Quantcast
ŠalyjeVerslasŪkininkų žiniosTechnikos kiemasSodybaPatarimaiKultūraSveikata Regionai
Bendruomenės
Dievo žodis
Konkursai
Kultūra
Langas
Moters pasaulis
Naujienos
Nuomonės
Patarimai
Šalyje
Sodyba
Sveikata
Technikos kiemas
Ūkininkų žinios
Verslas
Regionai
Alytaus
Kauno
Klaipėdos
Marijampolės
Panevėžio
Šiaulių
Tauragės
Telšių
Utenos
Vilniaus
Rubrika
Ne­tei­sė­ti mig­ran­tai: Aly­taus mies­te – 71, Aly­taus ra­jo­ne – 123

Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos va­do­vy­bei ne­tei­sė­tų mig­ran­tų ap­gy­ven­di­ni­mo klau­si­mą te­ko spręs­ti lie­pos 3-iąją, o Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja tai spren­dė lie­pos 5-ąją. Vals­ty­bės sie­nos ap­sau­gos tar­ny­bos pra­šy­mu Dzū­ki­jos sos­ti­nė­je sku­biai su­ras­tos sa­vi­val­dy­bės val­do­mos pa­tal­pos – ad­mi­nist­ra­ci­nis pa­sta­tas ae­ro­dro­me Pir­ma­ja­me Aly­tu­je, Aly­taus ra­jo­ne – taip pat sa­vi­val­dy­bei pri­klau­san­tis bu­vu­sios mo­kyk­los pa­sta­tas Sim­no se­niū­ni­jo­je, Ve­re­bie­juo­se. Šiuo me­tu Aly­taus mies­te ap­gy­ven­din­tas 71, Aly­taus ra­jo­ne – 123 ne­tei­sė­ti mig­ran­tai.

Te­ri­to­ri­ja ap­tver­ta, sau­gu­mą už­tik­ri­na po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai

Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rė Ona Ba­le­vi­čiū­tė lie­pos 3-io­sios anks­tų ry­tą iš Vals­ty­bės sie­nos ap­sau­gos tar­ny­bos ga­vo pra­ne­ši­mą su pra­šy­mu ap­gy­ven­din­ti dau­giau kaip 100 ne­tei­sė­tų mig­ran­tų, ku­rie bu­vo su­lai­ky­ti Lie­tu­vos ir Bal­ta­ru­si­jos pa­sie­ny­je. Tuoj pat bu­vo su­kvies­tas sa­vi­val­dy­bės Eks­tre­ma­lių si­tu­a­ci­jų ko­mi­si­jos, ku­riai va­do­vau­ja O.Ba­le­vi­čiū­tė, po­sė­dis ir spren­džia­mas klau­si­mas dėl šių as­me­nų ap­gy­ven­di­ni­mo.

„Mes iš kar­to pa­sa­kė­me, kad tiek mig­ran­tų ap­gy­ven­din­ti ne­ga­li­me, nes tam ne­tu­ri­me pa­tal­pų. Mū­sų pra­šy­mas bu­vo iš­girs­tas ir pa­sie­nio tar­ny­ba lie­pos 3-iąją apie 20 va­lan­dą 30 mi­nu­čių at­ve­žė 71 mig­ran­tą į mū­sų pa­rink­tas sa­vi­val­dy­bei pri­klau­san­čias pa­tal­pas – ae­ro­dro­me esan­tį ad­mi­nist­ra­ci­nį pa­sta­tą. Dau­giau mig­ran­tų tik­rai ne­pa­si­ren­gę pri­im­ti“, – sa­kė O.Ba­le­vi­čiū­tė.

Jos tei­gi­mu, sa­vi­val­dy­bės Eks­tre­ma­lių si­tu­a­ci­jų ko­mi­si­ja ki­tų pa­tal­pų ne­tei­sė­tiems mig­ran­tams pa­siū­ly­ti ne­tu­rė­jo, o mi­nė­tas pa­sta­tas yra kiek įma­no­ma nuo­ša­les­nė­je mies­to te­ri­to­ri­jo­je.


