Quantcast
ŠalyjeVerslasŪkininkų žiniosTechnikos kiemasSodybaSužinok. Augink atsakingaiKultūraPatarimaiSvetur Regionai
Bendruomenės
Dievo žodis
Konkursai
Kultūra
Langas
Moters pasaulis
Naujienos
Nuomonės
Patarimai
Šalyje
Sodyba
Sužinok. Augink atsakingai
Sveikata
Svetur
Technikos kiemas
Ūkininkų žinios
Verslas
Regionai
Alytaus
Kauno
Klaipėdos
Marijampolės
Panevėžio
Šiaulių
Tauragės
Telšių
Utenos
Vilniaus
Rubrika
Pušis nudžiovino užpuolę vabalai. Ar tai bus galutinė išvada?

Aly­taus ku­ror­to gy­ven­to­jai, va­sa­rio vi­du­ry­je pa­ma­tę iš­pjau­tas pu­šis dvie­juo­se Pu­šy­no gat­vės skly­puo­se, krei­pė­si į Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ją, ap­lin­ko­sau­gi­nin­kus, pro­ku­ro­rus, kad bū­tų iš­si­aiš­kin­ta, ar pu­šys ne­bu­vo pik­ty­biš­kai su­nai­kin­tos. Juk, gy­ven­to­jų pa­ste­bė­ji­mu, me­džiai prieš ke­le­rius me­tus pra­dė­jo įtar­ti­nai džiū­ti, da­bar ne­bu­vo ki­to ke­lio kaip juos nu­pjau­ti. Svars­ty­ta, ar to­kiu bū­du skly­pas pres­ti­ži­nė­je mies­to vie­to­je nė­ra pa­pras­čiau­siu ir pi­giau­siu bū­du at­lais­vin­tas sta­ty­boms. Nu­pjau­tų nu­džiū­vu­sių pu­šų ty­ri­mus ėmė or­ga­ni­zuo­ti sa­vi­val­dy­bė ir ap­lin­ko­sau­gi­nin­kai, pro­ku­ro­rai pra­dė­jo ty­ri­mą dėl ga­li­mai su­nai­kin­to ir su­ža­lo­to tur­to. Šian­dien dėl iš­pjau­tų me­džių Pu­šy­no gat­vė­je jau gau­tos eks­per­tų iš­va­dos, ku­rios pa­tvir­ti­na jų džiū­vi­mo prie­žas­tis. Ta­čiau kai ku­rie ku­ror­to gy­ven­to­jai ne­la­bai lin­kę ti­kė­ti šio­mis iš­va­do­mis.

Skly­pus įsi­gi­jo jau su nu­džiū­vu­siais me­džiais

Pu­šy­no g. 30 ir Pu­šy­no g. 32 že­mės skly­pus, ku­rių abie­jų dy­dis – apie 11 arų, per­nai iš pri­va­taus as­mens įsi­gi­jo Vil­niaus gy­ven­to­jas. Maž­daug prieš aš­tuo­nio­li­ka me­tų į šiuos skly­pus bu­vo at­kur­tos nuo­sa­vy­bės tei­sės, vė­liau jie bu­vo par­duo­ti, juos nu­pir­kęs vil­nie­tis – jau tre­čias skly­pų sa­vi­nin­kas.

Jis čia pla­nuo­ja sta­ty­tis gy­ve­na­mą­jį na­mą. Tam ne­pri­eš­ta­rau­ja mies­to pla­na­vi­mo do­ku­men­tai, nes juo­se nu­ma­ty­ta, kad tai ur­ba­ni­zuo­ta te­ri­to­ri­ja.

Kaip sa­kė da­bar­ti­nis mi­nė­tų skly­pų Pu­šy­no gat­vė­je sa­vi­nin­kas, jis šiuos įsi­gi­jo jau su nu­džiū­vu­siais me­džiais, dar no­rė­jęs juos iš­sau­go­ti, dar iš kar­to ne­pjo­vęs, ta­čiau pas­ta­rie­ji pra­dė­jo virs­ti, kel­ti pa­vo­jų kai­my­nams, elek­tros tin­klams. Tad bu­vo kreip­ta­si į mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Ap­lin­kos ap­sau­gos sky­rių dėl iš­da­vi­mo lei­di­mo nu­pjau­ti nu­džiū­vu­sius me­džius.

