Quantcast
ŠalyjeVerslasŪkininkų žiniosTechnikos kiemasSodybaPatarimaiKultūraSveikata Regionai
Bendruomenės
Dievo žodis
Konkursai
Kultūra
Langas
Moters pasaulis
Naujienos
Nuomonės
Patarimai
Šalyje
Sodyba
Sveikata
Technikos kiemas
Ūkininkų žinios
Verslas
Regionai
Alytaus
Kauno
Klaipėdos
Marijampolės
Panevėžio
Šiaulių
Tauragės
Telšių
Utenos
Vilniaus
Rubrika
Li­go­ni­nė­je ra­dio­lo­gi­nių ty­ri­mų ei­lės trum­pė­ja

Nuo sau­sio vi­du­rio Aly­taus ap­skri­ties S.Ku­dir­kos li­go­ni­nė­je ėmė trum­pė­ti vi­sų ra­dio­lo­gi­nių ty­ri­mų ei­lės, o kai ku­riems jų vi­siš­kai ne­li­ko. Tai lė­mė pa­grin­di­nė prie­žas­tis – per­tvar­ky­tas Ra­dio­lo­gi­jos sky­riaus spe­cia­lis­tų dar­bo lai­kas, dau­giau jų pra­dė­jo dirb­ti sa­vait­ga­liais. O nuo va­sa­rio, ko pa­gei­da­vo pa­cien­tai, li­go­ni­nė­je at­si­ra­do ir mo­ka­mi mag­­ne­ti­nio re­zo­nan­so ty­ri­mai.

Gydytojų ra­dio­lo­gų dar­bo laiko per­tvar­ky­mas – nuo per­nykš­čio gruo­džio

Kaip sa­kė Aly­taus ap­skri­ties S.Ku­dir­kos lai­ki­na­sis di­rek­to­rius Sva­jū­nas Žu­kaus­kas, jau praėjusių metų gruo­džio pirmąją, sie­kiant su­ma­žin­ti ra­dio­lo­gi­nių ty­ri­mų ei­les, bu­vo per­tvar­ky­tas Ra­dio­lo­gi­jos sky­riaus spe­cia­lis­tų dar­bo lai­kas, dau­giau jų pra­dė­jo dirb­ti sa­vait­ga­liais: „O kon­kre­tūs re­zul­ta­tai pa­si­ro­dė šių ­me­tų sau­sio vi­du­ry­je. Anks­čiau kai ku­rių šių ty­ri­mų tek­da­vo lauk­ti il­giau nei mė­ne­sį, kar­tais – net du. Da­bar ei­lės žen­kliai su­trum­pė­jo.“

Ra­dio­lo­gi­jos sky­riaus ve­dė­jos Ro­mos Ži­lins­kie­nės tei­gi­mu, šiuo me­tu pa­klau­siau­sio mag­ne­ti­nio re­zo­nan­so ty­ri­mo il­giau­siai rei­kia lauk­ti iki 18 die­nų, kom­piu­te­ri­nės to­mog­ra­fi­jos – iki 6 die­nų, ma­mog­ra­fi­jos ir kau­lų tan­kio ty­ri­mai at­lie­ka­mi sa­vai­tės lai­ko­tar­piu, rent­ge­no­lo­gi­niams ty­ri­mams pa­cien­tai re­gist­ruo­ja­mi tą pa­čią die­ną.

Li­go­ni­nės ad­mi­nist­ra­ci­ja pri­me­na, kad kau­lų tan­kio ty­ri­mai tu­rint gy­dy­to­jų siun­ti­mus šio­je di­džiau­sio­je Aly­taus ap­skri­ties gy­dy­mo įstai­go­je at­lie­ka­mi ne­mo­ka­mai.

R.Ži­lins­kie­nė tvir­ti­no, kad daž­niau­siai pa­cien­tai į ra­dio­lo­gus krei­pia­si dėl plau­čių, są­na­rių, raiš­čių pa­to­lo­gi­jų, vė­ži­nių, ki­to­kių vi­daus or­ga­nų su­sir­gi­mų, trau­mų, taip pat at­lie­ka­ma ir daug pro­fi­lak­ti­nių ty­ri­mų dėl tu­ber­ku­lio­zės su­sir­gi­mų, vyk­do­mi pro­gra­mi­niai ty­ri­mai dėl vė­ži­nių su­sir­gi­mų. Tu­rint gy­dy­to­jų siun­ti­mus jie at­lie­ka­mi ne­mo­ka­mai.

Mag­ne­ti­niu re­zo­nan­su jau ga­li­ma iš­si­tir­ti ir mo­ka­mai

Iki šiol li­go­ni­nė­je ne­bu­vo at­lie­ka­mi mo­ka­mi mag­ne­ti­nio re­zo­nan­so ty­ri­mai (MRT), nors ne­mo­ka­miems su­si­da­ry­da­vo ne­ma­žos ei­lės.

Pa­sak S.Žu­kaus­ko, at­si­žvel­giant į mo­ka­mų mag­ne­ti­niu re­zo­nan­su tyrimų po­rei­kį, to­kia pa­slau­ga li­go­ni­nė­je jau tei­kia­ma nuo va­sa­rio 1-osios. Jei as­muo yra so­cia­liai draus­tas, šis ty­ri­mas kai­nuo­ja 139 eu­rus, jei ne­draus­tas – 400 eu­rų.

„Sie­kiant atliepti besikrei­piančių pacientų norą, mo­ka­mam MRT kas­dien tu­ri­me po vie­ną vie­tą. Ir jau ke­li pa­cien­tai tuo pa­si­nau­do­jo“, – tei­gė lai­ki­na­sis li­go­ni­nės va­do­vas.

Per­nai Aly­taus li­go­ni­nė­je at­lik­ta per 8 tūkst. 500 kom­piu­te­ri­nės to­mog­ra­fi­jos, dau­giau nei 5 tūkst. 500 mag­ne­ti­nio re­zo­nan­so ty­ri­mai. O pas­ta­rie­siems ir su­si­da­ry­da­vo di­džiau­sios ei­lės.

Rekomenduojami video