Quantcast
ŠalyjeVerslasŪkininkų žiniosTechnikos kiemasSodybaPatarimaiKultūraSveikata Regionai
Bendruomenės
Dievo žodis
Konkursai
Kultūra
Langas
Moters pasaulis
Naujienos
Nuomonės
Patarimai
Šalyje
Sodyba
Sveikata
Technikos kiemas
Ūkininkų žinios
Verslas
Regionai
Alytaus
Kauno
Klaipėdos
Marijampolės
Panevėžio
Šiaulių
Tauragės
Telšių
Utenos
Vilniaus
Rubrika
Pa­dan­gų krū­vos – gar­sio­jo Aly­taus gais­ro pa­sta­te, į jį la­bai no­rė­da­mas – ga­li pa­tek­ti

Vi­si aly­tiš­kiai ir ne tik jie ge­rai pri­si­me­na 2019-ųjų spa­lio vi­du­ry­je ki­lu­sį ir de­šimt die­nų tru­ku­sį gais­rą Aly­taus pa­dan­gų per­dir­bi­mo ben­dro­vė­je „Eko­lo­gis­ti­ka“. Šian­dien aki­vaiz­du, kad ben­dro­vė pa­dan­gų per­dir­bi­mo veik­los čia ne­vyk­do. Ta­čiau pa­tal­po­se ma­to­mos pa­dan­gų krū­vos, į jas la­bai no­rė­da­mas ga­li pa­tek­ti. Tad pik­ta­da­riai ga­li čia su­kel­ti nau­ją gais­rą, o to bai­mi­na­si aly­tiš­kiai ir ypač „Eko­lo­gis­ti­kos“ kai­my­nys­tė­je, mies­to Pra­mo­nės ra­jo­ne, vei­kian­čios įmo­nės.

Pa­sta­tas – ap­gai­lė­ti­nos būk­lės

Da­bar pra­ei­nan­tie­ji ir pra­va­žiuo­jan­tie­ji pro pa­dan­gų per­dir­bi­mo ben­dro­vės „Eko­lo­gis­ti­ka“ pa­sta­tą Pra­mo­nės ra­jo­ne iš­vys­ta jį iš­dau­žy­tais lan­gais, prie jo – įtar­ti­no­mis me­džia­go­mis ap­au­gu­si cis­ter­na, krū­vos že­mių su sta­ty­bi­nė­mis at­lie­ko­mis. Vi­sa tai liu­di­ja šio­je ben­dro­vė­je jau dau­giau nei prieš tre­jus me­tus pra­siau­tu­sį gais­rą.

Nors ant lan­gų iš vi­di­nės pu­sės už­dė­tos me­ta­li­nės gro­tos ir pro jas bū­tų sun­ku pa­tek­ti į pa­sta­to vi­dų, ta­čiau pa­si­ly­pė­jus ga­li leng­vai už­fik­suo­ti čia li­ku­sias pa­dan­gas. O jų tik­rai daug, tie­siog krū­vos.

La­bai no­rė­da­mas į „Eko­lo­gis­ti­kos“ pa­sta­tą ga­li pa­tek­ti pro vie­nas du­ris, ku­rios yra iš su­trū­ni­ju­sių len­tų ir su­rū­di­jo­sios skar­dos. Rei­kia tik­rai ne­di­de­lės jė­gos ar pa­pras­čiau­sių įran­kių, kad pa­tek­tum į vi­dų.

Tad aly­tiš­kiai ir „Eko­lo­gis­ti­kos“ kai­my­nys­tė­je vei­kian­čios įmo­nės pa­grįs­tai bai­mi­na­si pik­ta­da­rių, ku­rie pa­te­kę čia ga­li su­kel­ti nau­ją pa­dan­gų gais­rą.

Nors ant ne­san­da­rių du­rų pa­ka­bin­tas sten­das, per­spė­jan­tis, kad drau­džia­ma įei­ti į te­ri­to­ri­ją, nes vi­daus ap­lin­ka pa­vo­jin­ga svei­ka­tai ir gy­vy­bei, pik­tų kės­lų tu­rin­čių žmo­nių tai ga­li ne­su­lai­ky­ti.

Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja pa­ra­šė ne vie­ną raš­tą pa­sta­to val­dy­to­jui

Ka­dan­gi „Eko­lo­gis­ti­kos“ už­ima­mas sta­ti­nys pri­klau­so ki­tai Aly­taus ben­dro­vei „Vi­vat­rans“, Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja pas­ta­ra­jai yra pa­ra­šiu­si ne vie­ną raš­tą dėl pa­sta­to ap­žiū­ros, nau­do­ji­mo prie­žiū­ros, rei­ka­lin­gos at­lik­ti jo eks­per­ti­zės. Vie­na­me iš šių raš­tų nu­ro­do­ma, kad ati­tin­ka­mo­se jo da­ly­se drau­džia­ma vyk­dy­ti bet ko­kią veik­lą, ne­del­siant im­tis prie­mo­nių sau­gu­mui už­tik­rin­ti, jog į pa­sta­tą ir jo te­ri­to­ri­ją ne­pa­kliū­tų jo­kie as­me­nys.

