Quantcast
ŠalyjeVerslasŪkininkų žiniosTechnikos kiemasSodybaPatarimaiKultūraSveikata Regionai
Bendruomenės
Dievo žodis
Konkursai
Kultūra
Langas
Moters pasaulis
Naujienos
Nuomonės
Patarimai
Šalyje
Sodyba
Sveikata
Technikos kiemas
Ūkininkų žinios
Verslas
Regionai
Alytaus
Kauno
Klaipėdos
Marijampolės
Panevėžio
Šiaulių
Tauragės
Telšių
Utenos
Vilniaus
Rubrika
Migrantai Alytuje: iš čiaupų Afrikoje niekas vandens negeria

Aly­taus mies­te ne­tei­sė­ti mig­ran­tai, su­lai­ky­ti Lie­tu­vos ir Bal­ta­ru­si­jos pa­sie­ny­je, lai­ki­nai ap­gy­ven­din­ti ae­ro­dro­mo ad­mi­nist­ra­ci­nia­me pa­sta­te lie­pos 3-iąją, Aly­taus ra­jo­no Ve­re­bie­jų bu­vu­sio­je mo­kyk­lo­je – lie­pos 5-ąją. Sa­vi­val­dy­bės jau su­skai­čia­vo, kiek per šį lai­ką te­ko iš­leis­ti mig­ran­tams ap­gy­ven­din­ti skir­toms pa­tal­poms įreng­ti, te­ri­to­ri­joms ap­tver­ti, mai­tin­ti. Per sa­vai­tę Dzū­ki­jos sos­ti­nės sa­vi­val­dy­bei tai kai­na­vo 35 tūkst. eu­rų, Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bei – 33,6 tūkst. eu­rų. Rū­pin­tis ne­tei­sė­tais mig­ran­tais bran­gu, tad sa­vi­val­dy­bėms ak­tu­a­lu kuo grei­čiau su­ži­no­ti, ka­da jie bus iš­vež­ti į Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jos pa­ža­dė­tą įkur­ti pa­la­pi­nių mies­te­lį. Pa­na­šu, jog tai ga­li už­truk­ti ne tik dėl šiam mies­te­liui dar ne­pa­rink­tos kon­kre­čios vie­tos, bet ir dėl mig­ran­tams nu­sta­to­mo ko­ro­na­vi­ru­so, kai kon­tak­tą tu­rė­ju­siems bū­ti­na de­šim­ties die­nų sa­vi­i­zo­lia­ci­ja.

„Ag­re­sy­viai nu­si­tei­kę mus plūs­ta“

Nors in­ci­den­tų su ne­tei­sė­tais mig­ran­tais ne­bū­ta, lie­pos 10-ąją po­li­ci­nin­kams, sau­gan­tiems Aly­taus mies­te ir ra­jo­ne ap­gy­ven­din­tus ne­tei­sė­tus mig­ran­tus, į pa­gal­bą at­vy­ko an­ti­te­ro­ris­ti­nių ope­ra­ci­jų rink­ti­nės „Aras“ pa­rei­gū­nai.

Kaip sa­kė Aly­taus ap­skri­ties vy­riau­sio­jo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to Ko­mu­ni­ka­ci­jos po­sky­rio ve­dė­ja Kris­ti­na Ja­nu­le­vi­čie­nė, „Arą“ pla­nuo­ja­ma pa­si­telk­ti kiek­vie­ną sa­vait­ga­lį, sie­kiant už­tik­rin­ti vie­ti­nių gy­ven­to­jų ir mig­ran­tų sau­gu­mą. Dar Aly­taus ap­skri­ties vy­riau­sia­jam po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­tui šiuo tiks­lu tal­ki­na ko­le­gos iš Ma­ri­jam­po­lės ir Kau­no bei Vil­niaus mo­bi­li po­li­ci­jos rink­ti­nė.

Mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos dar­buo­to­jams, nuo­lat be­si­do­min­tiems mig­ran­tų gy­ve­ni­mu ae­ro­dro­mo ad­mi­nist­ra­ci­nia­me pa­sta­te, pas­ta­ruo­ju me­tu ten­ka at­lai­ky­ti vie­ti­nių gy­ven­to­jų ata­kas. „Prie šio pa­sta­to at­vyks­ta gy­ven­to­jai au­to­mo­bi­liais, pa­si­tin­ka mus ir ag­re­sy­viai nu­si­tei­kę mus plūs­ta, ko­ne­vei­kia, ko­dėl rū­pi­na­mės mig­ran­tais, o ne vie­ti­niais žmo­nė­mis. Po­li­ci­jos pa­rei­gū­nams ten­ka ap­suk­ti at­vy­ku­sių vie­ti­nių au­to­mo­bi­lius. At­si­ran­da ir to­kių, ku­rie fo­to­gra­fuo­ja mig­ran­tus, tie­siog at­va­žiuo­ja­ma kaip į eks­kur­si­jas. Vie­ną­kart, o tai at­si­ti­ko pra­ėju­sį sa­vait­ga­lį, kai bu­vo tvar­ky­ta mig­ran­tų ap­gy­ven­din­to pa­sta­to ap­lin­ka, ker­ta­mi men­ka­ver­čiai krū­mai, vie­nas vie­ti­nis at­vy­kė­lis, ag­re­sy­viai nu­si­tei­kęs, pik­ti­no­si, ko­dėl ker­ta­mi krū­mai“, – tvir­ti­no mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Vie­šo­sios tvar­kos sky­riaus ve­dė­jas, sa­vi­val­dy­bės Eks­tre­ma­lių si­tu­a­ci­jų cen­tro va­do­vas dėl ma­si­nio už­sie­nie­čių ant­plū­džio Ry­tis Vit­kaus­kas.

Jo tei­gi­mu, šian­dien vie­ti­niams gy­ven­to­jams mig­ran­tai pa­vo­jaus ne­ke­lia, jie iš ap­tver­tos te­ri­to­ri­jos ir pa­sta­to iš­ei­ti ne­ga­li, juos iš­ti­są pa­rą sau­go po­li­ci­ja, o sa­vi­val­dy­bė pri­va­lo vyk­dy­ti vals­ty­bės ins­ti­tu­ci­jų nu­ro­dy­mus dėl ne­tei­sė­tų mig­ran­tų ap­gy­ven­di­ni­mo.

Mai­ti­na „Šven­tė jums“ ir „Tar­za­ni­ja“

Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bei pri­klau­san­čia­me ae­ro­dro­mo ad­mi­nist­ra­ci­nia­me pa­sta­te 71 mig­ran­tas iš Af­ri­kos vals­ty­bių, o jie vi­si bu­vo su­lai­ky­ti Lie­tu­vos ir Bal­ta­ru­si­jos pa­sie­ny­je, ap­gy­ven­din­tas lie­pos 3-iąją. Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bei Sim­no se­niū­ni­jo­je Ve­re­bie­jų kai­me vei­ku­sio­je mo­kyk­lo­je pir­muo­sius mig­ran­tus te­ko pri­glaus­ti lie­pos 5-ąją.

Šiuo me­tu mies­te – 69 ne­tei­sė­tai mig­ra­vę as­me­nys, du, nu­sta­čius ko­ro­na­vi­ru­są, iš­vež­ti gy­dy­ti į Ab­ro­miš­kių re­a­bi­li­ta­ci­jos li­go­ni­nę. Dau­giau mig­ran­tų pri­im­ti mies­to sa­vi­val­dy­bė ne­ke­ti­na.

Lie­pos 12-osios ry­tą Ve­re­bie­juo­se bu­vo 164 Lie­tu­vos ir Bal­ta­ru­si­jos pa­sie­ny­je su­lai­ky­ti as­me­nys iš Af­ri­kos vals­ty­bių, Ira­no, Ira­ko, Če­čė­ni­jos.

