Quantcast
ŠalyjeVerslasŪkininkų žiniosTechnikos kiemasSodybaSužinok. Augink atsakingaiKultūraPatarimaiSvetur Regionai
Bendruomenės
Dievo žodis
Konkursai
Kultūra
Langas
Moters pasaulis
Naujienos
Nuomonės
Patarimai
Šalyje
Sodyba
Sužinok. Augink atsakingai
Sveikata
Svetur
Technikos kiemas
Ūkininkų žinios
Verslas
Regionai
Alytaus
Kauno
Klaipėdos
Marijampolės
Panevėžio
Šiaulių
Tauragės
Telšių
Utenos
Vilniaus
Rubrika
Miroslavo šeimoms kalėdinė dovana – modernus vaikų darželis

Miroslavo gimnazijos ikimokyklinio ugdymo skyrius, per metus pasipildęs daugiau kaip dešimčia vaikų, tapo per ankštas iš viso 33 šios seniūnijos ikimokyklinukams. Paprastai darželiu vadinamą gimnazijos skyrių buvo nutarta perkelti į atnaujintas erdvesnes patalpas seniūnijos pastate.

Patalpų pristatymas visuomenei, jaunų, vaikus auginančių šeimų pastebėjimu, tapo joms geriausia Kalėdų dovana – tokį darželį vargu ar turi dar nors viena kaimiška seniūnija. Vaikams pirmas apsilankymas naujose grupėse tapo šaunia pramoga, nes juos, šėliojančius po jaukias, spalvingas, dar nematytais žaidimais bei žaislais pagyvintas grupės erdves su dovanomis aplankė Kalėdų Senelis, mylimi pasakų herojai Kakė Makė, pelytė Minė, Snieguolė, nykštukas.

IMG_0021

Jau pir­mas ap­si­lan­ky­mas pa­ro­dė, kad vai­kams čia pa­tin­ka

Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės pro­jek­tas, ku­rio me­tu bus at­nau­jin­ti tri­jų se­niū­ni­jų vai­kų dar­že­liai, o Mi­ros­la­vo se­niū­ni­jo­je net­gi ge­ro­kai iš­plės­tas, jau­nų, vai­kus au­gi­nan­čių šei­mų yra la­bai ver­ti­na­mas. Aly­taus ra­jo­no me­ras Al­gir­das Vrub­liaus­kas dvie­jų miš­rių gru­pių dar­že­lio Mi­ros­la­ve ati­da­ry­mą pa­va­di­no is­to­ri­niu įvy­kiu, nes, kad net try­li­ka vai­ku­čių pa­si­pil­dy­tų ra­jo­no iki­mo­kyk­li­nė įstai­ga, dar nė­ra bu­vę.

„Tai is­to­ri­nis įvy­kis. Vai­kų vi­sur ma­žė­ja, o Mi­ros­la­ve jų dau­gė­ja. Tai džiu­gi­na“, – nau­jas mo­der­nias pa­tal­pas ap­žiū­rė­jęs džiau­gė­si ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės me­ras A.Vrub­liaus­kas. Jis lin­kė­jo, kad vi­suo­met bū­tų gau­su vai­kų, kad jiems čia pa­tik­tų.

Ra­jo­no va­do­vas kar­tu su Mi­ros­la­vo gim­na­zi­jos di­rek­to­riu­mi Ro­mu­al­du Ge­le­žaus­ku, se­niū­nu Vy­tau­tu Sin­ke­vi­čiu­mi per­kir­po sim­bo­li­nę iki­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo sky­riaus gru­pių ati­da­ry­mo juos­te­lę. Iš Mi­ros­la­vo ki­lęs, Šven­te­že­rio Švč. Mer­ge­lės Ma­ri­jos Gi­mi­mo baž­ny­čios ku­ni­gas Egi­di­jus Ju­ra­vi­čius, pa­va­duo­jan­tis į to­les­nius moks­lus Liub­li­no uni­ver­si­te­te iš­vy­ku­sį vie­ti­nį kle­bo­ną Mi­ros­la­vą Dov­dą, pa­šven­ti­no vai­kų kle­ge­sio pil­nas nau­jas, jiems ir skir­tas, ug­dy­mo pa­tal­pas. Iš­šau­tas kon­fe­ti ir vi­sų su­si­rin­ku­sių­jų džiu­gūs plo­ji­mai vai­kus pa­ska­ti­no ak­ty­ves­nėms šė­lio­nėms ka­muo­liu­kų ba­sei­ne, kol jų iš ten ne­iš­vi­lio­jo Ka­lė­dų Se­ne­lio pa­si­ro­dy­mas.

