Quantcast
ŠalyjeVerslasŪkininkų žiniosTechnikos kiemasSodybaPatarimaiKultūraSveikata Regionai
Bendruomenės
Dievo žodis
Konkursai
Kultūra
Langas
Moters pasaulis
Naujienos
Nuomonės
Patarimai
Šalyje
Sodyba
Sveikata
Technikos kiemas
Ūkininkų žinios
Verslas
Regionai
Alytaus
Kauno
Klaipėdos
Marijampolės
Panevėžio
Šiaulių
Tauragės
Telšių
Utenos
Vilniaus
Rubrika
Kuo išskirtinis šis vilkų medžioklės se­zo­nas?

„Tik pa­sa­ko­se la­pė bū­na gud­ri, o vil­kas kvai­las. Tai la­bai gud­rus, at­sar­gus žvė­ris, jau­čian­tis pa­vo­jų, to­dėl su­me­džio­ti jį la­bai sun­ku“, – sa­ko Aly­taus me­džio­to­jų ir žve­jų drau­gi­jos pir­mi­nin­kas, tris­de­šim­ties me­tų me­džio­to­jo pa­tir­tį tu­rin­tis ad­vo­ka­tas Vy­tau­tas Ku­ce­vi­čius (nuotr.). Per pas­ta­rą­jį, jau pa­si­bai­gu­sį vil­kų me­džiok­lės se­zo­ną jam pir­mą­kart gy­ve­ni­me pa­vy­ko su­me­džio­ti šį plėš­rų­jų miš­kų žvė­rį.

Su­me­džio­ti vil­ką – kiek­vie­no me­džio­to­jo sva­jo­nė

Kaip pri­si­me­na kal­bin­ti me­džio­to­jai, Lie­tu­vo­je vil­kų me­džiok­lė li­mi­tuo­ja­ma jau daug me­tų, kon­kre­taus lai­ko nie­kas ne­ga­lė­jo pa­sa­ky­ti.

Aly­taus me­džio­to­jų ir žve­jų drau­gi­jos pir­mi­nin­kas V.Ku­ce­vi­čius, tu­rin­tis tris­de­šim­ties me­tų me­džio­to­jo pa­tir­tį, tei­gė, kad jis net ne­pri­si­me­nan­tis lai­kų, kuo­met vil­kus bū­tų ga­li­ma me­džio­ti be ap­ri­bo­ji­mų, gal to­kių se­zo­nų net ne­bu­vo, ne­bent po­ka­rio me­tais.

Sie­kiant už­tik­rin­ti vil­ko rū­šies ap­sau­gą, ver­ti­nant šių žvė­rių po­pu­lia­ci­jos ste­bė­se­nos duo­me­nis, moks­li­nius ty­ri­mus, Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­ja kas­met kiek­vie­nam me­džiok­lės se­zo­nui nu­sta­to jų su­me­džio­ji­mo li­mi­tą. Toks se­zo­nas kas­met pra­si­de­da nuo spa­lio 15-osios ir trun­ka iki ko­vo 31-osios, Tuo me­tu, kai šie žvė­rys ve­da ir au­gi­na jau­nik­lius, jie yra ne­me­džio­ja­mi.

„Vie­nin­te­liams me­džio­ja­miems žvė­rims Lie­tu­vo­je – vil­kams vi­sos ša­lies mas­tu nu­sta­to­mas li­mi­tas kiek­vie­nam me­džiok­lės se­zo­nui. El­nių ir brie­džių me­džiok­lei li­mi­tus ap­lin­ko­sau­gi­nin­kai nu­sta­to taip pat kiek­vie­nam se­zo­nui, tik jau kon­kre­tiems me­džiok­lės plo­tų nau­do­to­jams“, – tvir­ti­no Aly­taus me­džio­to­jų va­do­vas.