Ve­re­bie­juo­se ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė pla­na­vo ap­gy­ven­din­ti iki 150 šių as­me­nų. Ta­čiau, kaip sa­kė ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rė Gin­ta­rė Jo­ciuns­kai­tė, bu­vu­sio­je mo­kyk­lo­je su­ras­ta šiek tiek dau­giau vie­tų pri­glaus­ti ne­tei­sė­tus mig­ran­tus.

Pra­ėju­sios sa­vai­tės pa­bai­go­je jiems aš­tuo­niems bu­vo nu­sta­ty­tas ko­ro­na­vi­ru­sas, izo­lia­ci­jai skir­tos at­ski­ros pa­tal­pos bu­vu­sio­je Ve­re­bie­jų mo­kyk­lo­je.

Nuo ne­tei­sė­tų mig­ran­tų ap­gy­ven­di­ni­mo pra­džios iki šiol – per sa­vai­tę jų įsi­kū­ri­mui, te­ri­to­ri­jos ap­tvė­ri­mui, van­den­tie­kio su­tvar­ky­mui, elek­tros pa­jun­gi­mui, mai­ti­ni­mui, as­mens hi­gie­nos prie­mo­nėms pirk­ti Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bė iš­lei­do 35 tūkst. eu­rų, Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė 33,6 tūkst. eu­rų.

Dzū­ki­jos sos­ti­nė­je ap­gy­ven­din­tuo­sius mai­ti­na – tie­kia pus­ry­čius, pie­tus ir va­ka­rie­nę sa­vi­val­dy­bės pa­rink­ta mies­to ben­dro­vė „Šven­tė jums“. Aly­taus ra­jo­ne mig­ran­tus mai­ti­na taip pat sa­vi­val­dy­bės pa­rink­ta ben­dro­vė „Tar­za­ni­ja“ iš Ra­džiū­nų kai­mo.

Ko­dėl mies­to sa­vi­val­dy­bė, tu­rė­da­ma žymiai ma­žiau mig­ran­tų už ra­jo­no sa­vi­val­dy­bę, pa­ty­rė di­des­nes iš­lai­das?

Mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rės Onos Ba­le­vi­čiū­tės tei­gi­mu, pa­tir­tos ne­ma­žos iš­lai­dos dėl pa­tal­pų pa­ren­gi­mo ap­gy­ven­di­ni­mui, gy­ven­to­jų sau­gu­mui už­tik­rin­ti pa­sam­dy­ta ap­sau­ga te­ri­to­ri­jai ste­bė­ti.

Abi sa­vi­val­dy­bės ti­ki­si, kad vals­ty­bės ins­ti­tu­ci­jos te­sės pa­ža­dus ir pa­tir­tos iš­lai­dos dėl ne­tei­sė­tų mig­ran­tų iš­lai­ky­mo bus joms kom­pen­suo­tos iš vals­ty­bės biu­dže­to.

Kiek il­gai gy­vens mig­ran­tai, ne­ži­no­ma

Aly­taus mies­to ir ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės mig­ran­tus pri­ėmė ka­ran­ti­na­vi­mo­si nuo ko­ro­na­vi­ru­so de­šim­ties die­nų lai­ko­tar­piui. Bent to iš jų pra­šė Vals­ty­bės sie­nos ap­sau­gos tar­ny­ba. Ta­čiau jau šian­dien aiš­ku, kad mi­nė­ti as­me­nys mies­te ir ra­jo­ne gy­vens il­giau ma­žiau­siai dar de­šim­čia die­nų nu­sta­čius CO­VID-19 in­fek­ci­ją kai ku­riems mig­ran­tams ir esant bū­ti­ny­bei sa­vi­i­zo­liuo­tis jiems ir kon­tak­tą tu­rė­ju­siems.

