Quantcast
ŠalyjeVerslasŪkininkų žiniosTechnikos kiemasSodybaPatarimaiSveikata Regionai
Bendruomenės
Dievo žodis
Konkursai
Langas
Moters pasaulis
Naujienos
Nuomonės
Patarimai
Šalyje
Sodyba
Sveikata
Technikos kiemas
Ūkininkų žinios
Verslas
Regionai
Alytaus
Kauno
Klaipėdos
Marijampolės
Panevėžio
Šiaulių
Tauragės
Telšių
Utenos
Vilniaus
Rubrika
Netvarka sodyboje piktina kaimynus
Jau ne pir­mus me­tus skun­džia­ma­si dėl ne­tvar­kos Biržų miesto Vil­niaus gat­vės 35-ojo na­mo kie­me. Ne­pa­ten­kin­ti ne tik ta­me pa­čia­me dviaukš­ty­je gy­ve­nan­tys žmo­nės, bet ir gre­ti­mų so­dy­bų kai­my­nai.

Su­si­tar­ti ge­ruo­ju ne­pa­vy­ko

Praė­ju­sią sa­vai­tę į „Bir­žie­čių žo­džio“ re­dak­ci­ją krei­pė­si kai­my­nys­tė­je so­dy­bą nu­si­pir­kę žmo­nės. Jie pa­sa­ko­jo no­rin­tys gra­žiai tvar­ky­tis, o iš kai­my­nų pa­gei­dau­jan­tys ele­men­ta­rios tvar­kos. De­ja, nau­ja­ku­rių pra­šy­mai iki šiol neiš­girs­ti. Ša­lia 35-ojo na­mo so­dy­bą įsi­gi­jęs Sau­lius Ged­vi­las žur­na­lis­tei pa­sa­ko­jo su 35-aja­me na­me gy­ve­nan­čia ne­tvar­kin­ga kai­my­ne Re­na­ta Gu­die­ne ne kar­tą kal­bė­ję­sis. Pra­šęs su­si­tvar­ky­ti pa­tvo­ry­je iš­si­ke­ro­ju­sius ša­bakš­ty­nus, iš­si­vež­ti su­krau­tus se­nus daik­tus, nu­si­ra­vė­ti dil­gė­les, ap­si­ge­nė­ti se­nas obe­lis, ap­si­tvar­ky­ti me­di­nius sta­ti­nius, ku­riuo­se ne­stin­ga pe­lių, žiur­kių ir ki­to­kių lau­ki­nių gy­vū­nų. Be to, kai­my­nams esąs ne­ma­lo­nus iš pa­šiū­rių sklin­dan­tis kva­pas. Ta­čiau, pa­sak Sau­liaus Ged­vi­lo, su­si­tar­ti ge­ruo­ju ne­pa­vy­ko. Šias kal­bas pa­tvir­ti­no ir to pa­ties na­mo bend­ra­sa­vi­nin­kė Li­gi­ta Ga­la­daus­kie­nė. Mo­te­ris ro­dė, kaip iš ki­tos pu­sės tvo­ros į jų pu­sę len­da žo­lės ir me­džiai, o nuo ant že­mės ri­bos su­ręs­tų sta­ti­nių vir­šaus by­ra su­pu­vę obuo­liai. Li­gi­ta Ga­la­daus­kie­nė pa­sa­ko­jo, jog prieš me­tus jų skly­pe dar ir kai­my­nės viš­tos kaps­ty­da­vo­si. Tuo­met žmo­nės ne­te­ko kant­ry­bės ir nu­ta­rė su mo­čiu­te Re­na­ta ir dėl viš­tų pa­si­kal­bė­ti. Pra­šė tvar­ky­tis. Li­ko neiš­girs­ti. Ir krei­pė­si raš­tu į Bir­žų ra­jo­no sa­vi­val­dy­bę. Tuo­met su­lau­kė pa­ties ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus Ro­lan­do Ža­ga­ro at­sa­ky­mo. Jis in­for­ma­vo, jog „su pra­šy­me mi­ni­ma kai­my­ne R.G. pro­fi­lak­tiš­kai pa­kal­bė­ta. Dėl vei­kos nu­ma­ty­tas LR ad­mi­nist­ra­ci­nių nu­si­žen­gi­mų ko­dek­so 366 straips­ny­je (Tvar­ky­mo ir šva­ros tai­syk­lių pa­žei­di­mas), va­do­vau­jan­tis Lie­tu­vos Res­pub­li­kos ad­mi­nist­ra­ci­nių nu­si­žen­gi­mų ko­dek­so 12 straips­nio I da­li­mi, pa­reikš­ta žo­di­nė pa­sta­ba“.

