Quantcast
ŠalyjeVerslasŪkininkų žiniosTechnikos kiemasSodybaPatarimaiKultūraSveikata Regionai
Bendruomenės
Dievo žodis
Konkursai
Kultūra
Langas
Moters pasaulis
Naujienos
Nuomonės
Patarimai
Šalyje
Sodyba
Sveikata
Technikos kiemas
Ūkininkų žinios
Verslas
Regionai
Alytaus
Kauno
Klaipėdos
Marijampolės
Panevėžio
Šiaulių
Tauragės
Telšių
Utenos
Vilniaus
Rubrika
„Pri­pra­to­me gy­ven­ti šil­tai, to­dėl da­bar ste­bi­na vis­a, kas že­miau –25 laips­nių“

Lie­tu­vos hid­ro­me­te­o­ro­lo­gi­jos tar­ny­bos vy­riau­sias spe­cia­lis­tas Gy­tis Va­lai­ka sa­ko, kad toks šal­tis, koks pa­spau­dė šio­mis nak­ti­mis, ga­li at­ro­dy­ti re­kor­di­nis ne­bent to­dėl, kad pri­pra­to­me gy­ven­ti šil­tai ir da­bar ste­bi­na vis­kas, kas že­miau 25 laips­nių šal­čio. „La­biau­siai re­kor­dų ti­kė­jo­si žur­na­lis­tai, ku­rie man pra­dė­jo skam­bin­ti jau sek­ma­die­nį“, – juo­kau­ja iš Aly­taus ki­lęs me­te­o­ro­lo­gas. Ir pri­me­na, kad Lie­tu­vos šal­čio re­kor­dai fik­suo­ti 1956 me­tų va­sa­rio 41 d. – tai bu­vo –42,9 laips­niai Ute­no­je ir 1940 me­tų sau­sio 25 d. – 40,5 laips­nio šalčio Va­rė­no­je.

„Pa­na­šu, kad nak­tį iš sau­sio 7-os į 8-ąją šal­čio po­lius bu­vo su­si­for­ma­vęs ties Za­ra­sais ir Daug­pi­liu. Lie­tu­vo­je šal­čiau­sia bu­vo Za­ra­suo­se, ša­lo iki –28,0, o ne­to­lie­se esan­čia­me Daug­pi­ly­je – net iki –29,5 laips­nių. Ten la­bai ne­daug pri­trū­ko iki spei­go, ta­čiau dau­go­kai trū­ko iki šal­čio re­kor­dų“, – sa­ko alytiškis meteorologas G.Va­lai­ka.

Nors Aly­tu­je yra įreng­ta vie­na se­niau­sių me­te­o­ro­lo­gi­jos sto­te­lių Lie­tu­vo­je, de­ja, jo­je fik­suo­ti tem­pe­ra­tū­ros ste­bė­ji­mai yra iš­li­kę tik la­bai frag­men­tiš­kai, da­lis, ma­tyt, su­nai­kin­ta ca­ri­nės Ru­si­jos ir Ant­ro­jo pa­sau­li­nio ka­ro lai­kais. Tai­gi apie re­kor­dus kal­bė­ti sun­ku.

„Bet ku­riuo at­ve­ju aki­vaiz­du, kad sau­sio 8-osios nak­tį Aly­tu­je fik­suo­tas –22,5 laips­nių šal­tu­kas yra to­li gra­žu ne re­kor­di­nis, nors nak­tis bu­vo šal­čiau­sia per pas­ta­ruo­sius tre­jus me­tus, nuo 2021-ųjų sau­sio ir va­sa­rio“, – pa­ste­bi G.Va­lai­ka. Bet gal­būt re­kor­di­nis bus lau­kia­mas tem­pe­ra­tū­ros šuo­lis aukš­tyn? Spe­cia­lis­tas sa­ko, kad ne. Mat to­kių reiš­ki­nių ste­bi­me vis daž­niau – pa­si­reiš­kia kli­ma­to kai­ta: „Ši­lu­mai šal­tį nu­ga­lė­ti la­bai sun­ku, bet vi­si žen­klai ro­do, kad tre­čia­die­nio die­ną Dzū­ki­jo­je jau tu­rė­si­me ato­drė­kį, nes pa­si­suks oro srau­tas nuo At­lan­to ir tar­si „iš­pūs“ šal­tį.“ Tie­sa, ne­il­gam. Pa­sak spe­cia­lis­to, po at­ši­li­mo at­eis leng­vas šal­tu­kas, o sa­vait­ga­lį, bent Ry­tų Lie­tu­vo­je, vėl pa­šals iki –20 °C.

„Po nau­jų me­tų pa­švie­čia sau­lė ir dau­ge­lis žmo­nių min­ty­se tar­si pra­de­da lauk­ti pa­va­sa­rio, at­ro­do jiems, kad žie­mos ne­be­bus. Bet šie­met aš ne­sku­bė­čiau žie­mos per anks­ti nu­ra­šy­ti – vi­si žen­klais ro­do il­ga­lai­kes šal­čio ten­den­ci­jas“, – sa­ko me­te­o­ro­lo­gas.

Aly­taus ra­jo­no Ka­les­nin­kų kai­me ak­ty­viai ūki­nin­kau­jan­tis fi­zi­kos moks­lų dak­ta­ras Al­fon­sas Pec­kus va­kar „Aly­taus nau­jie­noms“ sa­kė, kad iki –20 laips­nių Dzū­ki­jo­je nu­kri­tęs šal­tu­kas jo­kių blo­gų pa­da­ri­nių žem­dir­biams ne­at­neš. „Lau­kai pa­deng­ti pa­kan­ka­mu snie­go sluoks­niu. Jei­gu po prog­no­zuo­ja­mo ato­drė­kio ne­liks snie­go, o šal­tis vėl su­kaus­tys že­mę, ta­da nuos­to­lių ra­sis. Au­ga­lams ypač pa­vo­jin­gi be­snie­giai pe­ri­odai, kai per la­bai trum­pą lai­ką oro tem­pe­ra­tū­ra nuo 10 laips­nių ši­lu­mos nu­kren­ta iki –15 laips­nių šal­čio. Toks stai­gus po­ky­tis ypač pa­vo­jin­gas eg­zo­ti­niams au­ga­lams“, – tei­gia moks­li­nin­kas.

Rekomenduojami video