Re­gis, sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja iš­nau­do­jo sa­vo tei­si­nes ga­lias, bet ap­gai­lė­ti­nos būk­lės „Eko­lo­gis­ti­kos“ pa­sta­tas su ne­sun­kiai įma­no­mais į jį pa­tek­ti bū­dais ir čia esan­čios su­kaup­tos pa­dan­gos ne­nu­sto­ja gąs­din­ti mies­tie­čių.

Be­je, ir „Eko­lo­gis­ti­kai“, ir kro­vi­nių ga­be­ni­mu už­si­i­man­čiai ben­dro­vei „Vi­vat­rans“ va­do­vau­ja tas pats as­muo – Juo­zas Ci­cė­nas.

Su juo ne­pa­vy­ko su­si­siek­ti ir pa­si­tei­rau­ti, ar gal­vo­ja­ma apie „Eko­lo­gis­ti­kos“ pa­sta­to di­des­nio sau­gu­mo už­tik­ri­ni­mą, kiek ten yra li­ku­sių pa­dan­gų, ką ke­ti­na­ma su jo­mis da­ry­ti.

Dėl pa­nai­kin­to tar­šos lei­di­mo ne­si­bai­gęs teis­mi­nis pro­ce­sas

Ap­lin­kos ap­sau­gos de­par­ta­men­to pa­si­tei­ra­vus, kiek „Eko­lo­gis­ti­ko­je“ yra li­ku­sių pa­dan­gų, ar jos ke­lia pa­vo­jų ap­lin­ki­nėms įmo­nėms, de­par­ta­men­to spe­cia­lis­tai at­sa­kė: „Nuo 2019 me­tais ki­lu­sio gais­ro mi­nė­to­je vie­to­je yra li­kę ne­su­de­gu­sių pa­dan­gų ir iš jų pa­ga­min­tos pro­duk­ci­jos. Pa­dan­gos nė­ra pri­ski­ria­mos pa­vo­jin­goms at­lie­koms, tad nie­kuo ne­si­ski­ria nuo nau­jų pa­dan­gų san­dė­lio.“

De­par­ta­men­tas kon­kre­čios in­for­ma­ci­jos apie mi­nė­tos įmo­nės pa­tal­po­se li­ku­sį pa­dan­gų kie­kį ne­tei­kė, nes tai yra tu­ri­nys gais­ro bau­džia­mo­sios by­los, ku­ri nag­ri­nė­ja­ma Aly­taus apy­lin­kės teis­me.

Pa­si­tei­ra­vus, ar „Eko­lo­gis­ti­kai“ duo­tas nu­ro­dy­mas iš­vež­ti jos pa­sta­te li­ku­sias pa­dan­gas, Ap­lin­kos ap­sau­gos de­par­ta­men­tas at­sa­kė, kad kol kas toks nu­ro­dy­mas ne­duo­tas. Taip pat, jo tu­ri­mais duo­me­ni­mis, pa­pil­do­mai pa­dan­gų į šios ben­dro­vės veik­la­vie­tę ne­bu­vo at­vež­ta.

Kaip in­for­ma­vo Ap­lin­kos ap­sau­gos de­par­ta­men­tas, Ap­lin­kos ap­sau­gos agen­tū­ra „Eko­lo­gis­ti­kai“ yra pa­nai­ki­nu­si tar­šos lei­di­mą, bet tai ap­skųs­ta ir dar ne­si­bai­gęs teis­mi­nis pro­ce­sas: „Re­a­lios tar­šos lei­di­me nu­ma­ty­tos pa­dan­gų per­dir­bi­mo veik­los įmo­nė veik­la­vie­tė­je ne­vyk­do. Tam rei­ka­lin­gi įren­gi­niai yra su­ga­din­ti.“

Iš­vež­ta per 8 tūkst. to­nų pa­vo­jin­gų­jų at­lie­kų

Po gais­ro mi­nė­to­je pa­dan­gų per­dir­bi­mo ben­dro­vė­je sku­bė­ta iš­vež­ti pa­vo­jin­gą­sias at­lie­kas. Tai at­li­ko vals­ty­bės val­do­ma, li­cen­ci­juo­ta pa­vo­jin­gų­jų at­lie­kų tvar­ky­mo ben­dro­vė „Tok­si­ka“.

Kaip sa­kė šios ben­dro­vės ko­mer­ci­jos di­rek­to­rius Lu­kas An­dro­na­vi­čius, „Tok­si­ka“ tu­rė­jo pa­ve­di­mą iš­rū­šiuo­ti ir iš­vež­ti tik pa­vo­jin­gą­sias at­lie­kas. Jis pa­tei­kė in­for­ma­ci­ją, kiek jų bu­vo iš­vež­ta: be­veik 680 to­nų su­de­gu­sios teks­ti­lės, me­ta­lų kor­dų su pe­le­nais atliekų, be­veik 5 tūkst. 560 to­nų miš­rios de­gė­sių frak­ci­jos, pe­le­nų, smul­kios gu­mos, šla­ko at­lie­kų, per 1 tūkst. 900 to­nų ap­de­gu­sių pa­dangų.

