Quantcast
ŠalyjeVerslasŪkininkų žiniosTechnikos kiemasSodybaPatarimaiKultūraSveikata Regionai
Bendruomenės
Dievo žodis
Konkursai
Kultūra
Langas
Moters pasaulis
Naujienos
Nuomonės
Patarimai
Šalyje
Sodyba
Sveikata
Technikos kiemas
Ūkininkų žinios
Verslas
Regionai
Alytaus
Kauno
Klaipėdos
Marijampolės
Panevėžio
Šiaulių
Tauragės
Telšių
Utenos
Vilniaus
Rubrika
Me­te­o­ro­lo­gas Gy­tis Va­lai­ka: „Stu­di­juo­ti me­te­o­ro­lo­gi­ją at­ėjau no­rė­da­mas su­ži­no­ti, ko­dėl si­nop­ti­kai... ne­at­spė­ja orų”

Me­te­o­ro­lo­gi­ja yra tiks­lių­jų moks­lų fi­lo­so­fi­ja – toks pro­fe­si­jos api­bū­di­ni­mas aly­tiš­kiui me­te­o­ro­lo­gui-kli­ma­to­lo­gui Gy­čiui Va­lai­kai at­ro­do ga­na tiks­lus. Orų ste­bė­ji­mai, jų ana­li­zė ir prog­no­zės bū­ti­nos pa­čio­se įvai­riau­sio­se gy­ve­ni­mo sri­ty­je, šio moks­lo pa­žan­gą ska­ti­na net ka­rai, tai dar kar­tą pri­mi­nė Ru­si­jos ka­ras prieš Uk­rai­ną. Gy­čio pa­pra­šė­me pa­pa­sa­ko­ti apie tai, ką veik­tų me­te­o­ro­lo­gai, jei Lie­tu­vo­je pra­si­dė­tų tam tik­ri su ag­re­sy­viais kai­my­nais su­si­ję ne­ra­mu­mai, taip pat – su ko­kiais ste­re­o­ti­pais jis su­si­du­ria sa­vo pro­fe­si­jo­je.

Pir­mo­ji „se­kė­ja“ – auk­lė­to­ja dar­že­ly­je, da­bar jų tu­ri per 70 tūks­tan­čių

Gy­čio pa­žin­tis su me­te­o­ro­lo­gi­ja pra­si­dė­jo vai­kys­tė­je. Jo dė­ka dar­že­lio gru­pės auk­lė­to­ja ir šei­mi­nin­ku­tės vi­suo­met ži­no­jo, ko­kie bus orai – dar­že­li­nu­kas kas­ryt mag­ne­ti­nė­je len­to­je pa­žy­mė­da­vo de­be­sė­lį ar sau­lę bei už­ra­šy­da­vo oro tem­pe­ra­tū­rą. Šiuos duo­me­nis Gy­tis įsi­dė­mė­da­vo klau­sy­da­ma­sis te­le­vi­zi­jos orų prog­no­zių.

„Bet iš tik­rų­jų ma­nau, kad ma­no po­mė­gį ste­bė­ti orus ir pro­fe­si­ją lė­mė tai, kad… daug me­tų pra­gy­ve­nau la­bai aukš­tai. Pro bu­to, ku­ris bu­vo 8-aja­me aukš­te, lan­gus ma­čiau vi­są mies­tą ir dan­gų virš jo, tai bu­vo tam tik­ras tri­ge­ris, pa­ska­ti­nęs ste­bė­ti gam­tos reiš­ki­nius“, – įsi­ti­ki­nęs G.Va­lai­ka. Bai­gęs Jot­vin­gių gim­na­zi­ją, jis dve­jo­jo, ką rink­tis – IT, fi­nan­sus ar fi­zi­nės ge­og­ra­fi­jos stu­di­jas. Vis dėl­to ta­po me­te­o­ro­lo­gu-kli­ma­to­lo­gu ir, pa­na­šu, ne­si­gai­li – at­ra­do pui­kią erd­vę sa­vi­re­a­li­za­ci­jai.

Gy­tis sa­ve api­bū­di­na kaip il­gų dis­tan­ci­jų bė­gi­ką. Stu­di­joms įpu­sė­jus, kai ki­ti ko­le­gos jau spė­jo jo­mis nu­si­vil­ti, jo pa­ties mo­ty­va­ci­ja tik di­dė­jo. Taip at­si­ra­do švie­čia­mo­jo po­bū­džio pus­la­pis hid­ro­me­te­o­ro­lo­gi­ne ir ap­lin­ko­sau­gi­ne te­ma­ti­ka bei feis­bu­ko pa­sky­ra „Orai ir kli­ma­tas Lie­tu­vo­je“, šiuo me­tu tu­rin­ti per 70 tūkst. se­kė­jų.

