Quantcast
ŠalyjeVerslasŪkininkų žiniosTechnikos kiemasSodybaPatarimaiKultūraSveikata Regionai
Bendruomenės
Dievo žodis
Konkursai
Kultūra
Langas
Moters pasaulis
Naujienos
Nuomonės
Patarimai
Šalyje
Sodyba
Sveikata
Technikos kiemas
Ūkininkų žinios
Verslas
Regionai
Alytaus
Kauno
Klaipėdos
Marijampolės
Panevėžio
Šiaulių
Tauragės
Telšių
Utenos
Vilniaus
Rubrika
Mig­ran­tai Aly­tu­je: do­va­no­jo Bib­li­jų ir ap­lan­kė dva­si­nin­kai, aly­tiš­kis skulp­to­rius svars­to apie de­por­ta­ci­jos fon­dą

Mig­ran­tai, lai­ki­nai gy­ve­nan­tys Aly­tu­je, jau ta­po mies­to kas­die­ny­be. „Kaip be­žiū­rė­si, gy­ve­ni­mas tę­sia­si – ar prie Sei­mo, ar na­muo­se, ar mig­ran­tų lai­ki­no ap­gy­ven­di­ni­mo vie­to­se. Nuo­la­tos dir­ba­me, kad Aly­tu­je gy­ven­ti bū­tų kaip įma­no­ma sau­giau. Kar­tais tos prie­mo­nės bū­na ne­tra­di­ci­nės. Kaip ir pa­ti si­tu­a­ci­ja, prie ku­rios pa­ma­žu pri­pran­ta­me, juk taip sa­ko­ma – jei pa­si­rin­ki­mo ne­tu­ri, keisk po­žiū­rį!“ – sa­vo feis­bu­ko pa­sky­ro­je ra­šo me­ro pa­va­duo­to­ja Jur­gi­ta Šu­ke­vi­čie­nė.

At­si­lie­pę į mig­ran­tų pra­šy­mą at­vež­ti Bib­li­jų, no­rą pa­si­kal­bė­ti su dva­si­nin­ku, to­kią pro­gą su­tei­kė Aly­tu­je gy­ve­nan­tys už­sie­nie­čiai pas­to­riai. Jie šią sa­vai­tę sa­va­no­riš­kai ben­dra­vo su mig­ran­tais, da­li­jo Bib­li­jas, kar­tu gie­do­jo krikš­čio­niš­kas gies­mes ir mel­dė­si.

„Kaip ži­nia, mi­nist­rės įsa­ky­mu mig­ran­tams, no­rin­tiems su­grįž­ti į sa­vo kil­mės ša­lis, bus su­teik­ta to­kia ga­li­my­bė – lėk­tu­vo bi­lie­tas ir 300 Eur. Kiek to­kia pa­ska­ta veiks, ne­aiš­ku, bet ši ži­nia per­duo­ta mig­ran­tams ap­svars­ty­ti. Sun­kiai ti­kė­ti­na, bet gal kas nors su­si­gun­dys?“ – svars­to vi­ce­me­rė.

Ji ci­tuo­ja ge­rai ži­no­mą liau­dies iš­min­tį – ruošk ro­ges va­sa­rą. „Ae­ro­dro­mo pa­sta­tas, ku­ria­me „lai­ki­nai“ ap­gy­ven­din­ti mig­ran­tai, švel­niai ta­riant, šal­ta­jam se­zo­nui ne­pri­tai­ky­tas – šil­dy­mo nė­ra, lan­gai se­ni, sto­gas kiau­ras. Ir tai jau­čia­si – skers­vė­jai, su­drė­ku­sios lu­bos ir pan. Jau gir­di­me nu­si­skun­di­mų, kad šal­ta. O kaip bus, kai oras iš tik­rų­jų at­vės? Ru­de­nį? Ar­ba lie­tu­viš­ką žie­mą?“ – ra­šo J.Šu­ke­vi­čie­nė so­cia­li­niuo­se tin­kluo­se.

Ne­ži­no­my­bės yra la­bai daug, bet kiek­vie­nas aly­tiš­kis, ži­no­ma, tu­ri ir sa­vo as­me­ni­nę nuo­mo­nę, ką ir kaip rei­kia da­bar da­ry­ti, kad mig­ran­tai grei­čiau iš­vyk­tų į sa­vo ša­lis.

