Quantcast
ŠalyjeVerslasŪkininkų žiniosTechnikos kiemasSodybaSužinok. Augink atsakingaiKultūraPatarimaiSvetur Regionai
Bendruomenės
Dievo žodis
Konkursai
Kultūra
Langas
Moters pasaulis
Naujienos
Nuomonės
Patarimai
Šalyje
Sodyba
Sužinok. Augink atsakingai
Sveikata
Svetur
Technikos kiemas
Ūkininkų žinios
Verslas
Regionai
Alytaus
Kauno
Klaipėdos
Marijampolės
Panevėžio
Šiaulių
Tauragės
Telšių
Utenos
Vilniaus
Rubrika
Privačių senelių namų kūrėjai įsitikinę jų reikalingumu

Aly­tu­je, Dau­gų gat­vė­je, Aly­taus ap­skri­ties su­tri­ku­sio vys­ty­mo­si kū­di­kių na­mų ne­nau­do­ja­mo­se pa­tal­po­se, rug­sė­jį tu­rė­tų du­ris at­ver­ti pri­va­tūs se­ne­lių glo­bos na­mai. To­kią idė­ją ima re­a­li­zuo­ti ba­lan­džio pra­džio­je Aly­tu­je įsteig­ta aso­cia­ci­ja „Pa­si­tin­kant se­nat­vę“. Ją yra įkū­rę trys fi­zi­niai as­me­nys, o aso­cia­ci­jai pa­tal­pas pa­gal pa­nau­dą ba­lan­džio pa­bai­go­je su­tei­kė Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba.

Nu­ma­to­ma ap­gy­ven­din­ti iki 80 se­ne­lių

Aso­cia­ci­ją „Pa­si­tin­kant se­nat­vę“ įstei­gė du aly­tiš­kiai – Ri­man­tas Da­bu­lis, As­ta Grau­ži­nie­nė ir Va­rė­nos ra­jo­ne Mer­ki­nė­je gy­ve­nan­tis bu­vęs aly­tiš­kis Al­ber­tas Ku­pi­nas.

R.Da­bu­lis dir­ba va­do­vu sta­ty­bų įmo­nė­se, A.Grau­ži­nie­nė yra Aly­taus mies­to so­cia­li­nių pa­slau­gų cen­tro di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­ja so­cia­li­niams rei­ka­lams, da­bar lai­ki­nai ei­na šio cen­tro di­rek­to­riaus pa­rei­gas, A.Ku­pi­nas va­do­vau­ja ūkio da­liai Vil­niaus uni­ver­si­te­to li­go­ni­nės San­ta­ros kli­ni­kų Vai­kų li­go­ni­nės vai­kų re­a­bi­li­ta­ci­jos sky­riu­je Drus­ki­nin­kų „Sau­lu­tė­je“.

A.Ku­pi­nas yra šios aso­cia­ci­jos pir­mi­nin­kas. „Pri­va­čius se­ne­lių glo­bos na­mus nu­spren­dė­me steig­ti, nes to­kių pa­slau­gų Aly­tu­je ir vi­so­je Pie­tų Lie­tu­vo­je yra ne­daug, jos tei­kia­mos ne­la­bai ko­ky­biš­kai“, – sa­kė „Pa­si­tin­kant se­nat­vę“ va­do­vas.

Jis tvir­ti­no, kad to­kios idė­jos ge­ne­ra­to­rių yra ir dau­giau, ta­čiau jų ne­at­sklei­dė.

Aso­cia­ci­ja krei­pė­si į Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bę pra­šy­da­ma per­duo­ti lais­vas pa­tal­pas pa­nau­dai, mo­kant tik už ko­mu­na­li­nes pa­slau­gas, Dau­gų gat­vė­je esan­čia­me pa­sta­te, ku­ria­me vei­kia Aly­taus ap­skri­ties su­tri­ku­sio vys­ty­mo­si kū­di­kių na­mai. A.Ku­pi­no tei­gi­mu, pa­tal­pų šia­me pa­sta­te pra­šy­ta, nes ži­no­ta, kad ja­me yra di­de­lis plo­tas lais­vų.

Ba­lan­džio pa­bai­go­je mies­to ta­ry­ba šiai aso­cia­ci­jai pa­gal pa­nau­dą de­šim­čiai me­tų per­da­vė be­veik 1 tūkst. 500 kv. met­rų kū­di­kių na­mų nau­do­tų pa­tal­pų ar­ba pus­an­tro pa­sta­to kor­pu­so.

