo­bo­ti­nių, ku­riuos su vy­ru kaip sa­vus ug­dė, An­ge­lė ati­ta­rė ga­na fi­lo­so­fiš­kai: „Kaip ver­tin­si, kaip į tai žiū­rė­si. Jei gė­rio ieš­ko­si, tai jo kiek­vie­na­me vai­ke ra­si“.

Su­tuok­ti­nius, ku­rie ant ko­jų pa­sta­tė bū­rį tė­vų pa­lik­tų vai­kų, šie lan­ko iki šiol. Iš už­sie­nio sa­vu au­to­mo­bi­liu Skin­kių ap­lan­ky­ti par­va­žiuo­ja ir Re­mi­gi­jus, ku­ris tu­ri sa­vo ver­slą, pui­kiai iš­ma­no kom­piu­te­rius ir ki­tą tech­ni­ką. Vi­si jų vai­kai dė­kin­gi įtė­viams.

Apie šian­dien ap­ta­ri­nė­ja­mą si­tu­a­ci­ją ben­druo­me­ni­niuo­se vai­kų glo­bos na­muo­se An­ge­lė ne­lin­ku­si kal­bė­ti. Vis dėl­to ji svars­to: „Ar tik­rai ten ga­lė­jo bū­ti smur­tas? Aš ne­la­bai tuo ti­kiu. Gal tik griež­čiau, reik­liau bu­vo pa­sa­ky­ta?“

An­tra pa­šne­ko­vė, mo­te­ris ne­no­rė­ju­si įvar­din­ti sa­vęs, iš­sa­kė to­kį pa­mąs­ty­mą: „Vi­suo­me­nė į val­diš­kuo­se na­muo­se ver­dan­tį gy­ve­ni­mą vi­sa­da žiū­ri lyg pro pa­di­din­tą stik­lą. Jei tik nu­spręs­da­vo­me kie­me pa­dir­bė­ti, kad ir la­pus su­grėb­ti, tuoj ir pa­si­pi­la pro lan­gus – kaip, varg­še­liai, prie dar­bo len­kia­mi. Ar­ba par­duo­tu­vė­je ap­si­per­kant jau šnibž­da­si, kad nė sal­dai­niu­ko vai­kams ne­nu­pir­ko. Men­ta­li­te­tas lie­tu­vai­čių dar nė­ra aukš­to ly­gio.“ Kal­bi­nant dau­giau so­cia­li­nio dar­bo spe­cia­lis­tų, iš­girs­ta ir to­kia min­tis, kad kam tie vai­kai yra iš­skirs­ty­ti po šei­my­nas? Ne vie­no pa­šne­ko­vo ti­kin­ta, kad po dvi­de­šim­ties me­tų vėl tu­rė­si­me vie­nus vai­kų glo­bos na­mus, nes tai pa­ti ge­riau­sia iš­ei­tis, tik bū­ti­nas nau­jas po­žiū­ris į vai­kų už­im­tu­mą, dar­bi­nį mo­ky­mą.

Ben­dra­me pa­sta­te ki­tas ben­dra­vi­mas, čia leng­viau pa­ste­bi­mas ir ri­bas per­žen­gęs spe­cia­lis­tas. Iš­sa­ky­tas pa­ste­bė­ji­mas, kad šei­my­no­se vis dar ne­iš­spren­džia­mas ir toks klau­si­mas, kai vie­nam iš ma­ža­me­čių vai­kų pri­rei­kia me­di­kų pa­gal­bos, ir jo dar­buo­to­jas ne­ga­li pa­ly­dė­ti į li­go­ni­nės Pri­ėmi­mo ir sku­bios pa­gal­bos sky­rių, nes ne­ga­li pa­lik­ti vie­nų ki­tų vai­kų.

Di­rek­to­rius ne­ko­men­tuo­ja

Iš ben­druo­me­ni­nių vai­kų glo­bos na­mų pa­bė­gus ne­pil­na­me­tei, iš­ki­lo dar vie­nas įdo­mus klau­si­mas – vals­ty­bi­nė­je glo­bos įstai­go­je gy­ve­na 16 me­tų jau­nuo­lis, ku­ris nei mo­ko­si, nei dir­ba. Tai­gi kas rū­pi­na­si jo iš­lai­ky­mu? Ar daž­ni to­kie at­ve­jai? Kas tu­rė­tų to­kius pa­aug­lius ska­tin­ti mo­ky­tis ama­to, pro­fe­si­jos?

„Kai vai­kui teis­mo spren­di­mu nu­sta­to­ma trum­pa­lai­kė so­cia­li­nė glo­ba ir įstai­ga tam­pa jo glo­bė­ju, iš­lai­ky­mas fi­nan­suo­ja­mas sa­vi­val­dy­bės biu­dže­to lė­šo­mis. To­kiu at­ve­ju su vai­ku dir­ba spe­cia­lis­tai tam, kad jis grįž­tų į švie­ti­mo įstai­gą tęs­ti ug­dy­mo­si pro­ce­so ar­ba re­gist­ruo­tų­si Už­im­tu­mo tar­ny­bo­je“, – pa­tiks­li­no Ak­vi­lė Vo­ve­rie­nė, Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės So­cia­li­nės pa­ra­mos sky­riaus ve­dė­ja.

No­rė­jo­si iš­girs­ti ir Aly­taus mies­to šei­mos cen­tro ben­druo­me­ni­nių vai­kų glo­bos na­mų di­rek­to­riaus Ro­mu­čio Že­buo­lio ko­men­ta­rą, bet va­do­vas si­tu­a­ci­jos ne­ko­men­tuo­ja. Ne­su­ti­ko apie įvy­kį pra­ne­šu­sios pa­aug­lės si­tu­a­ci­jos pa­ko­men­tuo­ti ir Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės Švie­ti­mo ir spor­to sky­riaus ve­dė­jo pa­va­duo­to­ja Rim­vy­da Ali­šaus­kie­nė, pa­aiš­kin­da­ma, kad ji jau tu­ri 16 me­tų ir nė­ra moks­lei­vė.

Rekomenduojami video