Gy­tis ją su­kū­rė 2015 me­tais, drau­ge su kur­sio­ku, ku­rį vė­liau pa­kei­tė ben­dra­min­tis Lu­kas. Kaip skel­bia­ma pa­sky­ro­je, idė­ja ra­šy­ti apie orus nu­si­žiū­rė­ta nuo dau­ge­liui me­te­o­ro­lo­gų ži­no­mo pus­la­pio „Se­ve­re We­at­her Eu­ro­pe“. Min­tis su­kur­ti šią pa­sky­rą tik­riau­siai bū­tų taip ir li­ku­si ne­įgy­ven­din­ta, ta­čiau in­for­ma­ci­jos hid­ro­me­te­o­ro­lo­gi­jos te­ma­ti­ka ni­ša so­cia­li­niuo­se tin­kluo­se ba­dė akis ir pra­šė­si bū­ti už­pil­do­ma.

Pa­va­di­no „orų mo­no­po­lis­tais“

LRT „Pa­no­ra­mo­je“ apie orus pa­sa­ko­jęs me­te­o­ro­lo­gas Sil­vest­ras Dik­čius sy­kį yra pa­juo­ka­vęs: „orų mo­no­po­lis­tai pa­ta­po­te“. Tuo­me­ti­niam stu­den­tui Gy­čiui tai reiš­kė įver­ti­ni­mą – jį pa­ste­bė­jo. Ta­čiau ir iki šiol „Orai ir kli­ma­tas Lie­tu­vo­je“ yra ko ne vie­nin­te­lė spe­cia­li­zuo­ta lie­tu­viš­ka pa­sky­ra, ku­rio­je ra­šo­ma apie orus Lie­tu­vo­je. Aly­tiš­kis pa­sa­ko­ja ku­rį lai­ką bu­vęs tar­si fan­to­mas – ne­no­rė­jo vie­šin­ti, kad yra in­ter­ne­ti­nė­je erd­vė­je spar­čiai po­pu­lia­rė­jan­čių ap­žval­gų au­to­rius. Pa­si­kei­tus Lie­tu­vos hid­ro­me­te­ro­lo­gi­jos tar­ny­bos (LHMT) va­do­vui, pa­si­kei­tė ir po­žiū­ris – aly­tiš­kis bu­vo pa­kvies­tas dirb­ti šios tar­ny­bos Ko­mu­ni­ka­ci­jos ir tarp­tau­ti­nio ben­dra­dar­bia­vi­mo sky­riaus vy­riau­siuo­ju spe­cia­lis­tu.

„For­ma­liai dir­bu sos­ti­nė­je, bet vie­na ko­ja esu Aly­tu­je. So­cia­li­niai tin­klai, in­ter­ne­ti­nis pus­la­pis ir LHMT veik­los vie­ši­ni­mas yra ma­no dar­žas. Kar­tais ten­ka kal­bė­ti ir TV ete­ry­je, kaip me­te­o­ro­lo­gas ga­liu tai da­ry­ti pro­fe­sio­na­liai. Tie­sa, ne­re­tai tu­riu pa­aiš­kin­ti, kad orų aš „ne­spė­ju“, nes ne­su si­nop­ti­kas, man dar rei­kė­tų pa­si­mo­ky­ti no­rint bū­ti tik­ru si­nop­ti­ku. Čia toks ste­re­o­ti­pas, kad me­te­o­ro­lo­gi­ja vi­siems aso­ci­juo­ja­si su orų prog­no­zė­mis“, – pa­ste­bi pa­šne­ko­vas.

Jo ma­ny­mu, dau­ge­lis žmo­nių tie­siog ne­įsi­vaiz­duo­ja, ko­kia pla­ti sri­tis yra me­te­o­ro­lo­gi­ja: „Tik pa­puo­lęs į triu­šio ur­ve­lį su­pran­ti, koks jis gi­lus ir kiek gi­lyn dar ve­da, o žmo­nės ma­to tik led­kal­nio vir­šū­nę.“

Pra­ėju­sią va­sa­rą Gy­tis taip pat de­biu­ta­vo kaip au­to­rius pub­li­ka­ci­jų, ku­rio­se pa­sa­ko­ja apie įvai­rius įdo­mius orų reiš­ki­nius, jas ga­lė­jo­te skai­ty­ti ir „Aly­taus nau­jie­no­se“. Pats as­me­niš­kai la­bai daž­nai ben­drau­ja, pa­kon­sul­tuo­ja vie­nu ar ki­tu klau­si­mu „Sky Cha­sers LT“ gru­pės na­rius.