Į kai ku­rių mies­t

o ta­ry­bos na­rių reiš­kia­mą pa­si­pik­ti­ni­mą, ko­dėl dėl mig­ran­tų ap­gy­ven­di­ni­mo vie­tos ne­bu­vo su­reng­tas ne­ei­li­nis ta­ry­bos po­sė­dis, ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rė pa­tei­kė at­sa­ky­mą: „To ne­nu­ma­to Ci­vi­li­nės sau­gos įsta­ty­mas. Lie­pos 2-ąją Vy­riau­sy­bė pa­skel­bė vals­ty­bės ly­gio eks­tre­ma­lią si­tu­a­ci­ją dėl ma­si­nio už­sie­nie­čių ant­plū­džio. Esant eks­tre­ma­liai si­tu­a­ci­jai, spren­di­mus, šiuo at­ve­ju dėl ne­tei­sė­tų mig­ran­tų ap­gy­ven­di­ni­mo, pri­ima sa­vi­val­dy­bės Eks­tre­ma­lių si­tu­a­ci­jų ko­mi­si­ja, ku­riai va­do­vau­ja ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius.“

Ne­tru­kus te­ri­to­ri­ja apie ae­ro­dro­me esan­tį ad­mi­nist­ra­ci­nį pa­sta­tą bu­vo ap­tver­ta, ap­tver­to­je te­ri­to­ri­jo­je pa­sta­ty­ti tu­a­le­tai. Čia at­vy­ku­sius mig­ran­tus pa­si­ti­ko Aly­taus ap­skri­ties vy­riau­sio­jo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to pa­rei­gū­nai, ku­rių po aš­tuo­nis ėmė bu­dė­ti die­ną ir nak­tį.

Pa­gei­dau­ja in­ter­ne­to, bet to pa­da­ry­ti ne­ga­li­ma

Ae­ro­dro­mo ad­mi­nist­ra­ci­nia­me pa­sta­te ap­gy­ven­din­ta 50 vy­rų ir 21 mo­te­ris. Mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Vie­šo­sios tvar­kos sky­riaus ve­dė­jo, sa­vi­val­dy­bės Eks­tre­ma­lių si­tu­a­ci­jų ope­ra­ci­jų cen­tro va­do­vo dėl ne­le­ga­lių mig­ran­tų Ry­čio Vit­kaus­ko tei­gi­mu, vi­si jie iš Af­ri­kos vals­ty­bių, dau­gu­ma jau­no am­žiaus, gi­mę 1986-ai­siais, 1998-ai­siais, 2000-ai­siais, net 2004-ai­siais: „Jie aiš­ki­na, kad stu­di­ja­vę Bal­ta­ru­si­jos uni­ver­si­te­tuo­se, pa­di­di­nus mo­kes­čius už moks­lą, jie ne­tu­rė­jo pi­ni­gų su­si­mo­kė­ti, tad pa­trau­kę į Eu­ro­pą. Kai ku­rie kal­ba ru­sų, an­glų, pran­cū­zų kal­bo­mis.“

Sa­vi­val­dy­bei te­ko pa­si­rū­pin­ti ap­gy­ven­di­ni­mo są­ly­go­mis – čiu­ži­niais, už­klo­tais, pa­ta­ly­ne, hi­gie­nos prie­mo­nė­mis, van­de­niu. Dviem die­noms jie mai­ti­ni­mui­si tu­rė­jo pa­sie­nio tar­ny­bos iš­duo­tus sau­sus da­vi­nius.

Nuo šios sa­vai­tės pra­džios mig­ran­tams pus­ry­čius, pie­tus ir va­ka­rie­nę tei­kia mies­to ben­dro­vė „Šven­tė jums“, su ku­ria tu­ri su­tar­tį sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja, ši ben­dro­vė mai­ti­no ir sa­vi­i­zo­lia­ci­jo­je dėl ko­ro­na­vi­ru­so sa­vi­val­dy­bės pa­tal­po­se bu­vu­sius as­me­nis.