Ta­da tė­vams ra­do­si lai­ko pa­ben­drau­ti su sa­vi­val­dy­bės me­ru A.Vrub­liaus­ku, me­ro pa­va­duo­to­ju Ar­vy­du Bal­čiū­nu, sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to ko­mi­te­to pir­mi­nin­ku Vy­tau­tu Zub­ru, ta­ry­bos na­riais Si­mu Sa­lic­ku, Jo­nu Ju­ra­vi­čiu­mi, gim­na­zi­jos ir iki­mo­kyk­li­nio sky­riaus dar­buo­to­jais. Tė­vai dė­ko­jo už jų vai­kams su­da­ry­tas la­bai ge­ras ug­dy­mo są­ly­gas, gra­žiai ir mo­der­niai įreng­tas gru­pes, o kie­me – žai­di­mų bei dau­gia­funk­ce spor­to aikš­te­lė­mis.

Me­ras kal­bė­jo, kad įren­giant dar­že­lio gru­pes bū­ta ir pro­ble­mų, dar­bai vė­la­vo, bet pa­ga­liau jau ga­li­me džiaug­tis šia ka­lė­di­ne do­va­na. Mi­ros­la­vo se­niū­ni­jos iki­mo­kyk­li­nu­kams įreng­tas, ko ge­ro, mo­der­niau­sias vai­kų dar­že­lis vi­so­je Lie­tu­vo­je: pa­tal­po­se su­mon­tuo­tos in­te­rak­ty­vios grin­dys, įspū­din­ga mo­der­nių žai­di­mų gau­sa, sėd­mai­šiai, edu­ka­ci­niai rin­ki­niai, ba­sei­nai su ka­muo­liu­kais, minkš­tų skai­čių rin­ki­nys, mu­zi­ki­nis cen­tras, kad vi­sa sun­ku iš­var­dy­ti.

Ap­tar­tas dar vie­nas tė­ve­lių pa­gei­da­vi­mas

Aly­taus ra­jo­no me­ras ra­gi­no mi­ros­la­viš­kius bet ko­kiu klau­si­mu kreip­tis į sa­vi­val­dy­bę, jei rei­kia pa­ta­ri­mo ar pa­gal­bos. Dar­že­li­nu­kų ma­mos ra­jo­no va­do­vą pra­šė spręs­ti ra­my­bės joms ne­duo­dan­čią – prieš­mo­kyk­li­nu­kų gru­pės įstei­gi­mo pro­ble­mą. Ki­tais me­tais su dar­že­liu at­si­svei­kins ir ją lan­kys 11 vai­kų.

„Mū­sų vai­kams, prieš­mo­kyk­li­nu­kams, ug­dy­mas gim­na­zi­jo­je truks maž­daug iki 12 va­lan­dos. To­kio am­žiaus vai­kų ne­ga­li­me pa­lik­ti na­muo­se vie­nų. Ar ga­lė­tų jie pa­si­lik­ti mo­kyk­lo­je? Juk dar­bo nuo pie­tų dėl vai­kų prie­žiū­ros ne­me­si­me“, – pra­šė bū­si­mų pir­mo­kų ma­mos.

Gim­na­zi­jos di­rek­to­rius pa­ste­bė­jo, kad to­kiu at­ve­ju rei­kė­tų pa­gal­vo­ti apie už­im­tu­mą, net­gi mie­gą, kas bū­ti­na to­kio am­žiaus vai­kams. Ra­jo­no me­ras A.Vrub­liaus­kas ir sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas V.Zub­ras pa­ža­dė­jo, kad klau­si­mą bū­ti­na spręs­ti ir ieš­ko­ti ga­li­my­bių, kad Mi­ros­la­vo prieš­mo­kyk­li­nu­kai bū­tų už­im­ti vi­są die­ną.

Dar A.Vrub­liaus­kas kal­bė­jo, kad Mi­ros­la­vas kei­čia­si, dau­gė­ja jau­nų gy­ven­to­jų, jie tam­pa ak­ty­vūs, da­ly­vau­ja ben­druo­me­nės veik­lo­se, ren­gi­niuo­se, ku­ria­si nau­jos šei­mos, ne vie­na ima­si ver­slų.

Mies­te­lis tik­rai pa­to­gus kur­tis ir gy­ven­ti, nes ja­me yra ir gim­na­zi­ja, ir da­bar jau nau­jas vai­kų dar­že­lis, am­bu­la­to­ri­ja, baž­ny­čia, se­ne­lių glo­bos na­mai, šiuo me­tu re­mon­tuo­ja­mos se­niū­ni­jos, kul­tū­ros na­mų pa­tal­pos. Me­ras kvie­tė vi­sus bū­ti ben­druo­me­niš­kus, skam­bin­ti, už­ei­ti su pa­siū­ly­mais.