Vie­nas jų yra gar­su­sis gam­tos fo­to­gra­fas Ma­rius Če­pu­lis, jis kar­tu su ko­le­go­mis už­fik­suo­ja ne­ma­žai įdo­mių at­mo­sfe­ros reiš­ki­nių. Jų veik­la sa­vo­tiš­kai pa­de­da me­te­o­ro­lo­gams ste­bė­ti pa­vo­jin­gus orų reiš­ki­nius (pro­fe­sio­na­lia įran­ga už­fik­suo­ja de­be­sų struk­tū­ras ir pan). Va­sa­rą, ypač ar­tė­jant aud­roms, ga­na ko­or­di­nuo­tai vyks­ta jų „gau­dy­mas“ ir fo­to­gra­fa­vi­mas.

Prog­no­zė dviem sa­vai­tėms – sa­viap­gau­lė

Kaip Gy­tis re­a­guo­ja gir­dė­da­mas be­ne daž­niau­siai me­te­o­ro­lo­gams už­duo­da­mą klau­si­mą: „Ko­dėl orų prog­no­zės klys­ta? „Aš re­a­guo­ju tei­gia­mai, tai yra pri­ta­riu, kad prog­no­zės tik­rai kar­tais klys­ta. Pats rin­kau­si stu­di­jas no­rė­da­mas su­pras­ti, ko­dėl si­nop­ti­kai ne­at­spė­ja orų. Prie­žas­čių tam yra daug. Orų prog­no­za­vi­mas – tai fi­zi­ki­nė ma­te­ma­ti­ka, tam tik­ri skai­čia­vi­mo mo­de­liai, ku­rie pa­si­tei­si­na ar­ba ne. Nei JAV, nei eu­ro­pi­niai mo­de­liai nė­ra tiks­lūs 100, dau­giau­sia – 90 pro­cen­tų. Tar­kim, Iz­ra­e­lio me­te­o­ro­lo­gai sa­ko, kad tu­ri dar­bo tik pus­me­čiui, nes ką ten prog­no­zuo­ti, jei kli­ma­tas toks, kad iš­ti­sai gied­ra? Bet kai at­ei­na žie­ma (o iš tie­sų tik lie­tin­ga­sis lai­ko­tar­pis), pra­si­de­da ir jiems dar­by­me­tis, su­ma­žė­ja prog­no­zių pa­ti­ki­mu­mas. Aš pats, jei ruo­šiuo­si sa­vait­ga­lį pra­leis­ti prie eže­ro, įsi­jun­giu pus­la­pį me­teo.lt (LHMT in­ter­ne­ti­nis pus­la­pis) ir ste­biu Lau­ku­vo­je bei Tra­kų Vo­kė­je esan­čių ra­da­rų duo­me­nis. Tie­sa, šiuo me­tu prie­tai­sai at­nau­ji­na­mi ir vei­kia su trik­džiais. To­dėl pra­var­tu įsi­jung­ti pa­ly­do­vi­nę in­for­ma­ci­ją ir ste­bė­ti de­be­sų ju­dė­ji­mą, o ge­riau­sia, ži­no­ma, pa­ly­gin­ti ke­lis orų prog­no­zės mo­de­lius, dėl to žmo­nėms pa­ta­riu nau­do­ti pro­gra­mė­lę win­dy.com“, – sa­ko Gy­tis.

O ką me­te­o­ro­lo­gas ma­no apie in­ter­ne­to por­ta­lus, skel­bian­čius orų prog­no­zes rė­kian­čio­mis ant­ra­štė­mis, ku­rios ne­re­tai pra­si­len­kia su teks­tu? „Esu su­si­dū­ręs su tuo, kad tie­siog „rei­ka­lau­ja­ma“ ge­ros ant­raš­tės. Vi­suo­met sten­giuo­si už­bėg­ti už akių por­ta­lams pats su­gal­vo­da­mas sa­vo straips­niams pa­va­di­ni­mus, kad jie ir dė­me­sį trauk­tų, bet kar­tu ir tei­sin­gi bū­tų. O jei „žvė­riš­ku“ šal­čiu ant­raš­tė­je pa­va­di­na­mas 10 laips­nių šal­tu­kas, tai yra nie­ko ben­dro su me­te­o­ro­lo­gi­ja ne­tu­rin­ti in­ter­pre­ta­ci­ja, tie­siog por­ta­lai gy­ve­na iš re­kla­mos“, – pa­ste­bi pa­šne­ko­vas.