Lie­tu­vos Rau­do­no­jo Kry­žiaus drau­gi­jos Aly­taus re­gio­no sky­riaus sa­va­no­riai mig­ran­tams iš­da­li­ja „Šven­tės jums“ at­vež­tą mais­tą, aiš­ki­na­si jų po­rei­kius, su­tei­kia in­for­ma­ci­ją rū­pi­mais klau­si­mais.

„Pa­si­rū­pi­no­me, kad jie tu­rė­tų pir­mos pa­gal­bos prie­mo­nių – bin­to, tvar­slia­vos, dez­in­fek­ci­nių skys­čių. Tai per­da­vė­me po­li­ci­jos pa­rei­gū­nams, kad ga­lė­tų su­teik­ti esant rei­ka­lui. Taip pat mig­ran­tams per­da­vė­me hi­gie­nos pa­ke­tus su dan­tų pas­ta, še­pe­tė­liais, šam­pū­nu, mui­lu, nu­pir­ko­me ne­re­cep­ti­nių vais­tų nuo skaus­mo. Kai ku­rie mig­ran­tai ne­tu­rė­jo rū­bų, ba­tų, te­ko mums ge­ra­no­riš­kai pa­si­rū­pin­ti, šių daik­tų ke­ti­na­me vyk­ti ieš­ko­ti į Aly­taus re­gio­no at­lie­kų tvar­ky­mo cen­trą. Jei ra­si­me tin­ka­mų, teks pir­miau­sia dez­in­fe­kuo­ti. Taip pat sa­va­no­riai už sa­vo pi­ni­gus mig­ran­tams nu­pir­ko van­dens, jiems do­le­rius iš­kei­tė­me į eu­rus, kad juos ga­lė­tų per­duo­ti sa­va­no­riams, ku­rie nu­pirk­tų rei­kia­mų daik­tų“, – pa­sa­ko­jo Lie­tu­vos Rau­do­no­jo Kry­žiaus Aly­taus re­gio­no sky­riaus va­do­vė Al­do­na Tu­raus­ky­tė.

Kaip sa­kė R.Vit­kaus­kas, mig­ran­tai gy­ve­ni­mo są­ly­go­mis ir mai­ti­ni­mu ne­si­skun­džia, jų pa­grin­di­nis pa­gei­da­vi­mas tu­rė­ti in­ter­ne­to ry­šį ap­gy­ven­din­to­je te­ri­to­ri­jo­je, ta­čiau to su­teik­ti ne­ga­li­ma sie­kiant už­tik­rin­ti vals­ty­bės sau­gu­mą.

Ko­ro­na­vi­ru­sas nu­sta­ty­tas dviem mig­ran­tams

Su mig­ran­tais yra ben­drau­ja­ma per at­stu­mą, nes jie nuo pat ap­gy­ven­di­ni­mo yra de­šim­ties die­nų izo­lia­ci­jo­je dėl ko­ro­na­vi­ru­so grės­mės, jie iš te­ri­to­ri­jos nie­kur iš­ei­ti ne­ga­li.

Sa­vai­tės pra­džio­je Aly­taus mo­bi­lia­me pa­tik­ros dėl ko­ro­na­vi­ru­so punk­te dir­ban­tys po­li­kli­ni­kos me­di­kai mig­ran­tus ty­rė grei­tai­siais an­ti­ge­nų te­stais ir PGR – mė­gi­niais iš no­sia­ryk­lės. Ko­ro­na­vi­ru­sas kon­sta­tuo­tas dviem mo­te­rims, gi­mu­sioms 1996-ai­siais ir 1999-ai­siais, tai pa­aiš­kė­jo lie­pos 7-osios ry­tą.

Mies­to sa­vi­val­dy­bės gy­dy­to­jo Po­vi­lo Ja­ge­la­vi­čiaus tei­gi­mu, tos pa­čios die­nos po­pie­tę sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja or­ga­ni­za­vo jų iš­ga­be­ni­mą į Vals­ty­bės sie­nos ap­sau­gos tar­ny­bos nu­ro­dy­tą gy­dy­mo įstai­gą – Ab­ro­miš­kių re­a­bi­li­ta­ci­jos li­go­ni­nę.