Jis pa­brė­žė, kad kiek­vie­no me­džio­to­jo sva­jo­nė yra su­me­džio­ti vil­ką, nes tai la­bai gud­rus ir at­sar­gus žvė­ris ir jų me­džiok­lės li­mi­tai ne­di­de­li: „Dau­ge­lis me­džio­to­jų no­ri tu­rė­ti vil­ko kau­ko­lės tro­fė­jų. To­kie tro­fė­jai da­ly­vau­ja pa­ro­do­se, juos ver­ti­na kva­li­fi­kuo­ti me­džiok­lės tro­fė­jų eks­per­tai. Vil­kų iš­dirb­tas kai­lis taip pat yra tro­fė­jus, daž­niau­siai jis nau­do­ja­mas kaip de­ko­ra­ci­ja – ki­li­mas in­ter­je­ro pa­puo­ši­mui. Tie, ku­rie nė­ra me­džio­to­jai, tik­rai ne­su­pras, koks yra azar­tas su­me­džio­ti vil­ką ir tu­rė­ti jų tro­fė­jų.“

Me­džiok­lė­je da­ly­va­vo kaip sve­čias

Ko­vo pa­bai­go­je pa­si­bai­gęs da­bar­ti­nis vil­kų me­džiok­lės se­zo­nas bu­vo iš­skir­ti­nis Aly­taus me­džio­to­jų ir žve­jų drau­gi­jos pir­mi­nin­kui V.Ku­ce­vi­čiui. Jis pir­mą­kart gy­ve­ni­me su­me­džio­jo vil­ką ir pa­ga­liau tu­rės jo tro­fė­jų.

Per­nykš­čio gruo­džio pra­džio­je il­ga­me­tę me­džio­to­jo pa­tir­tį tu­rin­tis ad­vo­ka­tas kaip sve­čias da­ly­va­vo me­džio­to­jų klu­bo „Su­dva­ja“ su­reng­to­je me­džiok­lė­je šiam klu­bui pri­klau­san­čiuo­se plo­tuo­se – Su­dva­jų miš­ke, esan­čia­me ne­to­li Aly­taus mies­to. Bū­tent čia V.Ku­ce­vi­čiui ir pa­vy­ko su­me­džio­ti mi­nė­tą miš­ko plėš­rū­ną.

Šis, jau pa­si­bai­gęs vil­kų me­džiok­lės se­zo­nas bu­vo ne­įpras­tai reikš­min­gas ir me­džio­to­jų klu­bui „Su­dva­ja“. Jo plo­tuo­se nuo me­džio­to­jų šū­vių kri­to net 3 vil­kai. Dar vie­nas bu­vo ras­tas nu­trenk­tas ant ke­lio mi­nė­to klu­bo me­džiok­lės plo­tuo­se, ta­čiau ir to­kiais at­ve­jais šie žvė­rys įtrau­kia­mi į ofi­cia­lią vil­kų su­me­džio­ji­mo sta­tis­ti­ką.

O iš vi­so per 2023–2024 me­tų vil­kų me­džiok­lės se­zo­ną Aly­taus ra­jo­ne su­me­džio­ti 5 vil­kai. Be ke­tu­rių Su­dva­jų miš­ke dar vie­nas – Dzir­miš­kių miš­ke, me­džio­to­jų klu­bo „Dzir­miš­kis“ me­džiok­lės plo­tuo­se.

V.Ku­ce­vi­čius tu­ri pa­aiš­ki­ni­mą, ko­dėl tiek daug vil­kų su­me­džio­ta bū­tent Su­dva­jų miš­ke: „Čia bu­vo daug šer­nų, ku­rie plin­tant af­ri­ki­nio kiau­lių ma­ro pan­de­mi­jai nu­sil­po ir ta­po leng­vu gro­biu vil­kams. Tad jie šia­me miš­ke ir ap­si­gy­ve­no dėl at­si­ra­du­sios leng­vai pri­ei­na­mos „vil­kų mais­to val­gyk­los.“

Rekomenduojami video