Per­nykš­tį rug­pjū­tį skly­pus Pu­šy­no gat­vė­je val­dan­čiam vil­nie­čiui bu­vo iš­duo­tas lei­di­mas iš­pjau­ti 16 sau­sų pu­šų ir vie­ną to­kį pat ąžuo­lą. Už to­kių me­džių iš­pjo­vi­mą tei­siš­kai ne­rei­ka­lau­ja­ma at­ly­gin­ti ža­los ar vie­toj jų at­so­din­ti ki­tų me­džių.

To­kiu bū­du va­sa­rio vi­du­ry­je me­džiai pra­dė­jo virs­ti, ki­lo vie­ti­nių gy­ven­to­jų pa­si­pik­ti­ni­mas. Kaip sa­ko ku­ror­te gy­ve­nan­tis An­drie­jus Jakš­tas, ku­ris ėmė­si at­sto­vau­ti pi­lie­tiš­kiems gy­ven­to­jų in­te­re­sams vals­ty­bi­nė­se ins­ti­tu­ci­jo­se, pyk­tis ki­lo ne dėl pjau­na­mų nu­džiū­vu­sių me­džių, bet dėl to, kaip jie ga­lė­jo pra­dė­ti džiū­ti prieš ke­le­rius – dve­jus ar tre­jus – me­tus: „Taip at­si­ti­ko, kai skly­pus įsi­gi­jo vie­ti­niai ver­sli­nin­kai, pa­var­džių ne­no­riu mi­nė­ti. Iki tol me­džiai bu­vo svei­ki, ža­lia­vo, ma­tyt, skly­pą pra­dė­jus ruoš­ti sta­ty­boms, kaž­ko­kiu pa­slap­tin­gu bū­du jie pra­dė­jo džiū­ti.“

Jei me­džiai mi­nė­tuo­se Pu­šy­no gat­vės skly­puo­se bū­tų ža­liuo­jan­tys ir svei­ki, sa­vi­nin­kui ne taip pa­pras­ta bū­tų gau­ti lei­di­mą juos iš­kirs­ti. Tek­tų su­mo­kė­ti at­ku­ria­mą­ją ver­tę, ku­ri siek­tų ke­lis tūks­tan­čius eu­rų.

Ta­čiau es­mė, ar bū­tų net iš­drįs­ta su­teik­ti lei­di­mą iš­pjau­ti 17 svei­ku­tė­lių me­džių. Ar­ba tek­tų įro­dy­ti, kad jie truk­do ko­mu­ni­ka­ci­joms, pa­vyz­džiui, elek­tros tin­klams. Mi­ni­mo­je vie­to­je skly­pų sa­vi­nin­kui sa­vi­val­dy­bė da­vė lei­di­mą iš­kirs­ti dar vie­ną pu­šį, tik jau ne­nu­džiū­vu­sią, bet pavojingai pasvirusią, ku­ri truk­dė elek­tros tie­kė­jams.

Niek­da­riai – įpras­ti­niai va­ba­lai

Ka­dan­gi ku­ror­to gy­ven­to­jai dėl su­nio­ko­tų pu­šų Pu­šy­no gat­vės dvie­juo­se skly­puo­se krei­pė­si į Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bę, Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos Aly­taus re­gio­no ap­lin­kos ap­sau­gos de­par­ta­men­tą, Kau­no apy­gar­dos pro­ku­ra­tū­ros Aly­taus apy­lin­kės pro­ku­ra­tū­rą, vi­sos šios ins­ti­tu­ci­jos ėmė­si veiks­mų iš­si­aiš­kin­ti, ko­dėl bu­vo su­nai­kin­tos pu­šys.

Sa­vi­val­dy­bė ir de­par­ta­men­tas ini­ci­ja­vo iš­pjau­tų me­džių me­die­nos ban­di­nių ir dir­vo­že­mio mė­gi­nių eks­per­ti­zę, ku­ri sa­vi­val­dy­bės biu­dže­tui kai­na­vo apie 700 eu­rų. Pro­ku­ra­tū­ra pa­gal A.Jakš­to pa­reiš­ki­mą pra­dė­jo iki­teis­mi­nį ty­ri­mą, va­do­vau­da­ma­si Bau­džia­muo­ju ko­dek­su dėl tur­to su­nai­ki­ni­mo ir su­ža­lo­ji­mo.

Eks­per­tų iš­va­dų bu­vo lau­kia­ma il­gai, nes rei­kė­jo tin­ka­mų są­ly­gų, tiks­liau – šil­tų orų dir­vo­že­miui iš­tir­ti.