Vos pra­si­dė­jus kri­zei, nu­ste­bi­no aly­tiš­kis skulp­to­rius Da­rius Mi­liaus­kas, pa­si­skel­bęs, kad su­tin­ka as­me­niš­kai ne­at­ly­gin­ti­nai pa­dė­ti sta­ty­ti tvo­rą pa­sie­ny­je ir kvie­čia sa­va­no­rius jung­tis.

„Man te­ko kreip­tis į vi­suo­me­nę tuo kri­tiš­ku ša­liai mo­men­tu, kai bu­vo at­si­ra­dęs va­ku­u­mas – lai­ki­nas pa­si­me­ti­mas tiek vie­ti­nės val­džios, tiek va­do­vau­jan­čių Lie­tu­vos ins­ti­tu­ci­jų. De­ja, joks po­li­ti­kas, val­džios at­sto­vas net ne­su­re­a­ga­vo į ma­no pa­siū­ly­mą. No­riu pa­sa­ky­ti, kad ne­pri­klau­sau jo­kiai par­ti­jai ar ju­dė­ji­mui, o į ma­no krei­pi­mą­si at­si­lie­pė daug pa­pras­tų žmo­nių, Dzū­ki­jos mies­te­lių ir mies­tų gy­ven­to­jų, ku­rie iš­reiš­kė pa­lai­ky­mą. Ačiū jiems! Juk pir­mi­nis pla­nas ir bu­vo pa­sie­nio ruo­že gy­va gran­di­ne už­tver­ti ke­lią plūs­tan­tiems at­ėjū­nams, kad jie pra­dė­tų siųs­ti ži­nu­tes ki­tiems no­rin­tiems bū­riais at­ei­ti, jog čia jau yra SIE­NA. Įsi­ti­ki­nau, kad Lie­tu­va tu­ri to­kių sa­va­no­rių, jie kuk­lūs, pa­pras­ti, darbš­tūs, tu­rin­tys sa­vo gy­ve­ni­mo tiks­lų ir my­lin­tys sa­vo kraš­tą. Štai to­kios nuo­tai­kos bu­vo prieš ge­rą mė­ne­sį”, – sa­ko Da­rius. Šiuo me­tu aly­tiš­kis sa­ko svars­tan­tis apie tai, kad Aly­tus, kaip Dzū­ki­jos sos­ti­nė, ga­lė­tų pa­ro­dy­ti pa­vyz­dį ir pir­ma­sis su­kur­ti tam tik­rą de­por­ta­ci­jos fon­dą, ku­riam bū­tų ga­li­ma au­ko­ti, o su­kaup­tas ja­me lė­šas nau­do­ti su­grą­ži­nant ne­tei­sė­tus mig­ran­tus į jų kil­mės ša­lis.

D.Mi­liaus­kas pats yra ne vie­nus me­tus gy­ve­nęs Ai­ri­jo­je, grį­žęs įstei­gė be­ne pir­mą He­ral­di­kos cen­trą Lie­tu­vo­je. Jis vie­tą at­ra­do But­ri­mo­ny­se, čia pa­ga­min­tas įspū­din­gas her­bas, skir­tas ai­rių tau­tai, bu­vo įteik­tas kaip do­va­na vie­nam iš Ai­ri­jos mu­zie­jų-pi­lių. Prie But­ri­mo­nių pa­ra­pi­jos na­mų ga­li­ma pa­ma­ty­ti 3 met­rų aukš­čio pa­min­kli­nį D.Mi­liaus­ko su­kur­tą ak­mens kry­žių, skir­tą įam­žin­ti po­pie­žiaus Pran­ciš­kaus vi­zi­tą Lie­tu­vo­je 2018 me­tais. Idė­ja taip įpras­min­ti šį įvy­kį ki­lo But­ri­mo­ny­se esan­čios „Dai­nos ga­le­ri­jos“ įkū­rė­jai Dai­nai Ne­meikš­tie­nei, o ją įgy­ven­di­no jos bro­lis – pro­fe­sio­na­lus skulp­to­rius.

Rekomenduojami video