Quantcast
ŠalyjeVerslasŪkininkų žiniosTechnikos kiemasSodybaSužinok. Augink atsakingaiKultūraPatarimaiSvetur Regionai
Bendruomenės
Dievo žodis
Konkursai
Kultūra
Langas
Moters pasaulis
Naujienos
Nuomonės
Patarimai
Šalyje
Sodyba
Sužinok. Augink atsakingai
Sveikata
Svetur
Technikos kiemas
Ūkininkų žinios
Verslas
Regionai
Alytaus
Kauno
Klaipėdos
Marijampolės
Panevėžio
Šiaulių
Tauragės
Telšių
Utenos
Vilniaus
Rubrika
Nuo pareigų nušalinti miškininkų vadovai nepasiekiami ir nekalbūs

Va­do­vau­jan­tis vals­ty­bės įmo­nės Vals­ty­bi­nių miš­kų urė­di­jos di­rek­to­riaus Ma­riaus Pul­kau­nin­ko įsa­ky­mu, šį pir­ma­die­nį, ge­gu­žės 28-ąją, nuo pa­rei­gų nu­ša­lin­ti šios urė­di­jos Aly­taus re­gio­ni­nio pa­da­li­nio miš­ko ap­sau­gos ir miš­ko žel­di­ni­mo in­ži­nie­rius Egi­di­jus Men­se­vi­čius, lai­ki­nai ėjęs pa­da­li­nio va­do­vo pa­rei­gas, Ka­les­ny­kų gi­ri­nin­ki­jos gi­ri­nin­kas Gin­tau­tas Struc­kus ir pa­da­li­nio vy­riau­sia­sis in­ži­nie­rius Gin­ta­ras Vi­sal­ga. Pas­ta­ra­sis šiuo me­tu yra iš­ėjęs tė­vys­tės atos­to­gų, tad su įsa­ky­mu bus su­pa­žin­din­tas, kai grįš į dar­bą. Miš­ki­nin­kų va­do­vai nuo pa­rei­gų nu­ša­lin­ti pa­da­li­ny­je nu­sta­čius reikš­min­gų ne­ati­ti­ki­mų tarp nu­kirs­tos ir ofi­cia­liai pa­ja­muo­tos me­die­nos kie­kių.

Pa­tik­ri­ni­mas at­lik­tas ga­vus pra­ne­ši­mą

Vals­ty­bi­nių miš­kų urė­di­jos Aly­taus re­gio­ni­nio pa­da­li­nio lai­ki­na­sis va­do­vas E.Men­se­vi­čius, vy­riau­sia­sis in­ži­nie­rius G.Vi­sal­ga ir Ka­les­ny­kų gi­ri­nin­ki­jos gi­ri­nin­kas G.Struc­kus nu­ša­li­ni­mo nuo pa­rei­gų su­lau­kė po pra­ėju­sį penk­ta­die­nį pra­dė­tos san­dė­lių in­ven­to­ri­za­ci­jos šia­me pa­da­li­ny­je ir nu­sta­čius reikš­min­gų ne­ati­ti­ki­mų tarp nu­kirs­tos ir ofi­cia­liai pa­ja­muo­tos me­die­nos kie­kių.

Kaip in­for­muo­ja Vals­ty­bi­nių miš­kų urė­di­ja, pa­tik­ri­ni­mas ir in­ven­to­ri­za­ci­ja at­lik­ta ga­vus pra­ne­ši­mą dėl ga­li­mai ne­są­ži­nin­gos veik­los or­ga­ni­zuo­jant me­die­nos ruo­šos ap­skai­tą Aly­taus pa­da­li­ny­je. In­ven­to­ri­za­ci­ją at­li­ko Vals­ty­bi­nių miš­kų urė­di­jos cen­tri­nės ad­mi­nist­ra­ci­jos Me­die­nos ruo­šos ir pre­ky­bos pa­da­li­nio spe­cia­lis­tai.

Dėl ga­li­mo pik­tnau­džia­vi­mo ir ne­tei­sė­tos veik­los urė­di­jo­je su­da­ry­ta ko­mi­si­ja ir pra­dė­tas vi­di­nis ty­ri­mas.

Lai­ki­nai va­do­vau­ti Aly­taus re­gio­ni­niam pa­da­li­niui pa­skir­tas Tra­kų re­gio­ni­nio pa­da­li­nio miš­ko ap­sau­gos in­ži­nie­rius Vai­do­tas Pau­že­lis.