Kaip „blo­gą dar­bą nu­dir­bu­sį“ G.Va­lai­ka įvar­di­ja ir šiuo metu nu­sto­ju­sį kel­ti įvai­rias orų nau­jie­nas ga­li­mai Ru­si­jos fi­nan­suo­tą orų por­ta­lą, ku­ris kaž­ko­dėl bu­vo la­bai po­pu­lia­rus Lie­tu­vo­je. Gal to­dėl, kad ja­me skel­bia­mos re­kor­diš­kai il­gos – net 14 die­nų prog­no­zės? Nors, pa­sak spe­cia­lis­tų, to­kių pa­ti­ki­mu­mas yra nu­li­nis: „Tiks­li orų prog­no­zė ga­li­ma 3–4 die­noms, bet ir tai dar pri­klau­so nuo si­tu­a­ci­jos, kaip ap­si­brė­ši­me, kas yra tiks­lu. Tai­gi, jei po­ros sa­vai­čių prog­no­zė vis dėl­to iš­si­pil­dė, tai yra tie­siog sėk­mės da­ly­kas.“

Ko­dėl orų prog­no­zės rei­kia ka­re?

Pa­klaus­tas, ko­kių tu­ri at­ei­ties pla­nų, Gy­tis sa­ko, kad no­rė­tų reng­ti tin­kla­lai­des, ku­rio­se bū­tų nag­ri­nė­ja­mi įvai­rūs įdo­mūs me­te­o­ro­lo­gi­jos as­pek­tai, sie­ja­mi su skir­tin­go­mis gy­ve­ni­mo sri­ti­mis. Pa­vyz­džiui, ka­ru. Pa­si­ro­do, ka­rų me­tu me­te­o­ro­lo­gi­jos moks­las spar­čiai to­bu­lė­ja, nes orų prog­no­zės tam­pa ypač ak­tu­a­lios.

„Ka­ro veiks­mams bū­ti­na ži­no­ti, ko­kie bus orai, o tam rei­ka­lin­gos prog­no­zės. Tar­kim, Ant­ro­jo pa­sau­li­nio ka­ro me­tu są­jun­gi­nin­kai 1944 me­tų bir­že­lio 6 die­ną iš­si­lai­pi­no Nor­man­di­jos re­gio­ne vien dėl to, kad pa­si­tai­kė ge­rų orų lan­gas, ir jis bu­vo tiks­liai nu­ma­ty­tas. Me­te­o­ro­lo­gi­nės in­for­ma­ci­jos svar­ba šio ka­ro me­tu bu­vo la­bai di­de­lė, vo­kie­čiai net tu­rė­jo me­te­o­ro­lo­gi­jos sto­tį Ark­ty­je, esu apie tai ra­šęs. To­kias vie­ni ki­tų sto­tis ka­riau­jan­čios pu­sės nai­kin­da­vo – su­bom­bar­duo­da­vo“, – pa­sa­ko­ja Gy­tis.

Jau pir­mo­sio­mis ka­ro Uk­rai­no­je die­no­mis ru­sai taip pat su­sprog­di­no uk­rai­nie­čių oro uos­te sto­vė­ju­sį me­te­o­ro­lo­gi­nį ra­da­rą, pa­leis­da­mi į jį ra­ke­tą. Dėl ka­ro veiks­mų kryp­tin­gai nu­ken­tė­jo ir orų ste­bė­ji­mo sto­tys, ta­čiau iš­lais­vin­ta­me Cher­so­ne, Iziu­me ir kt. dau­ge­lį jų jau spė­ta at­sta­ty­ti. Pra­si­dė­jus Ru­si­jos puo­li­mui, Uk­rai­na bu­vo lai­ki­nai iš­jun­gu­si at­vi­ruo­sius duo­me­nis – ne­tei­kė ša­ly­je fik­suo­ja­mos me­te­o­ro­lo­gi­nės in­for­ma­ci­jos. Orų prog­no­zės ne­bu­vo vie­ši­na­mos ir so­cia­li­niuo­se tin­kluo­se. Tai reiš­kia, kad tiks­lios in­for­ma­ci­jos ne­gau­da­vo ar­ba ji bu­vo la­bai ap­ri­bo­ta net ci­vi­liams gy­ven­to­jams. Prie­žas­tis – ši in­for­ma­ci­ja la­bai jaut­ri, nes ga­li bū­ti pa­nau­do­ta prie­šo ra­ke­tų tra­jek­to­ri­joms ko­re­guo­ti.