Po to jie tu­rė­tų bū­ti iš­ga­ben­ti į nau­jai sta­to­mą pa­la­pi­nių mies­te­lį, ku­ria­me bū­tų ir kon­tei­ne­ri­niai na­me­liai.

Kaip sa­kė Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jos Stra­te­gi­nės ko­mu­ni­ka­ci­jos sky­riaus ve­dė­jas Min­dau­gas Ba­ja­rū­nas, tam svars­to­mos trys vie­tos – vie­na Šal­či­nin­kų ra­jo­ne ir dvi Šven­čio­nių ra­jo­ne. Ta­čiau ka­da bus pa­rink­ta kon­kre­ti vie­ta ir ka­da mig­ran­tai bus iš­vež­ti iš Aly­taus mies­to ir ra­jo­no, dar ne­aiš­ku.

Kon­kre­čiai iš ko­kių vals­ty­bių mies­te ir ra­jo­ne ap­gy­ven­din­ti ne­tei­sė­ti mig­ran­tai, dau­ge­liu at­ve­jų ten­ka pa­ti­kė­ti jų pa­čių pa­sa­ky­mu. Vals­ty­bės sie­nos ap­sau­gos tar­ny­bos pa­ta­rė­jo Gied­riaus Mi­šu­čio tei­gi­mu, di­džio­ji da­lis as­me­nų, su­lai­ky­tų Lie­tu­vos ir Bal­ta­ru­si­jos pa­sie­ny­je, su­lai­ky­mo me­tu ne­tu­rė­jo do­ku­men­tų, tad jų ta­pa­ty­bės yra nu­sta­ti­nė­ja­mos.

Fik­suo­tas su­sir­gi­mas nie­žais

Pas­ta­ro­sio­mis die­no­mis Aly­tu­je ap­gy­ven­din­tiems ne­tei­sė­tiems mig­ran­tams fik­suo­tas su­sir­gi­mas nie­žais. Kaip sa­kė mies­to sa­vi­val­dy­bės gy­dy­to­jas Po­vi­las Ja­ge­la­vi­čius, li­ga nu­sta­ty­ta pen­kiems as­me­nims, to­dėl jiems ten­ka pirk­ti vais­tus, nuo­lat keis­ti pa­ta­ly­nę. Tai su­da­rys pa­pil­do­mas iš­lai­das. Ku­rį lai­ką jie rei­ka­la­vo in­ter­ne­to ry­šio, to­kių rei­ka­la­vi­mų dar vis pa­si­girs­ta, ta­čiau to su­teik­ti ne­ga­li­ma sie­kiant už­tik­rin­ti vals­ty­bės sau­gu­mą.

Pa­sak R.Vit­kaus­ko, da­bar ten­ka gir­dė­ti ki­tą mig­ran­tų rei­ka­la­vi­mą – tiek­ti pirk­ti­nį ge­ria­mą­jį van­de­nį: „Mes jo jau ne­be­per­ka­me. Or­ga­ni­za­vo­me ap­gy­ven­di­ni­mo pa­sta­te esan­čio ge­ria­mo­jo van­dens ty­ri­mus, ko­ky­bė jo ge­ra. Kad mes vi­si ge­ria­me to­kį van­de­nį, mig­ran­tams te­ko daug aiš­kin­ti. Pa­si­ro­do, kaip sa­kė pa­tys mig­ran­tai, Af­ri­ko­je iš čiau­pų nie­kas van­dens ne­ge­ria.“

Va­kar, lie­pos 12-ąją, vi­siems Aly­tu­je ap­gy­ven­din­tiems mig­ran­tams bu­vo at­lie­ka­mi pa­kar­to­ti­niai ko­ro­na­vi­ru­so ty­ri­mai, jų at­sa­ky­mai lems, ko­kie spren­di­mai bus pri­im­ti ar­ti­miau­siu me­tu dėl jų to­les­nio gy­ve­ni­mo Dzū­ki­jos sos­ti­nė­je ar gy­dy­mo.

Alma MOSTEIKAITĖ

Rekomenduojami video