„Pro­fi­lak­ti­nis pa­kal­bė­ji­mas“ ne­pa­dė­jo

Li­gi­ta Ga­la­daus­kie­nė pa­ste­bė­jo, jog po krei­pi­mo­si į sa­vi­val­dy­bę kai­my­nė Re­na­ta Gu­die­nė viš­tas per­kė­lė į ki­tą so­dy­bos pu­sę ir iš­ve­žė kai ku­rią ne­nau­do­ja­mą bui­ti­nę tech­ni­ką, su­krau­tą ne­to­li tvo­ros. Ta­čiau dau­giau esą tvar­ky­tis nė ne­ban­dė. Pikt­žo­lių, ke­ro­jan­čių už tvo­ros ne­nup­jo­vė nė kar­tą, ne­ge­nė­jo nu­džiū­vu­sių obe­lų ir ne­si­rū­pi­no tvar­ky­tis se­nuo­se me­di­niuo­se sta­ti­niuo­se. Sau­lius Ged­vi­las kal­bė­jo, jog jis nė kiek ne­pyks­ta, jog mo­te­ris lai­ko viš­tas. Pa­sak vy­riš­kio, ji ga­li lai­ky­ti, ką no­ri, bet tu­rin­ti lai­ky­tis tvar­kos. Da­bar žmo­nės net tvo­ros ne­ga­li ap­si­tver­ti, nes į se­ną­ją tvo­rą re­mia­si sta­ti­niai, pro ją len­da jau­ni me­de­liai, krin­ta krū­vos obuo­lių, ku­rie pū­va, rūgs­ta, smir­di. Li­gi­ta Ga­la­daus­kie­nė sa­kė iš Re­na­tos Gu­die­nės su­lau­ku­si prie­kaiš­tų, jog anks­tes­ni kai­my­nai ne­si­skun­dė, jiems ne­va vis­kas bu­vo ge­rai. „Ne­ži­nau, kaip bu­vo, bet mes no­ri­me tvar­ky­tis. Prie tvo­ros gal ir ko­kią avie­tę pa­si­so­din­tu­me, bet kai to­kia ne­tvar­ka, to da­ry­ti ne­ga­li­me“, – kal­bė­jo kai­my­nė. Re­na­tos Gu­die­nės tvar­ka ne­si­džiau­gė ir su ja ta­me pa­čia­me na­me gy­ve­nan­tys, pir­ma­ja­me aukš­te bu­tus iš ki­to sa­vi­nin­ko nuo­mo­jan­tys žmo­nės. Vie­nas vy­ras pa­sa­ko­jo, jog va­sa­rą ne­ga­li at­si­da­ry­ti lan­gų, nes pri­skren­da mu­sių, be to, sklin­da ne­ma­lo­nūs kva­pai. Praė­ju­siais me­tais dėl to­kios ne­tvar­kos ra­jo­no sa­vi­val­dy­bę bu­vo pa­sie­kęs ne vie­nas kai­my­nų skun­das.

Bend­rau­ti ne­pa­no­ro

Praė­ju­sį ant­ra­die­nį pa­si­kal­bė­ti su pa­čia Re­na­ta Gu­die­ne ne­pa­vy­ko – du­rų nie­kas neat­vė­rė. Ge­ra­no­riš­kai nu­si­tei­ku­si Bir­žų mies­to se­niū­nė Kris­ti­na Un­dzė­nie­nė ir Bir­žų mies­to sa­vi­val­dy­bės Vie­šo­sios tvar­kos sky­riaus vy­riau­sia­sis spe­cia­lis­tas Vir­gi­li­jus Kul­bis į mo­čiu­tės du­ris bel­dė­si ir tre­čia­die­nio ry­tą. Ti­kė­jo­si su Re­na­ta Gu­die­ne pa­si­kal­bė­ti, pa­si­tar­ti, gal net pa­gal­bą pa­siū­ly­ti. Po se­niū­nės bel­di­mo ir il­gų pra­šy­mų ati­da­ry­ti du­ris, jas šei­mi­nin­kė vos vos pra­vė­rė. Kal­bė­tis dau­giau ne­bu­vo lin­ku­si, ei­ti į kie­mą su­šnek­ti ne­si­ruo­šė. Re­na­ta Gu­die­nė, sto­vin­tiems ant laip­tų aiš­ki­no: „Ką aš jums ga­liu pa­sa­ky­ti? Ne­ži­nau aš nie­ko. Nė­ra man lai­ko kal­bė­ti. Aš neap­si­ren­gu­si.“ Ga­liau­siai bu­to du­ris už­tren­kė prieš pat se­niū­nės no­sį ir į pra­šy­mus pa­si­kal­bė­ti ne­be­si­lei­do. Vie­šo­sios tvar­kos spe­cia­lis­tas Vir­gi­li­jus Kul­bis sa­kė, jog nie­ko ki­to ne­lie­ka, kaip tik iš­ra­šy­ti kvie­ti­mą, kad mo­te­ris pa­ti at­vyk­tų į sa­vi­val­dy­bę. Gal ta­da pa­vyks su­si­tar­ti. Jei kvie­čia­mo­ji nea­tei­tų ar to­liau ne­si­lai­ky­tų tvar­kos rei­ka­la­vi­mų, jai gre­sia bau­da.
Gražina DAGYTĖ logo,birzietis
Rekomenduojami video