Lie­pos 12-ąją ne­tei­sė­ti mig­ran­tai, gy­ve­nan­tys ae­ro­dro­mo ad­mi­nist­ra­ci­nia­me pa­sta­te, dėl CO­VID-19 in­fek­ci­jos bus ti­ria­mi pa­kar­to­ti­nai.

Pa­si­ruoš­ta pri­im­ti iki 150 mig­ran­tų

Aly­taus ra­jo­ne ne­tei­sė­tų mig­ran­tų ap­gy­ven­di­ni­mui skir­tas sa­vi­val­dy­bei pri­klau­san­tis ne­vei­kian­čios mo­kyk­los Sim­no se­niū­ni­jo­je, Ve­re­bie­jų kai­me, pa­sta­tas. Pir­mie­ji mig­ran­tai čia at­vež­ti lie­pos 5-osios va­ka­re, o, lie­pos 7-osios duo­me­ni­mis, čia jų ap­gy­ven­din­ta 123, iš šio skai­čiaus – 38 mo­te­rys, vie­nas pen­ke­rių me­tų vai­kas, li­ku­sie­ji – vy­rai. Jie – iš Af­ri­kos vals­ty­bių ir Ira­ko, dau­gu­ma – jau­no am­žiaus. Kaip ir ap­gy­ven­din­tie­ji Aly­tu­je, aiš­ki­na stu­di­ja­vę Bal­ta­ru­si­jos uni­ver­si­te­tuo­se, dėl pa­di­din­tų mo­kes­čių už moks­lą bu­vo pri­vers­ti ke­liau­ti į Eu­ro­pą.

Jiems ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės skir­ta­me pa­sta­te su­de­da­mą­sias lo­vas, pa­gal­ves ir mieg­mai­šius pa­rū­pi­no pa­sie­nie­čiai, mai­ti­ni­mą or­ga­ni­zuo­ja sa­vi­val­dy­bė, kaip ir mies­te ra­jo­ne ap­gy­ven­din­tus mig­ran­tus die­ną ir nak­tį sau­go aš­tuo­ni po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai.

Aly­taus ap­skri­ties vy­riau­sio­jo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to Ko­mu­ni­ka­ci­jos po­sky­rio ve­dė­ja Kris­ti­na Ja­nu­le­vi­čie­nė pa­ti­ki­no, kad iki šiol in­ci­den­tų su mig­ran­tais ne­bu­vo, jie ra­mūs, nu­si­tei­kę tai­kiai.

Kaip sa­kė ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rė Gin­ta­rė Jo­ciuns­kai­tė, bu­vu­sios Ve­re­bie­jų mo­kyk­los pa­sta­te pa­si­ruoš­ta pri­im­ti iki 150 ne­tei­sė­tų mig­ran­tų. Kaip ir Aly­tu­je ap­gy­ven­din­ti mig­ran­tai, jie de­šimt die­nų yra sa­vi­i­zo­lia­ci­jo­je, va­kar, lie­pos 7-ąją, jie tu­rė­jo bū­ti te­stuo­ja­mi dėl ko­ro­na­vi­ru­so.

Kiek il­gai ne­tei­sė­ti mig­ran­tai gy­vens Aly­taus mies­te ir ra­jo­ne, kol kas tiks­liai ne­ži­no­ma, ti­ki­ma­si, kad tik de­šim­ties die­nų izo­lia­ci­jos dėl ko­ro­na­vi­ru­so lai­ko­tar­pį.

Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jos Stra­te­gi­nės ko­mu­ni­ka­ci­jos sky­riaus ve­dė­jas Min­dau­gas Ba­ja­rū­nas tvir­ti­no, kad ak­ty­viai ieš­ko­ma vie­tos pa­la­pi­nių mies­te­liui, kai tik ji bus su­ras­ta, čia mig­ran­tai bus ir ap­gy­ven­din­ti, šiuo me­tu svars­to­mos ke­lios vie­tos pa­sie­nio su Bal­ta­ru­si­ja sa­vi­val­dy­bė­se.

Rekomenduojami video