Quantcast
ŠalyjeVerslasŪkininkų žiniosTechnikos kiemasSodybaPatarimaiSveikata Regionai
Bendruomenės
Dievo žodis
Konkursai
Langas
Moters pasaulis
Naujienos
Nuomonės
Patarimai
Šalyje
Sodyba
Sveikata
Technikos kiemas
Ūkininkų žinios
Verslas
Regionai
Alytaus
Kauno
Klaipėdos
Marijampolės
Panevėžio
Šiaulių
Tauragės
Telšių
Utenos
Vilniaus
Rubrika
Prie strei­ko pri­si­jun­gė 288 Aly­taus mies­to ir ra­jo­no švie­ti­mo įstai­gų dar­buo­to­jai

Rug­sė­jo 29 die­ną, 8 va­lan­dą Lie­tu­vo­je pra­si­dė­jo Lie­tu­vos švie­ti­mo dar­buo­to­jų pro­fe­si­nės są­jun­gos (LŠDPS) skel­bia­mas tik­ra­sis strei­kas mo­ky­mo įstai­go­se. Jis vyks­ta taip pat ir Aly­taus mies­to vie­no­je Aly­taus ra­jo­no švie­ti­mo įstai­go­se.

LŠDPS Alytaus miesto susi­vienijimo duo­me­ni­mis, va­kar Aly­tu­je strei­ka­vo 288 švie­ti­mo dar­buo­to­jai ir mo­ky­to­jai. Strei­ke da­ly­vau­ja Jot­vin­gių (32), Adol­fo Ra­ma­naus­ko-Va­na­go (31), Pu­ti­nų (23) gim­na­zi­jos, „Dre­vi­nu­ko“ mo­kyk­la-dar­že­lis (18), „Sa­ka­lė­lio“ pra­di­nė mo­kyk­la (12), Se­na­mies­čio pra­di­nė mo­kyk­la (12), Vidz­gi­rio (1), Pa­ne­mu­nės (37), Šal­ti­nių pro­gim­na­zi­ja (32), Dzū­ki­jos mo­kyk­la (26), „Vo­lun­gės“ pro­gim­na­zi­ja (17), Likiškėlių pro­gimnazija (24), lop­še­lis-dar­že­lis „Šal­ti­nė­lis“ (3) ir vie­na Aly­taus ra­jo­no švie­ti­mo įstai­ga – Dau­gų Vla­do Mi­ro­no gim­na­zi­ja (20).

Apie pra­de­da­mą ne­ter­mi­nuo­tą strei­ką įstai­gos iš anks­to in­for­ma­vo tė­vus. At­ski­ro­se įstai­go­se, ku­rio­se da­lis mo­ky­to­jų strei­kuo­ja, ug­dy­mo pro­ce­sas or­ga­ni­zuo­ja­mas skir­tin­gai. Pra­di­nu­kų tė­vai yra iš anks­to in­for­muo­ti apie ga­li­my­bę pri­žiū­rė­ti vai­kus įstai­go­se, net jei pa­mo­kos dėl mo­ky­to­jų strei­ko ne­vyks­ta, ir jei to­kia ga­li­my­bė su­da­ro­ma kon­kre­čio­je įstai­go­je.

„Vi­sų pir­ma no­ri­me Jums pa­dė­ko­ti už tą mo­ra­li­nį pa­lai­ky­mą, ku­rį jau­tė­me vi­są lai­ką, taip pat ir įspė­ja­mo­jo strei­ko me­tu. Ben­druo­me­niš­ku­mas ir vie­ny­bė yra tas stip­ry­bės šal­ti­nis, ku­ris tei­kia mums jė­gų ko­vo­ti su val­džios po­zi­ci­jo­je esan­čiais ir ne­tei­sin­gus spren­di­mus pri­iman­čiais po­li­ti­kais. De­ja, si­tu­a­ci­ja klos­to­si taip, kad ma­ni­pu­lia­vi­mas, mo­ky­to­jų dis­kre­di­ta­vi­mas ir ne­ge­bė­ji­mas ieš­ko­ti kon­struk­ty­vių kom­pro­mi­sų kol kas yra pa­grin­di­nės po­li­ti­kų prie­mo­nės ban­dant iš­spręs­ti kon­flik­ti­nę si­tu­a­ci­ją. Šiuo me­tu kon­flik­tą ste­bi ir la­bai ati­džiai jo vys­ty­mą­si ver­ti­na ir aukš­čiau­sio ly­gio po­li­ti­kai, ir val­di­nin­kai, ir ki­ta ne­tei­sy­bę jau­čian­ti vi­suo­me­nės da­lis, ir jau­no­ji kar­ta, ku­ri at­ei­ty­je pe­rims tam tik­rus mū­sų el­ge­sio mo­de­lius. Tu­ri­me iš­lik­ti ryž­tin­gi, drą­sūs ir at­kak­lūs, pa­ro­dan­tys, jog į ša­lies pi­lie­čių nuo­mo­nę rei­kia įsi­klau­sy­ti ir jos pai­sy­ti. Mū­sų de­mo­kra­tinėje vals­ty­bė­je ga­ran­tuo­tos tei­sės ir lais­vės ne­tu­ri bū­ti tik de­kla­ra­ty­viai iš­ra­šy­ti žo­džiai. To­dėl rug­sė­jo 29 die­ną pla­nuo­ja­mas ne­ter­mi­nuo­tas strei­kas“, – ra­šo­ma krei­pi­me­si į tė­vus, ku­rį iš­pla­ti­no LŠDPS vi­sų strei­kuo­ti pa­si­ry­žu­sių mo­ky­to­jų var­du.

Pra­ne­ša­ma, kad nuo va­kar strei­kuo­ti pra­dė­jo 185 Lie­tu­vos mo­kyk­los ir apie 3 tūkst. pe­da­go­gų. Ne­su­ta­rus dėl spar­tes­nio mo­ky­to­jų at­ly­gi­ni­mų kė­li­mo, LŠDPS rug­pjū­čio pa­bai­go­je pra­ne­šė skel­bian­ti strei­ką. Rug­sė­jo 15 die­ną prof­są­jun­gai pri­klau­san­tys mo­ky­to­jai da­ly­va­vo įspė­ja­ma­ja­me strei­ke, Aly­taus mies­te prie jo pri­si­jun­gė 442 mo­ky­to­jai ir švie­ti­mo pa­gal­bos spe­cia­lis­tai.

Švie­ti­mo, moks­lo ir spor­to mi­nis­te­ri­jos (ŠMSM) rug­sė­jį pa­teik­tas pa­siū­ly­mas ki­tais me­tais pe­da­go­gų dar­bo už­mo­kes­tį di­din­ti 21 proc., nuo sau­sio at­ly­gi­ni­mus pa­ke­liant 10 proc., ne­ten­ki­no švie­ti­mo dar­buo­to­jų prof­są­jun­gos. Be at­ly­gi­ni­mų di­di­ni­mo, LŠDPS taip pat yra iš­sa­kiu­si po­rei­kį ma­žin­ti mo­ki­nių skai­čių kla­sė­se bei mo­ky­to­jų dar­bo krū­vį.

Rekomenduojami video