Quantcast
ŠalyjeVerslasŪkininkų žiniosTechnikos kiemasSodybaPatarimaiSveikata Regionai
Bendruomenės
Dievo žodis
Konkursai
Langas
Moters pasaulis
Naujienos
Nuomonės
Patarimai
Šalyje
Sodyba
Sveikata
Technikos kiemas
Ūkininkų žinios
Verslas
Regionai
Alytaus
Kauno
Klaipėdos
Marijampolės
Panevėžio
Šiaulių
Tauragės
Telšių
Utenos
Vilniaus
Rubrika
Prieš gyventojus – su buldozeriu ir policija

Vie­šo­jo­je erd­vė­je vis pa­si­girs­tan­tys nuo­gąs­ta­vi­mai, kad Lie­tu­va pa­ma­žu vėl tam­pa po­li­ci­ne vals­ty­be, Plun­gė­je vir­to skau­džia rea­ly­be. Žvar­bų ket­vir­ta­die­nio ry­tą Men­de­no skers­gat­vio 8-ojo dau­gia­bu­čio na­mo gy­ven­to­jai, kai ku­rie – net su šle­pe­tė­mis iš­bė­gę į lau­ką gin­ti tei­sės į sa­vo kie­mą, at­si­dū­rė akis­ta­to­je su po­li­ci­jos pa­rei­gū­nais.

Ko­ne nu­si­kal­tė­liais mi­nė­to­jo dau­gia­bu­čio na­mo gy­ven­to­jai ta­po to­dėl, kad ne­lei­do UAB „Gi­no­ta“ vy­rams pu­siau po­že­mi­nių kon­tei­ne­rių aikš­te­lės įreng­ti šio na­mo kie­me. Žmo­nės pa­si­ju­to lyg šal­tu van­de­niu per­lie­ti, kai iš­vy­do, jog dar­bi­nin­kai ruo­šia ben­zi­ni­nį pjūk­lą ir ke­ti­na nu­pjau­ti tris jų pa­čių kie­me so­din­tas lie­pai­tes.

Aki­mirks­niu ta­po aiš­ku, jog me­džiai truk­do įreng­ti mi­nė­tą­ją aikš­te­lę. Jei jų vie­to­je bus pa­sta­ty­ti kon­tei­ne­riai, va­di­na­si, rei­kės išar­dy­ti ir ša­li­mais esan­čias su­py­nes vai­kams, čiuo­žyk­lą. Ne­be­liks čia ir suo­liu­kų, nes kas gi no­rės sė­dė­ti kon­tei­ne­rių pa­šo­nė­je.

Žo­džiu, vi­sas žmo­nių dar­bas, įdė­tas tiek me­tų ku­riant ir puo­se­lė­jant ap­lin­ką, nueis šu­niui ant uo­de­gos. O pik­čiau­sia vi­siems, kad nau­jo­ji kie­mo „puoš­me­na“ bus įreng­ta tie­siai gy­ven­to­jams po lan­gais. Kaip sa­ko­ma, kad akis bū­tų kur pa­ga­ny­ti.

Ne­pa­tin­ka? O ko­dėl tu­rė­tų ne­pa­tik­ti? Juk už dy­ką duo­da. Be to, net bu­vo skir­tas lai­kas pa­reikš­ti sa­vo nuo­mo­nei. Ne­gir­dė­jot apie tai? Juk bu­vo skelb­ta kaž­kur in­ter­ne­te ir dar kaž­ko­kiam laik­raš­ty­je. Kai kas ti­ki­na, jog skel­bi­mai ir laip­ti­nė­se bu­vo iš­ka­bin­ti. At­si­ra­do net vie­nas ki­tas tvir­ti­nan­tis, jog to­kį skel­bi­mą ma­tė. Tik kas ja­me skel­bia­ma, ne­la­bai su­pra­to.

Ne­sup­ra­tot, lai­ku neap­si­žiū­rė­jot – jū­sų kal­tė. Da­bar trau­ki­tės iš ke­lio bul­do­ze­riams ir dar­bi­nin­kams su ben­zi­ni­niais pjūk­lais. Jie atei­na da­ry­ti tvar­kos jū­sų kie­muo­se. O jei ne­si­trauk­sit, tu­rė­sit rei­ka­lų su tei­sė­sau­ga.

Bū­tent taip šiuo me­tu „tvar­ko­ma­si“ Plun­gė­je. Ir pa­na­šu, kad pa­sta­ro­sio­mis die­no­mis ši tra­gi­ko­me­di­ja ar­tė­ja prie kul­mi­na­ci­jos. Neap­si­ken­tus žmo­nių ro­do­mo ne­pa­si­ten­ki­ni­mo ir ne­no­ro priim­ti per prie­var­tą jiems bru­ka­mos do­va­nos, nu­tar­ta im­tis nau­jos tak­ti­kos.

„Va­kar bu­vo­me pa­si­ta­ri­me Sa­vi­val­dy­bė­je. Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius Min­dau­gas Kau­nas mums nu­ro­dė iš kar­to kvies­ti po­li­ci­ją, jei gy­ven­to­jai ne­leis dar­buo­tis“, – aiš­ki­no prie Men­de­no skg. 8-ojo na­mo su­tik­tas „Gi­no­tos“ at­sto­vas.

