Quantcast
ŠalyjeVerslasŪkininkų žiniosTechnikos kiemasSodybaPatarimaiKultūraSveikata Regionai
Bendruomenės
Dievo žodis
Konkursai
Kultūra
Langas
Moters pasaulis
Naujienos
Nuomonės
Patarimai
Šalyje
Sodyba
Sveikata
Technikos kiemas
Ūkininkų žinios
Verslas
Regionai
Alytaus
Kauno
Klaipėdos
Marijampolės
Panevėžio
Šiaulių
Tauragės
Telšių
Utenos
Vilniaus
Rubrika
Nuo pa­rei­gų nu­ša­lin­tam sa­vi­val­dy­bės ar­chi­tek­tui teis­mas sky­rė 10 tūkst. eu­rų bau­dą

Va­sa­rio 3-iąją Aly­taus apy­lin­kės teis­mo Drus­ki­nin­kų rū­mai pri­ėmė nuosp­ren­dį bau­džia­mo­jo­je by­lo­je, ku­rio­je dėl pik­tnau­džia­vi­mo tar­ny­ba ir do­ku­men­tų klas­to­ji­mo nuteistas nuo pa­rei­gų nu­ša­lin­tas Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės administracijos Ar­chi­tek­tū­ros, ur­ba­nis­ti­kos ir že­mė­tvarkos sky­riaus ve­dė­jo pa­va­duo­to­jas, sa­vi­val­dy­bės vy­riau­sia­sis ar­chi­tek­tas Min­dau­gas Ma­ta­žins­kas. Už šias vei­kas jam skir­ta 200 mi­ni­ma­lių gy­ve­ni­mo ly­gių dy­džio ar­ba 10 tūkst. eu­rų bau­da. M.Ma­ta­žins­kas vie­ti­nio teis­mo nuosp­ren­dį ke­ti­na skųs­ti Kau­no apy­gar­dos teis­mui.

Į pro­ku­ra­tū­rą krei­pė­si sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja

2020 me­tų rug­sė­jo pra­džio­je į Kau­no apy­gar­dos pro­ku­ra­tū­rą krei­pė­si Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja dėl ga­li­mo do­ku­men­tų klas­to­ji­mo.

Įtar­ta, kad pa­tal­pų, esan­čių Pra­mo­nės ra­jo­ne, kur pla­nuo­ta kur­ti mi­ne­ra­li­nių uo­lie­nų per­dir­bi­mo ga­myk­lą, vie­nos įmo­nės pra­šy­mu ati­da­li­ji­mo sche­mą pa­ren­gęs aly­tiš­kis ar­chi­tek­tas to ne­da­rė, o sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Ar­chi­tek­tū­ros, ur­ba­nis­ti­kos ir že­mė­tvarkos sky­riaus ve­dė­jo pa­va­duo­to­jas, sa­vi­val­dy­bės vy­riau­sia­sis ar­chi­tek­tas M.Ma­ta­žins­kas pa­žy­mą dėl ga­li­my­bės nau­do­ti pa­tal­pas pa­gal pa­skir­tį iš­da­vė va­do­vau­da­ma­sis ga­li­mai su­klas­to­ta sche­ma.

2020-ųjų spa­lio vi­du­ry­je Aly­taus ap­skri­ties vy­riau­sio­jo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to Kri­mi­na­li­nės po­li­ci­jos ir Eko­no­mi­nių nu­si­kal­ti­mų ty­ri­mo sky­riaus pa­rei­gū­nai at­li­ko kra­tas M.Ma­ta­žins­ko dar­bo ka­bi­ne­te ir na­muo­se. Tai bu­vo su­si­ję su po­li­ci­jos at­lie­ka­mu iki­teis­mi­niu ty­ri­mu, ku­rį kon­tro­lia­vo Kau­no apy­gar­dos pro­ku­ra­tū­ros Aly­taus apy­lin­kės pro­ku­ra­tū­ra.