Iš vi­so iš „Eko­lo­gis­ti­kos“ gais­ra­vie­tės iš­ga­ben­ta per 8 tūkst. to­nų pa­vo­jin­gų­jų at­lie­kų. Jos pra­dė­tos vež­ti ne­il­gai tru­kus po gais­ro ir tai už­si­tę­sė dau­giau kaip ke­tu­ris mė­ne­sius.

Šios at­lie­kos iš­vež­tos į „Tok­si­kos“ pa­da­li­nį Šiau­lių ra­jo­ne, o čia tvar­kytos iki 2021 me­tų bir­že­lio.

L.An­dro­na­vi­čiaus tei­gi­mu, už „Eko­lo­gis­ti­kos“ gais­ra­vie­tės pa­vo­jin­gų­jų at­lie­kų tvar­ky­mą „Toksikai“ iš vals­ty­bės biu­dže­to bu­vo su­mo­kė­ta 2 mln. 653 tūkst. eu­rų be PVM.

Bau­džia­mą­ją by­lą su­da­ro 92 to­mai

2020-ųjų rug­sė­jo pa­bai­go­je Aly­taus apy­lin­kės teis­mui bu­vo per­duo­ta va­di­na­mo­ji Aly­taus gais­ro bau­džia­mo­ji by­la. Dėl šio gais­ro kal­ti­ni­mai pa­reikš­ti 5 fi­zi­niams as­me­nims ir 2 ju­ri­di­niams as­me­nims, pa­teik­ti ci­vi­li­niai ieš­ki­niai dėl pa­tir­tos tur­ti­nės ža­los at­ly­gi­ni­mo už dau­giau nei 7 mln. eu­rų. Vien gais­ro pa­da­ri­niams lik­vi­duo­ti iš vals­ty­bės re­zer­vo ar­ba ša­lies iž­do pa­nau­do­ta per 5 mln. eu­rų.

Kon­sta­tuo­ja­ma, kad gais­ro „Eko­lo­gis­ti­ko­je“ me­tu su­de­gė 2 tūkst. 202 to­nos pa­dan­gų.

Aly­taus apy­lin­kės teis­mo Aly­taus rū­muo­se nag­ri­nė­ja­mo­je šio­je bau­džia­mo­jo­je by­lo­je tarp fi­zi­nių ir ju­ri­di­nių as­me­nų, ku­riems pa­reikš­ti kal­ti­ni­mai, yra ir „Eko­lo­gis­ti­kos“ va­do­vas J.Ci­cė­nas. Jie kal­ti­na­mi dėl sis­te­min­go ap­lin­kos ap­sau­gos prie­žiū­ros ir nau­do­ji­mo tai­syk­lių pa­žei­di­mo, tur­to su­nai­ki­ni­mo dėl ne­at­sar­gu­mo, ap­gau­lin­gos ap­skai­tos tvar­ky­mo bei ne­tik­ro do­ku­men­to pa­ga­mi­ni­mo ir pa­nau­do­ji­mo.

By­lą su­da­ro 92 to­mai, yra 7 kal­ti­na­mie­ji, 133 as­me­nys, ku­riuos rei­kia ap­klaus­ti kaip nu­ken­tė­ju­siuo­sius, ci­vi­li­nių ieš­ko­vų at­sto­vus ir liu­dy­to­jus.

Ši bau­džia­mo­ji by­la tu­rė­jo bū­ti pra­dė­ta nag­ri­nė­ti 2020-ųjų gruo­dį, ta­čiau dėl ša­ly­je pa­skelb­to ko­ro­na­vi­ru­so ka­ran­ti­no nag­ri­nė­ji­mas bu­vo ati­dė­tas. 2021-ųjų ko­vo pa­bai­goje orga­ni­zuotas pirmas teismo posėdis.

2022 me­tų spa­lio–2022 me­tų gruo­džio mė­ne­siais vy­ku­siuo­se po­sė­džiuo­se ap­klaus­ti liu­dy­to­jai ir pra­dė­tos spe­cia­lis­tų ap­klau­sos.

Šių me­tų sau­sio pra­džio­je vy­ku­sia­me tei­sia­ma­ja­me po­sė­dy­je bu­vo tę­sia­mas su­si­pa­ži­ni­mas su byloje esan­čiais įro­dy­mais, ap­klaus­ti Ap­lin­kos ap­sau­gos de­par­ta­men­to spe­cia­lis­tai, pa­tei­kę iš­va­das dėl pa­da­ry­tos ža­los gam­tai.

Teis­me po­sė­džiai, su­si­ję su gais­ru „Eko­lo­gis­ti­ko­je“, šiuo me­tu nu­ma­ty­ti iki bir­že­lio pra­džios.

Rekomenduojami video