„Pa­tal­pos jau re­mon­tuo­ja­mos, įren­gia­mi at­ski­ri kam­ba­riai se­ne­liams. Iš pra­džių gal­vo­ja­me ap­gy­ven­din­ti apie 20 gar­baus am­žiaus žmo­nių ne tik iš Aly­taus mies­to, bet ir ki­tų Pie­tų Lie­tu­vos ra­jo­nų. At­ei­ty­je bus su­da­ry­ta ga­li­my­bė čia gy­ven­ti iki aš­tuo­nias­de­šim­ties se­ne­lių, taip pat gal­vo­ja­me teik­ti die­nos pa­slau­gas sen­jo­rams“, – apie pla­nus kal­bė­jo „Pa­si­tin­kant se­nat­vę“ pir­mi­nin­kas A.Ku­pi­nas.

Jis ne­at­sklei­dė, kie­no lė­šo­mis bus ruo­šia­mos pa­tal­pos pri­va­tiems se­ne­lių na­mams, tik pa­reiš­kė, kad tai bus pri­va­tūs fi­zi­nių ir ju­ri­di­nių as­me­nų pi­ni­gai.

Šie na­mai tu­rė­tų pra­dė­ti veik­ti at­ei­nan­tį rug­sė­jį. Į dar­bą bus pri­im­tas se­ne­lių na­mų di­rek­to­rius, so­cia­li­niai dar­buo­to­jai. Kiek šie na­mai tu­rės dar­buo­to­jų, kol kas dar ne­aiš­ku.

Apie tai, kad Dzū­ki­jos sos­ti­nė­je rei­ka­lin­gi se­ne­lių glo­bos na­mai, kal­bė­jo ir ki­ti aso­cia­ci­jos stei­gė­jai. „To­kių na­mų Aly­tu­je nė­ra, ma­nau, tik­rai pa­si­tei­sins“, – įsi­ti­ki­nęs R.Da­bu­lis. „Mies­tas sens­ta, da­bar mū­sų se­ne­liai „iš­mė­ty­ti“ po vi­sus ap­skri­ties glo­bos na­mus“, – tei­gė A.Grau­ži­nie­nė.

Il­ga­lai­kei glo­bai su­si­da­ro ei­lės

Kad Aly­tu­je yra iš­au­gęs il­ga­lai­kės glo­bos po­rei­kis gar­baus am­žiaus žmo­nėms, pa­tvir­ti­no ir mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos So­cia­li­nės pa­ra­mos sky­riaus ve­dė­jo pa­va­duo­to­ja Ak­vi­lė Vo­ve­rie­nė: „Mies­te to­kių žmo­nių dau­gė­ja. Nors pa­gal tei­sės ak­tus jie il­ga­lai­kės glo­bos tei­kė­ją ga­li rink­tis vi­so­je Lie­tu­vo­je, ta­čiau dau­ge­lis pa­gei­dau­ja jį tu­rė­ti Aly­tu­je. Mes ga­li­me pa­siū­ly­ti ap­si­gy­ven­ti Me­di­ci­ni­nės re­a­bi­li­ta­ci­jos ir spor­to cen­tro Glo­bos sky­riu­je, tu­rin­čia­me 39 vie­tas, bet daž­nai čia trūks­ta vie­tų, su­si­da­ro ei­lės.“

Se­ny­vo am­žiaus aly­tiš­kiai daž­nai ap­gy­ven­di­na­mi Laz­di­jų ra­jo­ne, Vei­sie­juo­se, vals­ty­bei pri­klau­san­čiuo­se glo­bos na­muo­se, taip pat Prie­nų ra­jo­ne, Bal­bie­riš­ky­je, esan­čiuo­se to­kiuo­se pri­va­čiuo­se na­muo­se.

Už il­ga­lai­kės glo­bos pa­slau­gas iš žmo­gaus kas mė­ne­sį at­skai­čiuo­ja­ma 80 proc. jo gau­na­mų pa­ja­mų, jei vir­ši­ja­mas vals­ty­bės nu­sta­ty­tas nor­ma­ty­vas val­do­mam tur­tui, per mė­ne­sį glo­bo­ti­nis se­ne­lių na­mams tu­ri mo­kė­ti 1 proc. jo ver­tės. Į glo­bos na­mus pa­te­ku­siems as­me­nims jau ne­mo­ka­mos slau­gos ar prie­žiū­ros kom­pen­sa­ci­jos, skir­tos iš vals­ty­bės biu­dže­to, – jos ati­ten­ka se­ne­lių na­mams.