„Lie­tu­vo­je be­veik vi­sos me­te­o­ro­lo­gi­jos sto­tys yra au­to­ma­ti­zuo­tos ir žmo­gaus įsi­ki­ši­mo ne­be­rei­kia. Uk­rai­no­je, kiek ži­nau, li­kę ne­ma­žai ran­ki­nio dar­bo, kai dar­buo­to­jas kas­kart ei­na prie prie­tai­sų ir at­lie­ka ma­ta­vi­mus. Jei pas mus kaž­kas at­si­tik­tų, tai ly­giai taip pat me­te­o­ro­lo­gi­jos sto­čių veik­la bū­tų la­bai svar­bi. Pa­gal pla­ną spe­cia­lis­tai tu­rė­tų at­si­trauk­ti į nu­ma­ty­tą sau­gią vie­tą, kur si­nop­ti­kai to­liau dirb­tų ir reng­tų prog­no­zes. Apie tai kal­bė­ta pra­si­dė­jus ka­rui Uk­rai­no­je, pir­mo­sio­mis die­no­mis bu­vo ap­tar­tas veiks­mų pla­nas, koks jis tu­rė­tų bū­ti Lie­tu­vo­je“, – pa­sa­ko­ja LHMT spe­cia­lis­tas.

Kli­ma­ti­nis gin­klas – dar vie­na są­moks­lo te­ori­ja

Už lan­go – va­sa­ris, bet la­bai pa­na­šu į pa­va­sa­rį. Ap­skri­tai ši žie­ma pa­tei­kė siur­pri­zų: 2022-ųjų gruo­dis bu­vo šal­tes­nis už vi­dur­kį, bet sau­sio pra­džia at­ne­šė ši­lu­mos re­kor­dą – Drus­ki­nin­kuo­se fik­suo­ta 14,9 laips­nio. Ir ne tik Lie­tu­vo­je taip at­si­ti­ko – Va­ka­rų Uk­rai­no­je re­kor­diš­kai su­ši­lo net iki 20 laips­nių ši­lu­mos, Len­ki­jo­je nau­jie­ji me­tai taip pat pra­si­dė­jo pa­va­sa­riš­kai. Už­tat Ru­si­ja ga­vo ark­ti­nio šal­čio do­zę ir in­ter­ne­te pa­si­gir­do sam­pro­ta­vi­mų apie… „kli­ma­ti­nį gin­klą“.

G.Va­lai­ka pa­ste­bi, kad me­te­o­ro­lo­gi­ja ne­re­tai pa­ten­ka į są­moks­lo te­ori­jų zo­ną, nors to­kie spė­ji­mai, ži­no­ma, nie­ko ben­dra su moks­lu ir re­a­ly­be ne­tu­ri.

Pa­klaus­tas, ko­kio ga­lė­tu­me ti­kė­tis pas­ku­ti­nio ka­len­do­ri­nės žie­mos mė­ne­sio, G.Va­lai­ka at­sa­ko: „Da­bar­ti­nė prog­no­zė va­sa­riui sa­ko, kad mė­nuo bus pa­na­šus į sau­sį, t. y. šil­tes­nis ir drėg­nes­nis nei bū­na vi­du­ti­niš­kai. Ga­li pa­si­tai­ky­ti ke­le­tas šal­tes­nių die­nų, ta­čiau ben­drai lai­ky­sis šil­tai žie­mai ar net anks­ty­vam pa­va­sa­riui bū­din­gos orų są­ly­gos. Ži­no­ma, iš kas­die­ny­bės per­spek­ty­vos apie nu­lį laips­nių ba­lan­suo­jan­ti tem­pe­ra­tū­ra lei­džia su­tau­py­ti šil­dy­mui, bet vi­ru­sams plis­ti ji la­bai pa­lan­ki, tai­gi ne į svei­ka­tą mums. Ge­riau bū­tų taip, kaip mums įpras­ta, leng­vas šal­tu­kas, pa­vyz­džiui, 5 laips­niai že­miau nu­lio, ir tai bū­tų nor­ma­lu. Ki­ta ver­tus, kaip sa­ky­da­vo mums, stu­den­tams, mū­sų dės­ty­to­jas pro­fe­so­rius Egi­di­jus Rim­kus, jo jau­nys­tė­je orai bu­vo tie­siog „to­ta­li dep­re­si­ja“ – jo­kios nor­ma­lios va­sa­ros su bent 30-ies laips­nių kait­ra, o žie­mą – di­de­li šal­čiai. Tai­gi, gy­ven­da­mi Lie­tu­vo­je ga­li­me tik pa­si­džiaug­ti, kad kli­ma­to kai­ta mus kol kas pa­lie­tė dar la­bai švel­niai“, – įsi­ti­ki­nęs me­te­o­ro­lo­gas-kli­ma­to­lo­gas.

Rekomenduojami video