Tą jis ir pa­da­rė – vos tik iš­vy­do į kie­mą pra­dė­ju­sius rink­tis žmo­nes, iš­kvie­tė po­li­ci­ją. Rea­guo­da­mi į iš­kvie­ti­mą, kie­me ne­tru­kus pa­si­ro­dė net du po­li­ci­jos eki­pa­žai.

Į konf­lik­to vie­tą at­sku­bė­ju­si Sa­vi­val­dy­bės eko­lo­gė Ro­ber­ta Ja­ku­mie­nė aiš­ki­no, jog įreng­ti aikš­te­lę da­bar­ti­nių kon­tei­ne­rių vie­to­je nė­ra ga­li­my­bės, nes ten nu­ma­ty­tas įva­žia­vi­mas į ža­da­mą sta­ty­ti spor­to ir svei­ka­tin­gu­mo komp­lek­są. Ji sa­kė siū­liu­si ki­tą vie­tą, esan­čią ar­čiau Men­de­no skg. 6-ojo dau­gia­bu­čio, bet šio bend­ri­jos pir­mi­nin­kė pa­reiš­kė ne­su­tik­sian­ti, mat skly­pas yra su­for­muo­tas bend­ri­jos ir įfor­min­tas Re­gist­rų cent­re.

Tad be­li­ko te­ri­to­ri­ja prie­šais Men­de­no skg. 8-ąjį dau­gia­bu­tį na­mą. „Jei pa­ju­dė­sit ar­tyn, gu­la­mės kry­žium toj vie­toj, o ta­da da­ry­kit, ką no­rit, – mes ne­si­trauk­sim. Jei rei­kia, ir per nak­tį čia gu­lė­sim“, – ir po­li­ci­jai, ir Sa­vi­val­dy­bės at­sto­vei, ir „Gi­no­tos“ dar­bi­nin­kams pa­reiš­kė to na­mo gy­ven­to­jai.

Įdo­miau­sia, kad bū­tent dar­bi­nin­kai pir­mie­ji iš­kė­lė ran­kas į vir­šų ir pa­si­trau­kė iš konf­lik­to zo­nos. „Mes ne­sam ko­kie blo­giu­kai, kad ei­tu­me ši­taip prieš žmo­nes“, – pa­reiš­kė įmo­nės at­sto­vas ir nu­ro­dė dar­bi­nin­kams va­žiuo­ti dirb­ti į ki­tą vie­tą.

Sun­kia­jai tech­ni­kai iš­va­žia­vus, nu­slū­go ir įtam­pa, bet žmo­nės skirs­ty­tis ne­sku­bė­jo. Jų ir Sa­vi­val­dy­bės at­sto­vės akis­ta­tai te­be­si­tę­siant, išei­tį pa­siū­lė po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai. Jie pa­ra­gi­no dis­ku­si­ją dėl ki­tos vie­tos kon­tei­ne­riams to­liau tęs­ti Sa­vi­val­dy­bė­je, pa­si­dė­jus ant sta­lo brė­ži­nius ir su­sė­dus vi­siems at­sa­kin­giems as­me­nims bei, ži­no­ma, gy­ven­to­jų at­sto­vams.

Su šiuo siū­ly­mu su­ti­ko ir R. Ja­ku­mie­nė, iki tol at­kak­liai ti­ki­nu­si, jog ga­li­my­bių pa­keis­ti vie­tą nė­ra. Po šio in­ci­den­to „Že­mai­čiui“ su­si­sie­kus su Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riu­mi M. Kau­nu, jis pa­ti­ki­no, jog kal­bos apie po­li­ci­jos kvie­ti­mą gy­ven­to­jams su „Gi­no­tos“ at­sto­vais ne­bu­vo. Esą ir jo­kia­me pa­si­ta­ri­me dėl šio rei­ka­lo pa­sta­ro­sio­mis die­no­mis ne­da­ly­va­vęs.

Ban­dy­da­mi iš­siaiš­kin­ti, kam gi­mė to­kia idė­ja, krei­pė­mės ir į pu­siau po­že­mi­nių kon­tei­ne­rių aikš­te­lių pro­jek­tą įgy­ven­di­nan­tį Tel­šių re­gio­no at­lie­kų tvar­ky­mo cent­rą. Jam lai­ki­nai va­do­vau­jan­tis Juo­zas Šle­pe­tis, iš­gir­dęs, kad į konf­lik­tą prie Men­de­no skg. 8-ojo na­mo bu­vo įtrauk­ta ir po­li­ci­ja, ne­nus­te­bo.

„O kaip ki­taip? Kaip rei­kia dirb­ti, jei to­kie, iš­lin­dę kaip ko­kie Pi­ly­pai iš ka­na­pių, truk­do dar­bus? Įmo­nė juk tu­ri su­spė­ti vis­ką lai­ku pa­da­ry­ti. Kaip ki­taip ta­da? Aš ki­to ke­lio ne­ma­tau“, – dės­tė jis.

 

logo,zemaitis

Rekomenduojami video