Pa­ga­liau eks­per­tų iš­va­dos jau gau­tos. Lie­tu­vos ag­ra­ri­nių ir miš­kų moks­lo cen­tro fi­lia­las Miš­kų ins­ti­tu­tas kon­sta­ta­vo, kad pa­žeis­tų me­džių sker­smens prie­au­gio ana­li­zė pa­ro­dė, jog me­džiai pra­dė­jo džiū­ti 2015–2017 me­tais. In­jek­ci­jų į me­džius žy­mių ne­ap­tik­ta. To­kiems 116–120 me­tų me­džiams, no­rint juos nu­džio­vin­ti, in­jek­ci­jų reik­tų daug.

Ša­lia pa­žeis­tų me­džių au­gan­tys la­puo­čiai ir vi­jok­liai svei­ki, to­dėl pa­da­ry­ta iš­va­da, kad lais­ty­mas her­bi­ci­dais la­bai ma­žai ti­kė­ti­nas.

Dir­vo­že­mio, kur au­go pa­žeis­ti me­džiai, ana­li­zė ne­pa­ro­dė di­de­lių nu­kry­pi­mų, ga­lė­ju­sių lem­ti jų žū­tį.

Tir­ti me­džiai bu­vo už­pul­ti lie­me­nų ken­kė­jų – ma­žų­jų ir di­džių­jų kir­pi­kų, žie­vėg­rau­žio gra­ve­rio, ūsuo­čių ir ra­gau­o­de­gių. Tai, ap­lin­ko­sau­gi­nin­kų tei­gi­mu, pirmieji keturi yra įpras­ti­nių rū­šių va­ba­lai, ku­rie už­puo­la nu­sil­pu­sius ir ne­svei­kus me­džius, o ra­gau­o­de­giai – plėviasparnių bū­rio vabzdžiai.

Nu­ro­dy­ta, kad la­biau­siai ti­kė­ti­na tir­tų me­džių džiū­ties prie­žas­tis bu­vo pa­di­dė­ju­si šių ken­kė­jų po­pu­lia­ci­ja ir jiems pa­lan­kūs, o me­džiams ne­pa­lan­kūs abio­ti­niai veiks­niai, pa­vyz­džiui, vė­jo pa­tam­py­tos šak­nys ar saus­ra.

Tad tar­si aki­vaiz­du, kad pu­šis nu­džio­vi­no va­ba­lai, pa­si­rin­kę kon­kre­čius skly­pus ir kon­kre­čias pu­šis, nes ap­link me­džiai sėk­min­gai ža­liuo­ja.

Iš­va­das ver­ti­na kaip pa­vir­šu­ti­nes

A.Jakš­to tei­gi­mu, eks­per­tų iš­va­dos yra pa­vir­šu­ti­nės, jo­mis ne­la­bai no­ri­si ti­kė­ti: „Ko­dėl bū­tent tuo me­tu me­džiai pra­dė­jo džiū­ti, kai skly­pą val­dė ver­sli­nin­kai ir jį ruo­šė sta­ty­boms. Kaž­kaip keis­tai at­ro­do, kai me­džiai džiūs­ta tik dvie­juo­se ruo­šia­muo­se par­duo­ti skly­puo­se, ku­riuo­se nu­ma­ty­ta gy­ve­na­mo­jo na­mo sta­ty­ba. Ar neturėtų atsakyti sklypą vilniečiui pardavę verslininkai?“

Šis ku­ror­to gy­ven­to­jas dar ti­ki­si iš­sa­mes­nio pro­ku­ra­tū­ros pra­dė­to ty­ri­mo, ku­rį pro­ku­ra­tū­ros pa­ve­di­mu at­lie­ka Aly­taus ap­skri­ties vy­riau­sia­sis po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­tas, svars­to ga­li­my­bę sam­dy­ti eks­per­tus iš už­sie­nio.

Ta­čiau šian­dien pa­na­šu, kad dėl nu­džiū­vu­sių, vir­tu­sių, vė­liau iš­kirs­tų pu­šų bus kalčiausi kelių rū­šių va­ba­lai.

Pu­šy­no gat­vė­je du skly­pus įsi­gi­ju­siam vil­nie­čiui tik­rai pa­si­se­kė, – pa­si­ro­do, va­ba­lai skly­pą at­lais­vi­no sta­ty­boms, be­lie­ka tik im­ti ir pa­si­sta­ty­ti gy­ve­na­mą­jį na­mą pres­ti­ži­nė­je Dzū­ki­jos sos­ti­nės vie­to­je.

 

Alma MOSTEIKAITĖ

Rekomenduojami video