Sun­kią ne­ga­lią tu­rin­čių žmo­nių prie­žiū­ra šiuo­se na­muo­se dar yra fi­nan­suo­ja­ma iš vals­ty­bės biu­dže­to, o ki­tiems se­ne­lių na­mų gy­ven­to­jams už prie­žiū­rą dar mo­ka­ma iš sa­vi­val­dy­bės biu­dže­to.

Kū­di­kių na­muo­se ne­be­li­ko lais­vų pa­tal­pų

Pa­gal pa­nau­dą su­tei­kus pa­tal­pas aso­cia­ci­jai „Pa­si­tin­kant se­nat­vę“ Aly­taus ap­skri­ties su­tri­ku­sio vys­ty­mo­si kū­di­kių na­mų už­im­ta­me pa­sta­te Dau­gų gat­vė­je, lais­vų plo­tų čia jau ne­be­li­ko.

1979-ai­siais ati­duo­ta­me nau­do­ti šia­me pa­sta­te iš ke­tu­rių kor­pu­sų, ku­ria­me pa­tal­pų dy­dis – 4 tūkst. 600 kv. met­rų, da­bar Aly­taus ap­skri­ties su­tri­ku­sio vys­ty­mo­si kū­di­kių na­mai val­do be­veik 2 tūkst. kv. met­rų.

980 kv. met­rų pa­tal­pos pa­gal pa­nau­dą su­teik­tos Aly­tu­je vei­kian­čiai Vil­ties erd­vės ben­druo­me­nei, ku­ri čia vai­kams ir su­au­gu­sie­siems tei­kia so­cia­li­nes, už­im­tu­mo, la­vi­ni­mo ir edu­ka­ci­nes pa­slau­gas. 137 kv. met­rų dy­džio pa­tal­po­mis taip pat pa­gal pa­nau­dą nau­do­ja­si SOS vai­kų kai­mų Lie­tu­vo­je drau­gi­ja, čia įkū­ru­si Vai­kų die­nos cen­trą.

Prieš tre­jus me­tus Aly­taus ap­skri­ties su­tri­ku­sio vys­ty­mo­si kū­di­kių na­mai, ku­rie yra pa­val­dūs mies­to sa­vi­val­dy­bei, pa­te­ko į So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­jos at­rink­tų to­kių na­mų per­tvar­ką, ir iki 2020-ųjų Aly­taus kū­di­kių na­mų tu­ri ne­lik­ti. Čia au­gan­tys vai­kai nuo gi­mi­mo iki ket­ve­rių me­tų, o tu­rin­tie­ji svei­ka­tos pro­ble­mų – iki sep­ty­ne­rių me­tų, tu­ri pa­tek­ti pas glo­bė­jus ar­ba tu­ri bū­ti įvai­kin­ti, ar­ba grą­žin­ti tė­vams.

Šiuo me­tu Kū­di­kių na­muo­se gy­ve­na 17 vai­kų, dau­gu­ma jų – iki ket­ve­rių me­tų. Da­bar čia jau nė­ra nė vie­no ma­žy­lio iš Aly­taus mies­to, vi­si jie – iš ke­lių Pie­tų Lie­tu­vos ra­jo­nų.

Dar me­tų pra­džio­je bu­vo 25 vai­kai.

Nuo mi­nis­te­ri­jos pa­tvir­tin­tos šių na­mų per­tvar­kos į Kū­di­kių na­mus ga­li bū­ti pri­ima­mi tik su svei­ka­ta bė­dų tu­rin­tys ma­žy­liai ar­ba so­cia­li­nei glo­bai. Per pra­ėju­sius me­tus bu­vo ap­gy­ven­din­ti pen­ki ser­gan­tys vai­kai ir sep­ty­ni vai­kai so­cia­li­nei glo­bai.

Nu­sto­jus veik­ti Kū­di­kių na­mams, jiems pa­sta­ty­ta­me pa­sta­te liks lais­vų pa­tal­pų, ku­rias sa­vi­val­dy­bė ga­lės nuo­mo­ti ar su­teik­ti pa­gal pa­nau­dą.

Aso­cia­ci­jos „Pa­si­tin­kant se­nat­vę“ pir­mi­nin­ko A.Ku­pi­no pa­si­tei­ra­vus, ar pri­va­tiems se­ne­lių na­mams ne­pri­reiks pa­pil­do­mų plo­tų, šis at­sa­kė: „Mums tik­rai pa­kan­ka ir, ma­nau, pa­kaks da­bar sa­vi­val­dy­bės per­duo­tų pa­tal­pų.“

 

Alma MOSTEIKAITĖ

Rekomenduojami video