„Vals­ty­bi­nių miš­kų urė­di­ja pa­ti­kė­ji­mo tei­se val­do di­džiu­lį vals­ty­bės tur­tą – Lie­tu­vos miš­kus. Esa­me at­sa­kin­gi, kad šis tur­tas bū­tų val­do­mas tva­riai ir są­ži­nin­gai. Kaip va­do­vas imuo­si vi­sų tei­sė­tų ir rei­kia­mų prie­mo­nių, kad įmo­nės veik­la bū­tų vyk­do­ma skaid­riai ir at­sa­kin­gai. Re­a­guo­si­me į kiek­vie­ną pra­ne­ši­mą apie ga­li­mai ne­są­ži­nin­gą veik­lą, apie kiek­vie­ną at­ve­jį pra­ne­ši­me po­li­ci­jai, jei reik­tų, ir ki­toms tei­sė­sau­gos ins­ti­tu­ci­joms“, – sa­kė Vals­ty­bi­nių miš­kų urė­di­jos di­rek­to­rius M.Pul­kau­nin­kas.

Miš­ki­nin­kų va­do­vai nuo pa­rei­gų nu­ša­lin­ti vyks­tant vi­di­niam pa­tik­ri­ni­mui. Pa­gal Dar­bo ko­dek­są nu­ša­li­ni­mas nuo pa­rei­gų ga­li­mas iki 30 die­nų.

Ar pa­tik­ri­ni­mo me­džia­ga bus per­duo­ta tei­sė­sau­gos ins­ti­tu­ci­joms, ko­kios nuo­bau­dos lau­kia mi­nė­tų at­sa­kin­gų Aly­taus re­gio­ni­nio pa­da­li­nio dar­buo­to­jų, šian­dien Vals­ty­bi­nių miš­kų urė­di­ja ne­ga­li pa­sa­ky­ti.

Nuo pra­ėju­sių me­tų va­sa­rio pra­džios da­bar­ti­nia­me pa­da­li­ny­je miš­ko ap­sau­gos ir miš­ko žel­di­ni­mo in­ži­nie­riu­mi dir­ban­tis, o nuo šių me­tų sau­sio pra­džios lai­ki­nai pa­da­li­niui va­do­vau­jan­tis E.Men­se­vi­čius te­le­fo­nu yra ne­pa­sie­kia­mas. Taip pat į te­le­fo­no skam­bu­čius ne­at­sa­ko ir Ka­les­ny­kų gi­ri­nin­ki­jos gi­ri­nin­kas G.Struc­kus, šias pa­rei­gas ei­nan­tis nuo 2004-ųjų spa­lio pra­džios. Tad ne­pa­vy­ko iš­girs­ti jų nuo­mo­nių apie pa­da­li­ny­je nu­sta­ty­tus nu­kirs­tos ir pa­ja­muo­tos me­die­nos ne­ati­ti­ki­mus.

Te­le­fo­nu at­si­lie­pęs G.Vi­sal­ga sa­kė da­bar au­gi­nan­tis vai­kus ir apie dar­bą ne­no­rin­tis kal­bė­ti. Jis vy­riau­siuo­ju in­ži­nie­riu­mi da­bar­ti­nia­me Aly­taus re­gio­ni­nia­me pa­da­li­ny­je dir­ba nuo 2016-ųjų spa­lio vi­du­rio. Į tė­vys­tės atos­to­gas, truk­sian­čias iki bir­že­lio pa­bai­gos, jis iš­ėjo šią sa­vai­tę.

Po re­or­ga­ni­za­ci­jos bus su­jung­ti Aly­taus ir Prie­nų pa­da­li­niai

Šių me­tų pra­džio­je įkū­rus vals­ty­bės įmo­nę Vals­ty­bi­nių miš­kų urė­di­ją, 42 ša­ly­je vei­ku­sios urė­di­jos ne­te­ko ju­ri­di­nio as­mens sta­tu­so. Jos ta­po Vals­ty­bi­nių miš­kų urė­di­jos re­gio­ni­niais pa­da­li­niais.

Per šiuos me­tus pla­nuo­ja­ma su­jung­ti kai ku­riuos pa­da­li­nius ir jų su­ma­žin­ti iki 26.

Šiuo me­tu urė­di­jo­je vyks­ta at­ran­kos į vi­sų 26 re­gio­ni­nių pa­da­li­nių va­do­vų pa­rei­gas.

Kaip in­for­ma­vo urė­di­jos spe­cia­lis­tė ko­mu­ni­ka­ci­jai Vi­li­ja Rai­lai­tė, at­ran­kos re­zul­ta­tus pla­nuo­ja­ma pa­skelb­ti ar­ti­miau­siu me­tu, iš vi­so su­lauk­ta dau­giau nei 100 pre­ten­den­tų pa­raiš­kų, į at­ski­rus pa­da­li­nius pre­ten­da­vo nuo ke­tu­rių iki ke­lio­li­kos kan­di­da­tų.

Gi­ri­nin­ki­jų skai­čius ša­ly­je liks ne­pa­ki­tęs – 337.

V.Rai­lai­tė sa­kė, kad po re­or­ga­ni­za­ci­jos su­jun­gus Aly­taus ir Prie­nų pa­da­li­nius į vie­ną, Prie­nų re­gio­ni­nio pa­da­li­nio cen­tras bus Prie­nuo­se.

 

Alma MOSTEIKAITĖ

Rekomenduojami video