Mi­ros­la­vo sen­bu­vis Al­gir­das Rei­pas at­vi­rai kal­bė­jo, kad pa­grin­dą, kas už­tik­rin­tų gy­ve­ni­mo ko­ky­bę, mi­ros­la­viš­kiai tu­ri. Aiš­ku, yra klau­si­mų, ku­rie lau­kia ge­res­nio spren­di­mo. Jis pa­gy­rė kle­bo­ną M.Dov­dą, ku­ris at­ne­šė mies­te­liui gy­vy­bin­gu­mo. A.Rei­pas taip pat ra­gi­no žmo­nes bū­ti ak­ty­vius, do­mė­tis, sa­vi­val­dy­bės ko­man­dai dė­ko­jo už rū­pes­tį.

33 ug­dy­ti­niais rū­pin­sis 3 auk­lė­to­jos

Įvar­dy­tas ir gra­žus fak­tas: Mi­ros­la­vo se­niū­ni­jo­je per tre­jus me­tus gi­mė 90 nau­ja­gi­mių, iki­mo­kyk­li­nę įstai­gą lan­ko 33 vai­kai. Jie iki­mo­kyk­li­nia­me sky­riu­je lai­ką lei­džia jau nuo pu­sės aš­tuo­nių ry­to ir čia ga­li bū­ti iki pu­sės še­šių va­ka­ro. Tai la­bai pa­to­gu dir­ban­tiems tė­vams. Įstai­gą lan­kan­čiais vai­kais rū­pi­na­si trys auk­lė­to­jos – Jo­lan­ta Val­vo­nie­nė, Eu­ge­ni­ja Po­žen­čie­nė ir Vio­le­ta Cil­ciū­tė.

„Nau­jo­se pa­tal­po­se jų lau­kia nau­jo­vės ir ne tik nau­ji žais­lai, spin­te­lės. Yra įreng­ta jau­kių kam­pe­lių, ku­riuo­se jie ga­lės pa­bū­ti vie­nu­mo­je ar su bi­čiu­liu pa­kal­bė­ti, o gal kar­tu pa­sė­dė­ti ir su­si­tai­ky­ti. Juk šiais lai­kais rei­kia vis­ką iš­ban­dy­ti. O kaip šias nau­jo­ves pri­tai­ky­si­me, tą ir tu­rė­si­me“, – kal­bė­jo auk­lė­to­ja Jo­lan­ta. Abi vai­kų gru­pės miš­rios, jo­se vai­kai nuo 1,5 me­tu­kų iki 6 me­tų.

„La­bai lau­kė­me šil­tes­nio, erd­ves­nio dar­že­lio“, – mo­der­nia gru­pės ap­lin­ka džiau­gė­si ma­ma Jur­gi­ta.

„Du vai­kus au­gi­na­me, la­bai lau­kė­me šių pa­tal­pų, jos mū­sų tik­rai ne­nu­vy­lė. Įreng­tos dvi gru­pės, vai­kams daug vie­tos, erd­vu“, – sa­vas min­tis iš­sa­kė ma­ma Jo­li­ta.

Aly­taus ra­jo­ne yra pen­ki iki­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo sky­riai, ku­riuos lan­ko dau­giau kaip 200 vai­kų. Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė iki­mo­kyk­li­nes Mi­ros­la­vo, But­ri­mo­nių ir Sim­no įstai­gas at­nau­ji­no įgy­ven­din­da­ma pro­jek­tą „Aly­taus ra­jo­no iki­mo­kyk­li­nio ir prieš­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo pri­ei­na­mu­mo di­di­ni­mas, įku­riant ir at­nau­ji­nant edu­ka­ci­nes erd­ves“.

Iki­mo­kyk­li­nių gru­pių at­nau­ji­ni­mui skir­ta be­veik 600 tūkst. eu­rų, iš jų – 494 007 eu­rų Eu­ro­pos re­gio­ni­nės plėt­ros fon­do lė­šos, 43 588 eu­rai –  vals­ty­bės biu­dže­to ir 59 861,88 eu­rai – iš Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės biu­dže­to.

Iki­mo­kyk­li­niuo­se sky­riuo­se įkur­tos nau­jos ir mo­der­ni­zuo­tos še­šios šių ug­dy­mo įstai­gų gru­pės, su­tvar­ky­ta lau­ko in­fra­struk­tū­ra, su­kur­ta 60 nau­jų ug­dy­mo vie­tų, įsi­gy­ti bū­ti­ni bal­dai ir edu­ka­ci­nės prie­mo­nės.

Aldona KUDZIENĖ

Rekomenduojami video