2021-ųjų sau­sio pa­bai­go­je mies­to sa­vi­val­dy­bės vy­riau­sia­jam ar­chi­tek­tui pa­reikš­ti įta­ri­mai dėl pik­tnau­džia­vi­mo tar­ny­ba ir do­ku­men­tų klas­to­ji­mo, jam pri­tai­ky­ta kar­do­mo­ji prie­mo­nė – ra­šy­ti­nis pa­si­ža­dė­ji­mas ne­iš­vyk­ti.

M.Ma­ta­žins­kui pa­reiš­kus mi­nė­tus įta­ri­mus, 2021-ųjų sau­sio pa­bai­go­je jis Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos va­do­vų bu­vo nu­ša­lin­tas nuo Ar­chi­tek­tū­ros, ur­ba­nis­ti­kos ir že­mė­tvarkos sky­riaus ve­dė­jo pa­va­duo­to­jo bei sa­vi­val­dy­bės vy­riau­sio­jo ar­chi­tek­to pa­rei­gų iki bau­džia­mo­jo pro­ce­so pa­bai­gos. Tai pa­da­ry­ta va­do­vau­jan­tis Vals­ty­bės tar­ny­bos įsta­ty­mu, nes pa­reikš­ti įta­ri­mai ne­su­de­ri­na­mi su vals­ty­bės tar­ny­ba.

Bau­dą tu­ri su­mo­kė­ti per aš­tuo­nis mė­ne­sius nuo nuosp­ren­džio įsi­tei­sė­ji­mo

Va­sa­rio 3-iąją Aly­taus apy­lin­kės teis­mo Drus­ki­nin­kų rū­mai pa­skel­bė nuosp­ren­dį bau­džia­mo­jo­je by­lo­je, ku­rio­je dėl pik­tnau­džia­vi­mo tar­ny­ba ir do­ku­men­tų klas­to­ji­mo nuteis­tas nuo pa­rei­gų nu­ša­lin­tas Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės vy­riau­sia­sis ar­chi­tek­tas. Jis šiuo me­tu vyk­do in­di­vi­du­a­lią veik­lą.

Teis­mui pa­ka­ko duo­me­nų įro­dy­ti, kad M.Ma­ta­žins­kas su­klas­to­jo do­ku­men­tus, juo­se įtvir­tin­da­mas tik­ro­vės ne­ati­tin­kan­čią in­for­ma­ci­ją, ir sa­vo tu­ri­mus įga­lio­ji­mus pa­nau­do­jo prie­šin­gais vals­ty­bės tar­ny­bai in­te­re­sais. Taip dis­kre­di­tuo­tas vals­ty­bės tar­nau­to­jo ir ins­ti­tu­ci­jos – Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos au­to­ri­te­tas ir pres­ti­žas.

Už pa­da­ry­tas vei­kas M.Ma­ta­žins­kui teismas sky­rė baus­mę – 200 mi­ni­ma­lių gy­ve­ni­mo ly­gių ar­ba 10 tūkst. eu­rų bau­dą.

Ji į Vals­ty­bi­nės mo­kes­čių ins­pek­ci­jos są­skai­tą tu­ri bū­ti su­mo­kė­ta per aš­tuo­nis mė­ne­sius nuo nuosp­ren­džio įsi­tei­sė­ji­mo. Nuo pa­rei­gų nu­ša­lin­tam mies­to sa­vi­val­dy­bės vy­riau­sia­jam ar­chi­tek­tui kar­do­mo­ji prie­mo­nė – ra­šy­ti­nis pa­si­ža­dė­ji­mas ne­iš­vyk­ti bus pa­nai­kin­ta, taip pat įsi­tei­sė­jus nuosp­ren­džiui.

Pas­ta­ra­sis per 20 die­nų nuo jo pa­skel­bi­mo die­nos ga­li bū­ti skun­džia­mas Kau­no apy­gar­dos teis­mui.

M.Ma­ta­žins­kas sa­kė nuosp­ren­dį be abe­jo­nių ke­ti­nan­tis skųs­ti.

Rekomenduojami video